Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 43/1999. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete

a szociális-tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a szociálisan rászoruló családok jól tanuló gyermekeinek támogatása és a felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok érdekében a következőket rendeli el: * 

I. fejezet

1. § Szociális-tanulmányi ösztöndíjat kell megállapítani azoknak az általános vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákoknak, akik:

a) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente területén élnek és rendezett lakcímmel rendelkeznek.

b) Rendezett a lakcím, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-ában foglalt kötelezettségének a kérelmező eleget tett és a bejelentett lakcím megegyezik az életvitelszerű tartózkodás helyével.

c) *  esetében az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, tartósan beteg-, fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében 180%-át nem haladja meg, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal a család nem rendelkezik.

d) *  az e rendeletben meghatározott tanulmányi elvárásoknak megfelelnek.

2. § *  (1) *  Azok a tanulók, akiknek tanulmányi teljesítménye a 4,5 tanulmányi átlagot eléri vagy meghaladja, havi 7.200.-Ft összegű szociális tanulmányi ösztöndíjra válhat jogosulttá.

(2) *  Azok a tanulók, akiknek tanulmányi teljesítménye a 4,2 tanulmányi átlagot eléri vagy meghaladja, havi 4.300.-Ft összegű szociális tanulmányi ösztöndíjra válhat jogosulttá.

(3) Szöveges értékelés esetén, amennyiben a szöveges értékelésű bizonyítvány tartalmaz általános vagy összesített értékelést, a teljesítmény megállapításánál azt kell irányadónak tekinteni.

(4) Amennyiben a szöveges értékelésű bizonyítvány nem tartalmaz általános vagy összesített értékelést, illetve az egyes tárgyak szöveges értékeléséből nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tanulmányi teljesítmény melyik kategóriába sorolható, akkor ki kell kérni az érintett oktatási intézmény igazgatójának állásfoglalását, s az alapján kell a tanulmányi teljesítményt megállapítani.

(5) *  A 4. § (1)-(2) bekezdése alapján nyújtott ösztöndíj félévre számított összegének kifizetésére minden tanulmányi félév első hónapjában (szeptember-február) kerül sor készpénz formájában, bankszámlára történő utalással vagy postai úton.

3. § * 

4. § (1) *  Az ösztöndíj iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon, a jövedelemigazolások, a vagyonnyilatkozat és az év végi bizonyítvány csatolásával minden év augusztus 10. napjáig a gyermek szülője illetve törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Ügyfélszolgálati Csoportján. A határidő számítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A tanulmányi átlag kiszámítása kizárólag az évvégi bizonyítvány alapján történik. Az átlag számításakor a magatartási és szorgalmi osztályzatot is figyelembe kell venni, és a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

(4) A kérelmeket I. fokon a polgármester bírálja el, s az ösztöndíjra való jogosultságot határozattal állapítja meg.

(5) II. fokon a Képviselő-testület jár el.

5. § (1) Az elnyert ösztöndíjat a tanulmányi időszak (10 hónap) idejére kell megállapítani. * 

(2)-(3) * 

(4) A szociális-tanulmányi ösztöndíj összegét az egyéb önkormányzati támogatások iránti kérelmek elbírálása során figyelmen kívül kell hagyni.

6. § *  Meg kell szüntetni az ösztöndíjra való jogosultságot abban az esetben, ha

a) az ösztöndíjban részesülő tanulói jogviszonya megszűnik,

b) az ösztöndíjra jogosult rendezett lakcímmel már nem rendelkezik.

7. § * 

II. fejezet

8. § (1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat kell megállapítani a Budapest Főváros XVII. kerületében lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiataloknak.

(2) *  A pályázók köre valamint a pályázat benyújtásának határideje megegyezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális fordulójához kiadott „Általános Szerződési Feltételek”-ben foglaltakkal.

9. § *  A rendelet alkalmazása szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintendő az a pályázó, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

10. § *  Az EPER Bursa elektronikus rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt a Jegyzői Iroda Ügyfélszolgálati Csoportján vagy postai úton lehet benyújtani.

11. § (1) *  A pályázat nyerteseit az Önkormányzat az „Általános Szerződési Feltételek”-ben foglalt időtartamban havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

(2) A megítélt ösztöndíj folyósítása az „Általános Szerződési Feltételek”-ben foglaltak szerint történik.

(3) A megítélt támogatásokat az Önkormányzat csak az „Általános Szerződési Feltételek”-ben foglalt esetekben szüneteltetheti, illetve vonhatja vissza.

12. § A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó:

(1) akinek családjában lévő kiskorú eltartottak száma három vagy annál több;

(2) akinek gyermeke van;

(3) aki valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van;

(4) aki árva vagy félárva;

(5) akinek szülője/gondviselője munkanélküli;

(6) akinek szülője/gondviselője nyugdíjas;

(7) aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

13. § A pályázó az előnyös elbírálásra okot adó körülmények igazolására pályázatával egyidejűleg köteles benyújtani:

(1) A 12. § (1) bekezdésében foglalt esetben az eltartó büntetőjogi nyilatkozatát az eltartás tényéről, valamint az eltartottak anyakönyvi kivonatának másolatát.

(2) A 12. § (2) bekezdésében foglalt esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(3) A 12. § (3) bekezdésében foglalt esetben az orvosi igazolást és az együttlakás tényét igazoló irat másolatát.

(4) A 12. § (4) bekezdésében foglalt esetben az árvaellátásról szóló igazolást vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

(5) A 12. § (5) bekezdésében foglalt esetben az illetékes Munkaügyi Központ igazolását, mely szerint a szülő/gondviselő regisztrált munkanélküli.

(6) A 12. § (6) bekezdésében foglalt esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását, mely szerint a szülő/gondviselő nyugellátásban részesül.

(7) A 12. § (7) bekezdésében foglalt esetben a kollégium igazolását az ellátásra való jogosultságról és a helyhiány miatti elutasításról.

14. § *  A 12. §-ban foglalt esetek bármelyikének fennállása esetén az ösztöndíjat meg kell állapítani a pályázó részére, ha a pályázó háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

15. § (1) Az Önkormányzat az „A” és a „B” típusú pályázatokat külön rangsorolja.

(2) A rangsor felállítására az alábbiak szerint kerül sor:

a) a pályázat elbírálása során előnyt élvezők sorrendjének kialakításakor az alacsonyabb egy főre jutó jövedelmű pályázó kapja az alacsonyabb sorszámot a rangsorban;

b) az előny nem élvező pályázok közül, az alacsonyabb egy főre jutó jövedelmű pályázó kapja az alacsonyabb sorszámot a rangsorban;

c) *  abban az esetben, ha az a)-b) pontokban foglalt szempontok szerint nem lehet a pályázók közötti rangsort felállítani, a pályázat benyújtásának időpontja az irányadó.

16. § *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális fordulójának „Általános Szerződési Feltételei”-ben foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

17. § E rendelet 1999. június 18. napján lép hatályba.

Budapest, 1999. június 17.

Dr. Nagy István s.k. Devánszkiné dr. Molnár Katalin s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére
//