Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a törvény 8-9. §-ában és 19-20. §-ában foglaltakra figyelemmel - a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §1 (1)2 E rendelet hatálya

a) azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik (amelyek) Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) - a személygépkocsit és az autóbuszt kivéve - közúti járművel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyarország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben; továbbá

b) azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre és azokra a Magyarországon bejegyzett jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.

(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - végzett személyszállítás.

2. §3 Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását a járművön kell tartani.

3. §4

3/A. §5

4-5. §6

5/A-5/C. §7

6. §8

7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű - a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy más közterületen nem tárolható.

(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több járművet használ, járműveit telephelyen köteles tárolni.

(3)9 Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival végzi, e járművet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.

(4) A közút kezelője kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja - hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármű tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.

(5)10

8. §11

9. §12 A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

10. §13

11. § (1)14 Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

a) az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

b)15

c) nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen nem rendelte el.

(2)-(4)16

12. §17

13. §18

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

18. § (1)23

(2)24

19-21. §25

22. §26

23-23/A. §27

23/B. §28

24. §29

25. §30 (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.

(2)31 Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a közlekedési hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.

(3)32

26. § (1) Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba.

(2)-(3)33

(4)-(5)34

(6)35

(7)36

(8)37

(9)38

27. §39

1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez40

2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez41

3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez421  Megállapította: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (1). Hatályos: 2011. XII. 8-tól. A hatálybalépést követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


2  Megállapította: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (1). Hatályos: 2015. VIII. 7-től.


3  Megállapította: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (2). Hatályos: 2015. VIII. 7-től.


4  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) a). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


5  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


6  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


7  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) b). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


8  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


9  Módosította: 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) a).


10  Hatályon kívül helyezte: 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2014. VIII. 18-tól.


11  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


12  Megállapította: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (3). Hatályos: 2011. XII. 8-tól. A hatálybalépést követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


13  Hatályon kívül helyezte: 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) a). Hatálytalan: 1991. II. 1-től.


14  Megállapította: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (4). Hatályos: 2011. XII. 8-tól. A hatálybalépést követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


15  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) c). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


16  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


17  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) d). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


18  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


19  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) e). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


20  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


21  Hatályon kívül helyezte: 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) a). Hatálytalan: 1991. II. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) f). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


23  Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXXIII. törvény 18. § (1) c). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától. Lásd még: ugyane törvény 17. §.


24  Hatályon kívül helyezte: 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) a). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.


25  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


26  Hatályon kívül helyezte: 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) a). Hatálytalan: 1991. II. 1-től.


27  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


28  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) g). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


29  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) h). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


30  Megállapította: 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 1991. II. 1-től.


31  Megállapította: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (3). Hatályos: 2015. VIII. 7-től.


32  Hatályon kívül helyezte: 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.


33  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


34  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1504. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


35  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


36  Hatályon kívül helyezte: 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. § a). Hatálytalan: 2008. V. 1-től.


37  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


38  Hatályon kívül helyezte: 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. § a). Hatálytalan: 2008. V. 1-től.


39  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.


40  Hatályon kívül helyezte: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) i). Hatálytalan: 2015. VIII. 7-től.


41  Hatályon kívül helyezte: 244/2010. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §. Hatálytalan: 2010. X. 15-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8). Hatálytalan: 2011. XII. 8-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!