Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente *  Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2007. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelete

Rákoskert városrész zászlajának alapításáról és használatának rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és i) pontjában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: * 

1. § A Képviselő-testület Rákoskert városrész megalapításának 75. évfordulója alkalmából a helyi közösség identitásának kifejezése érdekében helyi zászlót alkot.

A zászló leírása

2. § Rákoskert városrész zászlaja: A zászló 1:2 arányú (90 x 180 cm) fekvő téglalap, piros és zöld osztással (1/2, 1/2), melyet a zászló jobb felső sarkától a bal alsó sarkáig átlósan húzódó vékony fehér csík választ el egymástól. Középen Rákoskert városrész emblémája helyezkedik el. Az embléma egy vágott, világoskék mezejű pajzs, melynek felső részében egy stilizált cseresznyefa, alsó részében egy lebegő helyzetű vörös rák helyezkedik el. A pajzs alatti szalagon a következő felirat szerepel: Budapest Rákoskert.

A zászló használata

3. § (1) A zászlót kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. Használata a magyar köztársasági zászlót és a XVII. kerületi zászlót nem helyettesítheti.

(2) A városrészi zászló kizárólag Rákoskert városrész határain belül helyezhető ki.

(3) A városrészi zászló használható Rákoskert ünnepi rendezvényeinek helyszínén úgy, hogy a köztársasági zászló és a kerületi zászló jelentőségét ne kisebbítse.

(4) A Rákoskert városrészhez tartozás kinyilvánítása céljából jogi és természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések a zászlót az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával használhatják.

(5) Kizárólag engedéllyel lehet a zászlót kereskedelmi forgalomba hozni, valamint ajándék- és emléktárgyként sokszorosítani.

(6) Nem lehet Rákoskert városrész zászlaját védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

Eljárási szabályok

4. § (1) *  A városrészi zászló e rendelet alapján engedélyhez kötött használatát, alkalmazását vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a Rákosmenti Erőforrás Bizottság engedélyezi.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra),

b) meghatározott időpontig,

c) meghatározott mennyiségű, zászlóval díszített termék, emlék- és ajándéktárgy, jelvény, kiadvány előállítására,

d) a visszavonásig.

(3) *  A Rákosmenti Erőforrás Bizottság az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

(4) A városrészi zászló használatára vonatkozó kérelemnek - a használat jellegétől függően - tartalmaznia kell:

- a kérelmező megnevezését, címét,

- a zászló felhasználásának célját,

- az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

- a zászló előállításának anyagát,

- a terjesztés, illetve a forgalombahozatal esetén ennek módját,

- a zászló használatának időtartamát,

- a zászlóval díszítendő termék, emlék- és ajándéktárgy, jelvény, kiadvány tervét vagy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát),

- a zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(5) A városrészi zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

- a zászló használatára jogosult megnevezését és címét,

- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

- előállítás esetén az engedélyezett termék, emlék- és ajándéktárgy, jelvény, kiadvány mennyiségét,

- az előállítás anyagát,

- a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

- az engedély érvényességének határidejét,

- a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,

- a zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

(7) Az engedély szerinti használatot a polgármester ellenőrzi.

(8) A városrészi zászló használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalombahozatal módja vagy körülményei a kerület vagy a városrész lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.

(9) *  A kiadott engedélyt a Rákosmenti Erőforrás Bizottság a Jogi és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérésével visszavonja, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

5. § * 

6. § E rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. november 15.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2007. november 22. napján

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//