Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja a XVI. kerületben élő, a magyar kultúra, irodalom, zeneművészet, tudomány és sport területén kimagasló teljesítményt felmutató ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzése, ezzel munkájuk elismerése, támogatása.

2. § (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet alapítja.

(2) A Képviselő-testület a sportéletben kimagasló eredményt elért ifjú tehetségeket a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásában” részesíti.

(3) *  Az Önkormányzat által nyújtható támogatás vagy ösztöndíj - XVI. kerület ifjú tehetsége, valamint sporttehetsége, a kerület tehetséges tanulóinak támogatása - közül, azonos időszakon belül egy személy csak egy fajta támogatásban vagy ösztöndíjban részesülhet.

3. § (1) E rendelet hatálya

a) a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre,

b) a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre

terjed ki.

(2) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel járó ösztöndíj, valamint a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” költségének fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

II. Fejezet

A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú tehetsége” címre vonatkozó részletes szabályok

4. § (1) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adható:

a) *  a Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés,

b) a Magyar zeneművészet,

c) a Magyar tudomány

kategóriákban.

(2) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel a következő juttatások járnak:

a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a döntéshozó szerv határozatának számát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

b) *  Emlékplakett, mely bronzból készült öntvény. Címlapján a képmező közepén a XVI. kerület címere látható, felirata: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”, valamint a kitüntetett neve és az adományozás éve;

c) 50 000 Ft/hó ösztöndíj 12 hónapon keresztül.

(3) *  a „Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a „Magyar zeneművészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-egy fő tüntethető ki - megfelelő jelölt esetén - a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel.

(4) A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos magánszemélyek is. A javaslattétel joga a pártokat és önkormányzati pártfrakciókat nem illeti meg. A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” cím adományozásának rendes ideje a március 15-i vagy az október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülés, melyen az elismerést a polgármester nyújtja át. Minden év február 1-ig a polgármester a javaslattételre felhívja az erre jogosultak figyelmét az önkormányzat lapjában és internetes honlapján, határidő tűzése mellett.

(5) *  A javaslatokat a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: KKSIGYB) összegzi, véleményezi, és terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre. A kitüntetések odaítéléséhez minősített szótöbbség szükséges.

(6) *  A kitüntetések adományozása zárt ülésen történik. A szavazás titkos.

(7) *  A címmel járó ösztöndíj a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján folyósítható.

III. Fejezet

A „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásá”-ra vonatkozó részletes szabályok

5. § (1) A „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” (a továbbiakban: Támogatás) adható:

a) olimpiai, paralimpiai sportág,

b) nem olimpiai sportág

kategóriákban.

(2) A Támogatással a következő juttatások járnak:

a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

b) Pénzbeli támogatás 12 hónapon keresztül.

(3) Az alábbiakban meghatározott összeg szerinti Támogatásra az a sportoló nyújthat be pályázatot, aki a Támogatásra való pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban valamely alábbi teljesítményt elérte:

a) egyéni olimpiai, paralimpiai sportág esetén az 1. számú mellékletben foglalt táblázat szerint;

b) olimpiai, paralimpiai csapatsportág esetén:

ba) olimpiai, paralimpiai résztvevő: 50 000 Ft/hó

bb) aki a Magyar Köztársaságot nemzetközi versenyen válogatottként képviselte: 50 000 Ft/hó

bc) Magyar Köztársaság Országos Bajnokságán I-II. helyezett: 25 000 Ft/hó

bd) Magyar Köztársaság Országos Bajnokságán III-IV. helyezett: 15 000 Ft/hó

c) nem olimpiai sportág esetén:

ca) egyéni sportág esetén:

caa) Európa-bajnokságon I. helyezett: 40 000 Ft/hó

cab) Európa-bajnokságon II. helyezett: 30 000 Ft/hó

cac) Európa-bajnokságon III. helyezett: 20 000 Ft/hó

cad) Világbajnokságon I. helyezett: 50 000 Ft/hó

cae) Világbajnokságon II. helyezett: 40 000 Ft/hó

caf) Világbajnokságon III. helyezett: 30 000 Ft/hó

cb) csapatsportág esetén, aki a Magyar Köztársaságot nemzetközi versenyen válogatottként képviselte: 15 000 Ft/hó

(4) *  A Támogatás a (3) bekezdésben felsorolt elért eredmények közül egy eredmény után jár. Egyéni olimpiai, paralimpiai sportág esetén, amennyiben a pályázó a saját korosztályánál magasabb korosztályban éri el az 1. mellékletben meghatározott eredmények valamelyikét, a pályázó életkorától függetlenül jogosulttá válik a magasabb korosztályban elérhető támogatási összegre.

(5) *  A Támogatásról, a benyújtott pályázat alapján a KKSIGYB negyedévente dönt, legkésőbb a negyedév leteltét követő 1. ülésén. A KKSIGYB a pályázat elbírálás ütemezését az éves munkatervében határozza meg. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a XVI. kerületben lakóhellyel rendelkezik és a XVI. kerületben működő sportegyesületben igazolt sportoló. Formailag hibás és hiányos iratok benyújtása esetén a KKSIGYB érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázót az eljárásból.

(6) A Támogatásra a rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati űrlap kitöltésével és a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába történő benyújtásával folyamatosan lehet jelentkezni.

(7) Az űrlaphoz csatolni kell:

a) önéletrajzot,

b) a (3) bekezdésben jelzett valamely elért eredmény igazolására szolgáló, a sportági szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát.

(8) *  Az e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén a Támogatás a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján folyósítható.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 2011. évben a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címre a javaslattételi felhívást a polgármester május 1. napjáig teszi közzé.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

bruttó ezer /hó
a b c
1. Országos Bajnokság Universiádé, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), Európa-bajnokság, Világbajnokság, Olimpia
2. Helyezés
Korosztály
ba
I. hely
bb
II. hely
bc
III. hely
ca
I.-III. hely
cb
IV.-VIII. hely
cc
részvétel
3. 23-35 év 50 40 30 150 100 50
4. 16-22 év 30 25 20 100 70 40
5. 12-15 év 10 80 40 20

2. számú melléklet a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

PÁLYÁZATI ŰRLAP

a Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásához

a pályázat sorszáma: .../20......
I. Az igénylő adatai:
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................
Születési hely: .............................. Születési idő: .................. év ....................... hó ......... nap
Anyja neve: ................................................ Személyi igazolvány száma (ha van): .......................................
Telefonszám:: ................................................................ E-mail cím:.............................................
TAJ száma: ................................................. Adóazonosító száma: ................................................................
Bankszámla száma: .............................................................................................................
II. A törvényes képviselő adatai: (ha szükséges) - szülő 1.
Név: .....................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Születési hely: .............................. Születési idő: .................. év ....................... hó ......... nap
Anyja neve: ......................................................... Személyi igazolvány száma: .............................................
Telefonszám:: ................................................................ E-mail cím: ...............................................
TAJ száma: ................................................. Adóazonosító száma: .................................................................

III. A törvényes képviselő adatai: (ha szükséges) - szülő 2.
Név: .....................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Születési hely: .............................. Születési idő: .................. év ....................... hó ......... nap
Anyja neve: ......................................................... Személyi igazolvány száma: .............................................
Telefonszám:: ................................................................ E-mail cím: ...............................................
TAJ száma: ................................................. Adóazonosító száma: .................................................................

IV. A sportegyesület adatai: a sportolói jogviszony igazolása: (az egyesület tölti ki!)

Az egyesület neve: ............................................................................................................................................................
Bírósági bejegyzés száma: ..............................................................................: ................................................................
Címe: ...................................................................... Telefonszáma: ...................................................
Az igénylő .................................................................................................. sportágban versenyez.

V. Versenyterületek és elért eredmények: (az egyesület tölti ki!)
Nemzetközi: ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Országos: ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Az egyesület ajánlása, véleménye:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hivatalosan igazolom, hogy a fent megnevezett igénylő ...................év ...........................hó ..........nap
óta a/az ............................................................................................. egyesület sportolója.

.....................................
egyesületi elnök

P.H.
VI. Pályázati kategória meghatározása:
A rendelet 5. § (3) bekezdésében felsoroltak alapján szíveskedjen pontosan meghatározni, hogy mely típusú kategóriában nyújtja be a pályázatát!
..............................................................................................................................................................................
NYILATKOZATOK


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen űrlapon rögzített személyes adatokat az ösztöndíjat folyósító önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenőrzése céljából a pályázat időtartama alatt maga kezelje.

Budapest, 20...........................................
........................................... ...........................................
sportoló* törvényes képviselő
* a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött sportolók esetében csak a törvényes képviselő az aláíró fél

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

- az önéletrajzot,

- az elért eredmény igazolására szolgáló, az országos sportági szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát, amely tartalmazza a verseny időpontját, helyszínét.

1. számú függelék a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú függelék a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére