Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § E rendelet területi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre és e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt helyrajzi számú erdőművelési ágú valamint a természetvédelem alatt álló területekre terjed ki.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) Az Önkormányzat a közigazgatási területén található termőföldek, továbbá a mezőgazdasági termelést szolgáló építmények őrzését és védelmét a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni. A mezei őrszolgálatot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásba veszi. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett és az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt területen (továbbiakban: működési területen) látja el tevékenységét.

(2) Az Önkormányzat a társulás működéséhez nyújtott hozzájárulásával a mezei őrszolgálatot fenntartja, a Társulási Tanácson keresztül meghatározza a súlyponti feladatait. Az Önkormányzat Társulási Tanácsban való képviseletét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A polgármester minden év decemberében beszámol a Képviselő-testületnek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről.

(3) A mezőőrök feladataikat közalkalmazottként, sötétzöld; „Rákosmenti Mezei Őrszolgálat” feliratú formaruhában, azonosító jelvénnyel, a rendőrségnél rendszeresített taktikai kényszerítő eszközökkel felszerelve látják el. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 2. § (4) bekezdése alapján a mezőőri feladatokkal is megbízott közterület-felügyelő Rákosmente Közterület-felügyelete részére rendszeresített egyenruhában és eszközökkel látja el feladatát. A szakmai felügyeletet a mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja.

(4) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, az erdőbirtokosságokkal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatával, a külterületeken működő sport és civil szervezetekkel, a területileg illetékes vadásztársasággal és a rendőrséggel.

A mezőőr feladatai

3. § (1) A mezőőr és a mezőőri feladatok ellátásával is megbízott közterület-felügyelő a működési területén jogosult és köteles:

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni, ellene az eljárást megindítani;

f) a működési területen észlelt környezetszennyezés, illegális vadászat, kutyafuttatás ellen fellépni, a természet védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni;

g) a szolgálati naplót naponta vezetni.

(2) A mezőr egyéb, nem szorosan a feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján. Ennek keretében különösen:

a) a Naplás-tónál és a Merzse-mocsárnál kialakított tanösvényeken természetismeret órákat tart a közoktatási intézmények tanulóinak,

b) figyelemmel kíséri a külterületeken fekvő ingatlanok használatának módját, az észlelt rendeltetési módváltozásokról, építési tevékenységekről, az M0 autópálya szegélyétől 100, a külterületen lévő főutak szélétől 50 méteren belül felállított óriáspalátok elhelyezéséről értesítik a hatáskörrel és illetékességgel bíró közigazgatási szerveket,

c) közreműködik az illegális hulladéklerakások megakadályozásában és szankcionálásában.

(3) A mezőőrök a természetvédelmi területek ellenőrzését környezetbarát módon, lehetőleg terepjáró gépkocsik és motorok használata nélkül, gyalog illetve a kijelölt útvonalakról lovas szolgálattal látják el.

A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az Önkormányzat éves költségvetéséből, a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból, valamint a földhasználó, illetve a tulajdonos önkéntes felajánlásaiból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulék összegének megfizetését Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata átvállalja.

(3) A földhasználók, illetve a tulajdonosok önkéntes felajánlásainak erejéig egy-egy területrész fokozottabb védelmére a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás egyedi megállapodásokat köthet.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2015. augusztus 27.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 27. napján

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat által védett erdőművelési ágú és természetvédelmi védettség alatt álló területek

Erdő területek Fekvés HRSZ Műv.ág. Terület (hektár) Elhelyezkedése
Budapest XVII. ker külterület 0137660 Erdő 35,0603 A Helikopter út, az Újmajor utca és a Régivámköz határolta rész
Budapest XVII. ker külterület 0137662 Erdő 44,5416 Nyugatról a X-XVII. kerületek határa, északról a Régivámköz határolta rész.
Budapest XVII. ker külterület 0137663 Kivett 0,0939 Nyugatról a X-XVII. kerületek határa, északról a Régivámköz határolta rész
Budapest XVII. ker külterület 0137666/1 Kivett 0,3025 Erdészeti út
Budapest XVII. ker külterület 0137667 Kivett 0,6985 Erdészeti út
Budapest XVII. ker külterület 0137668 Erdő 61,9371 Városi erdő területe
Budapest XVII. ker külterület 0137669 Kivett 0,2926 Erdészeti út
Budapest XVII. ker külterület 0137670/1 Erdő 22,6612 Városi erdő
Budapest XVII. ker külterület 0137683 Erdő 41,2180 Városi erdő Lőrinci út és a Bélatelepi út közrefogta nyugati tömbje
Budapet XVII. ker külterület 122367/2 Erdő 42,7418 A Bélatelepi út, Ferihegyi út, Baross utca határolta „kárpótlási” erdő
Budapest XVII. ker külterület 137595/8 Erdő 4,7884 A Keresztúri út menti erdőrészlet
Budapest XVII. ker külterület 137597/1 Erdő 0,3733 A Keresztúri út menti erdőrészlet
Budapest XVII. ker. külterület 137597/4 Erdő 0,3264 A Keresztúri út menti erdőrészlet
Budapest XVII. ker külterület 137615
/10, /11, /12
Erdő 1,5033 A hatvani vasútvonal, a Hajdúcsártda utcai telephelyek és a Rákos-patak
Közrezárta terület
Budapest XVII. ker külterület 137611/3 Erdő 2,3776 A Pesti úton a Shell benzinkúttól északra fekvő terület
Budapest XVII. ker. külterület 120429 Kivett park 3,4823 Az Akadémia telep és az újszászi vasút közötti rész
Budapest XVII. ker. Külterület 138672/1,
138673/6
138674/1
Kivett A Rákospatak két oldalán, a Rákoscsaba utca, Kaszinó utca térségében fekvő területek
Budapest XVII. ker. Belterület 134093/1,
134093/3
Kivett A Fűzkút utcánál a Rákospatak két oldalán fekvő területek
Budapest XVII. ker. Belterület 134127/7
Kivett A Fűzkút utca és a rákoscsabai strand közötti rész
Budapest XVII. ker. Belterület 134128/7,
134128/8
Kivett A Rákospatak és a Fűzkút utca közötti rész
Budapest XVII. ker. Belterület 134131/2,
134137,
134146/2,
Kivett A Lajosház utca és a Rákospatak közötti rész
Budapest XVII. kerület Belterület 134162 Erdő 4,2 hektár A Lajosház, Battonya utca és a Rákospatak közötti rész, a Battonya utcából nyíló (134350)hrsz-ú névtelen utcáig

Természetvédelmi területek

Elhelyezkedés Fekvés Hrsz. Helyszín
Budapest XVII. ker. Külterület 0138235/2 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138237/11 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138238 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138239/11 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138239/13 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138245 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138247/1 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138247/2 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138248 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138249 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138252/2 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138252/4 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138252/5 Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138237/12 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 994 m2 nagyságú területrész: (E667961-N233733, E667983-N233762, E668020-N233737, E667979-N233730, E667969-233731); Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138237/13 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5167 m2 nagyságú területrész: (E667983-N233762, E668020-N233737, E668036-N233740, E668080-N233885, E668072-N233890) Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület
Budapest XVII. ker. Külterület 0138237/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 167 m2 nagyságú területrész: (E668080-N233885, E668072-N233890, E668090-N233918) Liszt Ferenc repülőtér, Ecser közigazgatási határ, Rákoskert vasútállomás közötti terület, Összekötő út közötti terület

  Vissza az oldal tetejére
//