Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 6/2005. (I. 24.) számú önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj fizetéséről szóló 72/2004. (XII. 23.) rendelettel módosított 33/2004. (VI. 24.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata illetékességi területén a környezetterhelési díjról szóló, módosított 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §-ának (2) bekezdésében, a 26. §-ának (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díj díjfizetéséről szóló 72/2004. (XII. 23.) rendelettel módosított 33/2004. (VI. 24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja annak érdekében, hogy az összhangban legyen a hatályos jogszabályokkal:

1. § A R. 2. §-ának (6) bekezdésében az „amely megállapítás” szövegrész utáni szöveg hatályát veszti, s helyébe az alábbi szövegrész lép:

„a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeleten alapul.”

2. § A R. 2. § (7) bekezdésében a „2005-ben a megállapított talajterhelési díj 40%-át,” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2005-ben a megállapított talajterhelési díj 20%-át,”

3. § A R. 6. §-ának főcím alatti szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnik azon a napon, amelyen ráköt a rendelkezésére álló közcsatornára, és azt a közüzemi szolgáltatóval megkötött szerződéssel igazolja.”

4. § E rendelet 2005. január 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2005. január 20.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2005. január 24. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//