Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.3.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

1990. évi LXXXVII. törvény

az árak megállapításáról1

Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. Az árakra vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására. A kormányzati beavatkozás kereteinek kijelölése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed:

a) a gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: vállalkozó), valamint az általuk belföldön érvényesített árakra és díjakra, továbbá

b) a hatósági ár megállapítójára.

(2) A törvény hatálya nem terjed ki:

a) a jogszabályok alapján kötelezően igénybe vett szolgáltatások díjára;

b) a külön törvény felhatalmazása alapján szabályozott szolgáltatási díjakra;

c)2 a hegyközség által megállapított termőhelyi védőárra;

d)3 az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján megállapított árakra;

e)4 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára;

f)5 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára;

g)6 pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben szabályozott szolgáltatási díjakra;

h)7 a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árára, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára;

i)8 a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra;

j)9 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott helyi, valamint az elővárosi, regionális és országos közösségi közlekedési szolgáltatások áraira;

k)10 a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényben meghatározott kényelmi díjra, és a nemzeti mobil fizetési szervezet által a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás továbbértékesítése során alkalmazandó árrésre;

l)11 fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrésre.

(3) E törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység: nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében történő termelő vagy szolgáltatási tevékenység folytatása.

Általános rendelkezés

2. § Az árban, díjban (a továbbiakban együtt: ár), valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek - a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, valamint az ebben a törvényben foglaltak megtartásával, egymás méltányos érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve - állapodnak meg, ideértve a versenytárgyaláson vagy árverésen történő ármegegyezést is.

Bejelentési kötelezettség

3-6. §12

Hatósági ármegállapítás

7. § (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg.13

(2)14 A termék hatósági árát az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kell megállapítani, ha az árat a miniszter állapítja meg, vagy az árat a központi költségvetés támogatja.15

(3)16 A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg.

(4)17

(5)18 E törvény melléklete „I. Legmagasabb ár” pontjának „B) Szolgáltatások” alpontjában 40.30.90.0 SZTJ szám alatt szereplő „Távhőszolgáltatás csatlakozási díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben állapítja meg.

8. § (1) A legmagasabb árat - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.19

(2) A továbbfeldolgozók vagy továbbértékesítők részére értékesített egyes energiahordozók ára a külpiaci árak szintjén is meghatározható.20

(3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.

9. § (1) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.

(2) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a teljesítés helye, a fizetési feltételek) együtt kell megállapítani.

10. § (1) A hatósági ár megállapítása - ideértve az áralkalmazási feltételeket is - hivatalból vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet. Ez utóbbi esetben a kérelmező köteles a hatósági árra vonatkozó javaslatát a hatósági ár megállapítója részére egyidejűleg megküldeni. A hatósági ár megállapítója - mindkét esetben - további adatokat kérhet.

(2)21 A hatósági ár megállapítójának megkeresésére az országos gazdasági kamara tájékoztatást ad a kérelemmel érintett termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos forgalmi és árviszonyokról.

(3)22 A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt értesíteni.

11. § (1)23 A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép hatályba; e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(2) A legmagasabb hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező emelése esetén jogszabály kivételesen előírhatja, hogy az emelt legmagasabb hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik. A felek azonban az új ártól lefelé - közös megegyezéssel - eltérhetnek, a szerződésben kikötött ár fenntartásával vagy megváltoztatásával.

12. § Ha hatósági árat állapítottak meg, a szerződésben

a) a legmagasabb árnál magasabb árat és

b) a legalacsonyabb árnál alacsonyabb árat

érvényesen nem lehet kikötni.

13. §24 Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre hatósági ár van hatályban, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.

14. § A hatósági árnak a szerződés megkötése és teljesítése között bekövetkezett megszűnése esetén a szerződést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a kikötött áron kell teljesíteni.

15. §25 A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról a hatósági ár megállapítója legkésőbb az ár hatálybalépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni.

16. § A hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a hatósági ár megállapítója határozattal

a) megtiltja a jogszabályt sértő ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi a vállalkozót a jogszerű ár alkalmazására, valamint

b) kötelezi a vállalkozót a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértésével elért többlet árbevételnek a sérelmet szenvedett részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az állam javára történő befizetésére,

c)26 bírságot szab ki a hatósági árakra vonatkozó rendelkezéseket megsértő vállalkozással szemben. A bírság legkisebb összege a jogsértő magatartással elért anyagi előny, maximális mértéke pedig annak kétszerese,

d)27 a 7. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető.

17. § (1)28 A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)29 A hatósági ár megállapítójának határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3)30

(4)31

18. §32

Vegyes rendelkezések

19. § A gazdaság egészét vagy jelentős részét érintő és az árak alakulására ható adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási eszköz változása esetén a Kormány - legfeljebb hat hónapra - az árakra vonatkozóan rendelkezhet a nem hatósági árak körében is.33

19/A. §34 A gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, kiküszöbölése vagy a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében tehető intézkedésekről külön törvény rendelkezik.

20. §35

21. § Az e törvényben foglaltak nem érintik a külön jogszabályok szerinti polgári jogi igény érvényesítésének, illetőleg szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításának lehetőségét.

Hatálybalépés; átmeneti szabályok

22. § (1) Ez a törvény az 1991. évi január hó 1. napján lép hatályba.

(2)-(4)36

23. § A törvény hatálybalépése nem érinti a mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan korábban kiadott hatósági ármegállapítások érvényességét.

Melléklet az 1990. évi LXXXVII. törvényhez37

Hatósági áras termékek

I. Legmagasabb ár

A) Termékek38

Termékszám
(ITJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója

Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója

B) Szolgáltatások39

Szolgáltatásszám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója

507-34, 45-ből Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek kereskedelmi árrése egészségügyért felelős miniszter

40.30.90.0-ból Távhőszolgáltatás csatlakozási díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete

SZJ’03 72.30.21 A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter

Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója

II.401  Kihirdetve: 1990. XII. 5.


2  Beiktatta: 1994. évi CII. törvény 66. § (3) a). Hatályos: 1995. III. 1-től.


3  Beiktatta: 2003. évi XVI. törvény 34. § (1). Hatályos: 2003. IV. 4-től.


4  Beiktatta: 2007. évi LXXXVI. törvény 181. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.


5  Beiktatta: 2008. évi XL. törvény 148. § (1). Hatályos: 2009. VII. 1-től.


6  Beiktatta: 2009. évi CL. törvény 2. §. Hatályos: 2010. III. 1-től.


7  Beiktatta: 2011. évi CXXVI. törvény 13. §. Hatályos: 2011. X. 1-től.


8  Beiktatta: 2011. évi CCIX. törvény 89. § (1). Hatályos: 2012. VII. 15-től.


9  Megállapította: 2012. évi XLI. törvény 56. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től.


10  Beiktatta: 2011. évi CC. törvény 11. § (1). Hatályos: 2013. IV. 1-től.


11  Beiktatta: 2013. évi LXXI. törvény 20. § (1). Hatályos: 2013. VII. 15-től.


12  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi XIV. törvény 17. § (9) c). Hatálytalan: 2009. VI. 1-től.


13  Lásd: 34/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet, 51/1995. (X. 13.) IKM rendelet, 59/1995. (XI. 14.) IKM rendelet, 63/1995. (XI. 24.) IKM rendelet, 11/1996. (II. 27.) IKM rendelet, 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet, 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet, 5/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet, 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet, 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet, 39/1999. (IV. 21.) FVM rendelet, 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet, 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet, 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet, 5/2002. (I. 26.) MeHVM rendelet, 4/2002. (XI. 12.) IHM rendelet, 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 60/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet, 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet, 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet, 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, 2/2004. (III. 3.) IHM rendelet, 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet, 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet, 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet, 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet, 1/2006. (I. 18.) GKM rendelet, 80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet, 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet, 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet, 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet.


14  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (5) m), 2011. évi CXCV. törvény 113. § (3).


15  Lásd: 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet. 35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet, 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet, 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet, 39/1999. (IV. 21.) FVM rendelet, 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet, 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet, 1/2001. (I. 26.) MeHVM rendelet, 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet, 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, 3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet, 4/2002. (XI. 12.) IHM rendelet, 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 60/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet, 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet, 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet, 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet, 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, 2/2004. (III. 3.) IHM rendelet, 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet, 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet, 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet, 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet, 1/2006. (I. 18.) GKM rendelet, 80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet, 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet.


16  Megállapította: 2004. évi XCVIII. törvény 1. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 102. § (5) a).


17  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI. törvény 13. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


18  Megállapította: 2011. évi XXIX. törvény 223. § (20). Hatályos: 2011. IV. 15-től.


19  Lásd: 69/2003. (X. 28.) GKM rendelet.


20  Lásd: 69/2003. (X. 28.) GKM rendelet.


21  Beiktatta: 1994. évi XVI. törvény 84.§ (1) j). Hatályos: 1994. IV. 6-tól.


22  Számozását módosította: 1994. évi XVI. törvény 84. § (1) j).


23  Módosította: 2009. évi LVI. törvény 12. §.


24  Módosította: 2009. évi LVI. törvény 12. §.


25  Módosította: 2009. évi LVI. törvény 12. §.


26  Megállapította: 2009. évi XIV. törvény 15. §. Hatályos: 2009. VI. 1-től. Lásd: 2009. évi XIV. törvény 17. § (5).


27  Beiktatta: 2009. évi XIV. törvény 15. §. Hatályos: 2009. VI. 1-től. Lásd: 2009. évi XIV. törvény 17. § (5).


28  Módosítva: 2005. évi LXXXIII. törvény 336. § alapján. Módosította: 2009. évi LVI. törvény 12. §.


29  A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI. törvény 13. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


30  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXXX. törvény 16. § (2). Hatálytalan: 2012. VII. 25-től.


31  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi XL. törvény 148. § (2). Hatálytalan: 2009. VII. 1-től.


32  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi XIV. törvény 17. § (9) d). Hatálytalan: 2009. VI. 1-től.


33  A 19/2004. (V. 26.) AB határozat ugyane törvénynek - a 2004. évi XXVII. törvény 39. § és 40. §-ával beiktatott - 7. § (4) bekezdését és 24. §-át megsemmisítette, ezek nem lépnek hatályba 2005. I. 1-jén. A 19/2004. (V. 26.) AB határozat ugyane törvény 19. §-ának felhatalmazása alapján hatályba léptetett 48/2004. (III. 19.) Korm. rendeletet 2004. VI. 30-tól megsemmisítette.


34  Megállapította: 2006. évi XCVIII. törvény 78. § (2). Hatályos: 2006. XII. 29-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2006. évi CIX. törvény 167. § (5) m).


35  Hatályon kívül helyezte: 1997. évi CLV. törvény 54. § (2) c). Hatálytalan: 1998. III. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 64. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


37  Megállapította: 1992. évi V. törvény 1. §. Hatályos: 1992. II. 25-től.


38  Módosítva: 1993. évi CIV. törvény 1. §, 1994. évi XLI. törvény 31. § (6), 1994. évi XLVIII. törvény 55. § (6), 1995. évi LVIII. törvény 1. §, 2001. évi CX. törvény 117. § (1) a)-b) pontja, valamint ugyane törvény 2001. évi CX. törvény 117. § (2) bekezdésével beiktatott 22. § (4) bekezdése és a 2003. évi XLII. törvény 79. § a) pontja alapján. Lásd: 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet. Módosította továbbá: 2005. évi XVIII. törvény 61. § (4)-(5). Lásd: 1/2006. (I. 18.) GKM rendelet. Módosította még: 2006. évi XXXV. törvény 1. §, 2006. évi CIX. törvény 167. § (5) m), 2007. évi LXXXVI. törvény 181. § (3) a), b), 2008. évi XL. törvény 148. § (3), 2011. évi CCIX. törvény 93. § (1).


39  Megállapította: 2012. évi CXXX. törvény 16. § (1), Melléklet. Hatályos: 2012. VII. 25-től. Módosította: 2012. évi CLIX. törvény 80. §.


40  A korábbi legalacsonyabb árra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte: 2003. évi XVI. törvény 34. § (2). Hatálytalan: 2003. IV. 4-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!