Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.III.6.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50. §, 60. §-aiban, és 88. §-ának (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni;

b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;

c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;

d) munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat;

e)1 szakképző intézmény: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti intézmény;

f) tanuló: minden szakmunkás-, szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai, illetve egyéb szakmai jellegű képzésben és átképzésben részesülő személy;

g) hallgató: felsőoktatási intézménybe jelentkező, illetve felsőoktatási intézménnyel hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban álló személy;

h) pszichoszociális kóroki tényezők: olyan tartós szociális rizikó-szituációk (pl. szociális izoláció, konfliktus munkatárssal vagy vezetővel), illetve kényszerű életmódváltozási esemény és élmény (migráció, kényszerű tárgyvesztés stb.), amelyek úgynevezett rizikódiszpozíció (pl. A-típusú magatartásminta) fennállása esetén pszichés vagy pszichoszomatikus megbetegedéshez, balesethez, társadalmi beilleszkedési zavarhoz vezethetnek;

i) expozíció: a munkahelyen jelenlévő és a munkavállalót érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség; mennyiségi meghatározása: az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata;

j) biológiai monitorozás: biológiai anyagból (vér, vizelet) a munkakörnyezetben előforduló anyagok vagy metabolitjaiknak, illetőleg hatásuknak rendszeres mennyiségi meghatározása és regisztrálása;

k)2 munkaügyi központ: a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve;

l)3 foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az elkövető, a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás mellett folytathat tevékenységet;

m)4 munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszony;

n)5 idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy;

o)6 sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők;

p)7 nemrégen szült nő: aki legfeljebb hat héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, számára anyatejet nem ad;

q)8 munkaügyi kirendeltség: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége.

A rendelet hatálya

2. § (1)9 E rendelet hatálya - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed

a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

aa) a c) pont szerinti munkáltató kivételével minden munkáltatóra, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,

ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatnak belföldön és nem tartozik a c) pont hatálya alá, továbbá akit az aa) alpont szerinti munkáltató külföldre küld munkavégzés céljából; valamint a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló);

b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

ba) a szakképző intézményre,

bb) a tanulóra, a 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a hallgatóra,

bc) a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre,

bd) az álláskeresőkre;

c)10 a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre és a megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a közfoglalkoztatható személyre és a közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), a közfoglalkoztatást felajánlóra, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és elhelyezkedni kívánó személyre, továbbá közérdekű munka esetén az elkövetőre, az elítéltre és a pártfogó felügyelői szolgálatra;

d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végző személyre.

(2) Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:

a) a gépjárművezetők - ideértve a mezőgazdasági vontatók vezetőit is -, valamint a helyi közforgalmi vasúti járművezetők (villamos meghajtású közúti-vasúti, elővárosi vasúti, a földalatti - Metró és Millenniumi - vasúti, a fogaskerekű vasúti járművezetők), az autóbuszvezetők, a trolibuszvezetők, továbbá a mozgólépcső és siklókezelő jelöltek és vezetők,

b) az országos közforgalmú vasutaknál, a hajózásban és a polgári repülésben dolgozók,11

c)12 a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állománya,

d) a kézilőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozó, illetve lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek,

e) a túlnyomásos munkahelyeken dolgozók,

f)13 az egészségügyi tevékenységet folytatók,

g)14 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a rendvédelmi szervek hivatásos, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti állománya, valamint a hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti állományba pályázók,

h)15 az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, valamint a hivatásos állományba pályázók,

i)16 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya és a felvételre jelentkezők,

j)17 a közterület-felügyelők és a közterület-felügyelői kinevezés előtt állók,

k)18 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, valamint vám- és jövedéki igazgatási szakirányára felvételre jelentkezőket, vagy ilyen szakirányon tanulmányokat folyatató hallgatókat kivéve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali munkarendben folyatatott rendészeti képzésére, a rendészeti szakközépiskolákba és egyéb rendészeti oktatási intézeteknél felvételre jelentkezők, illetve ezen iskolák tanulói és hallgatói,

l)19 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és hivatásos állománya, valamint a NAV-hoz szolgálati jogviszonyba felvételre jelentkezők

munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.

(3)20

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

3. § (1) Az alkalmasság véleményezése:

a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre,

b)21 a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre; az álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére,

c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen folytatott tevékenységre

történik.

(2)22 A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki. A szakképző intézménybe jelentkező tanulónál a beiskolázáskor - a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére - pályaválasztási tanácsadás céljából iskolaorvosi vizsgálat végezhető.

(3)23 A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.

(4)24 A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső:

a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele

aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,

ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,

ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;

c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;

d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű;

e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;

f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;

g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.

(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző személy egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.

(6)25 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére.

(7)26 A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében végzett, HIV fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjét külön jogszabály állapítja meg.

Előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

4. § (1) Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni

a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően;

b)27 a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha

ba) fizikai munkát végez,

bb) fiatalkorú,

bc) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve;

c) a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt - kivéve a (2) bekezdés szerinti személyeket - minden munkavállalónál, ha

ca) közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,

cb) a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,

cc) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja;

d)28 kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

(2) Nincs szükség az (1) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálat elvégzésére, ha a munkavállaló

a)29 a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása érdekében tartózkodik külföldön, ha a tervezett külföldi munkavállalás időtartama a három hónapot nem haladja meg,

b)30 a tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(3)31 Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni

a) a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött;

b)32 a szakmaválasztást megelőzően - pályaválasztási tanácsadás céljából - a pedagógus, az iskolaorvos, a szülő vagy a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség kérésére azon képzésben résztvevő esetében, akinél a szakmai jellegű képzésben való részvétel egészségi állapota miatt korlátozott;

c)33 álláskeresők esetében a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség kezdeményezésére, továbbá a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség által támogatott foglalkozást elősegítő képzésben résztvevő személy esetén a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség vagy önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők esetében a szakképző intézmény kezdeményezésére.

(4) Előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkát végző személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt.

(5)34 Az 1. számú mellékletben meghatározott munkakörökben a munkavállalónak, a munkát végző személynek előzetes munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében a 2. számú melléklet szerinti „Egészségügyi Nyilatkozat”-ot, valamint a 17. számú melléklet szerinti „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című könyvet [14. § (2) bekezdés] kell kitölteni. Tanulónál, hallgatónál a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy héttel kell kitölteni - alkalmassági vizsgálat keretében - az „Egészségügyi Nyilatkozat”-ot, valamint az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című könyvet.

(6) A járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen foglalkoztatni kívánt munkavállaló, illetve e tevékenységeket gyakorolni kívánó munkát végző személy, illetve tanuló, hallgató esetében az előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat kiegészül az 1. számú mellékletben meghatározott kötelező vizsgálatokkal.

(7) A rendelet 1. számú mellékletében szereplő munkakörökben a munkavállalónál a munkaviszony megszűnését, valamint a munkát végző személynél a tevékenység megszüntetését követő 30 napon belül az újabb munkába álláshoz, a tevékenység újabb gyakorlásához a járványügyi érdekből végzett szakvizsgálatokat csak akkor kell megismételni, ha azokat időközben lezajlott fertőző megbetegedése vagy annak gyanúja indokolja.

(8)35 Az 1. számú mellékletben leírt vizsgálatok közül előzetes alkalmassági vizsgálat alkalmával a bakteriológiai, a tbc, a lues serologiai vizsgálatokat kötelező elvégezni, a bőrgyógyászati szakvizsgálatot csak panasz vagy tünet esetén. Az időszakos, valamint a soron kívüli vizsgálat alkalmával a bakteriológiai és a lues serologiai vizsgálatokat csak akkor kell elvégeztetni, ha a megbetegedés gyanúja indokolja.

5. §36 Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben, ismételten foglalkoztatnak és munkakörénél fogva időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra nem kötelezett, valamint nem tartozik a 4. § (5) bekezdés hatálya alá, az előzetes munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követő 6 hónapig érvényes, amennyiben egészségi állapotában ezalatt változás nem történt.

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat

6. § (1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat

a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,

b)37 az idősödő munkavállalónál - amennyiben nem tartozik a c)-i) pontok hatálya alá - évente,

c)38 a 3. számú melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,

d)39 a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal,

e)40 a 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente,

f)41 a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente,

g)42 a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozatott olyan munkavállalónál, aki nem tartozik a b)-e) pontok hatálya alá, évente,

h)43 külföldi munkavégzés esetén az a)-f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál (amennyiben az időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente,

i)44 a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente

kell elvégezni.

(2)45 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakos vizsgálatok a 3. számú mellékletben meghatározott esetekben biológiai monitorozást is magukba foglalnak. A biológiai monitorozáshoz szükséges vizsgálatokat a 3. számú melléklet szerinti gyakorisággal kell elvégezni. Ettől eltérő gyakoriságot a foglalkozás-egészségügyi orvos az expozíció figyelembevételével határozhat meg.

(3) A tanulói jogviszony fennállása alatt időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakmai alkalmasság újbóli véleményezése céljából

a)46 a szakképzési évfolyamra járó valamennyi tanulónál, amennyiben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megszerzése alkalmassági követelményekhez kötött;

b) a tanulónál, azokban a munkakörökben, amelyekben a munkavállalót egy évnél gyakrabban kell időszakos alkalmassági vizsgálatban részesíteni, az adott munkakörre előírt gyakorisággal.

(4) A 3. számú mellékletben nem szereplő és idült vagy késői hatású veszélyes anyagok esetében, a munkáltatótól megkapott biztonsági adatlapon szereplő információk alapján évenként időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

(5) Az időszakos munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot végző orvos a vizsgálati eredmények alapján az (1) és (3) bekezdésekben előírtaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

(6)47

Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

7. § (1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni

a)48 ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató, illetve az álláskereső egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;

b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön;

c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;

d)49 a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály50 szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően;

e) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;

f) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel;

g)51 ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

(2) Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a munkát végző személy a 2. számú melléklet III. 1. alpontjában felsorolt tünetek bármelyikét észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élő személyen.

(3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet

a) a foglalkozás-egészségügyi orvos;

b) az iskolaorvos;

c) a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja;

d)52 a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felügyelője;

e) a munkáltató, a szakképző és felsőoktatási intézmény vezetője;

f)53 a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség;

g) a munkavállaló, a munkát végző személy, a tanuló vagy a hallgató.

Záróvizsgálat

8. §54 A munkáltató kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni

a) a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;

c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

Fokozottan járványveszélyes, illetve a hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú területen történő munkavégzésre vonatkozó további szabályok

9. § (1)55 Külföldi munkavégzés esetén, ha a kiutazás a 7. számú melléklet szerinti fokozottan járványveszélyes vagy a munkavállalót jelentősen megterhelő, a hazaitól nagymértékben eltérő klímájú területre történik, az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat során a foglalkozás-egészségügyi orvos szakmai állásfoglalást kérhet a Szent László Kórház Trópusi Ambulanciájától a tartózkodás veszélyeire vonatkozólag.

(2) Amennyiben a külföldi munkavégzés fokozottan járványveszélyes, vagy a munkavállalót nagymértékben megterhelő, a hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú területen történik, a Magyar Köztársaság területén eltöltött szabadságidő alatt - illetve a végleges hazatérést követően - az érintett személynek vizsgálaton kell részt vennie az (1) bekezdésben megjelölt intézményben.

Nő foglalkoztatása56

10. §57 (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzóképes korúakra és a terhesekre - ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre -, a nemrégen szült, a szoptató anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre.

(2) A 9. számú melléklet szerinti, a munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők esetében a jelen rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az (1) bekezdés szerinti személyek egészségét és biztonságát garantálni kell.

Fiatalkorú foglalkoztatása58

10/A. §59 (1) A fiatalkorú munkaviszony keretében történő foglalkoztatását tiltó vagy feltételekkel megengedő megterhelések listáját a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Azon munkakörülmények felsorolását, amelyek fennállása esetén a fiatalkorú foglalkoztatásához az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés szükséges a 9/A. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tanulónak a szakma elsajátításához szükséges - egészségkárosodás kockázatával járó munkakörülmények közötti - foglalkoztatása nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges.

Idősödő munkavállaló foglalkoztatása60

10/B. §61 (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy az idősödő munkavállalók alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre.

(2) Az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására.

A vizsgálatokat végző személyek, illetve szervek

11. § (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon - külön jogszabályban meghatározott kivételekkel - a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában szereplő munkavállaló esetében a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi.

(2)62 A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. A hallgatónál a felsőoktatási intézmény kérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőnél - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint - szakmai alkalmassági vizsgálat végezhető.

(3) A szakképző és felsőoktatási intézmény tanulóinak, hallgatóinak időszakos szakmai és soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon

a)63 Budapesten és Pest megyében a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által szakmai indokok alapján kiválasztott szakképző intézményeknél az intézet orvosa, egyéb tekintetben a fogadó intézmény iskolaorvosa,

b)64 a többi megyében a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének a kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa

végzi.

(4)65 Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

(5)66 A személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a munkát végző személyek esetében a háziorvos végzi, alkalmatlanság esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél - járványügyi érdekből - a tevékenységtől eltiltást kezdeményezi.

12. § (1)67 Ha a munkavállaló vagy a munkáltató a munkaköri alkalmasság, illetve a tanuló és a hallgató vagy a szakképző és felsőoktatási intézmény, a munkaügyi központ, a munkaügyi kirendeltség és az álláskereső a szakmai alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a 10. számú melléklet szerinti „Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.

(2)68 A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését az álláskereső, a tanuló és a hallgató lakóhelye, a szakképző és felsőoktatási intézmény székhelye, a munkaügyi központ, a munkaügyi kirendeltség és a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, a véleményt a 11. számú melléklet szerinti „Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli a kérelmezővel. Amennyiben a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatára az első fokon eljárt szakellátó-hely lenne illetékes, a munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát a telephely szerinti megyében (fővárosban) működő erre kijelölt szakellátó hely végzi.

(3)69 A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek illetékességi listáját, illetve az egyes szakellátó helyek heti szakorvosi óráinak számát az egészségügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé.

(4)70 A szakmai alkalmasság másodfokú véleményezését tanulók, hallgatók esetében országosan a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv, az álláskeresőknél a munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat.

(5) A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vélemény

13. § (1)71 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre, tevékenységre, a tanuló és hallgató esetében az adott szakmára, az álláskereső esetében az adott szakmára, ellátható foglalkozási csoportokra alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas.

(2)72 A 11-12. §-ban foglalt szervek a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vélemény közlésén túlmenően a foglalkoztatással, képzéssel kapcsolatos korlátozásokat írhatnak elő, az egyén, illetve munkatársai egészségének védelme érdekében. Az ideiglenesen nem alkalmas véleményezésnél meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját.

(3) A munkaköri, szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasságot vizsgáló és véleményező iskolaorvos, a háziorvos a véleményt saját személyre szóló orvosi bélyegzőjével, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa emellett a szolgálat jogszerű működését tanúsító bélyegzővel is igazolja.

(4)73 A véleményt és a (2) bekezdésben szereplő korlátozásokat, a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot véleményező szerv a 12. számú melléklet szerinti, az „Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli a munkáltatóval, a szakképző és felsőoktatási intézménnyel, a munkaügyi központtal és a munkaügyi kirendeltséggel.

(5)74 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálatát végző az alkalmatlanság okát a munkavállalóval, tanulóval, hallgatóval, álláskeresővel, illetve a munkát végző személlyel ismerteti; a munkáltatóval, illetve a szakképző és felsőoktatási intézménnyel, a munkaügyi központtal és a munkaügyi kirendeltséggel csak a vizsgált személy írásbeli hozzájárulásával közölheti.

(6)75 A 11. § (1)-(5) bekezdéseiben megjelölt orvos a nem alkalmasnak véleményezett személyt betegsége esetén vizsgálatra vagy gyógykezelésre az alapellátás orvosához, illetve területileg illetékes szakellátó helyre utalja.

(7)76 A pályaválasztási tanácsadás céljából vizsgálatot végző orvos a szakvéleményét a 15/A. számú melléklet szerinti nyomtatványon adja meg a vizsgált személynek. Amennyiben a vizsgálatot végző orvos nem javasolja a vizsgált személyt az adott szakmára, az a szakképző intézménybe történő felvételnek nem képezi akadályát, de az első szakképzési évfolyamra való felvételnél a szakvéleményt figyelembe kell venni.

Az egészségügyi dokumentáció

14. § (1)77 A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon végző orvos a 13. számú melléklet szerinti „Munkavállaló egészségügyi törzslapja” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: egészségügyi törzslap) állítja ki; a személyi higiénés alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző orvos az eredményt a vizsgált személy egészségügyi dokumentációjában tünteti fel. A véleményező orvos az alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el, és az egészségügyi törzslap más rovatait áthúzza.

(2)78 Az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállaló, tanuló és hallgató, illetve e területeken tevékenységet folytató munkát végző személy kitölti és aláírja - a vizsgálatot végző orvos által rendelkezésre bocsátott - a 2. számú melléklet szerinti „Egészségügyi Nyilatkozat”-ot, amelyet a foglalkozás-egészségügyi orvos, a szakképző és felsőoktatási intézmény iskolaorvosa, illetve a háziorvos megőriz. A vizsgálatot végző orvos ugyanakkor kitölti, aláírja és a vizsgált személlyel aláíratja a 17. számú mellékletben szereplő „Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok” című könyvecskét, amelyet a vizsgált személy őriz meg.

(3)79 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységet végző egészségügyi dolgozókkal - az előzetes vizsgálatot és véleményezést követően - a munkaköri alkalmasságot vizsgáló orvos nyilatkozatot írat alá, amelyben a vizsgált személy vállalja, hogy ha egészségi állapotában változás következik be, azt kivizsgáltatja és HIV fertőzés, HCV vagy HBV vírushordozás esetén erről az érintett az egészségügyi intézmény orvos-igazgatóját tájékoztatja. A fenti vírusok valamelyikének hordozása esetén a munkaköri alkalmasságot elbíráló orvos az alkalmassági véleményben feltünteti „a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozásokat nem végezhet” megjegyzést. A vizsgált személynek az állapota változásának bejelentéséről aláírt nyilatkozata nem érinti a HIV fertőzés megállapítására irányuló, a soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében történő szűrővizsgálatok külön jogszabály szerinti elvégzésének kötelezettségét.

(4)80 Az egészségügyi törzslapot a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg. A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által végzett szakmai alkalmassági vizsgálat során kiállított törzslapot az illetékes szakképző és felsőoktatási intézmény iskola orvosa őrzi meg.

(5)81 A munkaviszony, tanulói, illetve hallgatói jogviszony megszűnésekor a munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot első fokon véleményező kiállítja az egészségügyi törzslap kivonatát. A munkavállaló, tanuló vagy hallgató részére átadja a munkakörének, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó adatokat azzal, hogy új munkahelyén az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak mutassa be azt.

(6)82 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig - a külön jogszabály83 szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén 40 évig - a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg.

(7)84 A gazdálkodó szervezet részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatóban bekövetkezett változás esetén az egészségügyi dokumentációt át kell adni a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó új szolgáltató részére.

A munkáltató, a munkaügyi központ, a munkaügyi kirendeltség, illetve a szakképző intézmény feladatai85

15. § (1) A munkáltatónak írásban kell meghatároznia

a)86 a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is, figyelemmel a 3. számú mellékletben foglaltakra is;

b) azokat a munkaköröket, amelyekben az e rendelet 8. számú melléklete szerinti megterhelések miatt a 10. § szerinti személyek nem foglalkoztathatók.

(2) A szabályozás kidolgozásához foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét ki kell kérni.

(3) A munkáltató köteles

a)87 munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót, a munkahely, a munkakör megváltoztatása előtt pedig a 4. § (1) bekezdés b) pontjába, továbbá a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a 4. § (1) bekezdés c) pontjába tartozó munkavállalót előzetes,

b)88 e rendelet 6. §-a (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalót időszakos,

c) e rendelet 7. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalót soron kívüli,

d) a rendelet 8. §-a hatálya alá tartozó munkavállalót záróvizsgálatra küldeni a 14. számú mellékletben megjelölt „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon.

(4) A szakképző intézmény köteles

a) valamennyi tanulóját előzetes,

b)89 a rendelet 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó tanuló időszakos,

c) e rendelet 7. §-ának (1) bekezdés hatálya alá tartozó tanulót vagy hallgatót soron kívüli

vizsgálatra küldeni.

(5)90 A jogszabályban meghatározott esetekben

a) a munkaügyi központ vagy a munkaügyi kirendeltség a megváltozott munkaképességű álláskeresőt foglalkoztathatósági szakvéleményezésre, a többi álláskeresőt szakmai alkalmassági vizsgálatra,

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ vagy a munkaügyi kirendeltség, egyéb közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottat foglalkoztathatóság szakvéleményezésére

küldi.

(5a)91 A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely a szakvéleményét

a) az álláskereső szakmai alkalmasságáról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

b) a foglalkoztathatóságról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon

készíti el.

(6) A munkáltató a munkaköri, a szakképző és felsőoktatási intézmény a szakmai alkalmasságot vizsgáló és véleményező szerv kérésére mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat közli, amelyeket a véleményezéshez szükségesnek tart, illetve amit a véleményező kér. Az egészségügyi szerv a tudomására jutott nem egészségügyi adatokat nem hozhatja nyilvánosságra.

(7) Ha a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot elbíráló szerv a munkahelyi körülményekről a helyszínen kíván tájékozódni, a munkáltatónak, szakképző vagy felsőoktatási intézménynek lehetővé kell ezt tenni.

16. §92 Az a munkavállaló, tanuló, hallgató, álláskereső, aki az előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve az a munkát végző személy, aki az előzetes, soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető, a munkaterületen nem foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat.

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény93

16/A. §94 (1)95 Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára

a) a munkáltató vagy

b) az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy

kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági szakvélemény - a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállaló, illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével - nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak. E szabályok nem érintik a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.

(2)96 A foglalkoztathatósági vizsgálatról

a) a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,

b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy

c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott - foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező - háziorvos

foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli.

(4)97 A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény98

16/B. §99 (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ, más közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató kezdeményezi a közfoglalkoztatás megkezdése előtt.

(2)100 A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A fegyveres szerveknél alkalmazott közfoglalkoztatottak esetében a foglalkoztathatósági szakvéleményezést a fegyveres szervek egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező alapellátó egységei végzik.

(4) A szakvélemény a közfoglalkoztatás megkezdésének kötelező feltétele.

(5) A szakvélemény kiadására a 16/A. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény101

16/C. §102 (1)103 A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkára jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt. Büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén az elkövető a szakvélemény díját megtérítő szervezetről kapott tájékoztatót köteles magával vinni a vizsgálatra.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) a közérdekű munkára jelentkező elkövető által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

b) a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.

(4)104 A szakvélemény kiadásának díját a büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén a szakvélemény elkészítését követő 60 napon belül kell megtéríteni.

(5)105 A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.

A büntető ügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény106

16/D. §107 (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a közérdekű munka esetén a pártfogó felügyelői szolgálat kezdeményezi a közérdekű munkahely kijelölése előtt az elítélt nevének és a közérdekű munkaként végezhető munkakör megnevezésének a megadásával.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) a pártfogó felügyelő által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa, vagy

c) a feladatra szerződött foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.

(4) A szakvélemény kiadásának díját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal viseli.

(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.

Záró és átmeneti rendelkezések

17. § (1)108 E rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény alapján összeegyeztethető szabályozást tartalmaz

a) a Tanács 92/85/EGK irányelve a terhes dolgozók, valamint a nemrégen szült, illetve szoptató dolgozók munkahelyi biztonságának és egészségének javítására irányuló intézkedések bevezetéséről, valamint

b) a Tanács 94/33/EGK irányelve a fiatalok munkahelyi védelméről rendelkezéseivel.

(2)-(5)109

1. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek

A vizsgálatok köre


Kiemelt munkakörök, tevékenységek

bakterio-
lógiai110

bőrgyó-
gyászati
TBC
(ernyő-
képszűrés érvényes
lelete)
nemi
betegség
(lues
serológia)

1. Egészségügyi intézményekben az újszülöttek, koraszülöttek, csecsemő- és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör

+


+


+


+

2. A bölcsődékben, óvodákban, csecsemő- és gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör; gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet, átmeneti otthon, nevelőszülői, helyettes szülői ellátásban a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör+
+
+
+

3. Az anyatejgyűjtő állomásokon valamennyi munkakör és anyatejet adó nők
+

+

+

+

4. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző személy111

-


+


+


-

5. Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál a tej fejését, kezelését és feldolgozását végző személy

-


+


+


-

6. Állami gazdaságnál, mezőgazdasági szövetkezeti társulásnál, részvénytársaságnál, valamint magángazdálkodóknál szarvasmarha-tenyésztés és -tartás munkakör


--+-

7. Ivóvízminőségű vízellátást szolgáló berendezések, létesítmények működésével, szerelésével és karbantartásával kapcsolatos munkakör


-++-

8. Gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint az élelmiszer és gyógyszer fogalomkörébe nem tartozó egyéb - de az emberi szervezetbe kerülő vagy azzal érintkezésben használatos anyagok, készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz, tápszerek stb.) előállításával, kiszerelésével kapcsolatos valamennyi munkakör-
+
+
-

9. Nagy-, közép- és kisüzemű gyógyszergyártás és elosztás területén (pl. gyógyszergyár, infúziós laboratórium, gyógyszerkészítő galenusi laboratórium stb.) mindazon munkakör, ahol a dolgozó a gyógyszerrel közvetlenül érintkezik (gyártás, csomagolás, edényzet mosogatása stb.), illetve a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak valamennyi munkaköre-
+
+
-

2. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Egészségügyi nyilatkozat

(Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók112 számára)

I.113 Munkavállaló, tanuló, álláskereső vagy munkát végző személy (a továbbiakban együtt: vizsgált személy)

Neve: ............................................................................................................................

Címe: ............................................................................................................................

Születési helye, ideje: ...................................................................................................

TAJ száma: ....................................

Munka/tevékenységi köre: ............................................................................................

II.114 Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságot elbíráló orvos

Neve: ............................................................................................................................

Címe: ............................................................................................................................

Telefonszáma: ..................................

III. A vizsgált személy nyilatkozata

Alulírott kötelezem magam arra, hogy

1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:

sárgaság,

hasmenés,

hányás,

láz,

torokgyulladás,

bőrkiütés,

egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is)

váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;

2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.

Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik.

Kelt: .............................................................................

.....................................................

vizsgált személy aláírása

3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez115

Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé

A táblázat értelmezése:

1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra is.

3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.

Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.

A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen időközönként minden exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

4. Kombinált vegyi expozíciók előfordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni.

5.116 A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát is, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv módszertani közleményben határozza meg.

6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály hatálybalépésének időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit.

Kóroki tényező Időszakos munkaalkalmassági
vizsgálatok gyakorisága
Megjegyzés

arzén és vegyületei évenként bm

benzol félévenként bm

benzol nitrovegyületei:

nitro-benzol évenként bm

egyéb nitrovegyületek (pl. nitro-klór-benzol, nitro-anilin, acetanilid) félévenként

benzol aminovegyületei:

anilin félévenként bm

egyéb aminovegyületek (pl. dimetil-anilin) félévenként

dekompresszió

sűrített levegőben végzett munka lásd: a keszon-munkákról szóló
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

búvármunka

állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél, +10 °C évenként a vizsgálat helye a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi rendelő

+30 °C vízhőmérséklet esetén

amennyiben egy tényező a fentiekben leírtaktól eltér félévenként

amennyiben több tényező egyidejűleg eltér minden századik merülés után háromhavonként

digitálisz glikozidok félévenként

dimetil-formamid félévenként bm

dioxan (dietilén dioxid) félévenként

etil-benzol évenként bm

etilén-oxid félévenként

fenol félévenként bm

n-hexán évenként bm

higany (szervetlen higany és vegyületei) félévenként bm

halothan félévenként

hőterhelés évenként Ha a külső levegő hőmérsékletének napi csúcsértéke tartósan (legalább egy hétig) meghaladja a 27 °C-t, akkor azokban a munkakörökben, amelyekben az év nyári időszakában a korrigált effektív hőmérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 3/2002. (II. 18.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázatában előírt, maximálisan megengedhető értékeket, a vizsgálat hetente végzendő.

ionizáló sugárzás

ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat, orvosi rtg. laboratórium, „C” típ. izotóp laboratórium évenként

gyorsító berendezések, onkológiai sugárkezelés, „B” típ. izotóp laboratórium évenként

„A” típ. izotóp laboratórium évenként

nukleáris létesítményben és sugárzó anyagok bányászatában foglalkoztatottak évenként

izocianát félévenként

kivéve: csomagolás, raktározás félévenként

kadmium és vegyületei évenként bm

kobalt évenként bm

krómvegyületek évenként bm

mangán évenként

metil-bromid évenként

metil-klorid félévenként

mikrohullámú sugárzás évenként

nátrium-alumínium-fluorid (kriolit) évenként bm

nikkel évenként bm

nitrogénoxidul (dinitrogén oxid) félévenként

nővényvédő szerek

gyártás, formulázás félévenként bm

(valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer)
(szerves foszforsavészterek, karbamátok)

kiszerelés félévenként - a munkába lépéskor AChE

kémiai növényvédelmi munkálatok

hígítás, keverés felhordás évenként egyéni alapszint meghatározása szükséges

(permetezés) szezonban egyszer évenként

raktározás, szállítás, gépkezelés évenként

laboratóriumi munka évenként

ólom és vegyületei évenként bm

szelén évenként bm

rákkeltő vegyi anyagok évenként külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok, amelyek e táblázatban másutt nem szerepelnek

szén-diszulfid (szénkéneg) félévenként

szén-monoxid évenként bm

szén-tetraklorid (tetraklórmetán félévenként

sztirol évenként bm

tetraklór-etán félévenként

toluol évenként bm

triklór-etilén évenként bm

trinitro-toluol (trotyl) félévenként

tüdőfibrózist okozó porok a vizsgálatok gyakoriságát az illetékes munkavédelmi felügyelőség állapíthatja meg, a munkáltató által előzetesen megszerzett, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kiállított szakvélemény alapján (a szakvéleményhez a por mérési eredmények csatolása szükséges) az ernyőszűrő állomásokon készített tüdőfelvételek értékelése, ezt követően szükségessé váló klinikai vizsgálatok a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakrendelésén, valamint a pécsi Megyei Tüdőgyógyintézetben történnek

vanádium évenként

rezgés

kéz/kar

2,5-5 m/s2 (férfi) kétévenként első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után

1,0-2,5 m/s2 (sérülékeny csoport) kétévenként hideg/nedves munkakörnyezetben évente

egész testre ható kétévenként első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után

0,5-1,15 m/s2 (férfi)

0,5 m/s2 alatt (sérülékeny csoport) kétévenként hideg/nedves munkakörnyezetben évente

egyedi felmentés esetén évenként első ízben a munkába állást megelőzően

vinil-klorid félévenként

xilol évenként bm

zaj

81-85 dBAeq közötti zajexpozíció esetén 4 évenként a munkavállaló kérésére

86-90 dBAeq közötti zajexpozíció esetén 4 évenként halláspanasz esetén soron kívül

91-100 dBAeq közötti zajexpozíció esetén 2 évenként halláspanasz esetén soron kívül

100 dBAeq zajexpozíció felett évenként halláspanasz esetén soron kívül

4. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez117

Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek

1. Magasban végzett munka

2. Földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök

3. Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök A 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti az „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a „B” tűz- és robbanásveszélyes és a „C” tűzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek, valamint a vállalati „tűzvédelmi utasítás”-ban meghatározott munkakörök: az ipari robbantóanyagok gyártásával, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységek

4. Villamosüzemi munkakörök A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585)
Erősáramú üzemi szabályzat alapján erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység

5. a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM) Külön jogszabályban meghátározott tevékenység

b) Egyéb feszültség alatt végzett tevékenységek

6. Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység

7. Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka

Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni

A) Az 1-4. és a 6-7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál 40 éves korig háromévenként, 40-50 életév között kétévenként, 50 év felett évenként

B) Az 5. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál évenként

5. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek118

1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.

2. Döntés szükségessége

a) nehezen áttekinthető helyzetben,

b) új helyzetekben,

c) hiányos információk alapján,

d) ellentmondó információk alapján,

e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,

f) egymást gyorsan követő problémákban.

3. Alkotó szellemi tevékenység

a) zavaró ingerek környezetében,

b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.

4. Rutin szellemi munka

a) időkényszer viszonyai között,

b) rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,

c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.

5. Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer vagy különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben.

6. Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.

7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.

8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási, ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végzők.

9. Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint drogambulancián, illetve -osztályokon.

6. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók119

1. A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei.

2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők, a túlmunka esetenkénti igényével, rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel.

3. Hajléktalan munkavállalók.

4. Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első 2 évben.

5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást követő 3 évben.

7. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

A hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú és fokozottan járványveszélyes területek

Afganisztán

Algéria

Angola

Argentína

Bahama-szigetek

Bahrein

Banglades

Belize

Benin

Bolívia

Botswana

Brazília

Brunei

Burkina Faso

Burundi és Ruanda

Chile

Csád

Dél-afrikai Köztársaság

Ecuador

Egyesült Arab Emirátusok

Egyiptom

Elefántcsontpart

Etiópia

Francia Guyana

Fülöp-szigetek

Gabon, Egyenlítői-Guinea

Ghána

Guetemala

Guinea, Bissau-Guinea

Guyana

Haiti és a Dominikai Köztársaság

Hongkong

India

Indonézia

Irak

Irán

Izrael

Jemen (Észak- és Dél-Jemen)

Jordánia

Kambodzsa

Kamerun

Kenya

Kína

Kolumbia

Kongó

Korea (Észak- és Dél-Korea)

Közép-afrikai Köztársaság

Kuba

Kuvait

Laosz

Libanon

Libéria

Líbia

Madagaszkár

Malaysia

Mali

Marokkó

Mauritánia

Mauritius

Mexicó

Mongólia

Mozambik

Myanmar (az egykori Burma)

Namíbia

Nepál

Nicaragua

Niger

Nigéria

Omán

Pakisztán

Panama

Pápua Új-Guinea

Paraguay

Peru

Qatar

Sierra Leone

Srí Lanka és a Maldív-szigetek

Suriname

Szaúd-Arábia

Szenegál

Szíria

Szomália

Szudán

Tanzánia

Thaiföld

Togo

Törökország

Tunézia

Uganda

Venezuela

Vietnam

Zaire

Zambia

Zimbabwe

valamint a FÁK-országok (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Grúzia).

Az újonnan alakult államok névváltozása folyamatosan módosítandó.

8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez120

A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések

[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén található) a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]Megterhelések
Ter-
hes
Fia-
tal-
korú

<45

45-x

>x
Fia-
tal-
korú

>x

(1) éves éves

nők férfiak

1. Magából a munkavégzésből adódó megterhelések

1.1. Túlzott fizikai megterhelés

1.1.1. Dinamikus izommunka

1.1.1.1. Közepesen nehéz munka + (3),
(5)
(3) (3) (3),
(5)
(5)

1.1.1.2. Nehéz munka + + (3) (3) + (3) (3)

1.1.2. Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka

1.1.2.1. Anyagmozgatási munka + +

1.1.2.2. > 10 kg tömeg emelése + (5) (5) (5) + (5) (5)

1.1.2.3. Kényszertesthelyzetben végzett munka + (5) (5) (5) + (5)

1.1.2.4. Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának lehetőségével járó munka + (5) (5) (5) (5) (5)

1.2. Fokozott pszichés megterhelés

1.2.1. Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén (egyedi gépkiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere + + (5) (5) + (5)

1.2.2. Fokozott pszichés információ-terheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység (időhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő jelentésű információ felvétele és értelmezése nagypontosságú ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át + + (5) + (5)

1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka (9) + + (5) (5) (5) +

2.1. Fokozottan terhelő munkahelyi klíma

2.1.1. Hőterhelés121

2.1.1.1. Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka + + + + + + +

2.1.1.2. Közepesen nehéz fizikai munka + + (5) + (5)

2.1.1.3. Könnyű fizikai munka + + +

2.1.2. Hideg munkakörnyezetben végzett munka122 + + +

2.1.3. Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka + + (5)

2.1.4. Nedves munkakörnyezetben végzett munka + (5) + (5)

2.2.123 Kéz/kar rezgés 2,5 m/s2 expozíció felett + + + + + +

2.3.124 Egész testre ható rezgéssel járó munka: 0,5 m/s2 expozíció felett + + + + + +

2.4. Ionizáló sugár-expozícióban dolgozó + + +

2.5. Mikrohullámú sugár-expozíció + + +

2.6.125 Zajexpozícióban végzett munka: a munkavállalót érő, az alkalmazott egyéni hallásvédő eszköz zajcsillapító képességének figyelembevételével számított 87 dBA egyenértékű
A hangnyomásszintet meghaladó napi expozíció, illetve a munkavállalót érő 140 dBC csúcs hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi zajbehatás
+ + +

2.7. Túlnyomásban végzett munka + + (5) (5) +

2.8. Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója:

2.8.1. A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka +, (2) + (5), (8) (5) + (5)

2.8.2. Szerves oldószerek gyártásával, kiszerelésével és felhasználásával járó munkák +, (2) + (5) (5) + (5)

2.8.3. Higany és higanyvegyületek, indium és indium-vegyületek, VI. értékű króm és VI. értékű krómvegyületek előállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák +, (2) + (5) (5) + (5)

2.8.4. Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű felhasználásával járó munkák +, (2) + (5) (5) + (5)

2.8.5. Hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával járó munkák +, (2) + (5), 8 (5) + (5)

2.8.6. A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok +, (2) + (5) +

2.8.7. Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció:

aminopterin +, (2) + (5), (8) +

antikoagulánsok +, (2) + (5), (8) +

citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával járó munkák +, (2) + (5), (8) +

difenil-hidantoin +, (2) + (5), (8) +

dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése +, (2) + (5), (8) +

fenol +, (2) + (5), (8) +

halotán +, (2) + (5), (8) +

jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptíumok +, (2) + (5), (8) +

melfalán +, (2) + (5), (8) +

metil-CCNU +, (2) + (5), (8) +

nem szteroid ösztrogének +, (2) + (5), (8) +

nikotin +, (2) + +

tireosztatikumok (5), (8)

treoszulfán +, (2) + (5), (8) +

Szaporodást károsító anyagok 1. kategória126 +, (2) + +

2.8.8. Szaporodást károsító anyagok 2. kategória127 + + +

2.8.9. Mutagén anyagok 2. kategória128 + + +

hexametilfoszfortriamid + + +

dietilszulfát + + +

benz(a)pirén + + +

benz(d,e,f)krizén + + +

1,2 dibróm-3-klórpropán + + +

etilén-oxid + + +

metil-akrilamidometoxi-acetát (≥0,1% akrilamid-tartalommal) + + +

metil-akrilamidoglikolát (≥0,1% akrilamid-tartalommal) + + +

etilénimilin; azriridin + + +

akrilamid + + +

2.9. Tüdőfibrózist okozó porexpozíció129 + + +

2.10. Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek ellen + + +

Jelmagyarázat:

+ Tiltás.

(1) A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.

(2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.

(3) Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.

(4) Törölve.

(5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.

(6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.

(7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti döntés az (5) pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.

(8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő a (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.

(9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.

x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.

* Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.

9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez130

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges

1. Fizikai kóroki tényezők, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve placentaleválást eredményezhetnek, és nem szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen az alábbiak:

a) ütések, vibráció vagy mozgás;

b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;

c) zaj (fel- és leszálló repülőgépek zaja);

d) nem ionizáló sugárzás;

e) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás - akár létesítményen belül, akár azon kívül -, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.

2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2-4 csoportba tartoznak, amennyiben ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét, amennyiben nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.

3. Kémiai kóroki tényezők: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes, hogy veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét, továbbá amennyiben még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:

a) a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet alapján R40 és R47 jelölésű anyagok;

b) a külön rendeletben felsorolt rákkeltő hatású anyagok;

c) a mitosist gátló gyógyszerek;

d) szén-monoxid;

e) ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok.

9/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez131

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges

A) Hatóanyagok (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben), továbbá eljárások

1. Kémiai kóroki tényezők.

a) Azok a veszélyes anyagok, amelyek a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet előírásainak megfelelően mérgező (T), nagyon mérgező (T+), maró hatású (C) vagy robbanásveszélyes (E) osztályba sorolt anyagok és készítmények.

b) A károsító (Xn) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:

ba) nagyon súlyos, irreverzíbilis hatások veszélye (R39),

bb) irreverzíbilis hatások esetleges veszélye (R40),

bc) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

bd) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43),

be) hosszan tartó érintkezés velük súlyos egészségkárosodás veszélyével jár (R48),

bf) károsíthatják a termékenységet (R60),

bg) károsodást okozhatnak a magzatnak (61).

c) Az (Xi) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:

ca) nagyon gyúlékonyak (R12),

cb) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

cc) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43).

d) Eljárások:

da) auramin gyártása,

db) policiklikus, aromás szénhidrogének hatásának való kitétellel járó munkák szénből származó korom, szurok és kátrány jelenlétében,

dc) réz-nikkel ércek kiolvasztásakor és elektromos finomításakor keletkező por, füst és permet hatásának való kitétellel járó munkák,

dd) isopropyl-alkohol gyártásakor alkalmazott savas eljárás.

2. Biológiai kóroki tényezők

Olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti 3. és 4. csoportba tartoznak.

B) Folyamatok és munkaműveletek (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben)

1. Mérget termelő (kiválasztó) állatokkal végzett munka.

2. Állatok ipari méretben végzett levágása.

3. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok előállítására vagy alkalmazására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos munka.

4. Az A) 1. pontban hivatkozott kémiai anyagokat tartalmazó kádakkal, tartályokkal, tározókkal vagy szállítóedényekkel végzett munka.

5. A szerkezet összeomlásával végzett munka.

10. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Munkáltató megnevezése: ............................................................................

Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

Név: .............................................. Szül. év: ........... hó: ........................................ nap: ..........

Lakcím: ...................................................................... TAJ szám: ............................................

Munkakör: .................................................................................................................................

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését az alábbi indok(ok) alapján:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kelt: ...............................................................................................

..........................................................

kérelmező aláírása

11. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez132

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: ..........................................................

Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény133

A vizsgálat eredménye alapján ............................................................................ munkavállaló

Szül. év: ........ hó: ................................. nap: .......... .......................................... munkakörben

ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS134

Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás:

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva

Kelt: ...............................................................................................

....................................................

véleményező orvos

P. H.

12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez135

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése: ...................................................................

Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény

A vizsgálat eredménye alapján ............................................................................ munkavállaló

Szül. év: ........ hó: ................................. nap: .......... .......................................... munkakörben

ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS136

Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás:

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva

Kelt: ...............................................................................................

....................................................

véleményező orvos

P. H.

13. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Munkavállaló egészségügyi törzslapja

Név: Születési helye: Anyja neve:

Ideje:

Iskolai végzettsége: Szakmai képzettsége: Lakcíme:

Értesítési címe:

Családi anamnézis: Foglalkozási anamnézis

Szív-
érrend-
szeri
Légző-
szervi
Daga-
nat
Emész-
tőszer-
vi
Anyag-
csere

Pszich.

Egyéb

Expozíció
Időtar-
tam/év

Munkakör

Expozíció
Időtar-
tam/év

Munkakör

Apa Megterhelés Metilbromid

Anya Fizikai Metilklorid

Testvér(ek) Mentális Na-Al-fluorid (kriolit)

Életmód Pszichés Nikkel

Dohányzás Alkoholfogyasztás Nitrogénoxidul

Nem Igen Nem Igen Hideg Ólom és vegyületei

abbahagyta ideje menny. abbahagyta fajtája menny. Fizikai kóroki tényezők Nővényvédősz. megnev.

éve éve db éve liter Zaj

Sportolás Étkezési szokás Vibráció: kéz/kar

Rendszeres Rendszertelen Nem Korszerű Korszerűtlen Vibráció: egész test Szelén

Allergiás túlérzékenység (gyógyszer, vegyi anyag, egyéb): Ionizáló sugárzás Szénkéneg

Nem ionizáló sugárzás Szénmonoxid

Biológiai kóroki tényezők Széntetraklorid

Bejelentett foglalkozási betegség(ek), fokozott expozíció(k) Pszichoszociális kóroki tény. Sztirol

(diagnózis, bejelentés időpontja): Ergonómiai kóroki tényezők Tetraklóretán

Kémiai kóroki tényezők Toluol

Arzén és vegyületei Triklóretilén

Előző lényegesebb betegségek, műtétek, balesetek (diagnózis, Benzol Trinitrotoloul (trotyl)

időpont): Benzol aminovegyületei Vanádium

Benzol nitrovegyületei Vinilklorid

Dimetil-formamid Porok

Jelenlegi idült betegségek: Dioxan (dietilén dioxid) Azbeszt

Etiléndiklorid Tüdőfibr.-t ok. porok

Etilénoxid

Higany és vegyületei

Halothan Üveggyapot

Izocianát Egyéb

Kadmium és vegyületei

Mangán

Króm és vegyületei

Jogosítvány Eltitkolt betegségem nincs.

van nincs Egészségi állapotomról és a munkakörülményekről a felvilágosítást

Katonai szolgálat megkaptam.

Rendszeres gyógyszerszedés: volt nem volt ..................................................

munkavállaló

Előzetes munkaalkalmassági, záróvizsgálatok

Vizsgálatok időpontja

Üzem (üzemrész)

Munkakör

Panaszok

Testsúly, testmagasság kg cm kg cm kg cm kg cm

Bőr és látható nyálkahártyák

Mirigyek (pajzsmirigy)

Csontok és ízületek lúdtalp lúdtalp lúdtalp lúdtalp

Száj-, orr- és garatképletek

Fogazat

Tüdő

Szív

Érverés, vérnyomás /min Hgmm /min Hgmm /min Hgmm /min Hgmm

Érrendszer (variocositas, nodus)

Has

Idegrendszer

Hallás J. B. J. B. J. B. J. B.

Látás J. B. J. B. J. B. J. B.

Színlátás Színlátás Színlátás Színlátás

Kiegészítő szakvizsgálatok eredményei

Munkaalkalmasság, korlátozások,
feltételek

orvosi aláírás, bélyegző

Időszakos, soron kívüli orvosi vizsgálati lap

Név: Időszakos vizsgálat oka: Milyen időközönként végzendő:

A vizsgálat fajtája,
időpontja
Panaszok Vizsgálati adatok Orvosi megállapítása
(kórismével), tanácsadás, teendők
Vizsgálatot végző orvos aláírása

14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

(Címoldal)

..............................................................................

A munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra137

(A munkáltató tölti ki)

A munkavállaló neve: ............................................ Szül. ........ év ........ hó ................ nap .......

Lakcíme: ....................................................................................................................................

Munkaköre: .......................................................... TAJ száma: .................................................

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat138

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai139

Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő

jelzése megnevezése egészé-
ben
egy
részében
jelzése megnevezése egészé-
ben
egy
részében

1. Kézi anyagmozgatás 14. Porok, megnevezve:

1.1. 5 kp-20 kp

1.2. >20 kp-50 kp

1.3. >50 kp

2. Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka), egyéb: .....................
..............................................
15. Vegyi anyagok, megnevezve: ........................
..............................................
..............................................
..............................................

3. Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás) 16. Járványügyi érdekből kiemelt munkakör

4. Ülés 17. Fertőzésveszély

5. Állás 18. Fokozott pszichés terhelés

6. Járás 19. Képernyő előtt végzett munka

7. Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó) 20. Éjszakai műszakban végzett munka

8. Zaj 21. Pszichoszociális tényezők

9. Ionizáló sugárzás 22. Egyéni védőeszk. általi terhelés

10. Nem-ionizáló sugárzás 23. Egyéb: ..................................

11. Helyileg ható vibráció ..............................................

12. Egésztest vibráció ..............................................

13. Ergonómiai tényezők

Kelt: ....................., .................... év .............................. hó .............. napján

..............................................................

munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

(Hátoldal)

Munkáltató megnevezése: ....................................................

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve: ........................... Szül. ................ év ........ hó ..................... nap .......

Lakcím: .....................................................................................................................................

Munkakör: ..................................................... TAJ száma: .......................................................

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.

A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.

Kelt: ...................................................................

P. H.

.........................................................

munkáltató aláírása

15. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez140

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: .....................................................

Szakmai alkalmassági orvosi vélemény

A vizsgálat eredménye alapján .................................................................................. ügyfél

................................................................................................ szakmában

ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS

Nevezett szakmai alkalmasságát érintő korlátozás:

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva

Kelt: ...................................................................

P. H.

...................................................

foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa

15/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez141

Iskola/Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely* megnevezése: .....................................

Pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági vélemény

A vizsgálat eredménye alapján: ................................................................. tanuló/hallgató

TAJ szám: ........................................................................................................... szakmára

JAVASOLT IDEIGLENESEN
NEM JAVASOLT
NEM JAVASOLT*

Nevezett alkalmasságát érintő korlátozás: ..........................................................................

Ideiglenesen nem javasolt minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat: ............. hét múlva

Kelt: ...............................................................

P. H.

..................................................................
iskolaorvos/foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa*

* A megfelelő szöveget alá kell húzni.

16. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez142

A foglalkoztathatósági szakvéleményt kiállító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely neve, címe: .....................................

Szakvélemény a foglalkoztathatóságról

Az ügyfél neve: .................................................. TAJ száma: ...................................................

Szül. hely: ...................................................., idő: 19 ........... hó ................................ nap .......

I. Munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei egészségkárosodás miatt

csökkentek

nem csökkentek

II. Foglalkoztatási korlátozások

kizáró korlátozó

tényezők

1.1. Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.2. Ép színlátást igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.31. Teljes látóteret igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.32. Jó mélységlátást (térlátást) igénylő munka végzésére nem

alkalmas

1.4. Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.5. Jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem

alkalmas

1.6. Jó tapintást igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.7. Jó szaglást igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.8. Jó ízérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas

1.9. Jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem

alkalmas

2.1. Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas

2.2. Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem

végezhet

2.3. Tartós ülőmunkát nem végezhet

2.4. Tartós állómunkát nem végezhet

2.5. Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem

végezhet

2.61. Az ujjak használatát igénylő munkát nem végezhet

2.62. A karok, kezek használatát igénylő munkát nem végezhet

2.7. A lábak, lábfejek használatát igénylő munkát nem

végezhet

2.8. Egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást igénylő munkát

nem végezhet

3.1. Nehéz fizikai munkát nem végezhet

3.2. Közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet

3.3. Könnyű fizikai munkát nem végezhet

4.1. Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet

4.2. Együttműködést kívánó munkát nem végezhet

4.3. Érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet

5.1. Zajos munkahelyen munkát nem végezhet

5.2. Kéz- és karvibrációval járó munkát nem végezhet

5.3. Egésztest-vibrációval járó munkát nem végezhet

5.4. Nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem

végezhet

5.5. Poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen munkát nem

végezhet

5.6. Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet

5.7. Hideg munkahelyen munkát nem végezhet

5.8. Zárttéri meleg munkahelyen munkát nem végezhet

5.9. Változó hőmérsékletű munkahelyen munkát végezhet

5.10. Ionizáló sugárveszéllyel járó munkahelyen munkát nem

végezhet

5.11. Mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen

munkát nem végezhet

5.12. Allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet

5.13. Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet

5.14. Szabadban munkát nem végezhet

5.15. Zárt, szűk térben és/vagy föld alatti munkahelyen

munkát nem végezhet

6.1. Időkényszer keretei közötti munkát nem végezhet (pl.

futószalag)

6.2. Váltakozó munkahelyeken és gyakori utazást igénylő

munkahelyeken munkát nem végezhet

6.3. Önálló közlekedést igénylő munkahelyen munkát nem

végezhet

7.1. Teljes munkaidőben munkát nem végezhet

7.2. Túlmunkát, nyújtott műszakot igénylő munkahelyen

munkát nem végezhet

7.3. Többműszakos munkarendben munkát nem végezhet

Egyéb (beírandó)

III.143 A nevezett foglalkoztatható

ideiglenesen nem foglalkoztatható a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva

egészségi állapotának megfelelő munkafeltételeket biztosító munkahelyen foglalkoztatható

nem foglalkoztatható

P. H.

...........................................................

szakvéleményt kiállító orvos
neve és pecsétszáma

A megfelelő négyzetbe X-et kell tenni!

16/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez144

17. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez145

Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok (borító)

Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek (borító belseje)

A vizsgálatok köre


Kiemelt munkakörök, tevékenységek

Bakterio-
lógiai146

Bőr-
gyógyászati
TBC
(ernyőkép-
szűrés
érvényes
lelete)
Nemi
betegség
(lues
serológia)

1. Egészségügyi intézményekben az újszülöttek,
koraszülöttek, csecsemő- és gyermekbetegek
ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör

+

+

+

+

2. A bölcsődékben, óvodákban, csecsemő- és
gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a gyermekek
ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör;
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben,
családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet,
átmeneti otthon, nevelőszülői, helyettes szülői
ellátásban a gyermekek ellátásával kapcsolatos
valamennyi munkakör++++

3. Az anyatejgyűjtő állomásokon valamennyi
munkakör és anyatejet adó nők

+

+

+

+

4. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve
az ételt, italt) előállításával, valamint forgalmazásával
(kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-
gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó,
továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást
végző személy147


-


+


+


-

5. Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál
a tej fejését, kezelését és feldolgozását végző személy

-

+

+

-

6. Állami gazdaságnál, mezőgazdasági szövetkezeti
társulásnál, részvénytársaságnál, valamint
magángazdálkodóknál szarvasmarha-tenyésztés és
-tartás munkakör
- - + -

7. Ivóvíz-minőségű vízellátást szolgáló berendezések,
létesítmények működésével, szerelésével és
karbantartásával kapcsolatos munkakör

-

+

+

-

8. Gyógynövény, gyógynövénykivonat, valamint
az élelmiszer és gyógyszer fogalomkörébe nem
tartozó egyéb, de az emberi szervezetbe kerülő vagy
azzal érintkezésben használatos anyagok,
készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz,
tápszerek stb.) előállításával, kiszerelésével
kapcsolatos valamennyi munkakör-++-

9. Nagy-, közép- és kisüzemű gyógyszergyártás
és -elosztás területén (pl. gyógyszergyár, infúziós
laboratórium, gyógyszerkészítő galenusi laboratórium
stb.) mindazon munkakör, ahol a dolgozó a
gyógyszerrel közvetlenül érintkezik (gyártás,
csomagolás, edényzet mosogatása stb.), illetve
a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak
valamennyi munkaköre
-
+
+
-

(1. oldal)

Adatok

Neve: ..................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Születési éve: .......................................................................................................................

Lakcíme: .............................................................................................................................

Kelet Gazdálkodó
szervezet/vállalkozás neve
Foglalkozás Munkakör
vagy tevékenység

(2. oldal)

Kelet Gazdálkodó
szervezet/vállalkozás neve
Foglalkozás Munkakör
vagy tevékenység

(3. oldal)

Alkalmassági vizsgálatra jogosult orvos

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

.............................................. -tól .................................... -ig

(Változás esetén töltendő ki!)

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

Név: ........................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................

Telefonszám: ...........................................................................................................................

(4. oldal)

Egészségügyi Nyilatkozat

Alulírott kötelezem magam arra, hogy

1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:

sárgaság,

hasmenés,

hányás,

láz,

torokgyulladás,

bőrkiütés,

egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is),

váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;

2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.

Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik.

Kelt: ...............................................................

...................................................

vizsgált személy aláírása

(5. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

előzetes

vizsgálat fajtája148 időpont vélemény aláírás

(6. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

előzetes

vizsgálat fajtája149 időpont vélemény aláírás

(7. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

időszakos

vizsgálat fajtája150 időpont vélemény aláírás

(8. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

időszakos

vizsgálat fajtája151 időpont vélemény aláírás

(9. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

időszakos

vizsgálat fajtája152 időpont vélemény aláírás

(10. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

soron kívüli

vizsgálat fajtája153 időpont vélemény aláírás

(11. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

soron kívüli

vizsgálat fajtája154 időpont vélemény aláírás

(12. oldal)

Munkaköri (1) Szakmai (2) Személyi higiénés (3)

alkalmassági vizsgálat

soron kívüli

vizsgálat fajtája155 időpont vélemény aláírás

(13. oldal)

Kötelező vizsgálatok

Széklettenyésztés (1), Tüdő rtg. vizsgálat (2), Bőrgyógyászati vizsgálat (3), Lues serológia (4).

Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény

(14. oldal)

Kötelező vizsgálatok

Széklettenyésztés (1), Tüdő rtg. vizsgálat (2), Bőrgyógyászati vizsgálat (3), Lues serológia (4).

Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény

(15. oldal)

Kötelező vizsgálatok

Széklettenyésztés (1), Tüdő rtg. vizsgálat (2), Bőrgyógyászati vizsgálat (3), Lues serológia (4).

Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény

(16. oldal)

Kötelező vizsgálatok

Széklettenyésztés (1), Tüdő rtg. vizsgálat (2), Bőrgyógyászati vizsgálat (3), Lues serológia (4).

Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény Vizsgálat fajtája Időpont Eredmény1  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


2  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


3  Megállapította: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


4  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


5  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


6  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


7  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


8  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


9  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 4. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


10  Megállapította: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


11  Lásd: 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet.


12  Megállapította: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.


13  Beiktatta: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (3). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


14  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


15  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


16  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


17  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


18  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


19  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


20  Hatályon kívül helyezte: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 24. § d). Hatálytalan: 2007. V. 13-tól.


21  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a).


22  Megállapította: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 2. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


23  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


24  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a).


25  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 5. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


26  Beiktatta: 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 14. § a). Hatályos: 2003. I. 1-től.


27  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (4). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


28  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


29  Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) a).


30  Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) b).


31  Megállapította: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 3. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


32  Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § a).


33  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) b), 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § a).


34  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


35  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (5). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


36  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (2) a).


37  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


38  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1).


39  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1).


40  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1). Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) c).


41  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1).


42  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1).


43  Jelölését módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (1).


44  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (6). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


45  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (7). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


46  Megállapította: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 4. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


47  Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 8. § b). Hatálytalan: 2010. IV. 1-től.


48  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a).


49  Megállapította: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 18. § (2) b). Hatályos: 2000. IV. 1-től.


50  Lásd: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet.


51  Beiktatta: 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2007. XII. 27-től.


52  Megállapította: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 16. §. Módosította: 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 5. §.


53  Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § b).


54  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 6. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


55  Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) e).


56  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 6. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


57  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 6. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


58  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 7. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


59  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 7. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


60  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 8. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


61  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 8. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


62  Megállapította: 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2011. XII. 24-től.


63  Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) g), 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 3. § (2).


64  Módosította: 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 3. § (2).


65  Megállapította: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 5. § (2). Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a), c).


66  Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § c).


67  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a), 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § d).


68  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a), 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § d).


69  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 9. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


70  Módosította: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 9. § (2), 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) d), 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 3. § (2), 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § d).


71  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 10. § (1). Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) a).


72  A második mondatot beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


73  Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § e).


74  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) e), 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § e).


75  Módosította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 20. § (4) j).


76  Beiktatta: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 6. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


77  A második mondatot beiktatta: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 7. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


78  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (1). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


79  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (2). Az utolsó előtti mondat szövegét megállapította: 9/2002. (III. 12.) EüM rendelet 4. § (3) c). Hatályos: 2002. III. 17-től. Az utolsó mondatot beiktatta: 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 14. § b). Hatályos: 2003. I. 1-től.


80  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (2)-(3). Módosítva: 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 3. § (2) alapján.


81  Számozását módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (2).


82  Megállapította: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 18. § (2) c). Számozását módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (2).


83  Lásd: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet.


84  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. § (4). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


85  Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 11. § f).


86  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 10. § (9). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


87  Megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 12. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


88  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (1).


89  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (2) b).


90  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


91  Beiktatta: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


92  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 8. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


93  Beiktatta: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2010. IV. 1-től.


94  Beiktatta: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2010. IV. 1-től.


95  Megállapította: 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2010. VIII. 1-től.


96  Megállapította: 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet 3. § (1). Módosította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 9. §.


97  Beiktatta: 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2010. VIII. 1-től.


98  Beiktatta: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 10. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


99  Beiktatta: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 10. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


100  Megállapította: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


101  Beiktatta: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


102  Beiktatta: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


103  Megállapította: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.


104  Megállapította: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


105  Beiktatta: 13/2014. (III. 14.) NGM rendelet 2. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.


106  Beiktatta: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


107  Beiktatta: 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. XII. 5-től.


108  A második mondat szövegét megállapította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 13. §. Hatályos: 2000. XI. 29-től.


109  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 1. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


110  S. typhi, S. paratyphi A, B, C., egyéb Salmonella, Shigella, enteropathogen coli törzs (3 éven felüliekkel közvetlenül foglalkozók esetében csak E.coli 0124) Campylobacter, Yersinia enterocolitica.


111  Lásd: 1995. évi XC. törvény, 2003. évi LXXXII. törvény.


112  Tanulók esetében a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 1 héten belül töltendő ki.


113  Módosította: 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet 6. § (5) f).


114  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (2) c).


115  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 21. § (2). A táblázat szövegét módosította: 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 4. §, 1. melléklet 2-3.


116  Módosította: 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 4. §, 1. melléklet 1.


117  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 21. § (2). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


118  Főként a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti „D” foglalkozás-egészségi osztályba tartozók esetében fordulnak elő.


119  Az adatokat csak a foglalkozás-egészségügyi orvos kérdezheti ki, és azokat szolgálati titokként kell kezelni.


120  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 21. § (2). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


121  Megállapította: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § 2. számú melléklet.


122  Megállapította: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § 2. számú melléklet.


123  Megállapította: 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdés c) pont.


124  Megállapította: 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdés c) pont.


125  Megállapította: 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 15. § (5) bekezdés.


126  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú melléklet 31. pont


127  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú melléklet 31. pont


128  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú melléklet 30. pont


129  Megállapította: 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1.2 pont


130  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 21. § (2). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


131  Megállapította: 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 21. § (2). Hatályos: 2007. V. 13-tól.


132  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (2) g), (3) a).


133  A II. fokú döntés ellen a bírósághoz lehet fellebbezni 15 napon belül.


134  A megfelelő szöveget alá kell húzni.


135  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (2) g), (3) a).


136  A megfelelő szöveget alá kell húzni.


137  Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.


138  A megfelelő szöveget alá kell húzni.


139  A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.


140  Megállapította: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 12. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.


141  Beiktatta: 80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet 8. §. Hatályos: 2004. I. 22-től.


142  Módosította: 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet 3. § (3).


143  Módosította: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (3) b).


144  Hatályon kívül helyezte: 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 13. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


145  Beiktatta: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 14. § (4). Hatályos: 2000. XI. 29-től.


146  S.-typhi, S.paratyphi A,B,C, egyéb Salmonella, Shigella, enteropathogen coli törzs (3 évesn belüliekkel közvetlenül foglalkozó esetében csak E.coli 0124) Campylobacter, Yersinia enterocolitica.


147  Lásd: 1995. évi XC. törvény, 2003. évi LXXXII. törvény.


148  (1), (2) vagy (3) írandó be!


149  (1), (2) vagy (3) írandó be!


150  (1), (2) vagy (3) írandó be!


151  (1), (2) vagy (3) írandó be!


152  (1), (2) vagy (3) írandó be!


153  (1), (2) vagy (3) írandó be!


154  (1), (2) vagy (3) írandó be!


155  (1), (2) vagy (3) írandó be!A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!