Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete * 

a parkolóhely-építés pénzbeni megváltásáról, valamint a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában valamint 23. § (5) bekezdésének 3. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhely-építés pénzbeni megváltásáról és a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról az alábbi rendeletet alkotja: * 

1. § A rendelet célja, hogy biztosítsa Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén a gépkocsiforgalom nagyságához igazodó, megfelelő számú gépkocsi-várakozóhely (továbbiakban: parkolóhely) folyamatos kialakítását, valamint azt, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek esetén az építési előírásoknak megfelelő számú parkolóhely megépítése biztosítható legyen.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén belül mindazon természetes személyekre, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra, akik

a) új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló építményt létesítenek, bővítenek, vagy

b) építési engedélyt igénylő funkcióváltással járó építmény felújítást végeznek, vagy

c) olyan építéssel nem járó átminősítést (funkcióváltást) hajtanak végre,

amely tevékenységek a parkolóhelyek számának kötelező növelését jelentik a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3. § (1) *  Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkolóhelyek számát az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és az adott területre érvényes részletes rendezési terv valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről szóló rendeletének rendelkezései alapján kell meghatározni.

(2) *  Amennyiben a fennálló körülmények nem teszik lehetővé az (1) bekezdésben foglaltak szerinti parkolóhelyek létesítését a saját tulajdonú telken belül vagy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről szóló rendeletében foglalt közterületi engedmény figyelembe vételével közterületen, az eljáró építésügyi hatóság az engedélyezni kívánt tervezett építkezésre az építési engedélyt, rendeltetés megváltoztatására, vagy építési engedély nélkül végzett építkezés esetében a fennmaradási engedélyre vonatkozó engedélyt akkor is megadhatja, ha az építtető az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján parkolóhely-építési kötelezettségét pénzben megváltja és a felsorolt engedélyek iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg ennek tényét hitelt érdemlően igazolja.

4. § *  A parkolóhely megváltási megállapodás jóváhagyására a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Polgármester jogosult. A javaslattételi eljárás során vizsgálni kell, hogy az építtető ténylegesen akadályozott abban, hogy a saját tulajdonú telkén belül parkolóhelyeket létesítsen.

5. § (1) A parkolóhelyek megváltási összege gépjárművenként 1.000 E forint.

(2) Lakásmegosztás esetén az építtető mentesül a többlet parkolóhely építésének kötelezettsége alól.

(3) A parkolóhely megváltási díj kedvezményesen állapítható meg abban az esetben, ha a tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel épülnek lakások. A kedvezmény mértéke a parkolóhely megváltási díj 20%-a.

A kedvezmény csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén adható meg:

ha az érintett lakás

- nagysága 65 négyzetméter alapterületnél kisebb,

- nem családi házas övezetben fekszik.

(4) Amennyiben az Önkormányzat a beruházást városfejlesztési szempontból fontosnak tartja, a kedvezmény maximális mértéke 40% lehet.

(5) *  A kedvezmény iránti kérelmet a parkolóhely megváltási megállapodás iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A kedvezmény megadásáról a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, amelyet a 4. §-ban megjelölt javaslatába foglalva terjeszt a Polgármester elé jóváhagyásra.

6. § Ha az építtető igazolja a használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási, illetve fennmaradási engedély kiadásától számított 5 éven belül, hogy a pénzben megváltott parkolóhelyet saját költségén és tulajdonán megépítette, a parkolóhely megváltási összeg visszajár az építtetőnek.

7. § (1) A parkolóhelyek megváltását képező befizetéseket az Önkormányzat elkülönített számlán, Parkoló Alapként kezeli. A befizetések felhasználása érdekében hozandó döntés az Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A Parkoló Alap számlájára befizetett összegeket Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén belül megvalósítandó, gépjárművek tárolására szolgáló létesítmények építésére és működtetésére, illetve a 6. §-ban meghatározott visszafizetésekre kell fordítani.

(3) Az Önkormányzat által a Parkoló Alap terhére vállalt és teljesített parkolóhely-építési kötelezettségekről, működtetési költségekről és visszafizetésekről a Polgármester nyilvántartást vezet.

8. § E rendelet 2005. június 1-vel lép hatályba.

Budapest, 2005. május 19.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2005. május 31. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére