Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) és (11) bekezdésében valamint Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló, többször módosított 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 6. §-ában nyert felhatalmazás alapján Rákosmente parkolási rendjének a helyi adottságoknak megfelelő szabályozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén belül az Uszoda utca - Sarlósfecske utca - Füstifecske utca - Széchenyi utca által határolt területen (a továbbiakban: 1. sz. terület) mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik illetve amelyek az 1. sz. területen olyan tevékenységet folytatnak (lakások és üdülőegységek létesítésének kivételével), amelynek következtében - a jogszabályi előírások alapján - parkolóhelyek létesítése illetve a parkolóhelyek számának növelése kötelező.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén belül a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala elhelyezésére szolgáló 125625/2 hrsz-ú telektömb területén (a továbbiakban: 2. sz. terület) mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik illetve amelyek olyan tevékenységet folytatnak (lakások és üdülőegységek létesítésének kivételével), amelynek következtében - a jogszabályi előírások alapján - parkolóhelyek létesítése illetve a parkolóhelyek számának növelése kötelező.

(3) *  A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén belül a Ferihegyi út - Kaszáló utca - 128480/5 - 128462/2 -128462/1 -128460 hrsz-ú telkek által határolt területre (a továbbiakban: 3. sz. terület).

(4) *  A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén belül az Újmajori utca - Rákosmezei repülők útja - Csillagmotor köz - Ősrepülő utca által határolt, 137909/596 helyrajzi számon felvett, 3810 négyzetméter területű, az ingatlan-nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megjelölésű területre (a továbbiakban: 4. sz. terület).

(5) *  A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén belül a Pesti út - Kaszáló utca - 128576 hrsz-ú árok - (128531/2) hrsz-ú közterület által határolt, Pesti út 86. alatti, 128531/5 helyrajzi számon felvett, 19.502 négyzetméter területű, az ingatlan-nyilvántartásban „sport-telep” megnevezésű területre (a továbbiakban: 5. sz. terület).

A személygépkocsi-elhelyezési kötelezettség mértéke

2. § (1) Az 1. sz. területen az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 4. sz. melléklet 4. pontja illetve a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) 16. sz. melléklet 4. pontja szerinti „vendéglátás” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhely szám 2/3-a.

(2) Az 1. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 9. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 9. pontja szerinti „sportlétesítmény, strand” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhely szám 2/3-a.

(3) A 2. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 4. pontja és 10. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 4. pontja és 10. pontja szerinti „vendéglátás” és „igazgatás, szolgáltatás” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhely szám 50%-a.

(4) *  A 3. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 2. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 2a. pontja szerinti „kereskedelem” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhely szám 50%-a.

(5) *  Az 5. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 2., 4., 8., 14. pontja illetve a BVKSZ 6. § (2) felhatalmazása alapján és a 16. sz. melléklet 2a., 4., 9. és 10. pontjai szerint az elővárosi zónában elhelyezkedő kereskedelmi (1000 m2 bruttó szintterületig), vendéglátási, sport-létesítmények és igazgatási-szolgáltatási funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhelyszám 50%-a lehet.

A személygépkocsi-elhelyezésre vonatkozó közterületi engedmény mértéke

3. § (1) Az 1. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 4. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 4. pontja szerinti „vendéglátás” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a 2. § (1) bekezdés alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettség 25%-a közterületen is megvalósítható.

(2) Az 1. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 9. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 9. pontja szerinti „sportlétesítmény, strand” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a 2. § (2) bekezdés alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettség 25%-a közterületen is megvalósítható.

(3) *  A 4. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 5. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 5. pontja szerinti „alsó- és középfokú nevelés, oktatás” funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén az OTÉK illetve a BVKSZ rendelkezései alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettség 50%-a közterületen is megvalósítható.

(4) *  Az 5. sz. területen az OTÉK 4. sz. melléklet 2., 4. pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 2a., 4. pontjai szerinti kereskedelmi-szolgáltatás, vendéglátási funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a 2. § (5) bekezdés szerinti parkolóhely 50%-a, az OTÉK 4. sz. melléklet 8. illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 9. pontja szerinti sport funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén az 2. § (5) bekezdés szerint számított parkolóhely 25%-a közterületen is megvalósítható.

Autóbusz-váróhelyek elhelyezésére vonatkozó kötelezettség mértéke

4. § *  Az 5.sz. területen az OTÉK 42. § (4) bekezdés a) pontja illetve a BVKSZ 6. § (2) felhatalmazása alapján és a 16. sz. melléklet 2a., 4., 9. és 10. pontjai szerint az elővárosi zónában elhelyezkedő kereskedelmi (1000 m2 bruttó szintterületig), vendéglátási, sport-létesítmények és igazgatási-szolgáltatási funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a létesítendő parkolóhelyek száma az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított parkolóhelyszám 50%-a lehet.

Autóbusz-váróhelyek elhelyezésére vonatkozó közterületi engedmény mértéke

5. § *  Az 5.sz. területen az OTÉK 42. § (4) bekezdés a) pontja illetve a BVKSZ 16. sz. melléklet 2a., 4. pontjai szerinti kereskedelmi-szolgáltatás, vendéglátási funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a 4. § szerinti parkolóhely 50%-a, a BVKSZ 16. sz. melléklet 9. pontja szerinti sport funkciót ellátó építmény elhelyezése esetén a 4. § bekezdés szerint számított parkolóhely 25%-a közterületen is megvalósítható.

6. § *  Az 5.sz. területen a 2. § (5), 3. § (4) bekezdés, 4. § és 5. § szerint előírt parkolóhelyek az OTÉK 42. § (11) illetve a BVKSZ 6. § (4) bekezdés alapján a telekhatártól mért 500 méteren belül más telken is kialakíthatók.

Záró rendelkezések

7. § Az e rendelet alapján kialakított közterületi parkolókat csak szilárd (aszfalt, kő vagy beton) burkolattal lehet megépíteni. A parkolóhelyek minden esetben csak a közforgalom számára nyitottan alakíthatóak ki.

8. § (1) E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a parkolóhely-építés pénzbeni megváltásáról, valamint a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 20/2005. (V.31.) rendelete 3. § (1) bekezdése a „részletes rendezési terv” szövegrészt követően a „valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről szóló rendeletének”, a 3. § (2) bekezdése a „saját tulajdonú telken belül” szövegrészt követően a „vagy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről szóló rendeletében foglalt közterületi engedmény figyelembe vételével közterületen” szövegrésszel egészül ki, továbbá a 4. §-ban és az 5. § (5) bekezdésében a „Terület- és Városfejlesztési Bizottság” szövegrészek helyébe a „Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság” szövegrészek lépnek.

Budapest, 2009. február 19.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2009. február 23. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére