Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület „Tiszta udvar, rendes ház .......... év”; „Legszebb utca ........ év”; „Legotthonosabb lépcsőház ........ év” címeket alapítja a kerület szépítése, a kulturált lakókörnyezet kialakítása érdekében.

2. § A címre pályázhat a kerületi:

a) lakóingatlan tulajdonosa vagy használója

b) szövetkezeti, társas vagy más formában iparosított technológiával épült házak közös képviselője.

3. § Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, falra szerelhető tábla, amely előállításához szükséges költségeket az Önkormányzat minden évben, a költségvetésben biztosítja.

Az elnyerhető címek

4. § A „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható annak az ingatlan tulajdonosnak, illetve használónak, akiknek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetükbe.

5. § A „Legszebb utca” cím adományozható azon tér, utca, utcarész (legalább három keresztutca közötti szakasz) lakóközösségének, amely adott évben a legszebb utcaképet nyújtja a beültetett virágok, növények illetve a közterületi összkép vonatkozásában.

6. § A „Legotthonosabb lépcsőház” cím adományozható azon lakóközösségek részére, ahol legjobban kitűnik, hogy otthonuk részének tekintik a közösen használt tereket.

Eljárási szabályok

7. § *  A cím elnyerésére a pályázatot a Polgármester hirdeti meg a XVI. Kerületi Újságban évente egy alkalommal. A pályázatot e rendelet kihirdetésének első évében szeptember 15-ig, egyébként évente április 15-ig, a 2020. évben előállt rendkívüli veszélyhelyzetben, a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül írja ki a Polgármester. A pályázatot az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapon kell benyújtani, ami az Önkormányzat Honlapjáról is letölthető.

8. § A cím adományozásáról a szakmai munkacsoport előzetes véleményének kikérését követően a Polgármester dönt minden év december 31-ig. Egyszerre több pályázó is elnyerheti a címet. A pályázatok eredményét évente január 31-ig közzé kell tenni a XVI. Kerületi Újságban és az Önkormányzat Honlapján. A pályázókról valamint a címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

9. § *  A szakmai munkacsoport tagjai: az érintett egyéni választókörzet szerinti képviselő, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság egy tagja további két tagot a Polgármesteri Hivatal delegál, valamint igény szerint a munkacsoport tagja lehet az egyéni választókörzet szerinti, de listán megválasztott képviselő is.

10. § A szakmai munkacsoport vezetőjét maga választja, illetve ügyrendjét maga határozza meg.

11. § A szakmai munkacsoport egymást követő két helyszíni ellenőrzés után tesz javaslatot a cím adományozására.

Záró rendelkezés

12. § (1) *  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 23/2007. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez * 

JELENTKEZÉSI LAP

Kategóriák:

Tiszta udvar, rendes ház;

Legszebb utca;

Legotthonosabb lépcsőház;

(Kérjük, a megfelelőt aláhúzni)

Beküldési cím: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Budapest, 1163 Havashalom utca 43.
Nevezési határidő: ..................................................................
Név: ..................................................................
Tulajdonos/Használó - Közös képviselő ..................................................................
Cím: ..................................................................
Telefon: ..................................................................
e-mail: ..................................................................
Dátum:
...............................................
Aláírás
Tulajdonos - Használó - Közös képviselő

  Vissza az oldal tetejére