Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területekre is, amennyiben annak tulajdonosával az Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (7) bekezdésében meghatározott szerződést kötött.

(3) Gépjármű közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.

(4) *  E rendelet szabályai kiterjednek a helyi közút területének igénybevételével járó azon közterület-használatra is, amelyet a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet nem szabályoz. Az engedély megadásához szükséges a közút kezelőjének előzetes írásbeli hozzájárulása.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

2. A közterület-használat általános szabályai

2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) az Önkormányzattal megkötött polgárjogi közterület-használati szerződés (a továbbiakban: szerződés) szükséges. A közterület használatáról, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A szerződés nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági, illetve egyéb engedélyeket, azokat a közterület használója köteles a közterület használatának megkezdése előtt saját költségén és felelősségére beszerezni.

(3) A közterületet olyan módon kell használni, hogy az ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(4) A közterület-használat joga másra kizárólag a használatba adó hozzájárulásával ruházható át. Nem minősül átruházásnak, ha a szerződésben megjelölt tevékenységet ténylegesen a használatba vevő alkalmazottja, segítő családtagja végzi.

3. A szerződés létrejötte, tartalma

3. § (1) A szerződés megkötését ajánlat benyújtásával az kezdeményezheti, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, illetve akinek érdekében a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat történik. A szerződés megkötésre irányuló ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) a (3) bekezdés szerinti mellékletek csatolásával kell benyújtani.

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a szerződő fél nevét és lakó- (szék-, telep-) helyének címét, továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet vagy távközlési úton való elérhetőséget,

b) a közterület-használat célját és időtartamát.

(3) Az ajánlathoz mellékelni kell:

a) helyszínrajzot vagy vázlatot 1 példányban, a közterület-használat helyének megjelölésével, méretezésével,

b) ha a közterület-használat építmény elhelyezése céljára szolgál, a berendezés terveit 1 példányban, olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése) vagy az arról készült fényképet 1 példányban,

c) a főépítész szakmai véleményét vendéglátó-ipari előkert, illetve a közterületen pavilon, árusítóhely bővíthetősége, felújíthatósága, elhelyezhetősége, létesítése tárgyában,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok egyszerű másolatát,

e) *  az Önkormányzat kezelésében lévő közút területét érintő közterület-használat esetében a kezelő hozzájáruló nyilatkozatát - a III. fejezetben foglalt eseteket kivéve -, e-mailen a Vagyongazdálkodási Iroda kéri ki.

(4) Az ajánlat benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(5) Az ajánlatot olyan időben kell benyújtani, hogy elegendő idő legyen a rendezvény megtartásához szükséges felkészülésre, de legalább 72 órával a tevékenység elkezdése előtt, kivéve a 6. §-ban meghatározott esetet.

4. § (1) Szerződés kizárólag meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig köthető.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - szerződés csak az építési munka végzésének tartamára köthető.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra köthető szerződés.

5. § *  (1) *  A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama elektromos töltőállomás létesítése, tömegközlekedési járművek megállóiban elhelyezett utasvárók esetén 15 év, magántulajdonban álló gépkocsi tároló alatti közterület használata, valamint közúti zöldfelület védelmére kihelyezett magántulajdonú parkolásgátló esetén 3 év, minden más esetben 1 év.

(2) A szerződés megszűnik, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik.

(3) A szerződésben meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal a használó szerződésmódosítást kezdeményezhet, amennyiben a szerződés megkötésének feltételei továbbra is fennállnak, de a módosított szerződés szerinti használati időtartam ebben az esetben sem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot.

6. § *  Építési konténer, állvány elhelyezése, építőanyag, építési törmelék tárolása, betonpumpa, daruzás, elkerített munkaterület használata esetén az ajánlatot benyújtani és a közterület használati díjat megfizetni a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján kell. Amennyiben a jelen szakaszban meghatározott közterület használat időtartama a 7 napot nem haladja meg, a használati díj megfizetésével és e rendelet 1. számú függelékében szereplő nyilatkozat aláírásával a használati engedély e rendeletben foglalt feltételekkel megadottnak minősül, a szerződés pedig a jelen rendeletben foglaltak szerint a felek között létrejön.

6/A. § *  Amennyiben a közút útburkolata és a magántulajdonú ingatlan között védendő zöldfelület helyezkedik el, úgy a magántulajdonú ingatlan tulajdonosa, vagy tulajdonosai, társasház esetén a társasház közös képviselője, vagy a társasház képviseletére egyébként feljogosított magánszemély, engedélyt kérhet a védendő zöldfelületre magántulajdonú parkolásgátló oszlop kihelyezéséhez. A kihelyezéshez minden esetben előzetes közútkezelői hozzájárulás szükséges. A parkolásgátló oszlop kihelyezésére csak közútkezelői hozzájárulás és a közterület használatára vonatkozó szerződés birtokában kerülhet sor. A parkolásgátló oszlop fennmaradásáig a védendő zöldfelület karbantartására a parkolásgátló oszlop tulajdonosa köteles.

7. § Szerződést kell kötni - ide nem értve a 8. §-ban foglalt kivételeket:

a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez, fennmaradásához;

b) a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz;

d) *  alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolthoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához;

e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, a megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, létesítéséhez, fennmaradásához, , amennyiben azok nem a közút tartozékai, a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;

f) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

g) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

h) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, BKV-jegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához;

i) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére;

j) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

k) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza;

l) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához, vendéglátó-ipari előkert, terasz, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra;

m) sport- és kulturális-, rendezvényekre, kiállítás, vásár, piac továbbá mutatványos tevékenység céljára, valamint utcazenéléshez;

n) családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre;

o) bármely közúti jármű, külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülű egyéb célú elhelyezéséhez, különösen reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

p) kerékpár-megőrzésre és kerékpártároló kihelyezésére;

q) díszítés céljából, különösen virágláda, virágkosár elhelyezésére, kivéve járdán, ha az a gyalogosforgalmat nem akadályozza és kihelyezője gondozza;

r) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

s) bármely olyan tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához mely közterület használattal jár, és nem kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához;

sz) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben;

t) *  a növényzet védelmét szolgáló parkolásgátló oszlop elhelyezéséhez azzal, hogy ezen műtárgy által okozott károkért a közterület használatára szerződéssel rendelkező használó vagy használói felelősek;

u) *  egyéb, e rendelet 1. számú mellékletében részletezett esetben.

8. § (1) Nincs szükség hozzájárulásra és nem kell szerződést kötni:

a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez,

b) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez,

f) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be,

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot (maximum 72 óra) meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

h) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését,

i) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához,

j) A 7. §-ban foglalt bármilyen esetben, ha a rendezvény vagy munkálatok az Önkormányzat vagy intézménye által kerül megrendezésre, megrendelésre, intézmény esetén akkor, ha a megrendeléshez vagy megrendezéshez írásban kapott polgármesteri felhatalmazással rendelkezik, és a költségvetési fedezet a rendezvény megrendezéséhez, illetve a kivitelezéshez rendelkezésre áll, az Önkormányzat valamint a Polgármesteri Hivatal esetén pedig, ha a megrendelés illetve a megrendezéshez szükséges okiratokat a polgármester aláírta,

k) zöldhulladék gyűjtéséhez, és az ehhez kihelyezett gyűjtőládákhoz.

(2) Az (1) bekezdés a), c), h) és i) és j) pontjaiban felsorolt tevékenységeket lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a tevékenység megkezdésekor az Önkormányzatnál írásban be kell jelenteni.

9. § Nem köthető szerződés a következőkre:

a) *  tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve az utasváró tulajdonosa általi hasznosítás esetét, valamint, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

c) közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységre,

d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

e) a közút és a járda felületén reklám (ideértve a politikai reklámot is) elhelyezése céljából,

f) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

g) árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és 6 m2 alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi,

h) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

i) jármű iparszerű javítására,

j) felállítandó építmény, reklámhordozó, egyéb tárgy, ha a közlekedés résztvevőit a szabad kilátásban, mozgásban akadályozza,

k) lakókocsi tárolásához valamint lakókocsiból történő árusításra, kivéve az engedélyezett alkalmi rendezvényeket,

l) olyan területre, ahol a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (30/2000. (VII. 14.) önkormányzati rendelet, továbbiakban: KVSZ), vagy szabályozási terv a használatot tiltja,

m) munkagépek tárolására és javítására, kivéve az Önkormányzat vagy intézményei által megrendelt kivitelezés esetén,

n) üzemképtelen gépjármű vagy gép 1 hónapot meghaladó időtartamú közterületen való tárolásához,

o) új árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló nyílt szerkezetű pult és állvány létesítéséhez, kivéve az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítást, épületek homlokzatán mobil kihelyezésű árubemutatóra,

p) annak a kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal szemben közterület használati díj hátraléka áll fenn,

q) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység - kivéve hatóságilag engedélyezett tűzijáték - gyakorlására,

r) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére,

s) sátorgarázs létesítésére,

t) e rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben.

10. § (1) A szerződés megkötése során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ, 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a KVSZ, a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell az egyéb jogszabályok előírásait is.

(2) A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

a) a használó nevét és lakó- (szék-, telep-) helyének címét;

b) a használó képviseletében eljáró közterület-használatáért felelős személy nevét, elérhetőségét;

c) a közterület- használat célját és időtartamát;

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását;

e) a szerződés megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását kártalanítási kötelezettség nélkül;

f) a közterület használatáért fizetendő díj (a továbbiakban: díj) mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén annak tényét;

g) a munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásának kötelezettségét;

h) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;

k) közérdekből megszüntetés esetére való hivatkozást.

11. § (1) A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.

(2) A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység folytatásához szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló dokumentumokat a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni. Köteles továbbá a létesítményen vagy hirdető-berendezésen a nevét vagy a szerződés számát (kereskedő esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni.

(3) A kerület közterületein csak a forgalmazott áru jellegéhez illő, dekoratív megjelenésű árusítóhelyek létesülhetnek, melyek csak az árusítás ideje alatt lehetnek közterületen, és talajhoz, fához, utcabútorhoz nem rögzíthetők. Az árusítóhelyet úgy kell elhelyezni, hogy az az utcabútor használatát ne akadályozza.

(4) A mozgóboltot, illetve a mozgóárusítást szolgáló eszközt eltérő megállapodás hiányában - az árusítás befejezése után - a közterületről el kell távolítani.

(5) A kerület közterületein építési- és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható.

(6) A temető területével közvetlenül határos közterületen kizárólag kegyeleti célokat szolgáló termék árusítható (különösen virág, koszorú, mécses, gyertya).

12. § (1) A közterületek rendeltetésszerű használatának, valamint állapotának megtartása érdekében tilos: gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni az ott elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyakon, valamint a lejárati lépcsőkön, kőpadokon, szökőkutakon.

(2) Alkalmi, illetve idényjellegű árusítás céljára elsősorban az érintett terület környékén (100 m2-es körzet) telephellyel rendelkező üzletek tulajdonosaival, bérlőivel, illetve használóival köthető szerződés az üzletben ténylegesen forgalmazott termék árusítása céljából.

(3) *  Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó egységek területét nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényeket.

4. A közterület-használati díj

13. § (1) A 3 hónapot meghaladó közterület használat esetén a díjat negyedévente előre kell megfizetni, az Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében.

(2) A 3 hónapot meg nem haladó közterület használat esetén a díjat egy összegben, előre, a szerződéskötéssel egy időben kell megfizetni.

(3) A befizetés a Polgármesteri Hivatal pénztárában, az Önkormányzat költségvetési számlájára átutalással, vagy postai csekkel történhet.

(4) A díjat - a KVSZ-ben meghatározott kategóriákba sorolt közterületekre vonatkozóan - az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül kötelező megfizetni.

(6) *  Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület alapterületét, plakát, hirdetőtábla esetén a hirdetőfelület nagyságát kell figyelembe venni, azzal, hogy minden megkezdett m2-t egész m2-ként kell figyelembe venni.

(7) A létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(8) Az időarányos díjvisszafizetés feltétele a terület 15. §-ban foglaltak szerinti visszaadása. Amennyiben a használó az eredeti állapotot nem állítja helyre, vagy a közterületet nem tisztítja meg, a használatba adó az időarányosan visszajáró díjból a használó költségére e munkákat elvégeztetheti.

5. Díjmentesség

14. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati szerződés alapján a következő esetekben jár:

a) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, nem hirdetési célú zászlórudak és a vegyes funkciójú, a közlekedést, a zöldfelületek, a növényzet védelmét, pihenési, köztisztasági célokat szolgáló köztárgyak, valamint díszítés céljából kihelyezett virágládák, virágkosarak elhelyezéséért;

b) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után;

c) az Önkormányzat által előre meghirdetett lomtalanítás idejére kihelyezett lomok és hulladék hasznosítása céljából elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekkel elfoglalt területek után;

d) az akadálymentes közlekedést biztosító építményekért;

e) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, amelyeknek elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok alapján Önkormányzati támogatás felhasználásával kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok, Önkormányzati pályázaton nyert összeg felhasználása stb.) amennyiben a tevékenység vagy létesítmény elhelyezése nonprofit szervezet vagy magánszemély által történik;

f) a 8 § (1) bekezdésének j) pontján túl az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

g) * 

h) a 8 § (1) bekezdésének j) pontján túl az önkormányzat intézményei, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;

i) a 8 § (1) bekezdésének j) pontján túl az Önkormányzat intézményei, és 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságai által szervezett rendezvények esetében;

j) az egyházak, templomon, illetve imaházon kívüli, hitéleti tevékenységeihez szükséges terület után;

k) a 8 § (1) bekezdésének j) pontján túl ha a közterületet az önkormányzat saját beruházásában épülő létesítményekkel kapcsolatosan veszi igénybe;

l) a közterületet igénybe vevő rendezvény szervezőjének az ingyenes sport-, egészségügyi-, oktatási-, környezetvédelmi- vagy kulturális tevékenységekre, jótékony célú gyűjtésekre, szociális jellegű tevékenységre igénybe vett terület után, amennyiben a rendezvényen reklámtevékenységre és árusításra (beleértve a büfészolgáltatást is) nem kerül sor;

m) *  elektromos töltőállomás létesítése esetén, az elektromos töltőállomás és annak igénybevételéhez szükséges területre, amennyiben a töltőállomást a lakosság bármilyen ellenszolgáltatás és megkötés nélkül veheti igénybe, és amennyiben a tevékenység folytatása és a létesítmény elhelyezése is nonprofit szervezet által történik.

(2) Csökkenthető a díj mértéke az egyéni vállalkozók, egyéni cégek közül a rokkantaknak, csökkentett munkaképességűeknek 40%-kal, a 60 éves kort elért személyeknek 25%-kal, amely egy helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.

(3) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:

a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;

b) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.

(4) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

6. A közterület-használat megszüntetése

15. § (1) A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi ok, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető.

(2) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a használatba adó egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, vagy egyébként e rendelet előírásainak megfelelően használja.

(3) A használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a használatba adónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár, a használatba adó részéről felmerülő költségek levonása nélkül.

(4) Ha a használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a használatba adónak bejelenteni.

(5) *  A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

(6) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(7) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben felsorolt valamely módon szűnik meg, a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(8) Ha a közterületet igénybe vevő a közterületet - önkormányzati vagy olyan infrastruktúra-fejlesztési, korszerűsítési beruházás lebonyolítása miatt, amelyekhez az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megadta - nem tudja a szerződésben foglalt célra zavartalanul használni, kérelemre a beruházás időtartamára, - a használatba adó döntése alapján -, a korlátozással érintett időszakra előre befizetett közterület használati díj 50%-a kamatmentesen visszajár, amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a közterület-használat közérdekből nem kerül megszüntetésre.

7. A közterület jogcím nélküli használatának jogkövetkezményei

16. § (1) Aki közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérő módon, különösen a szerződésben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a szerződésben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben illetve e rendelet szabályainak megsértésével használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására a megadott határidőn belül. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére, felszólítás nélkül elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. A helyreállítás, tisztántartás befejezéséig a közterület-használatba vétel nem szűnik meg. Ebben az esetben a megszűnés szerződési időpontja és a tényleges használat időpontja közötti időtartam alatt a jogcím nélküli használat szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogcím nélküli közterület-használó köteles viselni.

(3) *  A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díj hatszorosának megfelelő, de minimum 30 000 Ft jogcím nélküli használati díjat kell fizetnie annak, aki a közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérően, vagy a szerződés megszűnése után használja. Amennyiben szerződésszerű használat esetén díjfizetési kötelezettség nem keletkezik, úgy naptári naponként 500 Ft/m2 jogcím nélküli használati díj fizetésére köteles az, aki a közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérően, vagy a szerződés megszűnése után használja. A jogcím nélküli használati díj fizetési kötelezettség a szerződés nélküli használat kezdetétől, valamint a szerződés megszűnésétől vagy a szerződéstől való eltérés megállapításától az eredeti állapot helyreállításáig tart. Mentesül a jogcím nélküli használati díj fizetése alól az, aki a jogcím nélküli használatot a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül megszünteti.

(4) *  A közterületet szerződés nélkül használóval, amennyiben egyébként e rendelet feltételeinek megfelel - kérelemre - szerződés köthető. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) bekezdésben rögzített jogcím nélküli használati díj fizetési kötelezettség alól.

(5) A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

III. fejezet

Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása

17. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatás céljára történő közterület-használathoz szükséges hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a zöldfelület kezelője, üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt mindenkori díjtételek alapján kell meghatározni.

(5) A díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(6) E rendelet 1. mellékletében meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

(7) * 

(8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után 10 munkanapon belül, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 3 napon belül újra biztosítani kell.

18. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(3) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(4) Amennyiben ugyanazon közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(5) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, illetve a 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(6) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül szerződés nélkül használta a közterületet.

(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

IV. fejezet

Értelmező rendelkezések

19. § E rendelet alkalmazásában:

1. Üzemképtelen gépjármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel, jelzéssel vehet részt, de a hatósági engedélye, jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt, vagy érvénytelen, vagy a jármű nem a saját kerekén áll;

2. Közúti jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezetében meghatározott járművek;

3. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma);

4. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: egyszerűen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény;

5. alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű, a jegyző által meghatározott ideig tartó és nyilvántartásba vett vásár;

6. Alkalmi árusítás: az idényjellegű árusítástól rövidebb időtartamra, negyedévente legfeljebb egy alkalommal - 30 napot meg nem haladó - mobil vagy hordozható berendezésből történő közterületi árusítási lehetőség;

7. Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő kereskedelmi, szolgáltató tevékenység;

8. Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket, továbbá a mozgóboltot;

9. Üzlet előtti kitelepülés: a közterülettel határos üzletek közterületen történő áruforgalmazása, kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, amennyiben a közlekedési feltételek biztosítottak;

10. Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely;

11. Mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak;

12. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám);

13. Környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz;

14. Fegyveres szervek: a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság), valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok;

15. Film, televízió-felvétel: A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti filmalkotás létrehozására irányuló tevékenység, illetve műsorszolgáltató általi televíziós-felvétel.

V. fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követően kötendő szerződéseknél, a szerződések módosításánál, meghosszabbításánál, illetőleg a hatályba lépését követően indult ügyekben, amennyiben az szerződéskötéssel nem jár.

(3) * 

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A kategória B kategória
(Egyéb közterületek)
Közterület foglalás célja
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
1 Építmény (Pavilon, épület) 2 640 Ft/nm/hó 1 320 Ft/nm/hó
Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi állvány
2 - levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
3 - virág 1 820 Ft/nm/hó 1 450 Ft/nm/hó
4 - pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított magok, léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, előre csomagolt édesség, sütemény, ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, sütőipari termékek tilos tilos
5 - zsűrizett iparművészeti termékek 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
6 - zöldség, gyümölcs 1 820 Ft/nm/hó 1 450 Ft/nm/hó
7 - árusító és egyéb automata 5 060 Ft/db/hó 5 060 Ft/db/hó
8 Idényjellegű árusítás
9 - dinnye 5 000 Ft/nm/5nap 5 000 Ft/nm/5nap
10 - fenyőfa 5 000 Ft/nm/5nap 5 000 Ft/nm/5nap
Alkalmi árusítás
11 - ünnepek előtti árusítás, vásár
(pl. Karácsony Húsvét, Szt. István nap, Szilveszter stb.)
5 000 Ft/nm/5nap 5 000 Ft/nm/5nap
Mozgóárusítás
13 folyamatos 30 napon túli Tilos 25 000 Ft/hó
14 Mozgóbolt 250 000 Ft/jármű/év,
de minimum
1 000 000 Ft/év
250 000 Ft/jármű/év,
de minimum
1 000 000 Ft/év
Vendéglátás
15 - előkert, terasz 1 815 Ft/nm/hó 1 340 Ft/nm/hó
16 - sörsátor 275 Ft/nm/nap 1 570 Ft/nm/hó
17 Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény
(30 napnál rövidebb)
18 - termékbemutató, kiállítás egyéb elkerített terület 730 Ft/nm/nap 730 Ft/nm/nap
19 - kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység 1 940 Ft/nm/nap 1 940 Ft/nm/nap
20 Üzem anyagtöltő állomás tilos tilos
21 Nonprofit szervezet által létesített és fenntartott elektromos üzem anyagtöltő állomás a lakosság részére ellenérték nélküli szolgáltatással ingyenes ingyenes
22 Nonprofit szervezet által létesített és fenntartott elektromos üzem anyagtöltő állomás a lakosság részére ellenérték fejében történő szolgáltatással 48.000 Ft/év/állomás 48.000 Ft/év/állomás
Építési szerelési munkálatok a terület építését és fenntartását igénylő munkálatok kivételével
23 - állvány, építőanyag törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa 150 Ft/m2/nap 80 Ft/nm/nap
24 - építési konténer elhelyezése 600 Ft/db/nap 360 Ft/db/nap


Reklámhordozók felülete és árubemutatások
25 - üzemanyag egységárat jelző berendezés elhelyezése, fennmaradása 40 000 Ft/hó/darab 40 000 Ft/hó/darab
26 - hirdetőoszlop (legfeljebb 2 nm plakátozással) 4 360 Ft/db/hó 4 360 Ft/db/hó
27 - hirdetőoszlop (2 nm méretűnél nagyobb plakátozással) 7 480 Ft/db/hó 7 480 Ft/db/hó
28 - reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen 3 990 Ft/nm/hó 3 990 Ft/nm/hó
29 - homlokzati védőháló reklámmal 1 090 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
30 - portál, üzlethomlokzat reklám nélkül 730 Ft/nm/hó mentes
31 - vitrin reklámmal, valamint választási kampányt szolgáló hirdetőberendezés 1 450 Ft/nm/hó 1 450 Ft/nm/hó
32 - vitrin reklám nélkül 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
33 Tömegközlekedés járművek fedett megállóiban
reklámcélú vitrin, vagy más hirdető-berendezés reklámcéllal hasznosított felülete
1 450 Ft/nm/hó 1 450 Ft/nm/hó
34 - árubemutató 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
35 - védőtető , előtető, napvédő ponyva reklámmal 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó
36 - védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül tilos mentes
37 - köztéri óra reklámmal 2 640 Ft/db/hó 2 640 Ft/db/hó
38 - köztéri óra reklám nélkül mentes mentes
Szórakoztató tevékenységek
39 - mutatványos 275 Ft/nm/nap 200 Ft/nm/nap
40 - pónilovaglás 275 Ft/nm/nap 200 Ft/nm/nap
41 - hőlégballon 1 810 Ft/db/nap 1 810 Ft/db/nap
42 - tüzijáték 9 680 Ft/nm/nap 9 680 Ft/nm/nap
43 - légvár 60 Ft/nm/nap 60 Ft/nm nap
Kulturális és sporttevékenységek
44 - ideiglenesen elhelyezett építmény berendezés, egyéb elkerített terület, emléktábla, emlékjel, szobor 75 Ft/nm/nap 80 Ft/nm/nap
45 - kreatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás mentes mentes
46 - kapcsolódó vendéglátó tevékenység 1 090 Ft/nm/nap 1 090 Ft/nm/nap
47 - kapcsolódó kereskedelmi tevékenység 410 Ft/nm/nap 410 Ft/nm/nap
48 - kapcsolódó szórakoztató tevékenység 210 Ft/nm/nap 210 Ft/nm/nap
49 Autóparkoló tilos tilos
50 - ideiglenes autóparkoló 200 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap
Egyéb
51 Gépkocsitárolók elhelyezése 200 Ft/nm/hó 200 Ft/nm/hó
52 Üzemképtelen gépjármű maximum 90 napig, kizárólag mellékútvonalon történő tárolása 3 000 Ft/db/nap 1 000 Ft/db/nap
53 Közhasználatra még át nem adott mezőgazdasági hasznosítás 150 Ft/nm/év 100 Ft/nm/év
54 Ipari létesítmények raktárak tilos 1 270 Ft/nm/év
55 Sírkőkészítő bemutató telephelyek 1 270 Ft/nm/hó 1 270 Ft/nm/hó
56 Lovasiskola és kutyaiskola erdőben engedélyezhető 275 Ft/nm/hó 220 Ft/nm/hó
57 Sportterület és kemping kialakítása 840 Ft/nm/év 620 Ft/nm/év

A. Kategória (turisztikailag kiemelt központi terület)

Közparkok, közkertek, játszóterek, védendő fasorok, erdők, természetvédelmi területek, temető, kegyeleti park illetve az ezeket határoló közterület, 200 m-en belül, középületeteket, műemlék épületeket határoló közterület 100 m-en belül, valamint Ómátyásföld területe (a hatályos KVSZ-ben meghatározottak szerint)

B. Kategória

Minden egyéb közterület mely az A. kategóriába nem tartozik.

1. számú függelék a 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Nyilatkozat szerződéses ajánlat elfogadásáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának tulajdonában álló közterület használatáról

Alulírott ................................................................. (cégnév)

Teljes jogú képviselője: .......................................

Székhely: ...........................................................

Cégjegyzékszám: ................................................

Adószám: ...........................................................

Számlaszám: .......................................................

Alulírott ................................................................. (név)

Születési név: ........................................................

Lakcím: ................................................................

Édesanyja neve: ....................................................

Adószám: .............................................................

Számlaszám: .........................................................

mint használó (a továbbiakban: Használó) jelen nyilatkozat aláírásával a mai napon átvett közterület használati szerződésre vonatkozóan részemre adott ajánlatukat elfogadom, annak minden elemét magamra nézve kötelezőnek ismerem el az alábbiak szerint:

A használat célja:

Elhelyezni/tárolni/használni kívánt

építési konténer, állvány, építőanyag, építési törmelék, betonpumpa, daruzás, elkerített munkaterület (megfelelő rész aláhúzandó)

A használat helye:

............................................. hrsz. alatt felvett, természetben Budapest, ..........................................utca ....... szám előtti közterületen ............. m2 nagyságban

A használat díja:

......................... Ft/m2/nap

A teljes időszakra fizetendő díj összesen:

................................................................

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti összeget, egyösszegben, hiánytalanul megfizettem a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat ................................... számú számlájára.

Tudomásul veszem, hogy a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül kötelező megfizetni. Utólag ezzel kapcsolatosan az Önkormányzattal szemben semmilyen igényt nem támasztok. A helyszínt előzetesen megtekintettem, és kijelentem, hogy az általam használni kívánt közterületrész a használat céljára alkalmas, annak megfelel.

Tudomásul veszem, és kijelentem, hogy a fenti területet csak a jelen nyilatkozatban és az ajánlatban meghatározott célra, a fent jelölt időtartam alatt használhatom a tevékenységhez szükséges hatósági, illetve egyéb engedélyek birtokában. A használat során a betartom a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet valamint a jelen nyilatkozatban és az átvett ajánlatban leírtakat betartom. Az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartom, a téli síkosság-mentességet biztosítom, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondosodom. A területet az átadás előtti állapotban vagyok köteles visszaadni az Önkormányzat részére.

A munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályokat betartom.

Tudomásul veszem, hogy a közterület-használat átengedéséhez a tulajdonos nem járul hozzá.

Jelen nyilatkozat tételekor tudomásul veszem és elfogadom, hogy a közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi okból, kiemelt kerületi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető.

A részemre adott ajánlatban foglalt időtartam lejárta előtt a Tulajdonos egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, illetve a Ktr. előírásainak megsértésével használja.

A jelen nyilatkozatban foglalt rögzített időtartam lejártakor, az utolsó nap 24.00 óráig a saját költségemen az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tevékenység egyéb, más jogszabályok által előirt további engedélyek birtoklását (Építésügyi Hatóság, ELMŰ, ÁNTSZ, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság stb.) teszik szükségessé, azok beszerzése a tevékenység megkezdésének előfeltétele, ezek megszerzése a Használó kötelezettsége, amelyhez a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat megadja. Tudomásul veszem, hogy a közterület használattal járó esetleges járulékos költségek (energia, vízdíj stb.) viselése, illetőleg megfizetése a Használó kötelezettsége.

Nyilatkozom, hogy munka és balesetvédelmi előírásokat betartom.

Tudomásul veszem hogy a közterület használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás visszavonása a részemre adott ajánlat alapján létrejött megállapodás megszűnését eredményezi. Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterületet eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyre állításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, az egy hónapon belüli közterület használat esetén a ténylegesen használt időtartamra és területre vonatkozó közterület használati díj kétszeresét, egy hónap és hat hónap közötti közterület használat esetén a ténylegesen használt időtartamra és területre vonatkozó közterület használati díj ötszörösét, hat hónapot meghaladó közterület használat esetén a ténylegesen használt időtartamra és területre vonatkozó közterület használati díj tízszeresét köteles megfizetni.

A közterület-használat jogszerűségének igazolására Használó, vagy a tevékenységet folytató személy köteles jelen használati megállapodást, valamint a díjbefizetést igazoló bizonylatot és a részére átadott ajánlatot a közterület-használat ellenőrzésére jogosult személy részére, kérésére bemutatni.

A közterületi hozzájárulás megszűnése valamint a tulajdonosi hozzájárulás visszavonása esetén Használó köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül, saját költségén helyreállítani.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest,

......................................................
Használó

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1. .......................................................

....................................................................

Tanú 2. .......................................................

....................................................................


  Vissza az oldal tetejére