Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén történő házasságkötések, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése megünneplésének eljárásai során, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint az anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő:

aa) hétfő: 8.00-18.00

ab) kedd: 8.00-16.00

ac) szerda: 8.00-16.30

ad) csütörtök: 8.00-16.00

ae) péntek: 8.00-13.30;

b) hivatali helyiség: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által a Polgármesteri Hivatalban biztosított házasságkötő terem, iroda;

c) *  többletszolgáltatás: a házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, az anyakönyvvezető által, a jogszabályban rögzített hivatalos szövegen túl ünnepi beszéd tartása, az anyakönyvi kivonat emléklap formájában történő átadása, pezsgős köszöntés (legfeljebb 8 főre), virág asztaldísz, gyertyás köszöntés, állófogadás.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A házasságkötések, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén fizetendő díj

3. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes.

(2) *  A 2. § c) pontjában meghatározott többletszolgáltatások - a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, hivatali munkaidőben történő szolgáltatásának - díja, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 7000 Ft+áfa, egyéb esetben 12 000 Ft+áfa.

(3) * 

4. § *  (1) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, de hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatásának díja - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 15 000 Ft+áfa, egyéb esetben 20 000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül magában foglalja a 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(2) A 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott díjakat banki átutalás vagy postai befizetés útján a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735791 számú számlájára kell befizetni a házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentését követő 10 munkanapon belül, de legkésőbb a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 7 nappal.

(3) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségén kívül történő szolgáltatásának díja 65 000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül, igény szerint magában foglalja a 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjat a hivatali helyiségen kívüli szertartás engedélyezéséről szóló határozat kézhezvétele után, megállapodás alapján és a Költségvetési és Pénzügyi Iroda által kiállított számla átvételét követően a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 15 nappal postai befizetés útján vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735791 számú számlájára kell befizetni.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott díj fizetése alól mentesülnek a szolgáltatást igénybe vevők, ha egyikük Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a XVI. kerület közigazgatási területén található lakásban, vagy szociális, vagy egészségügyi intézmény területén történik, és a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni és a házasulók többletszolgáltatásokat nem igényelnek.

5. § *  A szolgáltatást igénybevevők egyéb, külön kérhető szolgáltatásokat is igényelhetnek, melyeket az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosít.

2. A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető díjazása

6. § *  Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 6000 Ft díjazás illeti meg.

7. § *  Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 15 000 Ft díjazás illeti meg.

3. A hivatali munkaidőn kívül valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályai

8. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívül szertartás keddtől péntekig 18 óráig, szombati napokon 10 órától 20 óráig engedélyezhető.

(2) Hivatali helyiségen kívül szertartás akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban előírt módja biztosított.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. sz. függelék a 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Igényelhető külön szolgáltatások díjjegyzéke

Sorszám Szolgáltatás megnevezése Mértékegység Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft)
1. Plusz pezsgő felszolgálással, 1 üveg üveg 1 400 378
2. Plusz pezsgő felszolgálással, hozott, 1 üveg üveg 800 216
3. Gyertyagyújtás 3 db-os szett (névvel, monogrammal, dátummal) db 4 600 1 242
4. Klasszikus gyűrűpárna db 2 500 675
5. Gyűrűpárna élővirágból db 4 000 1 080
6. Díszített fadoboz db 2 300 621
7. Homoköntés alkalom 4 600 1 242
8. Homoköntés - hozott eszközökkel alkalom 1 200 324
9. Homoköntő váza gravírozása (+ ár szavanként) szavanként 470 127
10. Menyasszonyi csokor db 7 000 1 890
11. Vőlegény számára kitűző virág db 1 500 405
12. Zeneszolgáltatás alkalom 5 500 1 485
13. Szülőköszöntés: Hozott ajándékokkal alkalom 1 200 324
14. Szülőköszöntés Tokaji Aszú névre szóló címkével üveg 5 900 1 593
15. Szülőköszöntés Tokaji Szamorodni névre szóló címkével üveg 3 900 1 053
16. Szülőköszöntés Bock gravírozott üveggel üveg 5 900 1 593
17. Szülőköszöntő virágcsokor szál 800 216
18. Házassági anyakönyv kivonat tartó db 1 800 486
19. Gravírozott, díszített pezsgős pohár db 2 300 621
20. Videó készítés alkalom 16 500 4 455
21. Fotó készítése digitálisan alkalom 16 500 4 455
22. Lufi engedés db 550 149
23. Buborékfújás 10 db 2 800 756
24. Galambröptetés 2 db 14 000 3 780
25. Állófogadás (a házasságkötő terem előterének használati díja) 1 óra óra 7 000 1 890

2. sz. függelék a 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez * 

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ

A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél külön kérhető egyéb többletszolgáltatásokról és az értük fizetendő térítési díjakról

Vőlegény neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Menyasszony neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Számlázási név:

Számlázási cím:

Számlafizetés módja

(csekk/átutalás/bankkártyás fizetés)

Házasságkötés időpontja:

Házasságkötés helyszíne:

I. Szolgáltatási díjak:
- Polgármesteri Hivatalban, hivatali munkaidőben (ha a szolgáltatást igénybevevők legalább egyike XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik) 7 000 Ft + ÁFA 8 890 Ft
- Polgármesteri Hivatalban, hivatali munkaidőben (ha a szolgáltatást igénybevevők egyike sem rendelkezik XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel) 12 000 Ft + ÁFA 15 240 Ft
- Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőn kívül (ha a szolgáltatást igénybevevők legalább egyike XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik) 15 000 Ft + ÁFA 19 050 Ft
- Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőn kívül (ha a szolgáltatást igénybevevők egyike sem rendelkezik XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel) 20 000 Ft + ÁFA 25 400 Ft
- Polgármesteri Hivatalon kívül, hivatali munkaidőn kívül 65 000 Ft + ÁFA 82 550 Ft

A fent feltüntetett árak tartalmazzák a hivatalos szövegen túl ünnepi beszéd tartását, az anyakönyvi kivonat emléklap formájában történő átadását, pezsgős köszöntést (legfeljebb 8 főre), virág asztaldíszt, gyertyás szertartást, valamint az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség használatát.


  Vissza az oldal tetejére