Budapest Főváros XVII. kerület *  Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerületben elhelyezkedő társasházak, valamint a tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítására, korszerűsítésére, valamint iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására juttatható önkormányzati támogatás pályázati rendszerének rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatandó támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló, 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FR.), foglaltakra is a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a felújítási munkálatok támogatása érdekében valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet által szabályozott, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására elnyerhető állami támogatások igénybevételének elősegítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. * 

A szabályozás célja

1. § Az Önkormányzat a XVII. kerületben lévő, az e rendeletben foglaltaknak megfelelő társasházközösségek részére (a továbbiakban: társasházak) az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elfogadott keretből a társasházak felújításához támogatást nyújt.

A szabályozás hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerületben lévő társasházak és a lakásszövetkezetek tulajdonostársaira, a közös képviselőire, az intézőbizottságaira és ezek képviselőire.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) A rendelet alkalmazásában:

a) Kapcsolódó kerületi pályázat: az Önkormányzat által kiírt olyan pályázat, mely a Fővárosi Rehabilitációs Keretből a társasházaknak juttatandó támogatásra kiírt fővárosi pályázathoz az FR.-ben és a rendeletben meghatározott rend szerint kapcsolódik;

b) Önálló kerületi pályázat: az Önkormányzat által, a rendeletben foglalt feltételek szerint a társasházak közös tulajdonú épületrészeinek felújítására kiírt, a Fővárosi Önkormányzat FR. alapján kiírt pályázatától elkülönült pályázat;

c) Városrehabilitációs akcióterület: a városrehabilitációs súlyponti területeknek a XVII. kerületben található - összefüggő, városias beépítésű - része, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön határozatban városrehabilitációs akcióterületté nyilvánít;

d) Városrehabilitációs célterület: az FR. mellékletében meghatározott a XVII. kerületben található városrehabilitációs súlyponti területek és lakótelepek, a főútvonalak mentén lévő épületek, valamint az önkormányzat által kijelölt kerületközpont területe.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából önálló kerületi pályázatoknál a szövetkezeti lakásokat is társasházinak kell tekinteni.

A pályázatok fajtái

Kapcsolódó kerületi pályázat

4. § (1) A kapcsolódó kerületi pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő társasházaknak nyújthat felújítási támogatást, amelyek a Fővárosi Önkormányzat társasházak felújítására kiírt pályázatán részt vesznek, és az FR.-ben foglaltak szerint a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatásra jogosultak.

(2) Azon társasházak számára, amelyek a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből igényelnek juttatást, a kapcsolódó kerületi pályázatot az azt követő 30 napon belül kell kiírni, amikor az FR. alapján a Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívása a sajtóban először közzétételre kerül.

(3) Ha a pályázati felhívásról és a pályázat feltételeiről a XVII. kerület Önkormányzata a sajtóban történő közzététel előtt kap hivatalos értesítést, az Önkormányzat pályázatát az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell kiírni.

5. § A támogatás igényelhető a Fővárosi Rehabilitációs keret terhére kiírt Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívásában meghatározott munkálatokra.

6. § A kapcsolódó kerületi pályázaton részt venni jogosult a társasház, ha:

a) a társasház az FR.-ben megjelölt városrehabilitációs célterületen, vagy

b) a társasház az FR-ben megjelölt városrehabilitációs akcióterületen helyezkedik el; továbbá

c) megfelel az FR. egyéb előírásainak.

Az önkormányzati tulajdonban lévő társasházak a FR. rendelkezéseinek megfelelően, külön feltételek szerint jogosultak pályázni.

7. § (1) A kapcsolódó kerületi pályázaton elnyerhető támogatások formái:

a) kamatmentes támogatás;

b) vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt támogatások mindkét formája egyidejűleg is igényelhető, ebben az esetben a pályázati anyagban nyilatkozni kell a pályázónak, hogy milyen arányban kívánja a különböző támogatási formákat igénybe venni.

(3) A kapcsolódó kerületi pályázat alapján a megítélt támogatást az Önkormányzat akkor biztosítja, ha a társasház igazolja, hogy a Fővárosi Önkormányzattól igényelt támogatással együtt rendelkezésre áll a felújítási költségek fedezete, figyelembe véve az Önkormányzat által már megítélt támogatást, a tulajdonostársak saját hozzájárulását, valamint a társasház által felveendő hiteleket és egyéb felújításra fordítható társasházi pénzeszközt is.

8. § (1) A rehabilitációs célterületen lévő társasházak esetében az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg:

a) 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a 70.000,- Ft- ot;

b) 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 65.000,- Ft-ot;

c) 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként az 55.000,- Ft-ot.

(2) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 25%-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás.

(3) A kamatmentes támogatás összege nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított kamatmentes támogatás.

9. § (1) A rehabilitációs akcióterületen az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg:

a) 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a 80.000,- Ft-ot;

b) 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 70.000,- Ft-ot;

c) 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 60.000,- Ft-ot.

(2) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 30%-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás.

(3) A kamatmentes támogatás összege nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított kamatmentes támogatás.

10. § (1) A kapcsolódó kerületi pályázatot a Fővárosi Önkormányzattól igényelt támogatásra vonatkozó társasházi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon.

(2) A kapcsolódó kerületi pályázatban meg kell jelölni, különösen:

a) a társasház épületében lévő lakások számát, a tulajdonosok nevét, a társasházi alapító okirat szerint az egyes lakásokhoz a közös tulajdonból tartozó tulajdoni hányad megjelölését;

b) az igényelt támogatás összegét;

c) azt, hogy a támogatás milyen formáját kérik, továbbá

d) mindazt, amit a pályázati kiírás előír.

(3) A pályázathoz csatolni kell:

a) az érvényes társasházi alapító okiratot és a társasházközösség társasházi közgyűlésének határozatát arról, hogy mely támogatási formát kívánják igénybe venni;

b) a társasház arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy kölcsön esetében az egyes tulajdonosok tulajdonát milyen arányban terhelje a jelzálog, illetve amennyiben bármely tulajdon már elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult nyilatkozatát arról, hogy a támogatást nyújtó Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul, továbbá azt, hogy a tulajdonostársak a pályázatot elbíráló bizottság ilyen tartalmú döntése esetén lakásonként két készfizető kezes állítását vállalják;

c) a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazását;

d) banki, illetve egyéb igazolást a társasház saját pénzügyi fedezetéről;

e) a tervezett felújításra vonatkozó adatokat:

- az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját és hivatalos helyszínrajzát;

- az építési engedély dokumentációját az engedéllyel együtt, ha a munkálatok engedélykötelesek;

- a tervezett munkák bemutatását és leírását;

- a tervezett megvalósítás ütemezését;

- részletes költségigényt;

- a felújítandó közös területek és helyiségek hasznosítására vonatkozó terveket.

f) hiteles igazolás a pályázó önkormányzati tartozásmentességéről;

g) a Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívásában megjelölt egyéb dokumentumokat.

Önálló kerületi pályázat

11. § Önálló kerületi pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét az adott pályázat kiírását megelőző 15. év december 31-e előtt adták ki, kivéve a 13. § d) pontjában támogatott munkálatoknál, mely esetben támogatást igényelhetnek azok a társasházak, ahol az adott épület használatbavételi engedélyét az adott pályázat kiírását megelőző 2. év december 31-e előtt adták ki.

12. § (1) Az önálló kerületi pályázaton való részvételnek nem akadálya, ha a pályázó társasház tárgyévben kapcsolódó kerületi pályázaton vett részt, ennek tényét azonban a pályázati anyagban fel kell tüntetni.

(2) Önálló kerületi pályázaton nem vehet részt a társasház, ha ugyanazon munkára vonatkozóan kerületi pályázaton az elmúlt 5 évben támogatást igényelt és nyert.”

13. § Az önálló kerületi pályázat keretében támogatás nyújtható:

a) támfal és kerítés felújítására;

b) a felszín alatti vizek károsító hatásainak megszüntetésére;

c) méretlen elektromos hálózat felújítására, cseréjére;

d) élet, illetőleg egészséget és vagyonbiztonságot veszélyeztető kialakult állapot megszüntetésére. (ezen kitétel fennállását igazságügyi szakértői véleménnyel kell alátámasztani).

e) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása;

f) tetőfelújítás;

g) kéményfelújítás;

h) homlokzat-felújítás;

i) közös tulajdonú homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje;

j) lépcsőház felújítása;

k) függőfolyosó tartószerkezetének felújítása;

l) lift felújítása;

m) lift létesítése,

n) épületgépészeti berendezések felújítása, korszerűsítése;

o) épület hőszigetelésének javítását célzó munkálatok.

14. § (1) Önálló kerületi pályázati kiírásra benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

a) a jelen rendelet 10. § (2) és (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott okiratokat és adatokat;

b) a kapcsolódó kerületi pályázaton való részvétel és az Önkormányzat által ennek keretében már biztosított támogatás tényét, vagy azt, hogy a társasház nem vett részt a legutoljára meghirdetett kapcsolódó kerületi pályázaton;

c) a társasház épülete használatbavételi engedélyének másolati példányát, illetve igazolást kiadásának időpontjáról.

(2) Amennyiben a pályázó már indult önálló kerületi pályázaton, az érvényes alapító okiratot, lakásszövetkezetek esetében a LÉTÉSZ igazolást, illetve a hivatalos helyszínrajzot nem szükséges becsatolni.

15. § Az önálló kerületi pályázaton támogatásként:

a) kamatmentes kölcsönt;

b) vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

16. § (1) Önálló kerületi támogatásként az önkormányzat által odaítélhető támogatás mértéke nem haladhatja meg:

a) 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a 70.000,- Ft-ot;

b) 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 65.000,- Ft-ot;

c) 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként az 55.000,- Ft-ot.

(2) A vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás összköltségének legfeljebb 25%-a lehet.

(3) Kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg a felújítás összköltségének 50%-át.

(4) A vissza nem térítendő támogatás, valamint a kamatmentes kölcsön egyidejű igénylése esetén a kettő együttes összege nem haladhatja meg a felújítási költség 75%-át.

17. § A megjelölt támogatások mindkét formája egyidejűleg is igényelhető, ebben az esetben a pályázati anyagban nyilatkozni kell a pályázónak, hogy milyen arányban kívánja a különböző támogatási formákat igénybe venni.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat

17/A. § (1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő iparosított technológiával épült lakóházak részére nyújthat korszerűsítési és felújítási támogatást, amelyek az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által a lakóépületek korszerűsítésére és felújítására kiírt pályázaton részt vesznek, és az erre biztosított, a központi költségvetésben meghatározott keretből támogatásra jogosultak.

(2) Azon lakóépületek részére, amelyek az (1) bekezdésben jelölt pályázat alapján a központi költségvetésben meghatározott keret terhére nyújtható támogatásból igényelnek juttatást, az Önkormányzat kerületi pályázatot írhat ki.

17/B. § *  Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának költségvetésében a panelpályázat önkormányzati forrásrész biztosítására előirányzatból támogatás a miniszter által meghirdetett pályázatban megjelölt támogatható tevékenységek körére nyújtható.

17/C. § Iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.

17/D. § (1) A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A pályázat alapján megítélt támogatást az Önkormányzat akkor biztosítja, ha a lakóépület igazolja, hogy a központi költségvetésből igényelt támogatással együtt rendelkezésre áll a felújítási és korszerűsítési munkák fedezete, figyelembe véve az Önkormányzat által már megítélt támogatást, a lakóépület tulajdonosainak saját hozzájárulását, valamint a lakóépület által felveendő hiteleket és egyéb felújításra fordítható lakóépületi pénzeszközöket.

17/E. § (1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerűsítési, felújítási költségviselés megosztását.

(2) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg lakásonként a 500.000,-Ft - ot és az önkormányzati költséghányad mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 1/3-a.

(3) A központi költségvetésből igényelhető támogatás mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 1/3-a és összege lakásonként nem haladhatja meg a 500.000,-Ft - ot. A lakóépület tulajdonosait terhelő költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3 részénél

(4) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem lehet nagyobb a központi költségvetésből biztosított vissza nem térítendő támogatás összegénél.

(5) Lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek-üzlet, iroda - tulajdonosaira jutó költségek fedezetére önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(6) Pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható. A megkezdés időpontjának építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját kell tekinteni.

(7) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthez képest többletköltségei merülnek fel.

17/F. § (1) A pályázatot a költségvetésből igényelt támogatásra vonatkozó lakóépületi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon, önálló pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé a társasházak és lakásszövetkezetek is a17/B. §-ban meghatározott munkálatokra. Ebben az esetben az önkormányzatot terhelő 1/3 részt is - összesen 2/3 részt - a társasháznak, illetve lakásszövetkezetnek kell biztosítania.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó azonosító adatait,

b) a támogatási jogcím megnevezését, a támogatandó program megvalósítási helyét és időtartamát, a beruházás költségét, a hozzájárulás mértékét, a megvalósítás részletes leírását, a projekt megvalósulásának időigényét, az igényelt támogatás összegét és felhasználásának tervezett ütemét,

c) a pályázati felhívásban megjelölt egyéb adatokat, információkat.

(3) A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről,

b) arról, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs,

c) a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról,

d) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szabályai szerint nyilvánosságra hozható,

e) a hozzájárulást arról, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat

17/G. § (1) A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő lakóházak részére nyújthat támogatást, amelyek az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által kiírt pályázaton részt vesznek, és az erre biztosított, a központi költségvetésben meghatározott keretből támogatásra jogosultak.

(2) Azon lakóépületek részére, amelyek az (1) bekezdésben jelölt pályázat alapján a központi költségvetésben meghatározott keret terhére nyújtható támogatásból igényelnek juttatást, az Önkormányzat kerületi pályázatot írhat ki.

(3) Budapest Főváros XVII. kerület *  Rákosmente Önkormányzatának költségvetésében a panelpályázat önkormányzati forrásrész biztosítására előirányzatból támogatás a miniszter által meghirdetett pályázatban megjelölt támogatható tevékenységek körére nyújtható.

(4) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg lakásonként a 23.143,-Ft-ot és az önkormányzati költséghányad mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 15%-a.

(5) A pályázatot a költségvetésből igényelt támogatásra vonatkozó lakóépületi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon, önálló pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé a társasházak és lakásszövetkezetek is a17/G. §(3) bekezdésében meghatározott munkálatokra. Ebben az esetben az önkormányzatot terhelő részt is a társasháznak, illetve lakásszövetkezetnek kell biztosítania.

(6) Jelen rendelet 17/D §-ában, 17/E § (1), (4)-(7) bekezdésében és 17/F § (2), (3) bekezdésében foglaltak ezen pályázat feltételeit is szabályozzák.

Pénzügyi rendelkezések

18. § (1) A jelen rendelet alapján az elnyert támogatások a pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás rendelkezései alapján (továbbiakban: megállapodás) kerülnek átadásra.

(2) A megállapodást a pályázat - kapcsolódó kerületi pályázat esetében a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott pályázat, iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat, illetve a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat esetében a pályázati kiírásban megjelölt szervhez benyújtott pályázat - eredményhirdetését követő, a kiíró szervezet által a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül kell a támogatásban részesített pályázónak aláírni.

A megállapodást határidőben alá nem író társasház a támogatást elveszíti, annak teljes összege a társasházi felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázat során a pályázóknak odaítélhető, a támogatás folyósításával kapcsolatos banki kezelési költség, valamint a megállapodás megkötésével, a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a társasházi közösséget terheli.

(3) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele, hogy a megállapodás megkötésekor:

a) a társasháznak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt tartozása;

b) a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezáruljanak;

c) a támogatással nem fedezett felújítási költségek fedezete biztosított legyen, és erről a társasház banki fedezeti igazolással rendelkezzen.

(4) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén a támogatások pénzeszközeinek átadására a megállapodásban rögzített munkák elvégzéséről kiállított, kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte. A végszámla benyújtásakor a támogatási összeg, valamint az azon felüli költség kifizetését igazolni kell a társasháznak.

(5) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel, kivéve, ha kapcsolódó kerületi pályázat esetén a Fővárosi Önkormányzat pályázati kiírása kedvezőbben rendelkezik.

(6) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén az elnyert támogatást a megjelölt befejezési határidőt követő legfeljebb 12 hónapig használhatja fel a nyertes pályázó. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást elveszíti.

(7) A kamatmentes kölcsön visszafizetése először a felújítási munkák elkészültét követő első negyedév első hónapjában esedékes, ezt követően 5 évi törlesztési idő mellett, havonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. Amennyiben a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, úgy a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamattal kell a még vissza nem fizetett támogatásrészt visszatérítenie.

(8) A kamatmentes kölcsön összegének erejéig, annak visszafizetéséig - a hatályos jogszabályok keretei között - a társasház tulajdonostársainak tulajdonában lévő társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott ingatlanára az Önkormányzat jelzálogot jogosult bejegyeztetni. Amennyiben a támogatás egy tulajdonostársra eső összegére figyelemmel a jelzálogjog bejegyzése gazdaságtalannak mutatkozik, a pályázatot elbíráló bizottság a jelzálogjog bejegyzésétől eltekinthet, és a társasház valamennyi tulajdonostársának két készfizető kezes állítását írhatja elő.

(9) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat során elnyert támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, pályázó által benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A teljesítésigazolásban a pályázó nyilatkozni tartozik arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a szerződésben meghatározott feladatra használták fel. A folyósítás a saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően.

(10) A felújítás szakszerű elvégzése érdekében a társasházi közösség köteles gondoskodni a munkák műszaki ellenőrzéséről hő- és vízszigetelési munkák elvégzése, valamint nyílászáró csere esetén, illetve egyéb felújítás munkák tekintetében, amennyiben azt a hatályos jogszabályi rendelkezések előírják. Ennek költségei a beruházási költségek részét képezhetik.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § A támogatás mértékének megítélésénél lakásként csak azok a helyiségek vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, a földhivatali nyilvántartásban pedig lakáscélú ingatlanként vannak feltüntetve.

20. § *  A polgármester - aVárosfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét kikérve - meghatározza a kapcsolódó kerületi, az önálló kerületi, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására és a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázatok feltételeit és kiírja az erre irányuló pályázatokat. A kiírás a pályázati felhívásból és a részletes pályázati feltételekből áll. A pályázati eljárás lebonyolításával, a megállapodások megkötésével, a kölcsön formájú támogatások behajtásával kapcsolatos teendőket a polgármester koordinálja. A pályázaton elnyerhető támogatások odaítéléséről és összegéről aVárosfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt.

21. § (1) A pályázati felhívást az Önkormányzat hivatalos lapjában és a HONLAP-on közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírásban meg kell jelölni:

a) a pályázaton elnyerhető támogatás fajtáját és formáit;

b) a pályázatok tartalmi és formai követelményeit;

c) a pályázatok alapján elosztható támogatási keret mértékét;

d) a pályázathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok megjelölését;

e) a pályázathoz csatolandó munkarészek és tervek megjelölését;

f) a pályázatok benyújtásának, valamint elbírálásának határidejét és a pályázati eredmény közzétételének módját.

(3) A részletes pályázati kiírás példányait az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a társasházak rendelkezésére.

(4) A területre (épületre) vonatkozó szabályozási terv kivonatát kérelemre a Polgármester bocsátja a társasházak rendelkezésére.

22. § E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2004. december 16.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2004. december 23. napján.

Dr. Nagy István s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére