Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület, Rákos-patak menti terület Kerületi Építési Szabályzatáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Rákos-patak menti területeinek az 1. számú mellékletet képező Szabályozási tervlapon a „Szabályozási terv területi hatálya” jellel körülhatárolt részére terjed ki (a továbbiakban: Terület).

II. Fejezet

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

1. Telekalakítással kapcsolatos előírások

2. § (1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.

(2) Meglévő szennyvízátemelő áthelyezésekor, valamint új szennyvízátemelő létesítésekor az új szennyvízátemelő helyének kijelölése esetén az övezeti előírásoktól eltérő telekméret is kialakítható.

(3) Közterületek területe szakaszosan is kialakítható.

(4) A Területen nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

2. Elővásárlási jog

3. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a (2) bekezdésben meghatározott ingatlanokra az alábbi célok megvalósítása érdekében:

a) a település működésének biztosítása,

b) a települési értékek megóvása, valamint

c) a zöldfelületi rendszer fejlesztése és fenntartása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok az Ek-0, Ek-04, Ev-01 és Zkp-05 övezetekbe sorolt területeknek a Rákos-patak telkével határos telkei.

III. Fejezet

Közművek előírásai

3. Általános előírások

4. § Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait úgy kell elbontani, hogy a bontási munkálatok ne veszélyeztessék a meglévő faállományt.

4. Víziközművek

5. § (1) Az üzemszerűen keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(2) Egyedi zárt szennyvíztisztító berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló ideiglenesen csak abban az esetben létesíthető, amennyiben nincs a szennyvizek befogadására alkalmas közcsatorna.

(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(4) Meglévő szennyvízátemelő megszüntetése esetén annak kiváltásáról, áthelyezéséről gondoskodni kell, továbbá a megszüntetésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szennyvízelvezetés folyamatossága biztosított.

IV. Fejezet

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

5. Személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások

6. § Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű elhelyezési kötelezettségét az országos településképi és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20). szerint előírások figyelembevételével kell biztosítani.

6. Magánutakra vonatkozó előírások

7. § Közforgalom elől el nem zárt magánút kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy közforgalom elől el nem zárt magánúthoz kell csatlakoznia.

7. Közlekedési létesítmények védőtávolsága

8. § Az országos közforgalmú vasútvonalak védőtávolságával érintett területeken építményt elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével lehet.

V. Fejezet

Az építés általános szabályai

8. Épületek, építmények elhelyezésének szabálya

9. § A Területen építményt elhelyezni - amennyiben erről övezeti előírás másképp nem rendelkezik - csak terepszint felett lehet.

VI. Fejezet

Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai

9. Üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének szabályai

10. § A Területen közforgalmat kiszolgáló üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó nem helyezhető el.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt területek övezetei

VII. Fejezet

Közlekedési területek

10. Gyorsforgalmi közutak területe (KÖu-1/01)

11. § (1) Az övezet az országos közúthálózatba tartozó autópályák és autóutak, mindezek csomópontjainak, műtárgyainak, közlekedést kiszolgáló létesítmények, befogadóig kiépített csapadékvíz elvezető rendszerük, továbbá környezetvédelmi, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Gyorsforgalmi útról közvetlen ingatlan-kiszolgálás nem biztosítható.

11. II. rendű főutak területe (KÖu-3/01)

12. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén kerékpáros infrastruktúra lehetőség szerint önállóan kerékpárútként létesíthető.

12. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak területe (KÖu-4/01)

13. § (1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá közúti-vasúti (villamos) pályák, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, mindezek csapadékvíz elvető rendszereinek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (KT-01)

14. § (1) Az övezet a kiszolgáló (lakó) utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

14. Csapadékvíz elvezető árok területe (KT-02)

15. § (1) A KT-02 övezetű árok megszüntetése esetén a csapadékvíz meglévő kapacitásának elvezetését biztosítani kell.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

15. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

16. § (1) Az övezet területe árvízvédelmi létesítmények, önálló gyalogos és kerékpáros infrastruktúra elemek elhelyezésére, ezek műtárgyainak, és az azt kiszolgáló építmények, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint zöldfelületi, közmű és hírközlési építmények, elhelyezésére szolgál.

(2) A hüllők élőhelye által érintett kerékpáros infrastruktúra szakaszokon hüllőátjárókat kell létesíteni.

(3) A kerékpáros-gyalogos infrastruktúra létesítése során, a közvilágítás kiépítésekor a természetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni a fénycsapdák elkerülése érdekében.

16. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk-01)

17. § (1) Az övezet a közlekedési célú területek vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló területe.

VIII. Fejezet

Zöldterületek

17. Közpark területe (Zkp-05)

18. § (1) Az övezet területén elhelyezhető:

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek, valamint a hozzájuk tartozó terasz és nyilvános illemhelyek;

b) szabadidő eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló - épületnek nem minősülő -építmények,

c) ismeretterjesztés - épületnek nem minősülő - építményei, és

d) a terület fenntartásához szükséges - épületnek nem minősülő - építmények.

(2) Az övezet szabályozási határértékei a következők:

a) a beépítési mód: szabadonálló

b) a telek legnagyobb beépítettsége: 2%

c) az épület legnagyobb épületmagassága: 4,5 méter

d) legkisebb zöldfelület mértéke: 70%.

IX. Fejezet

Erdőterületek

18. Közjóléti erdőterület (Ek-0)

19. § (1) Az övezet a közjóléti erdők be nem építhető területei.

(2) Az övezet területén épület, építmény - a vízügyi létesítmények kivételével - nem helyezhető el.

19. Közjóléti erdőterület (Ek-04)

20. § (1) Az övezet területén elhelyezhető a természeti értékeket nem veszélyeztető

a) szabadidő eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló építmény,

b) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,

c) ismeretterjesztés építménye, és

d) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Az övezet szabályozási határértékei a következők:

a) a beépítési mód: szabadonálló

b) a telek kialakítható legkisebb területe: 10000 m2

c) a telek legnagyobb beépítettsége: 3%

d) az épület legnagyobb épületmagassága: 4,5 méter.

(3) Közlekedési létesítmény miatt történő telekalakítás esetén a (2) bekezdésben szereplő értéknél kisebb telekméret is megengedett.

20. Közjóléti közmű elhelyezési erdőterület (Ek/Közmű)

21. § (1) Az övezetben kizárólag a települési folyékony hulladék és szennyvíz kezelését biztosító létesítmények, telepek, mérnöki létesítmények, műtárgyak helyezhetőek el rendeltetéstől függően terepszint felett, illetve terepszint alatt a technológiától függő beépítési paraméterekkel.

21. Védelmi erdőterület (Ev-01)

22. § (1) Az övezet területén kizárólag a terület fenntartásához szükséges építmény helyezhető el.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezetben a telek kialakítható legkisebb területe 10000 m2.

(4) Közlekedési létesítmény miatt történő telekalakítás esetén a (3) bekezdésben szereplő értéknél kisebb telekméret is megengedett.

X. Fejezet

Természetközeli területek

22. Természetközeli terület (Tk)

23. § (1) Az övezet területén elhelyezhető:

a) ismeretterjesztés - épületnek nem minősülő - építménye és

b) a terület fenntartásához szükséges építmény.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezetben a telek kialakítható legkisebb területe 20000 m2.

XI. Fejezet

Vízgazdálkodási területek

23. Rákos-patak medre és partja (Vf)

24. § (1) A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

(2) Az övezet területén épületet elhelyezni nem lehet.

(3) A közművek műtárgyaival a Rákos-patak csak hidak, átereszek alatt keresztezhető.

HARMADIK RÉSZ

24. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)-(4) * 

Budapest, 2018. április 19.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. április 20.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1a. sz. melléklet a 7/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

1b. sz. melléklet a 7/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

1c. sz. melléklet a 7/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére