Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Debrecen Megyei Jogú Városban (továbbiakban: város) lévő valamennyi köztemetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetkezés rendjével kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § *  (1) Működő köztemetők:

a) Nagyerdei Köztemető 22272/2 hrsz, 04 hrsz.,

b) Debrecen-Józsai Köztemető 27987/1 hrsz.

(2) A működő köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/a. melléklet tartalmazza

(3) Lezárt temetők:

a) Honvédtemető és Hősök Temetője 19929 hrsz.,

b) Orosz Hadifogoly Temető 0195/1 hrsz.,

c) Budai É. úti Temető 11110 hrsz.,

d) Debrecen Felsőjózsai Köztemető 0141 hrsz.

(4) A lezárt temetőkben koporsós temetés, vagy urna elhelyezés a lezárást követően nem történhet.

(5) A lezárt temetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/b. melléklet tartalmazza.

(6) A Nagyerdei Köztemetőben lévő hősi sírhelytáblákat (Magyar Hősök Sírkertje, Román Hősi Sírkert, Bombázottak Sírkertje, Szovjet Sírkert) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hősi temetési helyként tartja fent.

A temető üzemeltetése

3. § *  (1)  *  Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban : Üzemeltető) az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., aki a kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett tevékenységéről évente tájékoztatja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot. Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.

(2) *  A működő köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, valamint az urnaelhelyezéssel, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(3) *  A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételéért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.

(4) * 

(5) * 

(6) *  A köztemetést a temető Üzemeltetője végzi a temető tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján.

4. § *  (1) *  A köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végző sírkövesek, sírkőáttisztítók, sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók és egyéb személyek csak munkanapokon a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(2) *  Koporsós temetéssel összefüggő sírkőbontás esetén az elbontott elemek a temetőn belül, az Üzemeltető által kijelölt helyre szállítandók. Amennyiben a temetési hely környezete ezt nem teszi lehetővé, úgy ez alól az Üzemeltetője felmentést adhat a temetés idejére, de a temetés után haladéktalanul vissza kell állítani a sírkövet és az esetlegesen keletkező törmelékeket el kell szállítani.

5. § *  A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végzők - sírkövesek, sírkőáttisztítók sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók stb.-, a munkavégzés napjaira vonatkozóan a 3. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek megfizetni.

6. § * 

7. § (1) A köztemetők tisztántartása az üzemeltető feladata, mely tevékenység keretében gondoskodik a lerakóhelyeken felhalmozódott szemét folyamatos elszállításáról vagy elszállíttatásáról.

(2) *  A köztemetőkbe sírkőterméket beszállítani és azokat a sírokon elhelyezni, valamint sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát végezni kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolását követően az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek. A köztemetőkben vállalkozási tevékenység keretében sírgondozást végzők e tevékenységüket a köztemetők Üzemeltetőjének kötelesek folyamatosan bejelenteni.

(3) * 

(4) * 

(5) *  Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.

(6) *  A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop (a továbbiakban együtt: sírkő) létesítési tervét (állítási engedély) a köztemetők üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az elkészült alapozást az üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.

(7) *  A síremlék maximális magassága a szegélyalap szintjétől gyermek- és urnasírnál 120 cm, felnőtt sírnál 150 cm lehet. Ettől csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulása esetén lehet eltérni.

Temetési helyek használati ideje

8. § *  (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) sírbolt: 60 év

b) sírhely: 25 év,

c) urnasírbolt: 20 év,

d) urnasírhelyek: 10 év,

e) urnafülke: 10 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt használati idő lejárata után meghosszabbítható. Az újraváltás időtartama:

a) sírbolt: 30 év

b) sírhely: 10 év,

c) urnasírbolt: 10 év,

d) urnasírhelyek: 5 év,

e) urnafülke: 5 év.

(4) A temetési hely megváltása során a rendelkezési jog időtartama a (2) bekezdésben rögzített használati idő maximum kétszerese lehet. A temetési helyek újraváltása, alkalmanként csak a (2) bekezdésben rögzített használati idő mértékéig lehetséges, a temetési helyek újraváltásának száma korlátlan.

(5) A korábban előre váltott, de be nem temetett temetési helyek - amennyiben a rendelkezési jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani - a használati idő lejárta után, visszakerülnek a köztemetők üzemeltetőjének rendelkezésébe és azok újra értékesíthetők.

(6) A köztemetők egyes területein, és sírhelytáblánként az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételei az üzemeltető által meghatározhatóak.

A feltételeket az üzemeltetőnek a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzítenie.

(7) A nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - a lejárt és meg nem váltott temetési helyeket fel lehet számolni, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(8) A hamvakat a (6) bekezdésben foglaltakon túl urnafalakban kialakított urnafülkékben is el lehet helyezni.

(9) A köztemetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az Üzemeltető gondoskodik.

(10) Temettetőnek, vagy az elhunyt hozzátartozóinak urnát temetési helyekben elhelyezni vagy temetési helyekből kivenni és a köztemetőkből elszállítani tilos.

Díszsírhelyek, közéleti és nevezetes személyek sírhelyei * 

9. § (1) * 

(2) * 

(3) Díszsírhelyek: az Önkormányzat által adományozott és gondoztatott a köztemetők központi fekvésén kijelölt parcellákban megjelölt díszhelyek.

(4) A díszsírhelyre jogosultak Debrecen város díszpolgárai és a „Pro Urbe” kitüntető díjban részesültek.

(5) *  Díszsírhelyet adományozhat a polgármester a haza, a közösség, a város érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben kiemelkedően érdemeket szerzett személyek részére.

(6) A Polgármesterhez benyújtott kérelemben az adományozást kérheti a hozzátartozó, javasolhatja a munkáltató vagy társadalmi szervezet.

(7)

A díszsírhelyek méretei: hossza: szélessége:
egyes sírhely 250 cm 100 cm
kettős sírhely 250 cm 100 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(8) A díszsírhelyekben nyugvó házastársának, gyermekének rátemetését vagy urnáinak elhelyezését a Polgármester engedélyezheti.

(9) A díszsírhelyek a köztemetők kiürítésig fennmaradnak, használatuk díjtalan, gondozását a köztemetők üzemeltetője végzi.

(10) *  A közéleti személyek sírhelysorán lévő sírhelyekre az a személy temethető, aki életében a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A sírhely adományozásáról a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján a polgármester dönt. A közéleti személyek sírhelyei a köztemetők kiürítéséig fennmaradnak. A sírhelyeket a rendelkezési jog jogosultja, a területet a köztemetők üzemeltetője köteles gondozni. A közéleti személyek sírhelysorán meglévő sírhelyekbe egyebekben a temetés általános szabályai szerint lehet temetkezni.

(11) *  Nevezetes személy, aki a Nagyerdei Köztemető, valamint a Debrecen-Józsai Köztemető területén sírhelyben, vagy sírboltban eltemetett személy, aki életében a haza, a közösség, a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A nevezetes személyek nyilvántartásba vételéről, illetve a nyilvántartás kiegészítéséről természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján az Ügyrendi Bizottság dönt.

(12) Nevezetes személyek sírhelyeiről, sírboltjairól készült nyilvántartást a mindenkori üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartásban szereplő sírhelyek és sírboltok a temető kiürítésig helyükön maradnak és használatuk díjtalan.

Temetési helyek

10. § (1) *  A sírbolt a koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely.

(2) *  A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyesre azt építették. Ezen túlmenően a sírboltba további 10 urna helyezhető el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett elhunytak maradványait a nyugvási idő (60 év) elteltével hamvasztás után urnában a sírboltba vissza kell helyezni.

(3) *  Sírbolt, urnasírbolt építésének megkezdése előtt az építtető köteles az Üzemeltetőnek bemutatni a tervezett építmény dokumentációját. Ha a sírbolt, sírjel a biztonságos használatot veszélyezteti, a polgármester köteles felhívni a rendelkezésre jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az Üzemeltető jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett a sírbolt, sírjel bontását kezdeményezni.

Sírbolt méretei (belső): Hosszúság: Szélesség:
2 személyes 250 cm 150 cm
4 személyes 250 cm 250 cm
6 személyes 250 cm 400 cm
8 személyes 250 cm 500 cm

A sírboltok közötti távolság 100 cm.

(4) Ligetes sírhelyek: a sírhely parcellák sarkaiban, végeiben kialakított dúsabb növényzettel ellátott táblarész, amelyekben a temetés nem soros elrendezést követ.

A sírhelyek méretei Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 250 cm 100 cm
kettős sírhely 250 cm 200 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(5) Külön sírhelyek: a sírhelyparcellákat út mentén körszegélyező sorban kialakított sírhelyek.

A sírhelyek méretei Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 250 cm 100 cm
kettős sírhely 250 cm 260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(6) A táblában kialakított egyes vagy kettős sírhelyek: a külön sírhelysorokkal párhuzamosan kialakított sírhelysorokban létesített sírhelyek.

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 220 cm 100 cm
kettős sírhely 220 cm 260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(7) A táblabeli sorszámozott sírhelyek: a sírhelyparcellákon belül kialakított egymással párhuzamos sorokban kijelölt sírhelyek.

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 220 cm 90 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(8) Gyermek sírok: a köztemetők erre a célra kijelölt területén lévő sírhelyek, méretei:

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 130 cm 60m

A sírhelyek közötti távolság 50 cm.

(9) Urnasírhelyek és urnasírboltok: a köztemetők erre a célra kijelölt területein kialakított sírok.

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség:
urnasírhely 80 cm 60 cm
urnasírbolt 80 cm 60 cm

A sírok közötti távolság 50 cm.

(10) A közköltséges sírhelyekre temetendők azok az elhunytak, akinek a temetéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség:
egyes sírhely 210 cm 90 cm

A sírok közötti távolság 60 cm.

(11) *  A debreceni köztemetők urnafülkéinek méretei:

Ravatalozó épület árkádsor 30 cm x 30 cm
Nagyerdei Köztemető Kolumbárium 1.-4. mező 26 cm x 26 cm
Kolumbárium 5.-6. mező 32,5 cm x 32,5 cm
Urnasírkert 25 cm x 25 cm
Debrecen - Józsai Köztemető 24 cm x 24 cm

Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai

11. § (1) *  A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. Sírhelybővítés esetén díj csak abban az esetben állapítható meg,

- ha a földfelszínen is láthatóan a sírkőalap a megváltott temetési hely méretén túlterjeszkedik;

- ha járda, kerítés, szegély által határolt terület kialakítására, vagy

- padkihelyezésre kerül sor.

(2) A temetési helyek a megváltási idő lejáratát követően újraválthatók. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányos része.

Temetésszolgáltatás, temetés feltételei * 

12. § (1) *  A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt, vagy a Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által esetenként engedélyezett számú,

25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alapméretenként további 6 darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

(2) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

(3) *  A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani.

(4) A felravatalozásra kerülő, vagy elhamvasztandó halott személyazonosságának megállapítását a közvetlen hozzátartozó, vagy annak megbízottja részére a szertartás, vagy a hamvasztás megkezdését megelőzően lehetővé kell tenni.

(5) A köztemetőkben az elhunyt kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, továbbá az átadás ünnepélyességének biztosítása az Üzemeltető feladata.

(6) Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető.

(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A rendelkezésre jogosult igénye alapján a koporsó felett lebomló anyagú, fa, nád, vagy szövet alapanyagú rögfogó elhelyezhető.

(8) A lezárt temetőkből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatban lévő köztemetőkbe, sírhelytáblákba át lehet helyezni.

(9) A hamvak szétszórásához és bemosásához a megfelelően elkülönített temetőrészt a polgármester jelöli ki. A hamuszóró kegyeleti hely kialakításáról és az itt végzett szertartások során a kegyeleti szabályok betartásáról, az itt nyugalomra helyezettek nevének rögzítéséről az Üzemeltető gondoskodik.

(10) *  A köztemetőkben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével - betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható. Az előre megváltott sírbolt, urnasírbolt temetési helyet az előre megváltást követő 12 hónapon belül le kell fedni. Ha a sírbolt, urnasírbolt a megjelölt időpontig nem kerül lefedésre, az Üzemeltető jogosult az előreváltáskor kötött szerződés felbontására.

Köztemetők rendje

13. § *  (1) A köztemetők nyitvatartási rendje:

a) november 1 - március 31 között 7 órától - 17 óráig;

b) április 1 - április 30 között 7 órától - 18 óráig;

c) május 1 - augusztus 31 között 6 órától - 20 óráig;

d) szeptember 1 - október 31 között 7 órától - 18 óráig.

(2) A Halottak Napi, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napok nyitvatartását az Üzemeltető határozza meg és közli az illetékes szervekkel - így különösen, de nem kizárólagosan a rendőrséggel, közlekedési közszolgáltatókkal, a Debreceni Közterület Felügyelettel, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával -, illetve tájékoztatja a lakosságot.

(3) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül úgy róhatják le, hogy közben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését. A ravatalozó termek a temetési szertartások ideje alatt látogathatók.

(4) A Nagyerdei Köztemető területére az Üzemeltető gépjárművein kívül a temető nyitvatartási ideje alatt más személyek személygépjárművel, illetve személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel az 5. mellékletben meghatározott behajtási díj ellenében hajthatnak be. Szombati és vasárnapi napokon - az Üzemeltető gépjárművei kivételével - a Nagyerdei Köztemetőbe kizárólag 13 óra után lehet behajtani.

(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműve.

(6) A köztemetők területére kutyát és egyéb állatot - a vakvezető kutyák, a köztemetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos bevinni.

(7) A köztemetők területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a köztemetők zárása előtt fél órával el kell oltani.

(8) A köztemetőkben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztathatja.

(9) A köztemetők üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.

(10) A köztemetőkben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset következményeiért a felügyeletükre hivatott személy felelős.

14. § *  (1) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos.

(2) A köztemetőkben a sírbolt kivételével a temetési helyek bekerítése tilos. Sírboltot bekeríteni csak az Üzemeltető hozzájárulásával lehet.

(3) A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetési helyen síremlék, sírjel állítására, valamint a temetési hely karbantartásának, gondozásának, gyomtalanításának kötelezettségére, melyet a rendelkezésre jogosult köteles rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.

(4) A gondozatlan, elhanyagolt sírok rendbetételét a rendelkezésre jogosult előzetes, írásbeli értesítését követő 60 nap eltelte után az Üzemeltető külön hozzájárulás nélkül elvégezheti, növényzetét lekaszálhatja és ezen munkálatok költségét a rendelkezésre jogosultra háríthatja. A rendelkezésre jogosult által meg nem fizetett költségeket az Üzemeltető legkésőbb a sírhely újraváltásakor érvényesítheti.

(5) Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik az eredetileg elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet és ezzel zavarják a szomszédos temetési helyek használatát, a temetői munkavégzést, a közlekedést.

(6) A sírhely gondozásánál keletkezett hulladékot a temetőben elhelyezett hulladékszállító konténerekbe vagy az Üzemeltető által kijelölt hulladékgyűjtő helyekre kell elhelyezni. A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.

(7) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóba szabad. Tilos növényt ültetni a temetési helyek közé és köré.

(8) A köztemetőkben a temetési helyeken csak az azok díszítésére szolgáló tárgyak - különösen koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok, vázák - helyezhetők el az Üzemeltető részére történő bejelentés és az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül azzal, hogy az így elhelyezett tárgyak nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen. Minden más célt szolgáló tárgy - ülőpad, sírjel, síremlék és egyéb sírtermékek, stb. - az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával helyezhető el.

(9) A hamuszóró kegyeleti helyen felállított gránit oszlopokon és a hamuszóró kegyeleti hely környezetében - az Üzemeltető által kijelölt helyen elhelyezett szálas virág, koszorú kivételével - semmilyen egyéb tárgy nem helyezhető el.

(10) A köztemetőkben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a polgári jog előírásai irányadóak.

(11) A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát, és kegyeleti tárgyakat vagyonvédelmi okokból kizárólag az Üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával, a rendelkezésre jogosult vagy annak meghatalmazottja vihet ki.

15. § *  (1) Az Üzemeltetőnek a köztemetők zöldfelületét a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott rekonstrukciós, zöldfelület-fenntartási és fejlesztési terv alapján kell kezelnie.

(2) Fa vagy egyéb fásszárú növényzet kivágásához a természetvédelmi hatóság engedélye mellett az Önkormányzat hozzájárulása is szükséges.

(3) Az Üzemeltető köteles biztosítani a kivágott fák pótlását.

(4) A Nagyerdei Köztemetőben a parkjelleg megőrzése céljából a parcellák szélén elvégzendő sorfásítási tevékenység csak Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve hajtható végre.

(5) Fa vagy egyéb fásszárú növény ültetése az Önkormányzat hozzájárulásával, az Önkormányzat és az Üzemeltető által közösen kijelölt helyen és módon történhet. A fák vagy egyéb fásszárú növények ültetése után a munkaterület csak akkor hagyható el, ha az Üzemeltető a szabályszerű elhelyezést és a környező sírok, növények sértetlenségét ellenőrizte.

(6) A köztemetőkben a sírhelyek környezetében szigorúan tilos sóval síktalanítani.

16. § *  (1) A temetőlátogató panaszait a felvevő irodákban elhelyezett panaszkönyvbe jegyezheti be. Az Üzemeltető köteles a bejegyzett panaszokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni.

(2) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni. Az Üzemeltető a tulajdonos egyéb felhatalmazása híján az általa beszedett behajtási díjat a köztemető úthálózatának, parkolásai lehetőségeinek fejlesztésére fordíthatja.

Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 43/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1994. (XI. 28.) Kr. sz. rendelet, 64/1996. (XII. 16.) Kr. sz. rendelet, 67/1996. (XII. 23.) Kr. sz. rendelet, 12/1997. (V. 14.) Kr. sz. rendelet és a 8/1998. (III. 19.) Kr. sz. rendeletek.

1/a. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

A./ Működő köztemetők

I. Nagyerdei Köztemető

A B C D
1. Nyilvántartási
szám
Megnevezés M.e. Könyvszerinti
mennyiség
2. Infrastrukturális ellátottság
2.1. 126 - 1 Db.-i Köztemető területe ha 68,04
2.2. 126 - 30 ravatalozó és krematórium épület m2 1 022
2.3. 126 - 27 Tükörtó (felújítva: 1998) m2 975
2.4. 126 - 28 Tükörtó szobor fiú hallal db 1
2.5. 126 - 2 felvételi iroda, üzlet m2 200
2.6. felvételi iroda bővítés + átalakítás, felújítás m2 41
2.7. 126 - 3 I. sz. kapu porta épülete + nyilvános illemhely m2 10
2.8. I. sz. kapu beléptető rendszer + épület, kapu pillér és bejáratfelújítás db 1
2.9. 126 - 4 II. sz. kapu melletti épület (divízióvezetői iroda, portaszolgálat, ügyeleti pihenő) fűtésrendszerrel m2 100
2.10. 126 - 20 II. sz. kapunál 3 alakos jézus szobor db 1
2.11. 126 - 5 III. sz. kapu meletti épület (kertészeti szociális épület) fűtésrendszerrel m2 100
2.12. 126 - 7 kolumbárium (urnacsarnok) m2 900
2.13. 126 - 26 nyilvános illemhely (felújítva 2000-ben) db 2
2.14. 126 - 8 Köztemető tömör kerítés fm 950
2.15. 126 - 9 betonoszlopos kerítés fm 1 642
2.16. 126 - 6 betonoszlopos kerítés fm 95
2.17. tömör kerítés betonoszlopok között betonpalló fm 958
2.18. 126 - 23 Szovjet piramis emlékmű (2002-ben felújítva) db 1
2.19. 126 - 24 Szovjet emlékmű márvánnyal burkolva db 1
2.20. 126 - 22 Emlékmű az urnasírkertben db 1
2.21. 126 - 25 román hősi emlékmű db 1
2.22. 126 - 21 1919-es Veterán emlékmű db 1
2.23. sírhely táblajelző kövek db 300
2.24. sírhelytáblán belüli sírjelző kövek db 195
3. Közművek
3.1. 126 - 17 vízvezetékhálózat fm 6 500
3.2. városi vízvezetékre kötés I. sz. kapu mell. épület db 1
3.3. városi vízvezetékre kötés III. sz. kapu mell. épület db 1
3.4. 126 - 19 vízvételi hely a korábbi helyett edényzettel szivárgóval és burkolt környezettel db 95
3.5. vízvezetékhálózat bővítés fm 1 838
3.6. 126 - 18 szennyvízcsatorna hálózat fm 1 000
3.7. szennyvízcsatornahálózat bővítés fm 327
3.8. 126 - 12 gázvezeték fm 530
3.9. a II. sz. kapu melletti épülethez gázvezeték fm 50
3.10. a III. sz. kapu meletti épülethez gázvezeték fm 380
3.11. 126 - 13 erőátviteli földkábel hálózat fm 500
3.12. erőátviteli földkábel a felkvételi irodához fm 740
3.13. 126 - 14 térvilágítási hálózat + lámpatestek fm 870
3.14. térvilágítási hálózat + lámpatestek fm 4 796
3.15. 126 - 10 köztemető szilárd burkolatú úthálózata m2 19 215
3.16. 126 - 11 járdafelület m2 2 485
3.17. új szilárdburkolatú út m2 2 428
3.18. régi út újraaszfaltozása m2 7 353
4. Speciális berendezések
4.1. 126 - 29 beépített műkő kandeláber db 14
4.2. 144 - 53 halotthűtő db 24
4.3. halotthűtő új db 2
4.4. 144 - 54 vízhidraulikus emelő db 4
4.5. 144 - 59 TABO típusú kemence + füstelszívó rendszer db 1
4.6. 144 - 59 EW - 2 típusú kemence + füstelszívó rendszer db 1
4.7. 144 - 60 csontőrlő berendezés db 2
4.8. 144 - 61 hidraulikus ollós emelő db 1
4.9. 144 - 70 elektromos lélekharang + vezérlés db 1
4.10. 144 - 71 lélekharang a II. portánál db 1
5. Általános jellegű ingók
5.1. 144 - 50 orgona + erősítő db 3
5.2. 144 - 52 ravataltermi pad várókban db 8
5.3. 126 - 15 mélyfúrású kút db 1
5.4. 126 - 16 víztározó medence 100 m3-es db 1
5.5. 144 - 65 3 m3-es hidrofor tartály db 2
5.6. 144 - 67 riasztórendszerek (ravatalozó épület, I. sz. kapu felvételi iroda, II. sz. kapu melletti épület, kolumbárium) db 4
5.7. 144 - 69 hulladékgyűjtő parki konténer 3,5 m3-es db 14

II. Debrecen-Józsai Köztemető

A B C D
Nyilvántartási szám Megnevezés M.e. Könyvszerinti mennyiség
1. Infrastrukturális ellátottság
1.1. 126 - 33 Debrecen-Józsai temető területe ha 2,22
1.2. 126 - 34 ravatalozó épület beépített ravatalasztallal, raktár és pihenőszobával, nyilvános illemhellyel m2 210
1.3. 126 - 38 gondnoki lakás m2 30
1.4. 126 - 36 betonoszlopos drótfonatos kerítés fm 720
1.5. 126 - 35 vízvezeték hálózat fm 150
1.6. 126 - 37 vízvételi hely db 3
1.7. 144 - 73 elektromos lélekharang db 1
1.8. 126 - 11 járdafelület m2 2 485
1.9. temetői belső út m2 750

1/b. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Honvédtemető Debrecen, Honvédtemető u. 34.
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 19929
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hősitemető X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség van
Villamosáram van
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 75 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 19256 m2
Burkolt útfelület:
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics 276 fm
Atemető telítettségérevonatkozóadatok:
Hagyományos egyessírhely: 1374 db
Temetői építmények:
Mauzóleum épület: 1 db
Kerítés: 370 fm
Út: 276 fm
Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Orosz hadifogoly temető
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 0185/1
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hősitemető X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 5857 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: tömegsírok
Temetői építmények:
Kerítés 360 fm
Javított földút: 620 fm
Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Temető kápolna (római katólikus lezárt temető)
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 11110; 11112/1.
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hagyományosésurnatemetőhely X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.és1993.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 34232 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: részbenkiexhumálttemető
Temetői építmények:
Temetőkápolna épület: 1 db
Temetőkinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Lezárt temető (református felekezeti temető)
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 141
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hagyományosésurnatemetőhely X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 16529 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: nemrendelkezünkadattal
Temetői építmény: nincs

2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

A debreceni köztemetőkben alkalmazott temetési hely díjak

1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Sírbolt helyek (2 koporsónként)
2.1. - megváltás 60 év 197 921
2.2. - sírhely bővítés/m2 60 év 25 764
3. Díszsírhelyek a ravatalozó épület körül Örök nyugvás
3.1. - megváltás 51 394
3.2. - sírhely bővítés/m2 10 031
4. Urnafülkék Krematórium árkádsoron
4.1. - megváltás 10 év 14 370
5. Urnafülkék kolumbárium falban 1.-4. mező
5.1. - megváltás 10 év 17 197
6. Urnafülkék kolumbárium falban 5.-6. mező
6.1. - megváltás 2 urnás 10 év 41 362
6.2. - megváltás 4 urnás 10 év 82 717
6.3 - megváltás 10 év után, 2 urnás, fedőlap nélkül 10 év 21 189
6.4 - megváltás 10 év után, 4 urnás, fedőlap nélkül 10 év 41 591
7. Urnafülkék urnafalban
7.1. - megváltás 10 év 14 370
8. Urnasírbolt
8.1. - megváltás 20 év 28 567
8.2. - sírhely bővítés/m2 29 079
9. Urnasírhely
9.1. - megváltás 10 év 14 370
9.2. - sírhely bővítés/m2 14 551
10. Hamuszóró kegyhely
10.1. - megváltás 45 év 43 520
KIEMELT ÖVEZET:
(I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 57 409
2.2. - sírhely bővítés/m2 11 220
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 50 913
3.2. - sírhely bővítés/m2 9 906
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 44 213
4.2. - sírhely bővítés/m2 8 591
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 37 953
5.2. - sírhely bővítés/m2 8 378
I. ÖVEZET:
(III., IX., X., XXVI., XXIX., XXXVII., XXXVIII., XXXIX. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 47 780
2.2. - sírhely bővítés/m2 9 307
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 41 890
3.2. - sírhely bővítés/m2 8 150
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 38 575
4.2. - sírhely bővítés/m2 7 504
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 32 898
5.2. - sírhely bővítés/m2 7 276
II. ÖVEZET:
(XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 38 591
2.2. - sírhely bővítés/m2 7 496
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 35 850
3.2. - sírhely bővítés/m2 6 992
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 32 890
4.2. - sírhely bővítés/m2 6 402
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 24 276
5.2. - sírhely bővítés/m2 5 370
III. ÖVEZET:
(XIX., XX-1., XX-2., XX-3., XXXIV., XXXV., XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 26 181
2.2. - sírhely bővítés/m2 5 087
3. Külön sírhelyek
3.1. - megváltás 25 év 24 701
3.2. - sírhely bővítés/m2 4 827
4. Táblabeli sírok
4.1. - megváltás 25 év 21 118
4.2. - sírhely bővítés/m2 4 646
5. Gyermek sírhelyek
5.1. - megváltás 25 év 0
6. Közköltséges temetkezés sírhelyei
6.1. - megváltás 25 év 19 197

2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ

A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 28 283
2.2. - sírhely bővítés/m2 5 535
3. Külön sírhelyek
3.1. - megváltás 25 év 27 118
3.2. - sírhely bővítés/m2 5 307
4. Táblabeli sírok
4.1. - megváltás 25 év 22 772
4.2. - sírhely bővítés/m2 5 016
5. Sírbolt helyek 2 koporsós
5.1. - megváltás 60 év 197 921
5.2. - sírhely bővítés/m2 25 764
6. Dísz sírhelyek, közéleti sírhelyek
6.1. - megváltás örök nyugvás 51 394
6.2. - sírhely bővítés/m2 10 031
7. Gyermek sírhelyek
7.1. - megváltás 25 év 0
8. Urnasírhely
8.1. - megváltás 10 év 14 370
8.2. - sírhely bővítés/m2 14 551
9. Urna fülke
9.1. - megváltás 10 év 14 370
10. Közköltséges temetkezés sírhelyei
10.1. - megváltás 25 év 19 197

3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díja

A B
1. Megnevezés Díj (áfa nélkül)
2. Temetőfenntartási hozzájárulás (Ft/nap) 2 016

4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

A debreceni köztemetőkben alkalmazott temetkezési díjak

A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

A B
1. Megnevezés Díj/áfa nélkül/
2. Létesítmény igénybevételi díj
2.1 Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4. napig 45 496
2.2 Elhunyt hűtése 5. naptól (Ft/nap) 1 677
3. Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja
3.1 Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsival (Ft/gépjármű) 8 535
3.2 Sírásás és sírhelynyitás
3.2.1 normál (március 1. - október 31.) 14 906
3.2.2 normál (november 1. - február 28.) 20 630
3.2.3 mélyített (március 1. - október 31.) 18 307
3.2.4 mélyített (november 1. - február 28.) 23 992
3.2.5 gyerek sírhely 0
3.2.6 urna sírhely (március 1. - október 31.) 3 039
3.2.7 urna sírhely (november 1. - február 28.) 5 835
3.3 Sírbahelyezés/koporsó 2 827
3.4 Urnaelhelyezés/urna 1 701
3.5 Visszahantolás
3.5.1 normál sírhely 6 402
3.5.2 mélyített sírhely 7 866
3.5.3 gyerek sírhely 0
3.5.4 urna sírhely 1 362
3.6 Hamvak szétszórása Hamuszóró kegyhelyen 24 213 Ft

5. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez * 

A temetőbe való behajtás díja

A B
1. Megnevezés Díj /áfa nélkül/
2. Személygépjármű 394
3. Személygépjármű és utánfutó, tehergépjármű 583

  Vissza az oldal tetejére