Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 23 718 018 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 23 718 018 E Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 17 185 610 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 22 866 341 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 6 532 408 E Ft, ebből 4 932 408 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése, 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.

d) a finanszírozási kiadások főösszege 851 677 E Ft, ebből 350 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -5 680 731 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 189 494 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 870 225 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 4 932 408 E Ft-ig az előző év maradványának igénybevétele és 748 323 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 932 408 Ft (melyből 842 871 E Ft működési maradvány és 4 089 537 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 30 272 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 22 021 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 121 617 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Kerületi Természeti Káralapot 3 380 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 359 950 E Ft-ban állapítja meg, melyből 294 755 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 65 195 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 155 185 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 1 648 350 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdés af) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

af) Kiemelt sportolók támogatása.”

5. § A Rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 100%-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.”

6. § A Rendelet 7. § (13) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek e rendelet 7. melléklet 23. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.”

7. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

a) Költségvetési szerv megnevezése b) Engedélyezett státuszszám
1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 147,5
2. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 205,5
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 15,25
4. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 52,5
5. Cinkotai Huncutka Óvoda 36,0
6. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 62,0
7. Sashalmi Manoda Óvoda 35,0
8. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 49,0
9. Szentmihályi Játszókert Óvoda 84,0
10. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 98,0
11. Corvin Művelődési Ház 32,5
12. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 124,25
13. Területi Szociális Szolgálat 69,0
14. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 41,5
15. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 100,0
16. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 24,0
17. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 7,0
18. Költségvetési szervek mindösszesen 1 183,0”

8. § A Rendelet 15. §-a a következő (3a)-(3e) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 147,5 státusz.

(3b) A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata létszám előirányzata 2020. március 1-jétől 205,5 státusz.

(3c) A Sashalmi Manoda Óvoda létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 35,0 státusz.

(3d) A Szentmihályi Játszókert Óvoda létszám előirányzata 2020. szeptember 1-jétől 84,0 státusz.

(3e) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 100,0 státusz.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. sz. melléklet a 27/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére