Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén történő házasságkötések, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése megünneplésének eljárásai során, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint az anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő:

aa) hétfő: 8.00-18.00

ab) kedd: 8.00-16.00

ac) szerda: 8.00-16.30

ad) csütörtök: 8.00-16.00

ae) péntek: 8.00-13.30;

b) hivatali helyiség: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által a Polgármesteri Hivatalban biztosított házasságkötő terem, iroda;

c) *  többletszolgáltatás: a házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, az anyakönyvvezető által, a jogszabályban rögzített hivatalos szövegen túl ünnepi beszéd tartása, az anyakönyvi kivonat emléklap formájában történő átadása, pezsgős köszöntés (legfeljebb 8 főre), virág asztaldísz, gyertyás köszöntés, állófogadás.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A házasságkötések, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén fizetendő díj

3. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes.

(2) *  A 2. § c) pontjában meghatározott többletszolgáltatások - a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, hivatali munkaidőben történő szolgáltatásának - díja, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 7000 Ft+áfa, egyéb esetben 12 000 Ft+áfa.

(3) * 

4. § *  (1) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségében, de hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatásának díja - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők egyike Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 15 000 Ft+áfa, egyéb esetben 20 000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül magában foglalja a 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(2) A 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott díjakat banki átutalás vagy postai befizetés útján a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735791 számú számlájára kell befizetni a házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentését követő 10 munkanapon belül, de legkésőbb a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 7 nappal.

(3) A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatal helyiségén kívül történő szolgáltatásának díja 65 000 Ft+áfa, mely a külön kérhető szolgáltatások nélkül, igény szerint magában foglalja a 2. § c) pontjában leírt többletszolgáltatások elemeit.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjat a hivatali helyiségen kívüli szertartás engedélyezéséről szóló határozat kézhezvétele után, megállapodás alapján és a Költségvetési és Pénzügyi Iroda által kiállított számla átvételét követően a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt 15 nappal postai befizetés útján vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735791 számú számlájára kell befizetni.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott díj fizetése alól mentesülnek a szolgáltatást igénybe vevők, ha egyikük Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a XVI. kerület közigazgatási területén található lakásban, vagy szociális, vagy egészségügyi intézmény területén történik, és a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni és a házasulók többletszolgáltatásokat nem igényelnek.

5. § *  A szolgáltatást igénybevevők egyéb, külön kérhető szolgáltatásokat is igényelhetnek, melyeket az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosít.

2. A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető díjazása

6. § *  Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 6000 Ft díjazás illeti meg.

7. § *  Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság, létesített bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a közreműködő anyakönyvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 15 000 Ft díjazás illeti meg.

3. A hivatali munkaidőn kívül valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályai

8. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívül szertartás keddtől péntekig 18 óráig, szombati napokon 10 órától 20 óráig engedélyezhető.

(2) Hivatali helyiségen kívül szertartás akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban előírt módja biztosított.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. sz. függelék a 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Igényelhető külön szolgáltatások díjjegyzéke

Sorszám Szolgáltatás megnevezése Mértékegység Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft)
1. Plusz pezsgő felszolgálással, maximum 1 üveg üveg 1 400 378
2. Gyertyagyújtás 3 db-os szett monogrammal db 4 600 1 242
3. Klasszikus gyűrűpárna db 2 500 675
4. Gyűrűpárna élővirágból db 4 000 1 080
5. Díszített fadoboz db 2 300 621
6. Homoköntés alkalom 4 600 1 242
7. Homoköntő váza gravírozása szavanként 700 189
8. Menyasszonyi csokor db 7 500 2025
9. Vőlegény számára kitűző virág db 1 500 405
10. Zeneszolgáltatás alkalom 5 500 1 485
11. Szülőköszöntés Tokaji Aszú névre szóló címkével üveg 5 900 1 593
12. Szülőköszöntés Tokaji Szamorodni névre szóló címkével üveg 3 900 1 053
13. Szülőköszöntés Bock gravírozott üveggel üveg 5 900 1 593
14. Szülőköszöntő virágcsokor szál 900 243
15. Házassági anyakönyv kivonat tartó db 2600 702
16. Gravírozott, díszített pezsgős pohár db 2 500 675
17. Videó készítés alkalom 25000 6750
18. Fotó készítése digitálisan alkalom 25000 6750
19. Lufi engedés db 600 162
20. Buborékfújás 10 db 2 800 756
21. Galambröptetés 2 db 16 000 4320
22. Boldogságkapu alkalom 4000 1080
23. Állófogadás (a házasságkötő terem előterének használati díja) 1 óra óra 10 000 2700

2. sz. függelék a 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez * 

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ

A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél külön kérhető egyéb többletszolgáltatásokról és az értük fizetendő térítési díjakról

Vőlegény neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Menyasszony neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Számlázási név:

Számlázási cím:

Számlafizetés módja

(csekk/átutalás/bankkártyás fizetés)

Házasságkötés időpontja:

Házasságkötés helyszíne:

I. Szolgáltatási díjak:
- Polgármesteri Hivatalban, hivatali munkaidőben (ha a szolgáltatást igénybevevők legalább egyike XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik) 7 000 Ft + ÁFA 8 890 Ft
- Polgármesteri Hivatalban, hivatali munkaidőben (ha a szolgáltatást igénybevevők egyike sem rendelkezik XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel) 12 000 Ft + ÁFA 15 240 Ft
- Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőn kívül (ha a szolgáltatást igénybevevők legalább egyike XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik) 15 000 Ft + ÁFA 19 050 Ft
- Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőn kívül (ha a szolgáltatást igénybevevők egyike sem rendelkezik XVI. ker.-i állandó bejelentett lakcímmel) 20 000 Ft + ÁFA 25 400 Ft
- Polgármesteri Hivatalon kívül, hivatali munkaidőn kívül 65 000 Ft + ÁFA 82 550 Ft

A fent feltüntetett árak tartalmazzák a hivatalos szövegen túl ünnepi beszéd tartását, az anyakönyvi kivonat emléklap formájában történő átadását, pezsgős köszöntést virág asztaldíszt, gyertyás szertartást, valamint az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség használatát.


  Vissza az oldal tetejére