Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület 138217/1, 138214/13, 139946/21, 139946/27, 137918/4, 137920/4, 137920/5, 138214/117, 138214/5, 138214/6, 138214/7, 138214/8, 138214/9 és 138214/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja, 23. § (3) bekezdése, (5) bekezdésének 5. és 6. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésének a) pontja és 21. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet területi hatálya a Budapest XVII. kerület Összekötő utca szabályozási vonala által érintett, 138217/1, 138214/13, 139946/21, 139946/27, 137918/4, 137920/4, 137920/5, 138214/117, 138214/5, 138214/6, 138214/7, 138214/8, 138214/9 és 138214/10 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: RKÉSZ) 249/2020. (XII. 10.) Polgármester határozata alapján történő módosítása által magába foglalt, e rendelet 1. §-ában meghatározott területre az RKÉSZ módosításának hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

3. § (1) E rendelet 2020. december 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a 2. §-ban meghatározott RKÉSZ módosításáról szóló rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2023. december 11. napján hatályát veszti.

Budapest, 2020. december 10.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. december 10. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//