Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § *  Adóköteles a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Tárgyi adómentesség

2. § *  Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-ában felsoroltakon túl:

a) magánszemély, társasház, lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakóterület övezeti besorolású telke,

b) a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott telke.

Az adó alapja

3. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

4. § *  Az adó mértéke a telek adókötelezettség alá eső minden m2-re után:

a) a b) pontban foglaltak kivételével 200 Ft/év;

b) a Simongát utca, a Nagytarcsai út, a 118601 hrsz-on nyilvántartott dűlő út, a 118608 hrsz-on nyilvántartott dűlő út, a 118610 hrsz-on nyilvántartott dűlő út, és a 118609 hrsz-on nyilvántartott terület déli határa által határolt mezőgazdasági övezeti területi telkeken 20 Ft/év.

Az adó bevallása, megállapítása, megfizetése és ellenőrzése

5. § (1) A telekadóról a bevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A telekadó fizetési kötelezettség keletkezéséről, és megszűnéséről az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell adóbevallást tenni.

(3) A telekadót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzati adóhatóság által év közben megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(5) Ha az adózó bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott mulasztási bírságot fizet.

(6) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.

(7) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi az adózókat. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a telekadóról szóló 36/2007. (XII. 21.) rendelete.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú függelék a 19/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának
TELEKADÓ „A” BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYA
JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) valamint Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének 19/2010.(VI. 24.) számú telekadóról szóló rendelete alapján helyrajzi számonként külön-külön legkésőbb a változást követő év január 15-ig kell benyújtani a bevallást.

I. Bevallás fajtája * 

□ megállapodás alapján benyújtott bevallás
(kizárólag több tulajdonos esetén)
□ megállapodás nyomtatvány csatolva
□ nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Adózó, adóalany azonosító adatai

Jogi személy adózó neve:
Adószáma:
Önkormányzati nyilvántartási száma:
Adózó székhelye, telephelye:
Adózó levelezési címe:
Statisztikai számjele:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Bankszámla száma:
Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:
e-mail címe:

III. Adóalanyiság jogcíme * 

Tulajdonos
Résztulajdonos (tulajdoni hányada: / )
Vagyoni értékű jog jogosítottja (haszonélvezeti jog, kezelői jog, vagyonkezelői jog, használat joga) * 

IV. Az ingatlan (telek) helye és egyéb adatai

Az építési telek elhelyezkedése: *  Lakóövezet Vegyes vagy gazdasági övezet
A telek címe:
Helyrajzi száma:
A telek alapterülete:
Épülettel lefedettség: (bruttó lefedettség)
Épület hasznos alapterülete:(nettó, belső, szintenként összesen
Egyéb lefedettség: (műtárgy: út, járda parkoló, stb.)

V. Törvényi mentességek * 

□ építési tilalom alatt álló telek
□ helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési célra használt telek
□ A telken elhelyezkedő épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított -______________________ m2 védő (biztonsági) terület tartozik
□ erdő művelési ágban nyilvántartott telek
□ A telken szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiséget magában foglaló épület áll
□ A telken költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény áll

VI. Rendeleti mentességek * 

□ lakóterület övezeti besorolású, magánszemély, társasház, lakásszövetkezet tulajdonában lévő telek

VII. A bevallás benyújtásának oka * 

Adókötelezettség keletkezése
Változás jellege:
□ ingatlan szerzése (vásárlás, öröklés)
□ új telek
□ vagyoni értékű jog szerzése
□ vagyoni értékű jog megszűnése
□ művelési ágban, ak. értékkel nyilvánt. földrészlet művelésének befejezése
□ belterületbe vonás
□ helyi adó bevezetés
□ építmény lebontása, megsemmisülése
□ építési tilalom feloldása
Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege:
□ ingatlan eladás
□ ingatlan beépítése
□ vagyoni értékű jog szerzése
□ vagyoni értékű jog megszűnése
□ művelési ágban, ak. értékkel nyilvánt. földrészlet művelés alá vétele
□ külterületbe sorolás
□ építési tilalom alá vonás
Változás bejelentése
Változás jellege:
□ alapterület változás
□ lakcímváltozás
□ jognyilatkozat megváltoztatása
□ egyéb ____________

VIII. Adókötelezettség keletkezésének, megszűnésének, változásának időpontja * 

□□□□év □□hó □□nap

IX. Adókötelezettség változása esetén
Előző vagy új tulajdonos(ok), résztulajdonos(ok) adatai

1, Tulajdonos neve, tul.hányada: tulajdoni hányad ___/___
Lakcíme:
2, Tulajdonos neve, tul.hányada: tulajdoni hányad ___/___
Lakcíme:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

Kelt: __________________ 20____. év ___________________ hó ____nap

_______________________
adózó cégszerű aláírása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának
TELEKADÓ „B” BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYA
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) valamint Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének 19/2010.(VI. 24.) számú telekadóról szóló rendelete alapján helyrajzi számonként külön-külön legkésőbb a változást követő év január 15-ig kell benyújtani a bevallást.

I. Bevallás fajtája * 

□ megállapodás alapján benyújtott bevallás
(kizárólag több tulajdonos esetén)
□ megállapodás nyomtatvány csatolva
□ nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Adózó, adóalany azonosító adatai

Magánszemély adózó neve:
Adószáma, adóazonosító jele:
Önkormányzati nyilvántartási száma:
Adózó lakcíme:
Adózó levelezési címe:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Munkahelye:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Bankszámla száma:
Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:
e-mail címe:

III. Adóalanyiság jogcíme * 

Tulajdonos
Résztulajdonos (tulajdoni hányada: / )
Vagyoni értékű jog jogosítottja (haszonélvezeti jog, kezelői jog, vagyonkezelői jog, használat joga)  * 

IV. Az ingatlan (telek) helye és egyéb adatai

Az építési telek elhelyezkedése: *  Lakóövezet Vegyes vagy gazdasági övezet
A telek címe:
Helyrajzi száma:
A telek alapterülete:
Épülettel lefedettség: (bruttó lefedettség)
Épület hasznos alapterülete: (nettó, belső, szintenként összesen)
Egyéb lefedettség: (műtárgy: út, járda parkoló, stb.)

V. Törvényi mentességek * 

□ építési tilalom alatt álló telek
□ helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési célra használt telek
□ A telken elhelyezkedő épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított -______________________ m2 védő (biztonsági) terület tartozik
□ erdő művelési ágban nyilvántartott telek
□ A telken szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiséget magában foglaló épület áll
□ A telken költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény áll

VI. Rendeleti mentességek * 

□ lakóterület övezeti besorolású, magánszemély, társasház, lakásszövetkezet tulajdonában lévő telek

VII. A bevallás benyújtásának oka * 

Adókötelezettség keletkezése
Változás jellege:
□ ingatlan szerzése (vásárlás, öröklés)
□ új telek
□ vagyoni értékű jog szerzése
□ vagyoni értékű jog megszűnése
□ művelési ágban, ak. értékkel nyilvánt. földrészlet művelésének befejezése
□ belterületbe vonás
□ helyi adó bevezetés
□ építmény lebontása, megsemmisülése
□ építési tilalom feloldása
Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege:
□ ingatlan eladás
□ ingatlan beépítése
□ vagyoni értékű jog szerzése
□ vagyoni értékű jog megszűnése
□ művelési ágban, ak. értékkel nyilvánt. földrészlet művelés alá vétele
□ külterületbe sorolás
□ építési tilalom alá vonás
Változás bejelentése
Változás jellege:
□ alapterület változás
□ lakcímváltozás
□ jognyilatkozat megváltoztatása
□ egyéb ____________

VIII. Adókötelezettség keletkezésének, megszűnésének, változásának időpontja * 

□□□□év □□hó □□nap

IX. Adókötelezettség változása esetén
Előző vagy új tulajdonos(ok), résztulajdonos(ok) adatai

1, Tulajdonos neve, tul.hányada: tulajdoni hányad ___/___
Lakcíme:
2, Tulajdonos neve, tul.hányada: tulajdoni hányad ___/___
Lakcíme:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

Kelt: __________________ 20____. év ___________________ hó ____nap

_______________________
adózó cégszerű aláírása

MEGÁLLAPODÁS
helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008 (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján.

I. Adónem
□ Építményadó □ Telekadó
II. Ingatlan
1. Címe: □□□□ _________________________________ város/község _______________________________ közterület _________ közterület jelleg ________ szám
2. Helyrajzi száma: _______________ / _____ / _____ / ______
III. Bevallás benyújtója - Adóalany 1.
1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ________________________________________________
2. Születési helye, ideje: ______________________________ □□□□ év □□ hó □□ nap
3. Anyja neve: ____________________________________________
4. Adóazonosító jele: _____________________ Adószáma: ________________ - __ - ____
5. Lakóhelye, székhelye: □□□□ _________________________________ város/község_______________________________ közterület _________ közterület jelleg _______ szám
6. Telefonszáma: __________________________ , e-mail címe: _________________________
7. Pénzintézeti számlaszáma: __________________-__________________-________________
IV. Megállapodás
Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy/cég teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja
Adóalany 2.
Minősége: □ Tulajdonos □ Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve: ____________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________
Születési helye, ideje: ______________________________ □□□□ év □□ hó □□ nap
Anyja neve: ____________________________________________
Adóazonosító jele: _____________________ Adószáma: ________________ - __ - ____
Lakóhelye, székhelye: □□□□ ________________________ város/község _______________________________ közterület _________ közterület jelleg ________ szám
Kelt: ________________ 20___. év _______________ hó ____ nap
_______________________
adóalany aláírása
Adóalany 3.
Minősége: □ Tulajdonos □ Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve: ____________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________
Születési helye, ideje: ______________________________ □□□□ év □□ hó □□ nap
Anyja neve: ____________________________________________
Adóazonosító jele: _____________________ Adószáma: ________________ - __ - ____
Lakóhelye, székhelye: □□□□ ________________________ város/község _______________________________ közterület _________ közterület jelleg ________ szám
Kelt: ________________ 20___. év _______________ hó ____ nap
_______________________
adóalany aláírása
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ________________ 20___. év _____________ hó ____ nap
_______________________
bevallásbenyújtó aláírása

  Vissza az oldal tetejére