Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelete

a „Rákosmente” név használatának rendjéről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: * 

A névhasználat szabályai

1. § (1) Budapest XVII. kerület elnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata.

(2) Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek a „Rákosmente” nevet valamint annak bármely toldalékos formáját (Rákosmenti, Rákosmentéért, stb.) elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához bármilyen formában csak engedéllyel vehetik fel és használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat) 2011. október 1-jét követően. Azon természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek a „Rákosmente” nevet valamint annak bármely toldalékos formáját 2011. október 1-jét megelőzően is használták elnevezésükben, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához, továbbra is rendeltetésszerűen, engedélyeztetési kötelezettség nélkül használhatják azt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott névhasználatot csak azok kérhetik, akiknek állandó lakóhelye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén van.

(4) Engedélyköteles a névhasználat akkor is, ha a „Rákosmente” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját emblémán, kiadványon, jelvényen, egyéb terméken, dísz- vagy emléktárgyon kívánják használni.

(5) *  A (2) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalra, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) intézményeire és az általa alapított vagy részvételével megalakult jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokra, közalapítványokra, jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá az ezek által a (4) bekezdésben foglaltak szerint történő névhasználatra.

(6) A névhasználat iránti kérelmet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának címezve a polgármesterhez kell benyújtani.

(7) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét (állandó lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét), jogi személy esetén a képviselője nevét és címét is,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat időtartamát.

(8) Amennyiben a névhasználat embléma, kiadvány, jelvény, egyéb termék, dísz- vagy emléktárgy megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(9) Nem természetes személy kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a hatályos létesítő okirata másolatát.

2. § (1) A név használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell

a) jogosult megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét),

b) az engedély érvényességének az időtartamát,

c) a névhasználat célját,

d) a névhasználat módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket és előírásokat,

e) az engedély visszavonhatóságára vonatkozó figyelmeztetést.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat

a) egy alkalomra,

b) meghatározott időpontig történő használatra,

c) a tevékenység folytatásának időtartamára,

d) határozatlan időre.

(3) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét, székhelyét és az engedély érvényességének határidejét.

(4) Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha

a) a használat módja, célja és annak körülményei az Önkormányzat illetve a XVII. kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit, méltóságát sérti vagy veszélyezteti,

b) *  a használat célja vagy módja Magyarország Alaptörvényébe vagy más jogszabályba ütközik,

c) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához az Önkormányzat már engedélyt adott ki vagy a nevet már valaki jogszerűen használja (névkizárólagosság).

(5) A már kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a (4) bekezdésben foglaltak a tevékenység gyakorlása során következnek be,

b) a használó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megszegi, és azokat felszólítás ellenére sem tartja be.

(6) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása és az engedély visszavonása hatósági ügy, amely Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

Jogosulatlan használat

3. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartásáról és ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) *  Aki a „Rákosmente” nevet valamint annak bármely toldalékos formáját jogosulatlanul, az e rendeletben vagy a használatra vonatkozó engedélyben foglaltaktól eltérő vagy a közösséget sértő módon használja, szabályszegést követ el, és 50.000 Ft összegig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) *  Az engedélyezési eljárás lefolytatására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2011. augusztus 25.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve:

Budapest, 2011. augusztus 29.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//