Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IV.1.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról1

Az Országgyűlés

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról (a továbbiakban: MFB Zrt.) a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokat, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos különleges fejlesztési igényeket és forráskezelési feladatokat, továbbá az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának követelményét szem előtt tartva2

a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

AZ MFB ZRT. ÁLTALÁNOS JOGÁLLÁSA

1. § (1) Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet.

(2)3 Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, biztosítékul adása semmis.

(3)4 Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább 100.000.000.000,- Ft, azaz százmilliárd forint.

(4) Az MFB Zrt. székhelye Budapest.

(5)5 Az MFB Zrt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(6)6 Az MFB Zrt. nem köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz.

(7)7 Az MFB Zrt. a prudenciális követelmények tekintetében a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) szerint jár el az e törvényben foglalt eltérésekkel.

II. Fejezet

AZ MFB ZRT. FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2. §8 Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen

a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonásában és közvetítésében;

b)9 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó, kiemelt jelentőségű üggyel összefüggő beruházások, valamint egyéb állami, önkormányzati fejlesztések és beruházások (így különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások és mindezek bővítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások hitel- és tőkefinanszírozásában;

c)10 a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;

d)11 az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a támogatás közvetítést, illetve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;

e)12 az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetőleg támogatások közvetítésének, felhasználásának előkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában;

f)13 a Kormány határozata alapján

1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához,

2. a lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére,

3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz

szükséges hitelek refinanszírozásában;

g)14 a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában;15

h)16

i)17 a Kormány határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységéhez szükséges hitelek, illetve kölcsönök finanszírozásában;

j)18 jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a kötelező intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában;

k)19 a 2. mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;

l)20 az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására;

m)21

3. §22 (1) Az MFB Zrt. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezhet.

(2) Az MFB Zrt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:

a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;

c) pénzügyi lízing;

d) a 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan

1.23 pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó részére,

2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;

e)24 kezesség és garancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

f) hitelreferencia szolgáltatása;

g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

i)25 pénzügyi szolgáltatás közvetítése.

(3)26 Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - jogszabály, vagy az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból és európai uniós forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:

a) támogatott pályázatok kezelését;

b) döntés-előkészítést;

c) pénzügyi lebonyolítást;

d) monitoring végzését;

e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;

f) európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;

g) tanácsadást; valamint

h) egyéb, az a)-g) pontban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.

(4)27 Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet vásárolhat.

(5)28 Az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.

(6)29 Kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott társasági részesedések tulajdonjogának - az erre feljogosított szervezet által történő - átruházása, biztosítékul adása vagy más módon történő megterhelése, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítása, illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetése esetén kell az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni.

(7)30

(8)31

(9)32 Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett e törvény erejénél fogva az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon).

(10)33 Az MFB Zrt. a rábízott vagyon körébe tartozó állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván. Ezen elkülönített nyilvántartás tételesen tartalmazza a társasági részesedések könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékvesztés összegét, és az azokban bekövetkezett változásokat is.

(11)34 Az értéken történő nyilvántartástól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.

(12)35 Az MFB Zrt.-nek az (5) bekezdés alapján az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeit a központi költségvetés biztosítja.

(13)36 Az MFB Zrt. a rábízott vagyon értékének megőrzéséről köteles gondoskodni.

(14)37 Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.

(15)38

4. §39 (1)40 Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül vagy más pénzügyi intézményen keresztül végezhet.

(2)41 Az MFB Zrt. beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési célú hitelen, illetve kölcsönön kívül kizárólag

a) immateriális javak,

b) befektetett pénzügyi eszköz,

c) befektetett eszközt terhelő általános forgalmi adó,

d) forgóeszközigény,

e) fejlesztési vagy forgóeszköz hitel, illetőleg kölcsön kiváltásának,

f) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének és

g) a tulajdonában álló, illetőleg a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok

finanszírozására nyújthat hitelt, illetve kölcsönt.

(3)42 Az MFB Zrt. csak

a) a (2) bekezdésben meghatározott hitelhez, illetőleg kölcsönhöz,

b) támogatáshoz,

c) ajánlattételhez,

d) szolgáltatás nyújtásához,

e) vállalkozási szerződéshez

kapcsolódóan vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.

(4)43 Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján biztosított, és/vagy az MFB Zrt. fedezetértékelési szabályzata szerinti mértékű fedezetek a hitelnyújtáskor vagy a későbbiekben rendelkezésre állnak. Ha mindez a 2. § b)-c) és k) pontjában megjelölt feladatok teljesíthetőségét akadályozza, akkor ezen feladatok teljesítésének kell elsőbbséget biztosítani.

(5)44 Az MFB Zrt.

a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet, és

b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet

kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve hozamvédelem) alapján kellően biztosított.

(6)45

(6)46 Az MFB Zrt. kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak olyan személy, illetve szervezet érdekében vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, kivéve a mezőgazdasági őstermelőket és családi gazdálkodókat.

(7)-(8)47

III. Fejezet

AZ MFB ZRT. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KORMÁNYZATI KAPCSOLATAI

Költségvetési kapcsolatok

5. §48 (1)49 Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által

a) forrásszerzés céljából igénybe vett hitelekből, felvett kölcsönökből és kibocsátott kötvényekből az MFB Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;

b)50 a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből és garanciából származó, az MFB zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért;

c) forrásszerzés céljából a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 48. § (1) bekezdése szerinti bel- és külföldi szakmai ügyféltől bankközi piacon elfogadott betétekből, valamint

d) végrehajtott deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költségéből eredő, az MFB Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.

(2)51 Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány határozata alapján az állam nevében árfolyam-fedezeti megállapodást köthet az MFB Zrt.-vel az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betéthez, igénybe vett hitelhez, felvett kölcsönhöz és kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan, azok euróban kifejezett összege, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján a forrásbevonással összefüggő deviza csereügylet miatt az MFB Zrt.-t euróban terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében.

(3)52 A költségvetési törvényben meg kell határozni:

a)53 a forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betétek, továbbá igénybe vett hitelek, felvett kölcsönök, és kibocsátott kötvények - devizában történő forrásbevonás esetén a szerződéskötés vagy a kötvénykibocsátás napján azok Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értékén számított - állománya és az (1) bekezdés d) pontja alapján végrehajtott deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költsége együttes állományának felső határát;54

b)55 az MFB Zrt. által az (1) bekezdés b) pontja alapján állami kezesség mellett nyújtott hitelek, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezesség és garancia állomány felső határát;56

c)57 az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betétekhez, igénybe vett hitelekhez, felvett kölcsönökhöz és kibocsátott kötvényekhez, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján végrehajtott forrásbevonással összefüggő deviza csereügyletekhez kapcsolódó árfolyam-fedezeti megállapodások által fedezett források forintban számított, együttes állományának felső határát;58

d)59 az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek és kölcsönök állományát, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és/vagy eszközoldali kamattámogatást biztosít.

(3a)60 Az MFB Zrt.-nek az (1) bekezdés d) pontja szerinti fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés közvetlenül biztosítja.

(3b)61 A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott állományok együttes összege, valamint a (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső határként meghatározott összegeket.

(3c)62 Devizában megvalósuló kötvény kibocsátási program esetén, a programban meghatározott kibocsátási időszak lezárultáig a (3b) bekezdés szerinti állományok együttes összegének meghatározásakor - a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően - a kötvény kibocsátási program teljes keretösszegét kell állományként figyelembe venni, a program alapján történt első kötvénykibocsátás időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított összegben.

(3d)63 E § alkalmazásában pótlási költség

a) hosszú pozíció esetén: az az összeg, amennyivel a származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz piaci értéke (vagy deviza esetén az elszámoló ára) meghaladja a határidős szerződés tárgyának névértékét;

b) rövid pozíció esetén: az az összeg, amennyivel a határidős szerződés tárgyának névértéke meghaladja a származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz piaci értékét (vagy deviza esetén az elszámoló árát).

(4)64 Az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonását az államháztartásért felelős miniszterrel és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyeztetve végzi.

(5)65 Az (1) bekezdésben szereplő kezességek vállalására, beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokat - a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - kell alkalmazni.

(6)66 Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fizetési kötelezettségek biztosítékaként az e törvény alapján vállalt jogszabályi állami kezességen túlmenően a hitelező további fedezet előírására nem köteles.

(7)67 Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja alapján vállalt jogszabályi állami kezességgel kapcsolatosan az állam kezességvállalási díjat nem számol fel.

(8)68 Az MFB Zrt. javára vagy érdekében fennálló állami kezességgel érintett alapjogviszony módosítása esetén az állami kezesség - az államháztartásért felelős miniszter külön hozzájárulása nélkül - az alapjogviszony változásához igazodva áll fenn, feltéve, ha a változás nem érinti a fennálló kezességvállalással biztosított alapjogviszonynak az állami kezességvállalásra vonatkozó jogszabályokban vagy kormányhatározatban rögzített feltételeit.

Az MFB Zrt. kormányzati kapcsolatai

5/A. §69 A Kormánynak biztosítania kell az MFB Zrt. hosszú távú és stabil működőképességét.

6. § (1)70 Az MFB Zrt. előző évi tevékenységéről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter legkésőbb augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak.71

(2) A beszámolónak részletesen elemeznie kell az MFB Zrt. éves tevékenységét, a gazdálkodás célszerűségét és jövedelmezőségét. A beszámolónak tartalmaznia kell a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet elemzését, az előző évben vállalt, a korábbi időszakról áthúzódó kötelezettségeket, valamint ezek esedékességének ismertetését és értékelését, továbbá a központi költségvetéssel való elszámolások eredményeit is.

(3)72 A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Zrt. pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét.

IV. Fejezet

AZ MFB ZRT. MŰKÖDÉSE

Az MFB Zrt. gazdálkodása

7. §73 (1) Az MFB Zrt. tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.

(2)74

Az MFB Zrt. prudens működésére vonatkozó szabályok

8. §75 (1)76 Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által

a) a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének kétszáz százalékát,

b)77 hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjaival szembeni együttes kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének negyvenöt százalékát.

(2)78 Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 110., 112. és 117-121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89-91., 102-106. és 411-428. cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3)79 Az MFB Zrt. kizárólag

a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, befektetési alapkezelőben, tőzsdében, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,

b)80 a 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben és azok jogutódjaiban,

c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, 1990. január 1. napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban,

d) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,

e) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban, vagy

f) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban szerezhet közvetlenül vagy közvetve tulajdonrészt.

(4)81 Az MFB Zrt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.

(5)82 A (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat az MFB Zrt. közvetett részesedésszerzése esetén csak akkor kell alkalmazni, ha a részesedést olyan gazdasági társaság szerzi meg, amelyben az MFB Zrt. tulajdoni részesedése alapján a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik.

(6)83 A Hpt. 172-176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11-24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.

8/A. §84 Az 1. és 2. mellékletben szereplő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik kivéve, ha a tulajdonos (alapító), illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.

9. §85 (1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében

a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és

b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet

szerezhet.

(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.

(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba, illetve kockázati tőkealapokba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.

9/A. §86 A Hpt.-ben foglaltakon túl a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországán kívüli országban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, amelyben az állam, területi közigazgatási szervezet vagy helyi hatóság - külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetve - többségi részesedéssel rendelkezik, az MFB Zrt. részére a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélye és magyarországi fióktelep létesítése nélkül is nyújthat hitelt és pénzkölcsönt.

Az üzleti könyvek vezetése. Az éves beszámoló

10. §87 (1)88 Az MFB Zrt. köteles a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.89

(2)90 Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter elé terjeszteni. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.

Titoktartás91

10/A. §92 (1)93 Az MFB Zrt. esetében - az ügyfél személyének, az ügylet összegének, valamint az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződések, biztosítéki szerződések, továbbá a kapcsolódó végrehajtási eljárás iratai kivételével - banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

(2) Nem minősül banktitoknak az MFB Zrt. tulajdonában álló, illetőleg a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok tulajdonlásával, illetve tulajdonosi irányításával összefüggő az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely e társaságok személyére, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi kapcsolataira vonatkozik.

10/B. §94 A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.

V. Fejezet

AZ MFB ZRT. FELÜGYELETE

11. § (1)95 Az MFB Zrt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - az MNB látja el.

(2)96 Az MNB az általa végzett vizsgálat eredményéről készült jelentést a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek küldi meg, aki a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül azt a Kormány elé terjeszti.

VI. Fejezet

AZ MFB ZRT. SZERVEZETE

Az MFB Zrt. szervei

12. §97 Az MFB Zrt. irányító, döntéshozó és ellenőrző szervei a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az igazgatóság és a felügyelő bizottság.

A tulajdonosi jogok gyakorlója

13. § (1)98 Az MFB Zrt.-ben az államot mint egyszemélyes tulajdonost a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviseli.

(2)99

(3)100 Az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vizsgálja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem érintik az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.

13/A. §101 (1)102 A Hpt. 137. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti engedély nem szükséges az MFB Zrt. vezető állású személyének, illetve ügyvezetőjének megválasztásához, illetve kinevezéséhez.

(2)103 Vezető állású személynek, illetve ügyvezetőnek az a személy választható meg, illetve nevezhető ki, aki megfelel a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek azzal, hogy ügyvezetővé az a személy is megválasztható, illetve kinevezhető, aki rendelkezik hitelintézetnél, vagy szakosított hitelintézetnél szerzett legalább 10 éves szakirányú vezetői gyakorlattal.

(3)104 Vezető állású személy, illetve ügyvezető megválasztását, illetve kinevezését az MFB Zrt. a kinevezéstől számított 2 munkanapon belül köteles az MNB-nek bejelenteni. A bejelentésre a Hpt. 155. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(4)105 Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternél a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.

(5)106 A jelen § rendelkezéseit e törvény mellékleteiben szereplő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelelően alkalmazni kell.

13/B. §107 Kizárólag a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek engedélye szükséges az MFB Zrt. alapító okiratának módosításához a következő esetekben:

a) a cég nevének és székhelyének megváltoztatása,

b) az igazgatóság jogkörének módosítása.

Az igazgatóság

14. § (1) Az igazgatóság az MFB Zrt. ügyvezető szerve.

(2)108

(3)109 Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] nem lehet európai parlamenti, országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselő, valamint nemzetiségi szószóló.

(4)110 Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

15. §111 (1) Az MFB Zrt. munkaszervezetének élén a szakosított hitelintézettel munkaviszonyban álló vezérigazgató áll.

(2)112 A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek erre vonatkozó külön döntése nélkül - az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.

(3)113 Amennyiben az igazgatóság tagja, vagy a vezérigazgató a megválasztása, illetve munkaviszonya létesítését megelőző 6 hónapon belül a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja volt, úgy rá a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 55. § (8) bekezdésében hivatkozott 55. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

A felügyelő bizottság

16. § (1) A felügyelő bizottság az MFB Zrt. ellenőrző szerve.

(2)114

(3)115 A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter választja meg és hívja vissza.

(4)116

16/A. §117 Az MFB Zrt. könyvvizsgálóját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter választja meg, határozott időtartamra.

Az MFB Zrt. alkalmazottai

17. § (1)118 Az MFB Zrt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Zrt. szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni.

(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot, banktitkot és értékpapír-titkot megőrizni.

(3)119 Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg.

Az összeférhetetlenség

18. § (1)120 Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Ptk.-ban, a Hpt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

(2)121 Az MFB Zrt. alkalmazottai munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem létesíthetnek, kivéve ha

a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,

b) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.

(3) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjai, alkalmazottai pártban tisztséget nem viselhetnek, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhatnak.

(4)122 Az MFB Zrt. alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve ha

a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,

b) helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,

c) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.

(5) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben az (1)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A bejelentésekről az MFB Zrt. köteles nyilvántartást vezetni.

(6)123 Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.

18/A. §124

18/B. §125

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

19. § E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

Felhatalmazás

20. §126 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza azon gazdasági társaságokat, amelyekben az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerint tulajdont szerezhet.

21. §127 E törvény alkalmazásában

1. fejlesztési tőkefinanszírozás: az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban (a továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a fejlesztési tőkefinanszírozás jogcímén juttatott forrásból kizárólag

a) beruházás,

b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,

c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,

d) beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközigény,

e) a kutatás-fejlesztés-innováció keretében, az Európai Unió vonatkozó szabályozása szerinti tevékenység

finanszírozható, valamint

f) a céltársaságnak cégalapítás vagy tőkeemelés végrehajtása útján korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban történő közvetlen részesedésszerzése finanszírozható, ha az a)-e) pontban foglaltakat közvetlenül a céltársaság részesedésszerzésével érintett korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság valósítja meg;

2.128 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.

22. §129 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIX. törvénnyel megállapított 10/A. §-ban foglaltakat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.

23. §130

VIII. Fejezet131

24. §132

1. melléklet a 2001. évi XX. törvényhez133

Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján az állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:

1. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6. Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. melléklet a 2001. évi XX. törvényhez134

Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:

1. MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9. MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10. EHPSZ Első Hazai Pénzügyi Szolgáltatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

11. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12.135 MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13.136 Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság1  Kihirdetve: 2001. V. 23.


2  Módosította: 2007. évi LXXVI. törvény 7. § (2). A módosítás szerint ahol az MFB tv. az „MFB Rt.” kifejezéssel él, ott annak helyébe az „MFB Zrt.” kifejezés lép. A továbbiakban ezt a változást külön lábjegyzettel nem jelezzük.


3  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 10. § (1). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § a).


4  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 10. § (2). Hatályos: 2010. VI. 17-től. Lásd: 2010. évi LII. törvény 38. § (1).


5  Megállapította: 2006. évi IV. törvény 351. § (2). Végre nem hajtható módosítására lásd: 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § a). Módosította: 2014. évi XV. törvény 77. § (1) a), 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) a).


6  Beiktatta: 2002. évi LXIV. törvény 290. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től.


7  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 25. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


8  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től.


9  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 26. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


10  Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 37. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.


11  Megállapította: 2006. évi LXV. törvény 6. § (1). Hatályos: 2006. VIII. 24-től.


12  Megállapította: 2006. évi LXV. törvény 6. § (1). Hatályos: 2006. VIII. 24-től.


13  Megállapította: 2005. évi LXVI. törvény 2. §. Hatályos: 2005. VI. 29-től.


14  Beiktatta: 2005. évi LXVI. törvény 2. §. Hatályos: 2005. VI. 29-től.


15  Lásd: 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat.


16  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) a). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


17  Beiktatta: 2007. évi LXXVI. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII. 1-től.


18  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 23. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


19  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 26. § (2). Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) b), 2014. évi XXXV. törvény 35. § (1).


20  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 11. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § a).


21  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCXXXVI. törvény 36. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től. Végre nem hajtható hatályon kívül helyezésére lásd: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) a).


22  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 2. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től.


23  Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.


24  Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) c).


25  Megállapította: 2009. évi CL. törvény 64. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


26  Megállapította: 2014. évi XCI. törvény 1. §. Hatályos: 2014. XII. 24-től.


27  Beiktatta: 2007. évi LXXVI. törvény 2. §. Hatályos: 2007. VII. 1-től.


28  Megállapította: 2011. évi CXCVI. törvény 30. § (1). Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (5), 2014. évi XXXV. törvény 34. § a), b).


29  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 12. § (2). Hatályos: 2010. VI. 17-től.


30  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVI. törvény 31. § k). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


31  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) b). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


32  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 12. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § a).


33  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 24. § (1). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


34  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 12. § (2). Hatályos: 2010. VI. 17-től.


35  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 24. § (2). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


36  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 24. § (2). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


37  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 24. § (2). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


38  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) b). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


39  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 3. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től.


40  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 25. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


41  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 25. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


42  Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 38. §. Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) d).


43  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 28. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től. Módosította: 2014. évi XV. törvény 77. § (1) b).


44  Megállapította: 2014. évi XXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2014. IX. 30-tól.


45  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) c). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


46  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 28. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től. Módosította: 2014. évi XV. törvény 77. § (1) b).


47  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) d). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


48  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 4. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től.


49  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


50  Módosította: 2014. évi XV. törvény 77. § (1) c).


51  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 26. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


52  Megállapította: 2006. évi CXXI. törvény 18. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.


53  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


54  Lásd: 2014. évi C. törvény 49. § (1).


55  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től. Módosította: 2014. évi XV. törvény 77. § (1) d).


56  Lásd: 2014. évi C. törvény 49. § (2).


57  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


58  Lásd: 2014. évi C. törvény 49. § (3).


59  Beiktatta: 2007. évi LXXVI. törvény 4. §. Hatályos: 2007. VII. 1-től.


60  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


61  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


62  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


63  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


64  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 14. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § c).


65  Megállapította: 2012. évi CXIV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2012. VII. 24-től.


66  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


67  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 29. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


68  Beiktatta: 2012. évi CLXXII. törvény 18. § (1). Hatályos: 2012. XI. 28-tól.


69  Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 30. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


70  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 5. § (1). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § d).


71  Lásd: 2010. évi LII. törvény 38. § (3).


72  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 5. § (2). Hatályos: 2003. VI. 15-től.


73  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 27. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


74  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXIX. törvény 19. §. Hatálytalan: 2014. IX. 30-tól.


75  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 7. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től. Az MFB Rt. az e §-ban foglalt előírásoknak - a 2003. június 15-én már meglévő ügyletei tekintetében - legkésőbb 2004. június 30-ig köteles eleget tenni.


76  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 31. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


77  Megállapította: 2014. évi XCI. törvény 2. §. Hatályos: 2014. XII. 24-től.


78  Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 31. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


79  Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


80  Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (1).


81  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 15. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § e).


82  Megállapította: 2014. évi XCI. törvény 3. §. Hatályos: 2014. XII. 24-től.


83  Beiktatta: 2004. évi XLVIII. törvény 141. § (4). Módosította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § b).


84  Megállapította: 2010. évi XC. törvény 148. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § f), g).


85  Megállapította: 2014. évi XXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2014. IX. 30-tól.


86  Beiktatta: 2012. évi CLXXII. törvény 18. § (2). Módosította: 2013. évi CXLIII. törvény 43. § a).


87  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 8. §. Hatályos: 2003. VI. 15-től.


88  Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


89  Lásd: 2010. évi LII. törvény 38. § (2).


90  Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § h).


91  Beiktatta: 2014. évi XXXV. törvény 28. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


92  Beiktatta: 2014. évi XXXV. törvény 28. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


93  Megállapította: 2014. évi LXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2014. XII. 6-tól. Módosította: 2014. évi XCI. törvény 5. §.


94  Beiktatta: 2014. évi XXXV. törvény 28. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


95  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 9. §. Módosította: 2012. évi CLXXII. törvény 18. § (3), 2013. évi CXLIII. törvény 43. § b).


96  Módosította: 2013. évi CXLIII. törvény 43. § c), 2014. évi XXXV. törvény 34. § i).


97  Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


98  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 16. § (1). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § j).


99  Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (6). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.


100  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 10. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


101  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 16. § (2). Hatályos: 2010. VI. 17-től. Lásd: 2010. évi LII. törvény 40. §.


102  Módosította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § c).


103  Módosította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § d).


104  Módosította: 2013. évi CXLIII. törvény 43. § d), 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § e).


105  Módosította: 2013. évi CXLIII. törvény 43. § b), 2013. évi CCXXXVI. törvény 35. § f), 2014. évi XXXV. törvény 34. § k).


106  Beiktatta: 2010. évi XC. törvény 148. § (3). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (1).


107  Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 16. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § i).


108  Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XLVIII. törvény 147. § (1) d). Hatálytalan: 2004. VI. 2-től.


109  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 17. §. Módosította: 2012. évi XXXVI. törvény 158. § (14), 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) f).


110  Megállapította: 2013. évi LXXX. törvény 1. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


111  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 18. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.


112  Megállapította: 2013. évi LXXX. törvény 2. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g), i).


113  Megállapította: 2011. évi CCVIII. törvény 74. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


114  Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XLVIII. törvény 147. § (1) d). Hatálytalan: 2004. VI. 2-től.


115  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 29. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


116  Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XXVIII. törvény 21. §. Hatálytalan: 2003. VI. 15-től.


117  Megállapította: 2010. évi LII. törvény 20. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


118  Megállapította: 2005. évi LXVI. törvény 6. §. Hatályos: 2005. VI. 29-től.


119  Megállapította: 2013. évi LXXX. törvény 3. §. Hatályos: 2013. VI. 14-től.


120  Megállapította: 2005. évi LXVI. törvény 7. §. Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 29. § (4) g).


121  Megállapította: 2014. évi XCI. törvény 4. §. Hatályos: 2014. XII. 24-től.


122  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 30. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


123  Megállapította: 2003. évi XXVIII. törvény 15. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 34. § g).


124  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLII. törvény 25. § i). Hatálytalan: 2008. I. 1-től. Lásd: 2007. évi CLII. törvény 26. § (4)-(5).


125  Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 35. § (2) g). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.


126  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 31. §. Hatályos: 2014. VII. 16-tól. Módosította: 2014. évi XXXIX. törvény 18. §.


127  Megállapította: 2014. évi XXXIX. törvény 16. §. Hatályos: 2014. IX. 30-tól.


128  Módosította: 2014. évi LXXV. törvény 34. §.


129  Megállapította: 2014. évi LXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


130  Hatályon kívül helyezte a megelőző alcímmel együtt: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 485. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


131  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 485. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


132  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 485. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


133  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 33. § a), 1. melléklet. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


134  Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 33. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2014. VII. 16-tól.


135  Beiktatta: 2014. évi XXXIX. törvény 17. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. IX. 30-tól.


136  Beiktatta: 2014. évi XCI. törvény 6. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. XII. 24-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!