Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1-8. § * 

9. § E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, azokat az eljárás során alkalmazni lehet.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

Melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére