Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.15.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a tudományos fejlesztés állami feladatainak meghatározására és az ezek megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó feladatkörében, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori (PhD/DLA) tudományos fokozattal rendelkezik és kevesebb mint nyolc évet töltött teljes munkaidejű kutatói-oktatói-fejlesztői munkakörben.

(2) Posztdoktorként való foglalkoztatás felsőoktatási intézményekben, tudományos kutatóintézetekben és egyéb tudományos kutatóhelyeken (a továbbiakban: intézményekben) önálló munkatervre alapozott tudományos tevékenység folytatására szervezhető.

2. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatásra pályázat alapján kerülhet sor, határozott időtartamra, legfeljebb 3 évre.

(2) A határozott idő elteltét követően posztdoktorként csak ismételt pályázat alapján folytatható a foglalkoztatás.

(3) *  A posztdoktorként való első foglalkoztatást a tudományos fokozat megszerzését követő három éven belül, legkésőbb a pályázó 40. életévének betöltése előtt kell megkezdeni.

(4) Posztdoktorként való foglalkoztatásra nem magyar állampolgár is pályázhat.

(5) *  A posztdoktorként való foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseiről a pályázati kiírásban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában vagy a kollektív szerződésben kell rendelkezni.

3. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatás az intézményekben a foglalkoztatási feltételek megújításával létesíthető a következő intézménykorszerűsítési feladatok megoldására:

a) a kutatói pályájukat kezdő doktorok - kutatócsoportok, intézmények közötti - mobilitásának fokozása;

b) a kutatás-oktatás-fejlesztés személyi utánpótlási körének folyamatos megújítása és a tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, főiskolai tanár, főmérnök elnevezésű munkakörök betöltésére való felkészítés;

c) az intézmények nemzetközi nyitottságának kialakítása a foglalkoztatott kutatók kiválasztásával.

(2) *  A posztdoktorként való foglalkoztatás díjazását a doktoranduszok ösztöndíját szabályozó a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.

(3) *  A posztdoktori foglalkoztatás és a posztdoktori javadalmazás központi költségvetésből történő támogatását a Kormány elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján valósítja meg.

4. § (1) A kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére a Kormány e rendelettel létrehozza a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj). Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda.

(2) *  Az ösztöndíj egytől három évig terjedő időtartamra nyerhető el. Az ösztöndíj fedezetét a központi költségvetés elkészítése során az MTA fejezet költségvetésében kell tervezni. * 

(3) Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

(4) Az ösztöndíjban részesíthetők számát évente, a (2) bekezdésben foglaltak szerint az éves központi költségvetésben meghatározott előirányzat ismeretében kell meghatározni és nyilvánosan meghirdetni.

(5) *  Az MTA doktora címmel vagy a tudomány doktora tudományos fokozattal rendelkező személyek kivételével az ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét még be nem töltött, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 119. § (1) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal, illetőleg mester fokozattal - DLA, vagy az Ftv. 123. § (8) bekezdése szerinti művészeti díjjal, vagy külföldi művészeti elismeréssel - rendelkező személy.

(6) *  Az ösztöndíj tudományos munka megírására vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint további tudományos cím elnyerésére való felkészülés elősegítésére, továbbá művészeti alkotás létrehozására ítélhető oda.

(7) Az ösztöndíjra pályázhatnak határainkon túli (külföldi) magyar kutatók is a (2) bekezdésben megadott időhatárok között, amennyiben a kutatómunkát magyarországi tudományos intézményben végzik.

(8) *  Az ösztöndíj pályázatának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter egyetértésével az MTA elnöke állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.