Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § *  Adóköteles a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

II. Fejezet

Építmény után kivetett építményadó

2. Tárgyi adómentesség

2. § (1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában felsoroltakon túl:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás kizárólag azon helyiségei, melyek a lakhatás feltételeit biztosítják,

b) a magánszemély tulajdonában lévő üdülő,

c) a magánszemély tulajdonában, társasház közös tulajdonában, lakásszövetkezet tulajdonában lévő gépjárműtároló, kivéve, ha annak bármilyen módon történő hasznosításából a tulajdonosnak jövedelme, bevétele származik,

d) az elsődlegesen lakhatás céljából alapított társasház közös tulajdonában, illetve lakásszövetkezet tulajdonában lévő építmény, ha bérbeadással, vagy egyéb módon nem hasznosítja, illetve abból nem jut bevételhez,

e) az ingatlan-nyilvántartás szerint légópince megnevezésű építmény, építményrész.

3. Az adó alapja

3. § Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. Az adó mértéke

4. § *  a) az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületen fekvő építmény vonatkozásában:

aa) 0-20 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0 Ft/m2/év,

ab) 21-50 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/m2/év,

ac) 51-100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 700 Ft/m2/év,

ad) 101-500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 800 Ft/m2/év,

ae) 501-10000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1200 Ft/m2/év,

af) 10 000 m2 feletti hasznos alapterületű építmény esetén 1500 Ft/m2/év.

b) az ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen fekvő építmény vonatkozásában: 400 Ft/m2/év.

III. Fejezet * 

5-6. * 

5-6. § * 

IV. Fejezet * 

Eljárási rendelkezések * 

7. § *  (1) Az építmény utáni építményadóról szóló adatbejelentést az adóév január 15-ig kell benyújtani az Önkormányzati Adóhatósághoz.

(2) Az építményadó fizetési kötelezettség keletkezéséről, változásáról és megszűnéséről az előírt formanyomtatványon kell adatbejelentést tenni, mely e rendelet 1. függelékét képezi.

(3) Az építményadó alanya mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól abban az esetben, ha e rendelet alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

(4) Az építményadót az önkormányzati adóhatóság az adózó adatbejelentése alapján kivetéssel állapítja meg.

(5) Az önkormányzati adóhatóság által év közben megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(6) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrizheti az adózókat. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az építményadóról szóló 18/2010. (VI. 24.) rendelete.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) Lakhatás feltételeit biztosító helyiség: jogcímtől függetlenül, a mindennapi élet folytatására alkalmas olyan helyiség, amely egy természetes személy szokásos életviteléhez szükséges funkciókat tölt be (úgymint étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, alvás, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, stb.).

b) Elsődlegesen lakhatás céljából alapított társasház: az a társasház, amit a társasház alapításról való döntés meghozatalát követően azzal a céllal alapítanak meg, hogy a társasház alapítást követően legalább 2 darab külön tulajdonként bejegyezhető lakás jöjjön létre, és ezt az állapotot a társasház jogi létéig folyamatosan, változtatás nélkül fenn is tartják.

c) * 

(3) *  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére