Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjaiban, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, 114. §-ában és a 115. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete - mint az Ör. 1. számú melléklete - lép.

2. § E rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba, és a rendelet 2021. április 19. napján hatályát veszti.

Budapest, 2021. március 30.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 30. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. számú melléklet a 12/2021. (III. 30.) rendelethez


  Vissza az oldal tetejére