Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (V. 28.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja - a Kttv. keretei között, - a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselői részére nyújtandó szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások (a továbbiakban: juttatás) keretjellegű megállapítása, valamint az illetménykiegészítés, vezetői illetménypótlék mértékének megállapítása.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) és munkavállalókra terjed ki.

(2) E rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre és foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterekre is alkalmazni kell.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtandó juttatások tekintetében az egyes juttatások mértékének megállapítására, kifizetésére és elszámolására, visszafizetésére vonatkozó részletszabályokat - a Kttv. 152. § (2) bekezdésben nyert felhatalmazás alapján - az Önkormányzat Jegyzője az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

3/A. § *  Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltakat alapul véve - 2022. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját bruttó 55 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

3/B. § *  (1) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű, illetve középiskolai végzettségű köztisztviselők részére tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg a mindenkori költségvetésről szóló rendeletében, melynek mértéke jelenleg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

(2) A köztisztviselő illetménykiegészítését a Kttv. 132. §, valamint 234. § (6) bekezdés figyelembevételével kell kiszámítani és megállapítani.

Vezetői besorolás

4. § (1) Az Önkormányzat Jegyzője a Polgármesteri Hivatal munkamegosztása szempontjából az elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére az alábbi vezetői munkaköröket létesítheti:

- irodavezető,

- csoportvezető.

(2) A Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontja alapján

- az irodavezető főosztályvezető-helyettes szintnek;

- a csoportvezető osztályvezető szintnek

felel meg.

(3) Az irodavezetői feladatokat ellátó köztisztviselőt a Kttv. 139. § b) pontja szerint kell besorolni.

(4) A csoportvezetői feladatokat ellátó köztisztviselőt a Kttv. 139. § c) pontja szerint kell besorolni.

Vezetői illetménypótlék

5. § (1) a) Irodavezetők illetménypótléka:

A főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

b) Csoportvezetők illetménypótléka:

Az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) A vezetői feladatokat ellátó köztisztviselő vezetői illetménypótlékát a Kttv. 132. §-a, valamint 236. § (4) bekezdés b) pontja figyelembevételével kell kiszámítani és megállapítani.

Juttatások

6. § (1) A Képviselő-testület - a Kttv. 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatási formák közül - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

Vissza nem térítendő juttatások:

a) albérleti díj hozzájárulás,

b) családalapítási támogatás,

c) temetési segély,

d) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

Visszatérítendő juttatások:

e) lakhatási, lakásépítési - és vásárlási támogatás,

f) illetményelőleg,

g) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

Az (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét az Önkormányzat Jegyzője - a Kttv. 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési rendeletben maghatározott keret terhére.

7. § (1) E rendelet 2015. május 29. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2015. május 28.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. május 28.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//