Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság létrehozásáról

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra a komplex kerületfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság létrehozására és működtetésére az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet alapján létrehozandó és szabályozott kerületfejlesztő társaság, mint önálló piaci szereplő létrehozásának célja, hogy elősegítse Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb megvalósítását.

(2) A kerületfejlesztő társaság célja továbbá a kerület integrált városfejlesztési feladatainak ellátása, a kerület szebbé, élhetőbbé tételéhez szükséges egyéb kerületfejlesztési feladatok ellátásában való részvétel.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, személyekre és ezen személyek külön jogszabályok alapján történő eljárásaira terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása során

a) rehabilitáció: a kerület körülhatárolt részének oly módon történő integrált fejlesztése és felújítása, amely során alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, az erre érdemes közterületek, épületek korszerűsítésével, új épületek emelésével a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő közterületek, épületek és közösségi funkciók jönnek létre;

b) rehabilitációs terület: az integrált kerületfejlesztési stratégiában rehabilitációra kijelölt terület;

c) akcióterület: a rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

Rehabilitációs szerződés, megbízási szerződés

4. § (1) A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések lebonyolítására az Önkormányzat a XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság Önkormányzati Kerületfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) jelöli ki, amellyel megbízási szerződést és/vagy együttműködési megállapodást (a továbbiakban: szerződés) köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akcióterületre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés lehetőségével.

A szerződés tartalmazhatja:

a) a kerület-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek kötelezettségvállalását;

b) a kerület-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését;

c) a kerület-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését;

d) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket;

e) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat, amely lehet:

- fejlesztési tervek, tanulmányok készítése;

- kivitelezési, pénzügyi tervek készítése;

- integrált kerületfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata;

- telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület-rendezés;

- közmű- és útépítés, építési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése;

- az akcióterületen magánberuházások koordinálása;

- pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés;

f) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését;

g) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját;

h) a Társaság tevékenységének fedezetéül szolgáló díj mértékét;

i) a Társaság bevételeinek a szerződésben szereplő fejlesztési célokra fordítását;

j) a Társaság évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő aktualizálásának rendjét;

k) az önkormányzati ellenőrzés módját;

l) az alvállalkozók bevonásának rendjét;

m) a Társaság kezelésébe adott ingatlanok körét;

n) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek közreműködésének módját.

(3) A Társaság feladatainak megvalósítása során az önkormányzati ingatlanok hasznosításában együttműködik az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) illetékes irodáinak vezetőivel és az önkormányzati intézményekkel.

(4) A rehabilitációs területek fejlesztésének sorrendjét, valamint a Társaság által ellátandó feladatok körét a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

A Társaság jogai és kötelezettségei

5. § (1) A Társaság jogai és kötelezettségei teljesítése során különösen a következő feladatokat látja el:

a) tervezési és forrás-koordinációt valósít meg, melyek révén az Önkormányzat ingatlan- és területi rehabilitációs tevékenységei biztonsággal tervezhetőek, illetve finanszírozásuk kiszámíthatóvá válik;

b) lehetővé teszi a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését a kerületfejlesztésben és a kerület rehabilitációban;

c) elősegíti a kerületfejlesztés és a kerület rehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között;

d) elősegíti a kerületfejlesztésben és a kerület rehabilitációban az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását;

e) elősegíti az ingatlan-fejlesztések során külső pénzügyi lehetőségek, források, (pályázatok, támogatások elnyerése) felhasználását, amelyekkel az önkormányzati költségvetés tehermentesíthető;

f) segíti a magántőke bevonását az Önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő kerületfejlesztési projektek finanszírozásába;

g) a kijelölt akcióterületen az Önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést.

(2) A Társaság minden év június 30. és november 30. napjáig - a mérlegbeszámolótól független - írásbeli előterjesztés alapján beszámol az Önkormányzatnak az adott időszak fejlesztéseinek kivitelezéséről, megvalósulásáról és pénzügyi helyzetéről. A beszámolót a Társaság felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának jelentésével együtt kell benyújtani.

(3) A Társaság részletes feladatait az Önkormányzat és a Társaság által kötendő 4. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A rehabilitáció forrásai

6. § (1) A kerület-rehabilitációs feladatok forrásait az akcióterületi terv megvalósítására szolgáló önkormányzati saját erő, pályázati források és akcióterületi terv végrehajtásából közvetlenül származó önkormányzati bevételek (ide értve a közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulást) képezik.

(2) Az akcióterületen külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulás állapítható meg.

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az Önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei teljesítése során különösen a következő feladatokat látja el:

a) rendszeresen ellenőrzi és nyomon követi a Társaság tevékenységét, szükség szerint külső szakértő igénybevételével;

b) megadja a projekt lebonyolításához szükséges iránymutatásokat és időben rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat;

c) tulajdonosi képviselő útján kapcsolatot tart a Társasággal, rendszeresen tájékoztatja a Társaságot érintő önkormányzati döntésekről;

(2) Az Önkormányzat képviselője a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja a társaság által ellátott feladatokról, a társaság által koordinált projektek egy-egy meghatározó műszaki szakaszáról, illetve negyedévente a beruházás folyamatáról.

(3) Az Önkormányzat részletes feladatait az Önkormányzat és a Társaság által kötendő 4. § (1) bekezdése szerinti szerződésben kell rögzíteni.

(4) Az Önkormányzat a kerület-rehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkező bevételeket nem vonhatja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem azt köteles visszaforgatni az akcióterület következő lépéseinek, illetve rehabilitációs területek finanszírozásába.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik az Önkormányzatot, mint tagot illető azon jogot, mely alapján a tagot a társaságnak a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

Az Önkormányzat és a Társaság együttműködése

8. § (1) A Képviselő-testület az elfogadott integrált kerületfejlesztési stratégia, és az aktuális akcióterületi terv alapján, a 4. § (1) bekezdése szerinti szerződés tartalmát meghatározza, és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati források biztosításáról.

(2) *  A Képviselő-testület Kerületfejlesztési, és Üzemeltetési Bizottsága, valamint Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága szükség esetén kezdeményezheti a Képviselő-testületnél az integrált kerületfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a 4. § (1) bekezdése szerinti szerződés módosítását.

(3) A Társaság felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően látja el.

(4) A Társaság döntés előkészítő- és végrehajtó tevékenységének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység látja el. Az akcióterületi terv megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik.

9. § A Társaság ügyvezetésének külön jogszabályban *  foglaltak szerinti ellenőrzését a Képviselő-testület tagjai közül választott felügyelő bizottság, könyvvizsgálatát az Önkormányzat okiratban kijelölt könyvvizsgálója látja el.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

10. § E rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére