Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) *  A rendelet célja annak biztosítása, hogy az Önkormányzat az Erzsébetvárosban lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás tanulók munkakezdési esélyeit növelje, egyéni készségeiket és képességeiket bővítse.

(2) A rendelet célja továbbá, hogy az Erzsébetvárosban lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, a tudomány, a sport és a művészetek területén kimagasló eredményeket felmutató fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában segítse, részükre a rendeletben szabályozott módon anyagi támogatást nyújtson.

2. A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet személyi hatálya kiterjed

(1) *  a 4. §-ban szabályozott juttatás esetén a középiskola 9. évfolyamának megkezdésekor VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a tanfolyami beiratkozás időpontjáig folyamatosan Erzsébetvárosban lakó 10., 11., 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulóra, ha abban az évben, amelyben a jelentkezését benyújtja, az év január 1. napján a 16. életévét betöltötte.

(2) a 7. §-ban szabályozott támogatás esetében minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a pályázat benyújtásának napján a sport és művészetek területén a 25. életévét, a tudományok területén a 35. életévét még be nem töltött személyekre.

3. Térítésmentes és kedvezményes juttatások, a fiatal tehetségek támogatása

3. § *  Az Önkormányzat az alábbi térítésmentes és kedvezményes juttatást, illetve támogatást biztosítja:

(1) „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatás;

(2) fiatal tehetségek támogatása.

4. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatás

4. § (1) A jogosultak az Önkormányzat által szervezett gépjárművezetői tanfolyamon vehetnek részt, melynek keretében az engedély megszerzéséhez szükséges elméleti képzést követő vizsgákat, a gyakorlati képzést 30 óra időtartamban, valamint a gyakorlati képzéshez kapcsolódó vizsgákat az Önkormányzat ingyenes juttatásként biztosítja.

(2) Az elméleti képzés, a pótvizsgák és a 30 órát meghaladó gyakorlati képzési idő költségei a tanulót, illetve gondviselőjét terhelik.

(3) A juttatás igénybevételéhez szükséges az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló, illetőleg gondviselő közötti megállapodás létrejötte, valamint a szervezet igazolása arról, hogy a résztvevő az elméleti képzés költségét előzetesen megtérítette.

(4) *  Az Önkormányzat minden év március 1-ig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon, melynek melléklete a rendelet 1. mellékletét képező Jelentkezési lap.

(5) A juttatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

(6) *  A juttatás igénybevételének további feltétele a rendelet 1. mellékletét képező Jelentkezési lap, valamint az abban megjelölt kötelező mellékletek határidőre történő, hiánytalan benyújtása

5. Európai számítógép kezelői vizsga (ECDL)

5. § * 

6. Tankönyv

6. § * 

7. Fiatal tehetségek támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat a kerületben élő, a tudomány, a sport és a művészetek területén - huzamosabb ideje eredményeket felmutató - kimagaslóan tehetséges fiatalok támogatására, előmenetelének biztosítására pályázat útján anyagi támogatást nyújt.

(2) A pályázati keret éves összege az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.

(3) A pályázaton elnyerhető támogatás maximális mértéke az éves keretösszeg 10%-a.

(4) Pályázat benyújtására jogosult az a fiatal, aki:

a) *  megfelel a rendelet 2. § (2) bekezdés megfogalmazott feltételeknek,

b) *  az (1) bekezdésben meghatározott területek valamelyikén, legalább 2 éves, dokumentumokkal is alátámasztott - díjjal, kitüntető címmel, helyezéssel, szakmai publikációval rendelkezik - tapasztalattal és elismertséggel bír, vagy aki 2 évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezik, de országos versenyen 1-3. helyezést, külhoni versenyen 1-10. helyezést ért el,

c) a pályázati támogatást valamilyen programon (pl.: verseny) való részvétel megvalósításához, vagy magasabb fokú tanulmányi előmenetelével kapcsolatosan felmerülő eszköz- és költségigény finanszírozásához igényli,

d) a tárgyév folyamán első alkalommal nyújtja be pályázatát,

e) a c) pontban meghatározott célok megvalósítására fordítandó összeg (teljes költségvetés) legalább 10%-ával rendelkezik, saját forrásként.

(5) *  A pályázaton való részvétel további feltétele a rendelet 2. mellékletét képező Pályázati Űrlap, valamint az abban megjelölt kötelező mellékletek határidőre történő, hiánytalan benyújtása.

(6) A Pályázati Űrlap kötelező mellékletei az alábbiak:

a) pályázati támogatással finanszírozandó cél megnevezése;

b) pedagógus/szakvezető támogató levele, ajánlása, az intézményvezető/szervezet vezetőjének hivatalos (bélyegző lenyomattal, aláírással ellátott) igazolásáva;

c) *  korábban elért elismerések, díjak felsorolása, továbbá az azokat igazoló dokumentumok másolata; tudományos területen pályázók esetén szakmai publikáció;

d) a (4) bekezdés c) pontban körülírt célok megvalósításához kapcsolódó, részletes költségvetés (mindennemű felmerülő költséggel) és nyilatkozat a 10%-os mértékű saját forrás biztosításáról.

(7) A pályázati felhívást évente két alkalommal (tárgyév március hónap 1-ig és augusztus hónap 1-ig) kell - 30 napra - közzétenni az Önkormányzat honlapján, az Önkormányzat hivatalos lapjában, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A megjelentetésről a Polgármester gondoskodik.

(8) A pályázatok benyújtásának határideje: tárgyév április 1. és szeptember 1.

(9) A pályázatok elbírálásának előkészítését az Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott 3 tagú ideiglenes bizottság végzi az alábbiak szerint:

a) a pályázati anyagok áttekintése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jelen rendeletben, és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek;

b) a pályázatok egyéni mérlegelés alapján történő elbírálása és támogatási javaslat készítése a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság részére;

c) írásos értékelés készítése a pályázatokról a fenti szempontok alapján a döntést hozó Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság számára.

(10) Az ideiglenes bizottság írásos értékelése nyomán a beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el, és hozza meg döntését a pályázók személyére, és a támogatási összeg mértékére vonatkozóan. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(11) A megítélt támogatás cél szerinti felhasználására az önkormányzat támogatási szerződést köt az érintettel, kiskorú támogatott esetében gondviselőjével/törvényes képviselőjével.

(12) Az ideiglenes bizottság tagjait a Képviselő-testület minden évben legkésőbb március 1. napjáig megválasztja.

(13) Az ideiglenes bizottság tagjainak megbízatása megszűnik az e célra létrehozott keretösszeg kimerülésével, illetve amennyiben az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében támogatási keret nem kerül meghatározásra.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba, mely naptól rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. június 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Jelentkezési lap
„B”kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatásra

I. Jelentkező adatai:

Név: ...................................................................................................................................

Születési idő, hely: ............................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

Telefonszám: ......................................... E-mail cím: .....................................................

II. Jelentkező által látogatott oktatási-nevelési intézmény

Neve: ................................................................................................................................

Címe: ................................................................................................................................

Típusa: ..............................................................................................................................

A jelentkezési lap leadásakor kötelezően bemutatandó a személyi igazolvány és a lakcímkártya.

Kötelező mellékletként csatolandó az iskolalátogatási igazolás
(évfolyam megadása kötelező!)

Alulírott aláírásommal nyilatkozom és jelentkezem a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által kiírt „B”kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatásra. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Gondviselőként hozzájárulok ahhoz, hogy jelen jelentkezési lapon rögzített, a gyermekemre, vagy a felügyeletemre bízott gyermekre - mint Érintettre - vonatkozó személyes adatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit betartva a lentebb leírt célokra és módon kezelje.

Adatkezelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Adatkezelés célja: a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által kiírt „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatáson való részvételi jogosultság megállapítása.

Adatkezelés ideje: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvénynek megfelelően.

Adattovábbítás, további címzettek: az Érintett adatai nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.

Az Érintett jogaival kapcsolatban alábbi e-mail címen lehet tájékozódni és eljárni: dpo@erzsebetvaros.hu

Budapest, 20... .................... hó ....... nap

...................................................
gondviselő aláírása
...............................................
jelentkező aláírása

2. melléklet a 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Erzsébetvárosi Fiatal Tehetségek Támogatása
Pályázat
PÁLYÁZATI ŰRLAP
A .......... . ÉVRE VONATKOZÓAN
A PÁLYÁZÓ NEVE:
Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszám:
Bejelentett lakóhely:
E-mail:
Telefonszám:
GONDVISELŐ NEVE:
(kiskorú pályázó esetén)
Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszám:
Bejelentett lakóhely:
E-mail:
Telefonszám:
A pályázat céljának részletes leírása
A kért támogatás cél szerinti felhasználásának megnevezése:
A pályázott támogatási összeg: Ft
A pályázati cél megvalósulásának teljes költségigénye: Ft
Díjak, elismerések részletezése:
A tevékenység, program költségvetése (tételes; a kettő végösszege megegyezik)
Bevételek megnevezése:
(pl: saját erő, más pályázati forrás összege is)
Ft Kiadások megnevezése: Ft
Összesen: Ft Összesen: Ft
Kiadások = Meglévő forrás + Pályázott összeg
................. Ft = ..................... Ft + .................. Ft

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a VII. kerületben élek, valamint a pályázati űrlapon és annak mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

„Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen pályázati eljárás során a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat (kiskorú pályázó esetén: Gondviselőként hozzájárulok ahhoz, hogy jelen pályázati eljárás során a pályázati űrlapon rögzített-, a gyermekemre vagy a felügyeletemre bízott gyermekre - mint Érintettre - vonatkozó személyes adatokat) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (mint adatkezelő), valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvénynek megfelelő ideig kezelje. Mint a pályázat benyújtója nyilatkozom, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatosan a szükséges tájékoztatást megkaptam.

Tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése, annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) valamint a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Tudomásul veszem az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.”

Kelt: ..........................................

............................................
pályázó aláírása
...................................................
gondviselő aláírása
(kiskorú pályázó esetén)

  Vissza az oldal tetejére