Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendeletet a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente (a továbbiakban: Rákosmente) közigazgatási területén elkövetett, a közösségi együttélés szabályaival szembe helyezkedő magatartások tanúsítóival szemben kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés szabályaival szemben vét az, aki szándékosan vagy gondatlanul az e rendelet második részében meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja.

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más, közigazgatási hatósági eljárás keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg.

II. Fejezet

Eljárási szabályok

2. § (1) *  A közösségi együttélés szabályát megsértő természetes személlyel szemben kétszázezer forintig, jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közterület-felügyelő - ha az e rendelet második részében rögzített szabály lehetővé teszi - a szabályszegőt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.

(3) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a jogsértés összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellő visszatartó erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást.

(4) *  A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság befizetésére a döntés véglegessé válásától - azaz a közigazgatási bírságot megállapító határozat véglegessé válásától és a helyszíni bírság tudomásulvételétől - számított 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kötelezett a bírságot határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani.

(5) * 

(6) * 

3. § (1) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(2) *  A jegyző által átruházott hatáskörben meghozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. A jegyző határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni.

(3) *  A jegyzőnek döntése során e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A jegyző eljárására a Mötv., az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

III. Fejezet

Rákosmente Önkormányzatának és a kerület városrészeinek jelképeivel kapcsolatos szabályszegések

4. § (1) Aki Rákosmente Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja, továbbá az is, aki Rákoskert városrészi zászlaját jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

IV. Fejezet

A dohányzással és a szeszesital-árusítással kapcsolatos szabályszegések, továbbá a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalma. * 

5. § (1) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő játszótereken, sporttereken, továbbá a játszóterek illetve sportterek határvonalaitól számított 10 méteren belül a közterületen dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. Ha a játszótér vagy a sporttér határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a 10 métert a legkülsőbb elhelyezkedő játszóeszköztől, vagy sportpályától, sporteszköztől kell számítani.

(2) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, közigazgatási, egyházi és szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok bármely kerítése előtt, az úttest és a kerítés közötti szakaszon dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) Úgyszintén megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a (2) bekezdésben felsorolt intézmények elhelyezésére szolgáló épületek határvonalaitól számított 10 méteren belül dohányzik, ha azokat nem veszi körbe kerítés.

(4) Nem vonható felelősségre az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabály megsértője, ha az (1)-(3) bekezdésben tiltott területen, de törvény alapján kötelezően kijelölt dohányzóhelyen dohányzik.

(5) A közterület-felügyelő az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki, amely nem lehet több, mint harmincezer forint.

(6) * 

(7) *  Az a szeszesitalt forgalmazó kiskereskedelmi üzletet működtető személy, aki az üzletében jól látható helyre nem tesz ki az 1. mellékletben meghatározott szövegű figyelmeztető táblát, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(8)-(9) * 

(10) *  A hatóság a (7) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben közigazgatási bírságot szabhat ki.

5/A. § *  (1) Rákosmente közterületein a szeszes ital fogyasztása tilos.

(2) A tilalom nem vonatkozik a vendéglátó egységhez kapcsolódó, érvényes közterület-használati hozzájárulással elfoglalt közterületekre, valamint az érvényes közterület-használati hozzájárulással megtartott, alkalmi rendezvényekre.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital szeszes italnak minősül, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát, valamint ezek felhasználásával készült termékeket, továbbá az alacsony, 1,2%-nál kevesebb alkoholt tartalmazó üdítőitalokat.

V. Fejezet

Állatok tartásával kapcsolatos szabályszegések

6. § (1) Aki

a) ebet úgy tart, hogy az a tartásául szolgáló ingatlan területéről a közterületre kiharaphat,

b) ebet a kijelölt kutyafuttató területén szabadon enged úgy, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat,

c) közterületen - a kijelölt kutyafuttatók kivételével - ebet póráz nélkül szabadon enged vagy sétáltat, illetve bármely fajtájú eb agresszív magatartású egyedét póráz és szájkosár nélkül szabadon engedi vagy sétáltatja,

d) kutyaiskolát engedély nélkül működtet,

e) játszótér területére ebet bevisz vagy beenged,

f) *  a 2. mellékletben felsorolt parkok zöldfelületeire és a 2. mellékletben felsorolt, közterületen lévő, gondozott zöldfelületekre ebet rávisz vagy ráenged,

g) a közterületen lévő, gondozott virágágyások területére ebet bevisz vagy beenged,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Aki

a) közterületen, közös használatú helyiségekben vagy udvaron idegen illetve gazdátlan állatot etet,

b) a tartásában lévő állat által a közös használatú helyiségekben vagy udvaron okozott szennyeződést eltakarítatlanul hátrahagyja

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) A közterület-felügyelő az (1) bekezdés a), b), c), e), f) és g) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

VI. Fejezet

A természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegések és a fokozott zajjal járó tevékenységekre vonatkozó szabályok * 

7. § (1) Aki

a) *  közterületen lévő, vagy a közhasználat céljára átadott magánterületen lévő zöldfelületen - az erre kijelölt földrészleteket kivéve - gépjárművel közlekedik, illetve parkol,

b) *  körbekerített és zárt játszótér vagy sportpálya területére annak bezárása után bemegy és ott bent tartózkodik, vagy a játszótér rendjét egyéb módon megsérti,

c) Rákosmente pihenés célját szolgáló köztereinek területén a tér épített és természeti környezetét, annak elemeit veszélyeztető módon görkorcsolyázik, gördeszkázik, rollerezik vagy kerékpározik,

d) * 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait..

(2) *  Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajjal együtt járó kertgondozási, szerelési vagy építési tevékenységet végez hétköznap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra és éjfél között, illetve vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott időtartamokban történő folytatásához közterületen történő munkavégzés esetén közútkezelői hozzájárulással rendelkezik, vagy egyéb területeken a zajjal együtt járó tevékenység folytatását a jegyző engedélyezte. A jegyzői hozzájárulás közérdekből vagy különös méltánylást érdemlő magánérdekből, a zajhatósághoz indoklással együtt benyújtott kérelem egyedi mérlegelése után adható ki.

(3) *  A 3. mellékletben szereplő, sűrűn lakott területen kialakított, világítással rendelkező, legalább 60 m szélességgel és 95 m hosszúsággal rendelkező szabadtéri futballpályák sport és szabadidős célú használata hétfőtől szombatig 20.00 és 08.00 óra között, valamint ünnepnapokon egész nap tilos, vasárnap kizárólag hivatalos versenyrendszerbe tartozó szabadtéri sportesemények tarthatók.

a) Iskola területén elhelyezkedő szabadtéri futballpályán, a tanrendben szereplő órákon hétköznap 08.00 óra előtt is engedélyezett a terület használata.

b) Hivatalos versenyrendszerbe tartozó szabadtéri sportesemények hétköznap, valamint szombaton a 20.00 órát követő időszakban is megtarthatók.

(4) *  A közterület-felügyelő az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) *  E rendelet alkalmazásában zöldfelület: a kerület közigazgatási területén lévő, lakosság egészsége megőrzésére, közérzetének javítására, felüdülésre, a település szerkezetének tagolására szolgáló, illetve az intézményi területek funkcionális használatát, előnyös esztétikai megjelenését biztosító, jellemzően növényzettel borított terület.

VII. Fejezet

A közterületek használatával kapcsolatos szabályszegések

8. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) *  Aki közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényből hulladékot válogat, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(5) Aki hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolást az e célra ki nem jelölt helyen helyez el, vagy létesít, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(6) Aki szökőkútban fürdik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(7) * 

(8) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről szennyvizet közterületre szándékosan kivezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(9) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről csapadékvizet közterületre szándékosan kivezet, vagy közterületen lévő szennyvízcsatornába szándékosan bevezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(10) *  Aki

a) hozzájárulás nélkül utat elzár, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

b) *  a rendkívüli igénybevétel kivételével utat, annak műtárgyát vagy tartozékát a közútkezelő hozzájárulása nélkül igénybe veszi, átfúrja, felbontja, átépíti vagy elfoglalja,

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

d) az út területén, annak műtárgyán vagy tartozékán elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt illetőleg azt szétszórja,

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

f) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér,

g) az utat, annak műtárgyát vagy tartozékát megrongálja, szennyezi,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(11) *  Aki a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-ában foglalt tisztántartási, szemét- és gyommentesítési, hóeltakarítási és síkosság mentesítési kötelezettségét megszegi, az megsérti a közösségi együttélés szabályait.

(12) *  A közterület-felügyelő az (1)-(6), valamint (11) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni.

Budapest, 2013. július 11.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve 2013. július 11. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. melléklet a 28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez * 

A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos!

Aki ezt a szabályt megszegi, az 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal vagy 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal büntetendő szabálysértést követ el.

2. melléklet a 28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelet V. fejezetéhez * 

Parkok és gondozott zöldfelületek:

- 48-as hősök tere

- Bodonyi utca Andráshida utca sarok kiteresedése

- Csaba vezér tér

- Derkovits tér

- a Fuchs-kastély parkja

- Hősök tere

- Kodolányi János tér

- Kósa Pál tér

- Népkert

- a Pesti út déli sétánya, a Földműves utca és a Bakancsos utca között

- Szabad május tér

- Szent István tér

- Szent Kereszt tér

- Tessedik tér

- Vida-domb

- a Vigyázó Ferenc Művelődési Ház parkja

- Wass Albert tér

3. melléklet * 

A 7. § (3) bekezdésében foglalt szabályozással érintettek az alábbi helyrajzi számú ingatlanokon kialakított futballpályák: - a 135389. hrsz, - a 121047/45. hrsz.


  Vissza az oldal tetejére
//