Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Rákosmente Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A polgármester (akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester) - ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes - az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki halálakor

a) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestere volt,

b) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének tagja volt,

c) a Budapest főváros 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselője volt,

d) a „Rákosmente Díszpolgára” kitüntető cím birtokosa volt.

2. § (1) A Képviselő-testület - a polgármester javaslatára - minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt személyt, aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, illetve Rákosmente érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos kezdeményezéseket a Képviselő-testület döntése előtt a Rákosmenti Erőforrás Bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a Rákosmenti Erőforrás Bizottság véleményének ismeretében dönt.

3. § (1) Az Önkormányzat saját halottairól Kegyeleti Emlékkönyvet vezet.

(2) Nem tekinthető az Önkormányzat saját halottjának az, aki arra érdemtelenné vált (így különösen, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, vagy neki felróható egyéb okból a felsorolt tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények rendelkezései értelmében nem lenne jogosult).

4. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, valamint a kegyeleti feladatok ellátásáról - az eltemetésre köteles személy hozzájárulása esetén - a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében:

a) megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,

b) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ elkészítéséről, illetve a sajtóközleménynek az Önkormányzat lapjában és honlapján történő közzétételéről, továbbá

c) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületén a gyászlobogó kihelyezéséről.

5. § (1) Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét bruttó ötszázezer forint összeghatárig viseli. Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét a mindenkori költségvetésben e célra elkülönített tartalékkeret terhére kell biztosítani.

(2) Ha az elhunytat más személy vagy szervezet is a saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a költségek megegyezés szerinti részét viseli. Az elhunytat saját halottjának tekintő másik féllel a költségviselésről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

6. § A polgármester az Önkormányzat saját halottjának eltemettetésével kapcsolatos intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. § (1) E rendelet 2015. november 23. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2015. november 19.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. november 20. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//