Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete * 

az önkormányzat által nyújtandó csekély összegű támogatásokról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, valamint

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján, csekély összegű támogatást („de minimis”) (a továbbiakban: csekély összegű támogatás) nyújthat bármely ágazatban működő vállalkozás (a továbbiakban: kedvezményezett vállalkozás) részére, kivéve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott esetekben.

(2) E rendeletben használt fogalmakat, kifejezéseket a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikkében rögzített fogalom-meghatározásaival azonos módon kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) *  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § (1) E rendelet szabályai alapján csekély összegű támogatás jogcímén, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) támogatási döntése alapján a kedvezményezett vállalkozás részére akkor nyújtható támogatás ha:

a) az az Önkormányzat által kapott pénzeszköz továbbadásának feltételeit meghatározó magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján kerül átutalásra,

b) az Önkormányzat támogatási program végrehajtására, támogatás nyújtására ír ki pályázatot,

c) az Önkormányzat pályázati rendszeren kívül, egyedi kérelem alapján, egyedi támogatási döntéssel nyújt csekély összegű támogatást.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt esetekben, ha a csekély összegű támogatás összege eléri vagy meghaladja a 15 millió forintot, a polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága javaslata alapján hoz támogatási döntést.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázati felhívás tervezetét az Önkormányzat az Atr. 7. § (1) és (4) bekezdése alapján előzetesen megküldi a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

2. A csekély összegű támogatással összefüggő általános szabályok

3. § (1) A csekély összegű támogatások fedezetét az Önkormányzat mindenkori költségvetése központi kezelésű feladatainak e célra elkülönített kiadási előirányzatai képezik, amelyek működési vagy felhalmozási célra is nyújthatók.

(2) E rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

(3) A csekély összegű támogatás kedvezményezett vállalkozás részére történő kifizetését az Önkormányzat kizárólag pénzforgalmi szolgáltatónál megnyitott fizetési számlára vagy ahhoz kapcsolódó alszámlára teljesíti banki átutalással.

(4) *  A csekély összegű támogatást forintban utalja az Önkormányzat. A támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál az Atr. 35. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(5) A csekély összegű támogatás összegét vagy annak első részletét az Önkormányzat a támogatási szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül utalja.

4. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. A bruttó támogatástartalom kiszámítása során az Atr. 2. mellékletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) A kedvezményezett vállalkozás a csekély összegű támogatást - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(5) A csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással nem halmozható, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A kedvezményezett vállalkozásnak az 1. melléklet szerint nyilatkoznia kell az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(7) A támogatást nyújtó a 2. melléklet szerinti igazolás útján írásban tájékoztatja a kedvezményezett vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

(8) A kedvezményezett vállalkozásnak a csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles bemutatni azokat.

(9) A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Önkormányzat az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt szolgáltat.

3. Pályázat kiírásának szabályai, és a támogatási döntés

5. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtandó csekély összegű támogatások esetében e rendelet rendelkezéseit a támogatás feltételeit meghatározó magasabb szintű jogszabályok által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az önkormányzat pályázati kiírás alapján kíván csekély összegű támogatást nyújtani, a pályázati kiírás tartalmazza különösen:

a) a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait,

b) az önkormányzat által támogatott célokat,

c) a benyújtható pályázat formai és tartalmi követelményeit,

d) a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget,

e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeit,

f) a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok felsorolását,

g) a támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményeit,

h) a benyújtott pályázatok előzetes szakmai elbírálására és a támogatási javaslattételre jogosult személy vagy szervezet megnevezését,

i) a pályázat beadásának, szakmai elbírálásának és a támogatási döntés meghozatalának határidőit,

j) az esetleges hiánypótlási lehetőséget és annak határidejét,

k) a pályázók értesítésének módját.

(3) A pályázati kiírás alapján nyújtott csekély összegű támogatások esetében az önkormányzat költségvetési rendeletében előre meghatározott keretösszeg (elkülönített kiadási előirányzat) áll rendelkezésre, támogatási döntést csak a keretösszeg kimerüléséig lehet hozni.

(4) E rendelet alkalmazásában egyedi támogatási döntésnek minősül az is, ha az Önkormányzat Közgyűlése a tárgyévi költségvetési rendeletében a tervezett csekély összegű támogatás összegét a kedvezményezett vállalkozás nevének feltüntetésével elkülönített kiadási előirányzaton kimutatva fogadja el. Ebben az esetben a polgármester nem hoz külön támogatási döntést.

(5) A csekély összegű támogatások odaítélésénél elsőbbséget élveznek az Önkormányzat közigazgatási területén gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások.

(6) A támogatási döntést követő 30 napon belül a kedvezményezett vállalkozással az Önkormányzat támogatási szerződést köt, valamint ugyanezen határidőn belül írásban értesíti azt a kedvezményezett vállalkozást, amelynek támogatási kérelméről elutasító döntés született.

4. A támogatási szerződés tartalma

6. § *  A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

1. az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát, fizetési számlájának számát, képviselőjének nevét;

2. a kedvezményezett vállalkozás megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselője nevét és a támogatás fogadásának céljából megnevezett fizetési számla vagy ahhoz kapcsolódó alszámla számát;

3. a támogatói döntés (polgármesteri határozat) számát;

4. a 1407/2013/EU bizottsági rendelet által meghatározott kötelező tartalmi elemeket;

5. a támogatás célját, azon belül is különösen az elszámolható költségeket, kiadásokat, valamint a támogatás felhasználásának időintervallumát;

6. a csekély összegű támogatás fogadása és annak felhasználása során az elkülönített nyilvántartási kötelezettséget;

7. a csekély összegű támogatás intenzitását, a saját forrás mértékét;

8. a csekély összegű támogatás folyósításának rendjét, ütemezését és egyéb feltételeit;

9. a kedvezményezett vállalkozás adatszolgáltatási, nyilatkozattételi, elszámolási (szakmai és pénzügyi), és beszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a be- és elszámolás határidejét;

10. a támogatási szerződés módosításának, megszüntetésének, megszűnésének szabályait;

11. a szerződésszegés jogkövetkezményeit;

12. súlyos szerződésszegés esetére megállapított támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségét és a visszafizetés biztosítékait;

13. azt, hogy a kedvezményezett vállalkozás a csekély összegű támogatás felhasználására köteles írásban szerződést kötni, vagy írásban elküldött és visszaigazolt megrendelőt alkalmazni, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100.000 Ft-ot;

14. a kedvezményezett vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a csekély összegű támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti;

15. a kedvezményezett vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt csekély összegű támogatással kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat közzéteheti a csekély összegű támogatás adatait, ide nem értve az üzleti titkot képező adatot;

16. annak rögzítését, hogy a kedvezményezett vállalkozás köteles a csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni, és az Önkormányzat vagy az Európai Bizottság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni;

17. a kedvezményezett vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékait és ellenőrzésének feltételeit;

18. azt, hogy a kedvezményezett vállalkozás köteles együttműködni az Önkormányzat képviseletében eljáró, az elszámolások ellenőrzését végző személyekkel, és köteles lehetőséget biztosítani az ellenőrzést végző személyeknek - előzetes értesítés mellett - a vállalkozás helyiségeibe történő belépésre, a csekély összegű támogatás felhasználásával összefüggő iratokba és nyilvántartásokba történő betekintésre, valamint ezekről másolat készítésére.

5. A támogatási szerződés megkötésének feltételei és a támogatási szerződés biztosítékai

7. § (1) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett vállalkozásnak ne legyen köztartozása. A köztartozás mentességet az Önkormányzat a támogatási szerződés hatálya alatt bármikor ellenőrizheti.

(2) Köztartozás mentességet a kedvezményezett vállalkozás igazolhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető „Köztartozásmentes adózók” adatbázisában történő regisztrálással, vagy amennyiben az adatbázisban nem szerepel a kedvezményezett vállalkozás, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességi igazolással.

(3) Helyi adók tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett vállalkozás adatai alapján saját nyilvántartásában ellenőrzi a köztartozás-mentességet. Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás nem debreceni illetőségű, akkor a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességi igazolást kell az Önkormányzat részére átadnia.

(4) Amennyiben a csekély összegű támogatás összege részletekben kerül kifizetésre, a második és azt követő részletek kifizetése előtt a kedvezményezett vállalkozás köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a (2)-(3) bekezdés szerint hivatalosan igazolt köztartozás-mentessége továbbra is fennáll.

(5) A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a kedvezményezett vállalkozás nyilatkozzon a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a és 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

(6) A támogatási szerződés megkötését megelőzően a kedvezményezett vállalkozás nyilatkozik arról, hogy ha a támogatott tevékenysége után általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor annak levonására jogosult-e vagy sem. Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás a támogatott tevékenysége tekintetében az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, úgy az önkormányzat által nyújtott csekély összegű támogatás az általános forgalmi adó megfizetésére is elszámolható (bruttó módon történő támogatás).

8. § (1) Amennyiben a csekély összegű támogatás összege eléri vagy meghaladja a 20 millió forintot, a kedvezményezett vállalkozás a támogatási döntést követően, de még a támogatási szerződés megkötését megelőzően köteles a támogatási összeg fogadására elkülönített fizetési számlát vagy a meglévő fizetési számlájához kapcsolódó alszámlát nyitni (a továbbiakban: elkülönített számla). Az elkülönített számla pénzforgalmi jelzőszámát a támogatási szerződés megkötésének előkészítéséhez köteles írásban közölni az Önkormányzattal. Az elkülönített számlán csak a támogatás felhasználásával kapcsolatos számlaforgalom bonyolítható.

(2) A támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül az elkülönített számlára vonatkozóan a kedvezményezett vállalkozás köteles az Önkormányzat részére felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást adni. A beszedési megbízás benyújtásának feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

(3) Amennyiben a csekély összegű támogatás összege nem éri el a 20 millió forintot, a kedvezményezett vállalkozás nem köteles elkülönített számlát nyitni a támogatás fogadására, azonban ebben az esetben is köteles a csekély összegű támogatás összegét saját nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, és a kedvezményezett vállalkozás által a támogatás fogadása céljából megnevezett fizetési számlára vagy ahhoz kapcsolódó alszámlára a (2) bekezdés szerint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást adni az Önkormányzat részére.

9. § (1) Amennyiben a csekély összegű támogatás összege eléri vagy meghaladja a 40 millió forintot, a kedvezményezett vállalkozás köteles a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül a támogatás összegének legalább száztíz százalékáig terjedő mértékű, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:431. §-a szerinti garanciaszerződést kötni bankkal, amely mind a nem szerződésszerű teljesítés, a nemteljesítés esetén, mind pedig egyéb súlyos szerződésszegés esetén teljes körű felhatalmazást nyújt az Önkormányzat számára az abban szereplő összeg lehívására.

(2) Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti leányvállalat vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy a vállalkozás nemzetközi minősítő által „befektetésre ajánlott” minősítésű anyavállalatával kötött, az (1) bekezdésben foglalt feltételek szerinti garanciaszerződéssel is eleget tehet biztosítékadási kötelezettségének.

10. § (1) A 8-9. §-ban meghatározott felhatalmazólevélen alapuló beszedési megbízás és garanciaszerződés időbeli hatályának a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt követő 12 hónapig kell terjednie. Ezt megelőzően csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával vonható vissza a felhatalmazólevélen alapuló beszedési megbízás és a garanciaszerződés.

(2) A támogatási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a kedvezményezett vállalkozás a 8-9. §-ban foglalt kötelezettségeit határidőn belül teljesítette.

6. A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményei

11. § (1) Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás a támogatási szerződésben foglaltakat megszegi, és megfelelő póthatáridő alatt sem orvosolja a szerződésszegést, az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződést felmondani és a jogosulatlanul igénybevett csekély összegű támogatási összeg visszafizettetéséről intézkedni.

(2) A támogatási szerződés súlyos megszegésének minősül különösen, ha a kedvezményezett vállalkozás:

a) a csekély összegű támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelően használta fel;

b) nyilatkozatai, adatszolgáltatásai, igazolásai, elszámolásai, pénzügyi-számviteli nyilvántartásai, valamint a kapott csekély összegű támogatás felhasználásával összefüggésben megkötött szerződései, írásbeli megrendelései és ezek bizonylatai valótlanok;

c) 7. §-ban foglalt nyilatkozatait visszavonja;

d) a támogatási szerződés megkötését követően esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása alakul ki;

e) megsérti a csekély összegű támogatás felhasználása során a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat;

f) a csekély összegű támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul veszi igénybe;

g) nem tesz eleget elkülönített nyilvántartási kötelezettségének;

h) be-, vagy elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;

i) által nyújtott biztosítékok megszűnnek, és egyidejűleg nem gondoskodik az eredeti biztosítékkal megegyező új biztosíték nyújtásáról;

j) nem teszi lehetővé a csekély összegű támogatás felhasználásának ellenőrzését.

(3) *  Amennyiben az Önkormányzat felmondta a támogatási szerződést, a kedvezményezett vállalkozás köteles a csekély összegű támogatás céltól eltérően felhasznált, jogszerűtlenül felhasznált és a fel nem használt részét az erre történő felszólítást követő 15 napon belül a támogatási szerződésben meghatározott kamataival együtt az Önkormányzat fizetési számlájára visszautalni. Eredménytelen fizetési felszólítást követően az Önkormányzat beszedési megbízással és a garanciaszerződés alapján lehívással érvényesíti követelését a kedvezményezett vállalkozással szemben. Mindezek sikertelensége esetén az Önkormányzat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja alapján megkeresi az állami adóhatóságot, hogy a kedvezményezett vállalkozásánál így kialakult köztartozás tekintetében a visszatartás jogát gyakorolja.

(4) Ha a támogatási szerződést a kedvezményezett vállalkozásnak felróható ok - különösen az (2) bekezdésben felsorolt súlyos szerződésszegés - miatt az Önkormányzat felmondta, a kedvezményezett vállalkozás határozott időre, de legfeljebb három évre kizárásra kerül az önkormányzat támogatási rendszeréből. A kizárás időbeli hatálya alatt a kedvezményezett vállalkozás az önkormányzat támogatási forrásaiból nem részesülhet. A kizárásról a polgármester dönt, amely ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak. A kizárásról szóló döntést haladéktalanul meg kell küldeni a kedvezményezett vállalkozás részére.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet alapján 2024. június 30. napjáig lehet támogatási döntést hozni.

13. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 1.o) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

14. § * 

Dr. Szekeres Antal sk.

jegyző

Dr. Papp László sk.

polgármester

1. melléklet a 38/2016.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
χ
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
χ Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:
_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.  * 

2. Csekély összegű támogatások[1]
Sor-szám Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezménye-zettje és célja A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe? Kérelem benyúj-tásának dátuma[2] Odaítélés dátuma Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma[3]
Forint Euró Forint Euró

[1] Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

[2] Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

[3] Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.  * 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Sor-szám Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)
Kérelem benyújtásának dátuma Odaítélés dátuma Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma Maximális támogatási intezitás ( %) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése  *  közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

...........................................

Kedvezményezett

(aláírás, pecsét)

Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  *  szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő *  forintösszeget , figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó *  szabályokra is.

- Mi a bruttó támogatástartalom?

-- A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

- Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

-- Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy

-- Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

-- Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

-- Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

-- Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

- Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

-- Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

-- Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

-- Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

-- Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

-- Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

- Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó  * .

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

2. melléklet a 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott .... a .... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a .... mint kedvezményezett ..... bizottsági rendelet (HL ...., dátum, oldal) (a továbbiakban: .... bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Támogatási intézkedés megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) .... bizottsági rendelet alapján ..... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) .... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ....

.........................................................................................

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)


  Vissza az oldal tetejére