Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.15.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):

a) ellátja az Európai Atomenergia Közösség, az Euratom kutatási-fejlesztési keretprogramjaiban való hazai részvétel összehangolását és a keretprogrammal kapcsolatos nemzeti kapcsolattartási pont feladatait;

b) együttműködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Atomenergia Közösséggel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel;

c) ellátja az atomenergia biztonságos alkalmazása terén kötött kormányközi egyezmények hazai végrehajtását szolgáló feladatokat;

d) gondoskodik a hatáskörébe utalt nemzetközi, az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről:

da) a nukleáris biztonsággal,

db) a radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag biztonságos kezelésével,

dc) a nukleárisbaleset-elhárítással,

dd) a nukleáris védettséggel,

de) a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, továbbá

df) az atomkárért való felelősséggel

összefüggésben;

e) előkészíti a d) pont da) és db) alpontjához kapcsolódó nemzetközi kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentéseket;

f) *  előkészíti a 2009/71/Euratom irányelv végrehajtásáról szóló jelentést;

g) *  - az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - gondoskodik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága folyamatos javítását szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről;

h) *  gondoskodik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát szolgáló jogszabályok és a hatáskörrel rendelkező hatóságok a 2009/71/Euratom irányelv szerinti tagállami önellenőrzéséről;

i) *  bejelenti az Európai Bizottságnak a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének a keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó valamennyi szakaszára kiterjedő, a nemzeti politika céljainak végrehajtását bemutató nemzeti programot (a továbbiakban: nemzeti program) és annak jelentős módosítását;

j) *  megadja az Európai Bizottság részére a nemzeti programmal kapcsolatban kért pontosítást, illetve tájékoztatást;

k) *  tájékoztatja az Európai Bizottságot a nemzeti program esetleges felülvizsgálatáról;

l) *  gondoskodik a kiégett üzemanyagok és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló jogszabályok és hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint a nemzeti program és végrehajtása a 2011/70/Euratom irányelv szerinti tagállami önellenőrzéséről;

m) *  előkészíti a 2011/70/Euratom irányelv végrehajtásáról szóló jelentésnek a kiégett üzemanyagra vonatkozó részjelentését, valamint összeállítja a teljes jelentést;

n) *  - az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - gondoskodik a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék magas színvonalú biztonságos kezelése érdekét szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről;

o) *  koordinálja a 2014/87/Euratom irányelv szerinti, konkrét téma alapján végrehajtott szakértői felülvizsgálat nemzeti értékelését, elkészíti és közzéteszi a nemzeti jelentést, és intézkedéseket határoz meg a biztonság növelése érdekében.

(2) *  Az (1) bekezdés f) és m) pontja szerinti, az Európai Bizottság részére történő jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter gondoskodik.

(3) *  A nukleáris létesítmények engedélyesei, a radioaktív hulladékot és a kiégett üzemanyagot kezelő létesítmények engedélyesei információt és adatokat szolgáltatnak az OAH-nak a hatáskörébe utalt, az (1) bekezdés e) és o) pontja szerinti nemzetközi kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentések előkészítéséhez, valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (3) bekezdése szerint az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló, az Országgyűlésnek benyújtandó éves jelentéshez.

1/A. § *  Az OAH jár el általános építésügyi hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként

a) kutatóreaktor és oktatóreaktor biztonsági övezetében, egyéb nukleáris létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok esetében, illetve

b) biztonsági övezet kijelölése hiányában a nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési engedélyében meghatározott tervezett telephelyével érintett ingatlanok esetében, valamint

ba) kutatóreaktor, oktatóreaktor és nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium esetében a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének határától számított száz méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében,

bb) a ba) alpontban meghatározott nukleáris létesítmények kivételével a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének határától számított ötszáz méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében.

1/B. § *  Az OAH jár el általános építésügyi hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként

a) a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetével érintett ingatlanok esetében, illetve

b) biztonsági övezet kijelölése hiányában a radioaktívhulladék-tároló telephely kutatási keretprogram engedélyében meghatározott tervezett telephelyén, valamint a tervezett telephelyének határától számított száz méteres távolságon belüli vagy azzal érintett ingatlanok esetében.

2. § (1) *  Ha e rendelet másként nem rendelkezik, Atv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb hárommillió forint.

(2) Atomerőmű engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötvenmillió forint.

(3) Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint.

(4) Nukleáris létesítmény engedélyesével szemben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról rendelkező jogszabályokban írt kötelezettség megszegése miatt indult hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint.

3. § A bírság összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen arra, hogy a szabályszegés vagy mulasztás folytán

a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,

b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,

c) ismételt szabályszegés történt-e,

d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,

e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

4. § A bírságot az OAH Magyar Államkincstárnál vezetett kiadási előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

5. § *  A Kormány az OAH 1. és 2. melléklet szerinti hatósági eljárásaiban - az 1. és 2. mellékletben meghatározott feltételek esetében és szakkérdésben - az 1. és 2. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely egy évig hatályos.

5/A. § *  (1) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő

a) negyvenöt nap

aa) az Atv. 17. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott ügyekben,

ab) az Atv. 17. § (2) bekezdés 5. pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleáris létesítmény átalakítása a nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényli,

ac) az Atv. 17. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott ügyekben, valamint

ad) az Atv. 17. § (2) bekezdés 18. pontja szerinti, a tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítása és a fizikai védelmi rendszer első alkalommal történő engedélyezése esetében,

b) harminc nap - az a) pont ab) alpontjában meghatározott kivétellel - az Atv. 17. § (2) bekezdés 3-9. pontjában meghatározott ügyekben.

(2) A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó (1) bekezdés szerinti ügyintézési határidőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t.

5/B. § *  (1) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő a radioaktívhulladék-tárolók és radioaktív hulladék átmeneti tárolók (a továbbiakban: radioaktívhulladék-tárolók) tekintetében

a) negyvenöt nap

aa) a telephely vizsgálatára és értékelésére irányuló ügyekben, valamint

ab) az Atv. 17. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott ügyekben,

b) harminc nap az alábbi ügyekben:

ba) a radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények hatósági engedélyezése és ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági engedélyezése,

bb) a radioaktívhulladék-tárolók rendszere és rendszereleme tekintetében az átalakítással, leszereléssel és lezárással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése és ellenőrzése,

bc) a radioaktívhulladék-tárolók átalakításához szükséges engedélyezés és ellenőrzés,

bd) a radioaktívhulladék-tárolók rendszerének, rendszerelemének, az engedélyes szervezeti felépítésének, irányítási rendszerének, műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges engedélyezés és ellenőrzés,

be) a radioaktívhulladék-tárolók nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének jóváhagyásához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés.

(2) A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t.

5/C. § *  (1) A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló rendelet szerinti, a nukleáris üzemanyag szállításával összefüggő Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv jóváhagyásának ügyintézési határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő, az OAH által a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló rendelet szerint lefolytatandó hatósági eljárások ügyintézési határideje kilencven nap. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

(3) Az ügyintézési határidő a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet szerinti,

a) nukleáris létesítményekre vonatkozó első biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás esetében 6 hónap,

b) egyéb biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások esetében harminc nap.

(4) Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás esetében legfeljebb kilencven nappal, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárás esetében harminc nappal meghosszabbítható.

6. § (1) *  Az OAH munkáját segítő Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület. A Tudományos Tanács a korszerű tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével összefüggő legfontosabb elvi és kutatási-fejlesztési kérdésekben. A Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A Tudományos Tanács elnökét és tagjait az OAH főigazgatójának javaslatára az OAH felügyeletét ellátó miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Tudományos Tanács Titkársága az OAH keretében működik. Az ezzel kapcsolatos költségeket az OAH költségvetésében kell előirányozni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7/A. § *  Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti bejelentést első alkalommal legkésőbb 2015. augusztus 23-ig meg kell tenni.

7/B. § *  (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A. § (1) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.

(2) A szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti eljárások ügyfeleit az eljárási határidők változásáról, valamint az eljárás várható időtartamáról, kivéve, ha a szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül az állásfoglalását kiadja.

(3) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázatnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel megállapított 7.5. sora hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

7/C. § *  Az a hatóság, amelynek általános építésügyi vagy építésfelügyeleti hatásköre a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. § és 1/B. § alapján szűnik meg, köteles az 1/A. § és 1/B. § által érintett ingatlanokra vonatkozó, folyamatban nem lévő építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárások iratait a hatáskör megszűnésétől számított harminc napon belül a hatáskörrel rendelkező hatóság részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt megküldeni.

8. § E rendelet 1. § (1) bekezdés f) és g) pontja, valamint (2) bekezdése a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM irányelv 9. cikk (1) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

9. § *  Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § *  Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2014. július 8-i 2014/87/EURATOM tanácsi irányelv 1. cikk 9. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez * 

Az OAH hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A B C D
1. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság
2.1. Nukleáris létesítmény esetében. A radioaktív anyagoknak a levegőbe történő kibocsátásának, valamint a levegő radioaktív szennyeződése ellenőrzésének és a kibocsátási határértékeknek a vizsgálata alapján a hozzájárulás megadása és feltételeinek meghatározása az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint. a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez engedély,
c) végleges leállítási engedély,
d) üzembe helyezési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) leszerelési engedély
Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.2. Nukleáris létesítmény esetében. A radioaktív anyagoknak a vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének és a kibocsátási határértékeknek a vizsgálata alapján a hozzájárulás megadása és feltételeinek meghatározása az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint. a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez engedély,
c) végleges leállítási engedély,
d) üzembe helyezési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) leszerelési engedély
Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.3. Nukleáris létesítmény esetében, ha az engedélyezett tevékenység megváltoztathatja a nukleáris létesítmény vonatkozásában a kibocsátásokat, a kibocsátási határértékeket, a kibocsátási határértékek számításául szolgáló adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a környezetellenőrzést, a hőterhelést; a kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok, illetve radioaktív anyagok vonatkozásában megváltoztatja a keletkezés helyét, módját, a keletkező aktivitásokat, a kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott radioaktív anyag aktivitását, aktivitáskoncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását, a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az üzemeltetési engedély megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak a levegőbe történő kibocsátásának, valamint a levegő radioaktív szennyeződése ellenőrzésének és a kibocsátási határértékeknek a vizsgálata alapján a hozzájárulás megadása és feltételeinek meghatározása az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint. nukleáris létesítmény átalakításának engedélyezése Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.4. Nukleáris létesítmény esetében, ha az engedélyezett tevékenység megváltoztathatja a nukleáris létesítmény vonatkozásában a kibocsátásokat, a kibocsátási határértékeket, a kibocsátási határértékek számításául szolgáló adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a környezetellenőrzést, a hőterhelést; a kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok, illetve radioaktív anyagok vonatkozásában megváltoztatja a keletkezés helyét, módját, a keletkező aktivitásokat, a kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott radioaktív anyag aktivitását, aktivitás-koncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását, a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az üzemeltetési engedély megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak a vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének és a kibocsátási határértékeknek a vizsgálata alapján a hozzájárulás megadása és feltételeinek meghatározása az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint. nukleáris létesítmény átalakításának engedélyezése Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.5. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. Annak elbírálása, hogy az Időszakos Biztonsági Jelentésnek a nukleáris létesítmény által a környezetben keltett hatásoknak vizsgálata vonatkozásában a hosszú távú környezeti tendenciák bemutatását, továbbá a környezeti sugárzás ellenőrző rendszer és program megfelelőségét, valamint a környezetnek a létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért adatainak elemzését, az eredmények értékelését, a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és a környezet-ellenőrzési program megfelelőségének értékelését tartalmazó részek megfelelnek-e a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek.
Időszakos Biztonsági Jelentés felülvizsgálata és a feltárt eltérések jóváhagyása Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.6. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. Annak elbírálása, hogy az Időszakos Biztonsági Jelentésnek a nukleáris létesítmény által a környezetben keltett hatásoknak vizsgálata vonatkozásában a hosszú távú környezeti tendenciák bemutatását, továbbá a környezeti sugárzás ellenőrző rendszer és program megfelelőségét, valamint a környezetnek a létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért adatainak elemzését, az eredmények értékelését, a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és a környezet-ellenőrzési program megfelelőségének értékelését tartalmazó részek megfelelnek-e a külön jogszabályban meghatározott vízvédelmi követelményeknek.
Időszakos Biztonsági Jelentés felülvizsgálata és a feltárt eltérések jóváhagyása Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
2.7. Nukleáris létesítmény esetében. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek történő megfelelés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint. a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez engedély,
c) végleges leállítási engedély,
d) üzembe helyezési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) leszerelési engedély
Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
3.1. *  Kiemelt létesítmények esetén. Kiemelt létesítmények üzemeltetéséből adódó lakossági dózismegszorítás sugár-egészségügyi vizsgálata. lakossági dózismegszorítás jóváhagyása népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
3.2. *  Kiemelt létesítmények esetén. Az üzemeltető személyzetnek a kiemelt létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterheléssel szembeni védelme sugár-
egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.
létesítményi MSSZ jóváhagyása népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
3.3. *  Minden esetben. Az éves effektívdózis-korlát meghaladásának sugár-
egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
éves effektívdózis-korlát meghaladásának jóváhagyása népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
3.4. *  Minden esetben. A radioaktív anyagot tartalmazó fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának sugár-
egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának engedélyezése, amelynek rendeltetésszerű használatára az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya kiterjed népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
3.5. *  Tartós maradékszennyezettségű
területeken.
A tartós szennyezettség fennállása sugáregészségügyi következményeinek vizsgálata. radioaktívan szennyezett terület kezelésének, az életvitelszerű tartózkodásnak, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásának egedélyezése népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
4.1. A nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatára és értékelésére, telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapítására, a nukleáris létesítmény létesítésére, végleges leállítására irányuló eljárásban. A nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatára és értékelésére, a telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapítására, valamint tervezésére vonatkozó, földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
A nukleáris létesítmény építése során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség megállapítása.
Nukleáris létesítmény végleges leállítása esetén a földtani és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
a) telephely vizsgálati és értékelési engedély,
b) telephely engedély,
c) létesítési engedély,
d) végleges leállítási engedély
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
4.2. A nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, végleges leállítása, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakítása esetén, ha annak tűz- és katasztrófavédelmi vonzata van. A nukleáris létesítményre, a nukleáris létesítmény rendszereire, rendszerelemeire vonatkozó tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata. a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) átalakítási engedély,
e) végleges leállítási engedély,
f) építési (bontási) és használatbavételi engedély
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.1. A radioaktív hulladékoknak és kiégett fűtőelemeknek a Magyarország országhatárán át történő szállításának engedélyezésére irányuló eljárásában. Annak elbírálása, hogy a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, valamint a radioaktív hulladékok fizikai védelme rendészeti és személyi követelményei teljesülnek-e. szállítás engedélyezése Országos Rendőr-
főkapitányság
5.2. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszer hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban. Annak elbírálása, hogy az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszerre vonatkozó rendészeti és személyi szempontú követelmények teljesülnek-e. a fizikai védelmi rendszer engedélyezése Országos Rendőr-
főkapitányság
6.1. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló jogszabályban meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata. Időszakos Biztonsági Jelentés felülvizsgálata és a feltárt eltérések jóváhagyása területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
6.2. A nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban. A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló jogszabályban meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata. a) építési (bontási) engedély,
b) használatbavételi engedély
területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
7.1. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. Az Időszakos Biztonsági Jelentés tűz- és katasztrófavédelmi vizsgálata. Időszakos Biztonsági Jelentés felülvizsgálata és a feltárt eltérések jóváhagyása Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.2. Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv. A terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében. balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.3. A radioaktív anyagok
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási intézkedési terve.
A terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében. balesetelhárítási és intézkedési terv jóváhagyása Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.4. Ha a nukleáris létesítmény telepítése, létesítése termőföldön valósul meg. Termőföld mennyiségi védelme követelményeinek kérdésében. létesítési engedély földügyért felelős miniszter
7.5. *  Nyitott sugárforrás esetén. A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek
és a környezetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.
radioaktív anyag alkalmazása tekintetében Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala

2. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez * 

Az OAH radioaktívhulladék-tárolókhoz kapcsolódó hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A B C D
1. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság
2. Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében. A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a levegő radioaktív szennyezés elleni védelmének, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása. radioaktívhulladék-tároló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének és lezárásának engedélyezése Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
3. Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében, ha az engedélyezett tevékenység megváltoztathatja a létesítmény vonatkozásában a kibocsátásokat, a kibocsátási határértékeket, a kibocsátási határértékek számításául szolgáló adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a környezetellenőrzést, a hőterhelést; a kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok, A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a levegő radioaktív szennyezés elleni védelmének, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása. radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakításának engedélyezése Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pécsi Járási Hivatala
illetve radioaktív anyagok vonatkozásában megváltoztatja a keletkezés helyét, módját, a keletkező aktivitásokat, a kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott radioaktív anyag aktivitását, aktivitás-
koncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását, a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az üzemeltetési engedély megváltoztatásával jár.
4. A radioaktívhulladék-
tároló létesítmény esetén.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények építése során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség megállapítása.
a) telephely kutatási keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti) telephelykutatási engedély
c) telepítési engedély
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) lezárási engedély
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
5. A radioaktívhulladék-
tároló létesítmény építményeire vonatkozó eljárásokban, ha annak földtani vonatkozása is van, illetve az építés során ásványi nyersanyagot termelnek ki.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények építése során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok
érvényesítése, valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség megállapítása.
építési (bontási) és használatbavételi engedély bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
6. A radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakítása esetén, ha annak földtani vonatkozása is van, illetve az átalakítás során ásványi nyersanyagot termelnek ki. A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények átalakítása során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség megállapítása.
radioaktív-hulladéktároló létesítmény átalakításának engedélyezése bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
7. A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata. Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
8. Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében. A baleset-elhárítási intézkedések telephelyen kívüli végrehajthatóságának vizsgálata. a) (fázisonkénti) telephelykutatási engedély
b) telepítési engedély
c) létesítési engedély
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9. A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló rendeletben meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata. Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
10. A radioaktívhulladék-
tároló létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban, ha annak tűzvédelmi vonzata van.
A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló rendeletben meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata. a) építési (bontási) engedély,
b) használatbavételi engedély
területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
11. A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés. Az Időszakos Biztonsági Jelentésben a katasztrófavédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata. Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. Az 1996. évi CXVI. törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv. A terv katasztrófavédelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében. balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezése BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási és intézkedési terve. A terv katasztrófavédelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében. balesetelhárítási és intézkedési terv jóváhagyása BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14. Radioaktívhulladék-tároló létesítmény telepítése, létesítése termőföldön. Termőföld mennyiségi védelme követelményeinek kérdésében. telepítési engedély fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala; több, ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területét érintő esetben az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal