Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 22.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.

II. fejezet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 12 282 115 E Ft-ban,

finanszírozási bevételét 47 821 149 E Ft-ban,

költségvetési kiadási főösszegét 15 863 845 E Ft-ban,

finanszírozási kiadási összegét 44 239 419 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével - a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön.

(4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon vagy azokat lekötött betétként helyezze el.

3. § (1) *  A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.4. jelű melléklet tartalmazza.

(2) *  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.4. jelű melléklet tartalmazza.

(3) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 4. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) *  Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.4. jelű melléklet tartalmazza.

(5) *  Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.4. jelű melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés címrendje

4. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek;

b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények - az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok;

c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak.

IV. fejezet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 4. és B. 4. jelű mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a Képviselő-testület tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak szerint.

(8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza:

- a fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási díjak,

- az élelmiszer-beszerzés,

- a vásárolt élelmezés,

- a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó,

- rehabilitációs járulék,

- az általános forgalmi adó

részelőirányzatok felett nem rendelkeznek.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg.

(11) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni.

(12) A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2018. évben az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni.

b) A „kiskincstári” rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta.

Intézmény neve Havi limit összege (Ft)
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 29 800 000
Aprófalva Óvoda 2 172 000
Bóbita Óvoda 185 000
Csicsergő Óvoda 179 000
Csillagszem Óvoda 341 000
Hétszínvirág Óvoda 558 000
Hófehérke Óvoda 227 000
Kuckó Óvoda 225 000
Mákvirág Óvoda 335 000
Mézeskalács Óvoda 374 000
Micimackó Óvoda 189 000
Napsugár Óvoda 425 000
Összefogás Óvoda 235 000
Piroska Óvoda 228 000
Robogó Óvoda 307 000
Százszorszép Óvoda 255 000
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 2 113 000
Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 1 083 000
Rákosmenti Védőnői Szolgálat 0
Vigyázó Sándor Művelődési Ház 14 405 000

2018. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell.

c) A Piacfelügyelet bevétele a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmény minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 28-ig köteles a többletbevételét az Önkormányzat számlájára átutalni.

6. § (1) *  A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 12 439 E Ft összeghatárig.

(2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 9000 E Ft-os összegének felhasználására.

(3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 140 000 E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint:

a) *  Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

1. sz. egyéni választókerület 3518 E Ft
2. sz. egyéni választókerület 2926 E Ft
3. sz. egyéni választókerület 6423 E Ft
4. sz. egyéni választókerület 1607 E Ft
5. sz. egyéni választókerület 2576 E Ft
6. sz. egyéni választókerület 3893 E Ft
7. sz. egyéni választókerület 4083 E Ft
8. sz. egyéni választókerület 1560 E Ft
9. sz. egyéni választókerület 2808 E Ft
10. sz. egyéni választókerület 2291 E Ft
11. sz. egyéni választókerület 5163 E Ft
12. sz. egyéni választókerület 3987 E Ft
13. sz. egyéni választókerület 1041 E Ft
14. sz. egyéni választókerület 2784 E Ft

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni.

c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét.

d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti.

(4) *  A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 252 758 E Ft-os és a vis major keret 2000 E Ft-os összegének felhasználására.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel:

a) 2018. június 30-ig a tartalékok 50%-a használható fel,

b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók.

(6) A polgármester az (1)-(4) és (8) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot

- kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 38 055 E Ft értékig,

a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

(8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 4000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról.

7. § (1) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 4. jelű melléklet civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(2) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 4. jelű melléklet gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(3) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 4. jelű melléklet sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2018. április 30-ig kiírni és 2018. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2018. április 15. az elbírálásé pedig 2018. június 15. napja.

8. § (1) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 4. jelű melléklet kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult.

(2) A pályázatot 2018. április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 2018. június 15-ig dönteni kell, a keretösszeg 2019. március 31-ig használható fel.

9. § *  A Képviselő-testület 3 753 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 200 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire, 1500 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3 457 E Ft összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.

10. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és

a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy

b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy

c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a) a szerződés pontos megnevezését,

b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot,

c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn,

d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását,

f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés - a jövőre nézve, indoklás nélkül - megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek).

(3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

11. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2018. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel.

(2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2018. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

VI. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2018. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. február 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 22. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

B.4. jelű melléklet a 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

E.K.4. jelű melléklet a 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

K.4. jelű melléklet a 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

L.4. jelű melléklet a 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

P.4. jelű melléklet a 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére