Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 26 689 253 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 26 689 253 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 17 805 077 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 23 701 563 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 8 884 176 E Ft, ebből 5 206 176 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 2 428 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 2 987 690 E Ft, ebből 2 428 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -5 896 486 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 485 398 E Ft-os és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 411 088 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 5 206 176 E Ft-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 690 310 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 206 176 E Ft (melyből 2 295 449 E Ft működési maradvány és 2 910 727 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 261 238 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 99 224 E Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 322 568 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 15. § a következő (1/A) bekezdéssel egészül ki:

„(1/A) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

A Szentmihályi Játszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma 2021. augusztus 1-jétől 87,0 státusz, a Területi Szociális Szolgálat státuszszáma 2021. június 23-ától 69,5 státusz.”

4. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1-8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző

1. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

7. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

8. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

9. sz. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére