Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a naptár szerinti munkarendtől való eltérésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendeletre, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019.(VI.25.) PM rendeletre - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiteljed a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavállalójára, a polgármesterre, az alpolgármesterekre, a különleges foglalkoztatási állományba tartozókra, a prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőkre.

2. § (1) A Hivatal 2020. évi munkarendjében az igazgatási szünet, valamint a naptár szerinti munkarendtől való eltérés időpontjai a következők:

a) augusztus 29. szombat pihenőnap

b) december 12. szombat pihenőnap

c) december 28-31. hétfőtől-csütörtökig pihenőnap

(2) Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban általános ügyfélfogadás nincs, az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást. Az igazgatási szünet elrendelése a Hivatal közterület-felügyeleti egységének munkarendjét nem érinti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. január. 1. napján hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére