Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 72/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj fizetéséről szóló 33/2004. (VI. 24.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata illetékességi területén a környezetterhelési díjról szóló, módosított 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §-ának (2) bekezdésében, a 26. §-ának (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díj díjfizetéséről szóló 33/2004. (VI. 24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja annak érdekében, hogy az összhangban legyen a hatályos jogszabályokkal:

1. § A R. preambuluma hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata illetékességi területén a környezetterhelési díjról szóló, módosított 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-ának (2) bekezdésében és a 26. §-ának (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a környezetvédelmet, a természet megóvását szolgáló tevékenység ösztönzése céljából a talajterhelési díj fizetésére az alábbi szabályokat állapítja meg:”

2. § A R. 2. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”

3. § A R. 2. §-a (3) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A talajterhelési díj alapja (A):

a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.”

4. § A R. 2. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A talajterhelési díj alapja (A) mérési lehetőség hiányában 3 m3/hó/fő vízmennyiség. A talajterhelési díj alapjának meghatározásánál a kibocsátóval életvitelszerűen együtt élő személyeket kell figyelembe venni.”

5. § A R. 3. §-ának szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A kibocsátó helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által vezetett 11784009-15517007-03920000 Talajterhelési díj bevételi számla javára köteles megfizetni”.

6. § A R. 4. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

7. § (1) A R. 5. §-ának (1) bekezdése az „1. számú melléklete szerint” szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„önadózással”

(2) A R. 5. §-ának (1) bekezdéséhez rendelt 1. számú melléklet hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

8. § A R. 5. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

9. § (1) A R. 5. §-ának (5) bekezdése a) pontjában a „3. számú melléklete” szövegrész hatályát veszti és helyébe a „a 2. számú melléklete” szövegrész lép.

(2) A R. 5. §-ának (5) bekezdés a) pontjához rendelt 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

10. § A R. 5. §-ának (5) bekezdés b) pontjában a „3. számú melléklet” szövegrész hatályát veszti, s helyébe a „2. számú melléklet” szövegrész lép.

11. § E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2004. december 16.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2004. december 23. napján.

Dr. Nagy István
jegyző

1. sz. melléklet a 72/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet a 72/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//