Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az általa kiírt pályázat alapján - vissza nem térítendő támogatást nyújtson a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek, vagy dilatációs hézaggal elválasztott épületrészek (lépcsőházak) homlokzati hőszigeteléséhez.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Budapest XVI. kerület közigazgatási területén található társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületekre és azok tulajdonos lakóközösségeire (társasház, lakásszövetkezet; a továbbiakban együttesen: Pályázó) terjed ki, amennyiben a Pályázó megfelel a mindenkori pályázati kiírás feltételeinek.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Önkormányzati támogatás: az Önkormányzat által kiírt, pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás, mely a Pályázó saját önrészét egészíti ki;

2. Saját önrész: a beruházás összes költsége csökkentve az önkormányzati támogatás összegével;

3. Lakóépület: a teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész;

4. A beruházás megvalósításának határideje: az önkormányzati támogatási szerződésben meghatározott végső határidő.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek tervezett homlokzati hőszigeteléséhez, melynek eredményeként az épület valamennyi oldala szigetelésre kerül, az önkormányzat által kiírt pályázat alapján pénzügyi támogatás igényelhető.

(2) Az önkormányzati támogatásra rendelkezésre álló éves keretösszeget az Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a nyertes Pályázóval támogatási szerződést köt.

(4) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

(5) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban az a Pályázó részesíthető, aki a pályázati kiírás feltételeinek maradéktalanul megfelel, pályázatát a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül az Önkormányzathoz benyújtotta, pályázatához a kiírásban foglalt nyilatkozatokat és okiratokat csatolta, és vele a támogatási szerződés megkötésre került.

(6) A homlokzati hőszigetelés összköltségeként a Pályázatban rögzített munkálatoknak és járulékos költségeinek általános forgalmi adót is tartalmazó összege vehető figyelembe.

4. A támogatás mértéke

5. § (1) Az önkormányzati támogatás mértéke a Pályázat szerint támogatható és elfogadott tevékenységek bruttó összköltségének legfeljebb 25%-a.

(2) A költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg a nyertes pályázók között az alábbiak szerint kertül felosztásra:

a) a keretösszeg 1/3-ad része a költségek 25%-át,

b) a keretösszeg 1/3-ad része a költségek 20%-át,

c) a keretösszeg 1/3-ad része a költségek 15%-át

tartalmazó támogatási összegre pályázók között kerül szétosztásra.

(3) A pályázathoz, lakásszövetkezeti lakóépületre vonatkozó pályázat esetében csatolni kell a lakásszövetkezet támogató véleményét, több pályázat esetében pedig a lakásszövetkezet által meghatározott prioritási javaslatot.

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontban meghatározott keretösszeg felhasználására nem érkezik megfelelő számú pályázó, a Polgármester dönthet a keretösszegek közötti átcsoportosításról.

5. Pályázati eljárás

6. § (1) Az önkormányzati támogatás elnyerése pályázati eljárás útján történik. A pályázati felhívást az Önkormányzat lapjában (XVI. Kerületi Újság) és az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívás tartalmi elemeiről és megjelentetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: GPB) véleményének kikérését követően a Polgármester dönt.

(3) A részletes pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, a pályázat adattartalmi követelményeit, az elbírálás szempontjait, a szerződéskötés feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A pályázat elbírálásáról - a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével - a GPB javaslata alapján a Polgármester dönt.

6. Pályázati feltételek

7. § (1) Az önkormányzati támogatás iránti pályázatot - az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján - a Pályázók, legalább az összes tulajdoni hányad több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak, vagy lakásszövetkezet esetében a lakások tulajdonjogának többségével rendelkezők beleegyezését igazoló jegyzőkönyv hiteles másolatának csatolásával nyújthatnak be.

(2) A tulajdonostársak beleegyezését igazoló jegyzőkönyvnek a tulajdonosok nevét, lakcímét, elérhetőségét és aláírását is kell tartalmaznia.

(3) A támogatás feltétele, hogy:

a) a Pályázónak ne álljon fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, vételár tartozása, valamint lejárt kölcsöntartozása,

b) a Pályázó a pályázatban meghatározott saját önrésszel rendelkezzen.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában nem minősül vételár tartozásnak, ha a lakóingatlan tulajdonostársai a vételárat részletekben fizetik meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesítik.

(5) Az önrész rendelkezésre állását és összegét igazolni kell. Az önrész biztosításaként hitel is igénybe vehető.

(6) A pályázathoz a kivitelező árajánlatát is csatolni kell.

(7) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

(8) A Pályázó köteles a benyújtott pályázattól eltérő többletköltségek finanszírozására.

(9) Egy lakóépületre csak egyszer nyújtható a rendelet céljában foglaltaknak megfelelő, vissza nem térítendő támogatás.

(10) A nyertes pályázó vállalja, hogy a beruházással érintett épületre kifüggesztésre kerül az önkormányzati támogatásról szóló információs tábla.

7. Pénzügyi rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzati támogatási szerződést a döntés kézhezvételét követő 60 napon belül a támogatásban részesített Pályázónak alá kell írni. Az önkormányzati támogatási szerződést határidőben alá nem író Pályázó a támogatást elveszíti.

(2) Az önkormányzati támogatás folyósítására a Pályázó részére történő átutalással kerül sor.

(3) Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele:

a) az önkormányzati támogatási szerződés megkötése,

b) a köztartozás mentesség igazolása,

c) az önrész felhasználásának számlával történő igazolása.

(4) Az Önkormányzat az önrész felhasználásának ellenőrzésére műszaki végzettségű szakembert jelöl ki, aki a teljesítést jegyzőkönyv kiállításával igazolja.

(5) Az Önkormányzat a támogatást a (3), (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését követően 8 napon belül folyósítja.

(6) A Pályázó köteles az önkormányzati támogatási szerződésben előírt elszámolás benyújtására.

(7) A pályázati pénzügyi források felhasználásával megvalósított beruházás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a teljesítést, és az Önkormányzat az általa kijelölt műszaki ellenőr teljesítés igazolását követően a szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyta.

(8) Az elnyert támogatás kizárólag az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített munkák finanszírozására használható fel. Az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg. Amennyiben a beruházás elfogadása a beruházás megvalósításának határidején belül nem történik meg, a Pályázó a támogatást köteles visszafizetni.

III. fejezet

8. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére