Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 92. §-ában, 114. §-ában és a 115. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában és 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján fenntartóként a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról a következő rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott, a személyes gondoskodás keretében szociális ellátást illetve gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekre és külön jogszabály alapján a szolgáltatást igénybevevő személyekre, továbbá törvényes képviselőikre.

Intézményi térítési díjak

2. § A Gyvt. 148. §-ában meghatározott feltételekkel a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények intézményi térítési díja:

a) *  a Képviselő-testület a bölcsődében

aa) *  az étkeztetés intézményi térítési díját 2020. április 1-jétől 429 Ft/nap + ÁFA = 545 Ft/nap összegben állapítja meg,

ab) a gondozás intézményi térítési díját 2012. április 1-jétől 25.095 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 10%-át,

b) *  a Képviselő-testület az óvodában az étkezési térítési díjat 2020. február 1-jétől 450 Ft/nap összegben állapítja meg,

c) *  a Képviselő-testület az általános iskolai napköziben az étkezési térítési díjat 2020. február 1-jétől az 1-4. évfolyamon 565 Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 608 Ft/nap összegben állapítja meg,

d) *  a Képviselő-testület az általános iskolákban a menza térítési díját 2020. február 1-jétől az 1-4. évfolyamon 324 Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 348 Ft/nap összegben állapítja meg,

e) *  a Képviselő-testület a gimnáziumban a menza térítési díját 2020. február 1-jétől az 5-8. évfolyamon 348 Ft/nap, a 9-13. évfolyamon 387 Ft/nap összegben állapítja meg,

f) *  a Képviselő-testület a nyári iskolai napközis táborban a térítési díjat 2020. február 1-jétől az 1-4. évfolyamon 617 Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 668 Ft/nap összegben állapítja meg.

g-j) * 

2/A. § (1) *  A bölcsődei gondozásért fizetendő, a 2. § ab) pontja alapján számított személyi térítési díj összegét az intézményvezető, a polgármester, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság egy tagja, valamint a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat vezetője részvételével alakítandó munkacsoport javaslatára, a kérelem benyújtásának hónapjától, legfeljebb 40%-kal csökkentheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezettnek egyidejűleg több gyermeke veszi igénybe a bölcsődei ellátást az Önkormányzat által fenntartott valamely bölcsődében, úgy a gondozásért csak egy gyermek után kell megfizetnie a 2. § ab) pontja illetve az (1) bekezdés alapján számított személyi térítési díjat.

(3) *  A bölcsődei gondozásért fizetendő, a 2. § ab) pontja vagy az (1) illetve (2) bekezdés rendelkezései alapján számított személyi térítési díj megfizetése alól mentesül a kötelezett, ha a bölcsődének Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996. (X.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott nyári zárva tartási ideje alatt gyermeke elhelyezéséről gondoskodik, és az ügyeletes bölcsőde szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A tört havi ellátás számítási szabályai szerint köteles a személyi térítési díjat megfizetni az a szülő, akinek gyermeke szeptembertől óvodai nevelésben részesül.

(4) *  A bölcsődei személyi térítési díjat minden hónap 15. napjáig kell megfizetni.

(5) A 2. § aa) és ab) pontjaiban foglaltaktól eltérően a bölcsődei játszócsoport szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak összegét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a) az étkeztetés keretében biztosított reggeli térítési díját 120 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t tartalmazza) összegben állapítja meg,

b) az étkeztetés keretében biztosított tízórai térítési díját 40 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t tartalmazza) összegben állapítja meg,

c) az étkeztetés keretében biztosított ebéd térítési díját 190 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t tartalmazza) összegben állapítja meg,

d) az étkeztetés keretében biztosított uzsonna térítési díját 120 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t tartalmazza) összegben állapítja meg,

e) *  a gondozásért fizetendő térítési díjat 500 Ft/óra összegben állapítja meg.

(6) *  A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bölcsődei játszócsoport szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjakat alkalmanként, az igénybe vett szolgáltatások után, a szolgáltatás igénybevételének napján, a szolgáltatás igénybevételét követően kell megfizetni.

3. § *  A Szoctv. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként nyújtott étkeztetés térítési díja:

(1) *  A Képviselő-testület az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel elvitellel vagy helyben fogyasztással) intézményi térítési díjának összegét 2015. május 1. napjától bruttó 695.- Ft/nap/adag összegben határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület az étel házhoz szállítása (napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása) intézményi térítési díjának összegét 2017. május 1. napjától 295.- Ft/szállítási cím összegben határozza meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt ellátások személyi térítési díjának összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

4. § *  Szoctv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként nyújtott idősek klubja szolgáltatás intézményi térítési díját a Képviselő-testület 2015. május 1. napjától 1210.- Ft/fő/nap összegben határozza meg, a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 15%-át. Amennyiben az ellátott egyidejűleg nappali ellátást és étkezést is igénybe vesz, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30%-át. A demens ellátást igénybevevők szállítását a Képviselő-testület 2017. május 1. napjától 295.- Ft/nap/fő összegben határozza meg.

5-7. § * 

8. § *  A Szoctv. 63. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként nyújtott házi segítségnyújtás térítési díja:

(1) *  A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díjának összegét 2015. május 1. napjától 490.-Ft/óra összegben határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás személyi térítési díjának összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres jövedelmének 25%-át, abban az esetben pedig, ha az (1) bekezdésben foglalt ellátás mellett a 3. §-ban foglalt szolgáltatást is igénybe veszik, a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres jövedelmének 30%-át.

9. § * 

10. § * 

11. § A Képviselő-testület a Szoctv. 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást igénybe vevők térítési díjának megfizetésére kötelezettek körét az alábbiak szerint szabályozza:

a) a 2. §-ban foglalt ellátás esetén,

- szülő, gondviselő

- közeli hozzátartozó;

b) a 3-10. §-ban foglalt ellátások esetén,

- ellátást igénybe vevő

- tartásra köteles és képes közeli hozzátartozó

- bíróság útján vagy egyébként tartásra kötelezett.

12. § * 

13. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjakat felül kell vizsgálni és meg kell változtatni abban az esetben, ha a szolgáltatásért fizetésre kötelezett jövedelme

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben csökkent, s ezért a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

(2) A személyi térítési díj csökkentésének mértékét e rendelet 1. számú melléklete szabályozza.

Záró rendelkezések

14. § *  E rendelet alkalmazásában az iskolai napközi és az óvodai ellátás intézményi térítési díja kizárólag az étkeztetés ellenértékét foglalja magába, a bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének összegét foglalja magába.

15. § E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2010. december 16.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester helyett
Fohsz Tivadar s.k.
alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2010. december 20. napján.

dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 48/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelethez * 

(megállapította a 15/2020. (V. 27.) rendelet 1. §-a, hatályos 2020. június 1. napjától)

Étkezés (házhoz szállítva, elvitellel vagy helyben fogyasztással):

Az ellátott rendszeres havi jövedelme: Az ellátott rendszeres havi jövedelmének %-a Fizetendő személyi térítési díj (Ft/adag): Intézményi térítési díj:
0 - 28500 Ft-ig 7% min. 0 - max. 67 Ft 960 Ft
28501 - 42750 Ft-ig 10% min. 95 Ft - max. 143 Ft 960 Ft
42751 - 85500 Ft-ig 11% min. 157 Ft - max. 314 Ft 960 Ft
85501 - 100000 Ft-ig 12% min. 342 Ft - max. 400 Ft 960 Ft
100001-125000 Ft-ig 13% min. 433 Ft - max. 542 Ft 960 Ft
125001 Ft felett max. 700 Ft 960 Ft

Házhozszállítás:

2020. június 1. napjától 2020. június 30. napjáig a fizetendő személyi térítési díj 0,- Ft.

2020. július 1. napjától a házhozszállítás díja az alábbiak szerint lép hatályba.

Az ellátott rendszeres havi jövedelme: Fizetendő személyi térítési díj (Ft/cím): Intézményi térítési díj:
0 - 28500 Ft-ig 130 Ft 510 Ft
28501 - 42750 Ft-ig 165 Ft 510 Ft
42751 - 85500 Ft-ig 200 Ft 510 Ft
85501 - 100000 Ft-ig 235 Ft 510 Ft
100001-125000 Ft-ig 270 Ft 510 Ft
125001 Ft felett 305 Ft 510 Ft

Házi segítségnyújtás: személyi gondozás, szociális segítés

Az ellátott rendszeres havi jövedelme: Az ellátott rendszeres havi jövedelmének %-a Fizetendő személyi térítési díj (Ft/óra): Intézményi térítési díj:
0 - 28500 Ft-ig 5% min. 0 - max. 48 Ft 360 Ft
28501 - 42750 Ft-ig 10% min. 95 Ft - max. 143 Ft 360 Ft
42751 - 70000 Ft-ig 15% min. 214 Ft - max. 350 Ft 360 Ft
70001 Ft felett max. 360 Ft 360 Ft

Idősek nappali intézménye (csak nappali tartózkodás):

Az ellátott rendszeres havi jövedelme: Fizetendő személyi térítési díj (Ft/nap): Intézményi térítési díj:
0 - 28500 Ft-ig 20 Ft 790 Ft
28501 - 42750 Ft-ig 20 Ft 790 Ft
42751 - 85500 Ft-ig 20 Ft 790 Ft
85501 - 100000 Ft-ig 20 Ft 790 Ft
100001 Ft felett 20 Ft 790 Ft
Az idősek nappali intézményében demens ellátást igénybevevők szállítási díja:
(az étkezés házhozszállításával megegyező intézményi térítési díj 305.-Ft) 305.-Ft/nap/fő

  Vissza az oldal tetejére