Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (V. 28.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 67. § (1) bekezdés b) valamint d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A Polgármesteri Hivatal

1. § *  A Mötv. 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre, melyet a 81. § (1) bekezdése alapján a jegyző vezet, s ennek keretein belül gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A hivatal megnevezése, székhelye

2. § (1) A hivatal megnevezése:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal

(2) A hivatal székhelye:

1173 Budapest, Pesti út 165.

A hivatal szervezeti felépítése

3. § *  A Képviselő-testület hivatalon belül a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi egységeket hozza létre:

(1) A Polgármesteri Irodát, s ezen belül:

- Polgármesteri Titkárságot

- EU Programirodát

- Főépítészetet

- Sajtó és kommunikációt

- Szociális és Egészségügyi Csoportot

- Oktatási és Művelődési Csoportot.

(2) *  Jegyzői Irodát, s ezen belül:

- Jegyzői Titkárságot

- Iktatót

- Gondnokságot

- Képviselő-testületi Csoportot

- Igazgatási Csoportot

- Ügyfélszolgálati Csoportot.

(3) A Gazdasági Irodát az alábbi csoportbontásban:

- Pénzügyi és Számviteli Csoportot

- Adócsoportot.

(4) *  A Városüzemeltetési Irodát az alábbi csoportbontásban:

- Magasépítési Csoportot

- Fejlesztési Csoportot

- Üzemeltetési Csoportot.

(5) A Vagyonkezelői Irodát az alábbi csoportbontásban:

- Ingatlangazdálkodási Csoportot

- Ingatlankönyvelési Csoportot.

(6) A Belső Ellenőrzést.

(7) Az Informatikát.

(8) *  Környezetvédelmi Irodát.

A hivatal munkarendje

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal munkarendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Hétfő 8:00 órától 18:00 óráig
Kedd 8:00 órától 16:30 óráig
Szerda 8:00 órától 16:30 óráig
Csütörtök 8:00 órától 16:30 óráig
Péntek 8:00 órától 12:30 óráig

(2) *  A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Jegyzői Iroda szervezeti egységébe tartozó közterület-felügyelői változó munkarendben látják el feladatukat.

(3) *  A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Jegyzői Iroda Igazgatási Csoportja birtokvédelmi ügyintézőinek munkarendjét a következők szerint állapítja meg:

Hétfő 13:00 órától 17:30 óráig
Péntek 8:00 órától 12:00 óráig

(4) A birtokvédelmi ügyintézők nem tartanak telefonos ügyfélfogadást.

Az ügyfélfogadás rendje

5. § (1) A Képviselő-testület az Ügyfélszolgálati Csoport ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Hétfő 8:00 órától 18:00 óráig
Kedd 8:00 órától 16:00 óráig
Szerda 8:00 órától 16:00 óráig
Csütörtök 8:00 órától 16:00 óráig
Péntek 8:00 órától 12:00 óráig

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) *  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal - (1) *  bekezdésekben nem nevesített - szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Hétfő 13:00 órától 18:00 óráig
Szerda 8:00 órától 16:00 óráig
Péntek 8:00 órától 12:00 óráig

(8) *  Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyar képviselőinek, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok tagjainak választásakor - az időközi választásokra is kiterjedően -, illetve az országos és helyi népszavazás esetében a szavazást követő munkanapon az ügyfélfogadás szünetel.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

Vegyes és Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2015. május 29. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről szóló 25/1996. (V. 17.) számú rendelete.

Budapest, 2015. május 28.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. május 28.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//