Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelete * 

az önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjába foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselőre, a bizottságok elnökeire és tagjaira, nem képviselő tagjaira, valamint a tanácsnokra (tanácsnokokra).

2. § (1) *  A Képviselő-testület a képviselő havi tiszteletdíját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. §-a szerint megállapított illetményalap 3-szoros szorzatával állapítja meg.

(2) *  Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíját az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45%-ával kell megnövelni havonta.

(3) *  A Bizottság elnökének, a tanácsnoknak (tanácsnokoknak) a tiszteletdíját az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90%-ával kell megnövelni havonta.

(4) *  A bizottság nem képviselő tagjának a havi tiszteletdíja az alapdíj 38%-a.

3. § (1) *  A képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 2. §-ban felsorolt járandóságokat havonként göngyölítve a Polgármesteri Hivatal számolja el, és gondoskodik a kifizetésről.

(2) A kifizetés napja minden hó 9. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti, vagy heti pihenőnapra esne, akkor az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

(3) A 3. §-ban meghatározott költségtérítés kifizetésének a polgármesteri engedély megadásától számított 8 napon belül meg kell történni.

5. § (1) *  A járandóság elszámolását vita esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ellenőrzi.

(2) Ha a képviselő a képviselő-testületi ülés határozatai meghozatalának több mint 10%-ánál távol maradt vagy nem szavazott, úgy a 2. § alapján fizetendő összeget a szavazások 10%-a feletti döntéshozatalban való részvételi arányra kell csökkenteni. A szavazáson való részvétel tényét a szavazógéppel rögzíteni kell.

(3) Ha a bizottság képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt, a 2. § alapján fizetendő összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5.000 Ft-tal csökkenteni kell.

(4) Ha a bizottság nem képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt a 2. § alapján fizetendő összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5.000 Ft-tal csökkenteni kell.

(5) A (2)-(4) bekezdések alapján levont összegek együttesen nem haladhatják meg a 2. § alapján fizetendő összeg 25%-át.

(6) A (2)-(4) bekezdések rendelkezéseit kizárólag csak a Képviselő-testület rendes ülései, illetve a bizottságok bizottsági ügyrendben meghatározott rendes ülései esetén kell alkalmazni.

(7) *  A (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit a Képviselő-testület kizárólag a kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben érvényesíti.

(8)-(9) * 

6. § *  (1) Az Önkormányzat a képviselőknek természetbeni juttatásként a kerület közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet biztosít.

(2) Az önkormányzati képviselőt képviselői feladatainak ellátása érdekében 1 db mobiltelefon és az Önkormányzat útján történő mobiltelefon-használat és mobilinternet-hozzáférés illeti meg.

A mobiltelefon használata során maximum havi 15 000 Ft kerül elismerésre, az ezt meghaladó valamint a 15 000 Ft alatti telefonköltség összegének 20%-a a képviselő részére továbbszámlázásra kerül, melyet a képviselő köteles megtéríteni.

(3) Az önkormányzati képviselők számára - képviselő-testületi tagságuk idejére - az Önkormányzat egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező notebook ingyenes használatát biztosítja. A notebook átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt. A notebookot a képviselő a megválasztását követő három hónapon belül veheti át.

A notebookot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd képviselő-testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a notebook cseréjét ötévente kérheti. Amennyiben a notebook legalább öt éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára történő eladását.

A notebook gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel tartozik.

A notebook használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A notebook helytelen használatából eredő szoftver-hibák kijavíttatásáról az azt használó képviselő költségére az Önkormányzat gondoskodik.

7. § *  Értelmező rendelkezések:

1. Kötelezettségszegés esetei:

- a képviselő - testületi ülés döntéshozatalánál a képviselő igazolatlanul történő távolmaradása,

- a képviselő bizottsági tag bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása,

- a bizottság nem képviselő tagjának a bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása.

2. Igazolt a távolmaradás dokumentumai:

- betegség esetében kizárólag orvosi igazolás,

- hivatalos önkormányzati feladat ellátás esetében a polgármester igazolása.

8. § *  E rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg az 57/1994. (XII. 28.) számú, 19/1995. (V. 19.) számú, 31/1995. (VII. 4.) számú, 57/1998. (XII. 11.) számú, 52/1999. (VIII. 27.) számú és a 25/2000. (IV. 21.) számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 2003. augusztus 28.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

2003. szeptember

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére