Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XII.23.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.
Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. )

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

A számviteli törvény 151. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 178. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet kijelölésére, a nyilvántartásba vételre, illetve a nyilvántartásból való törlésre, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályaira, a kötelező szakmai továbbképzésre, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan a Kormány a következőket rendeli el:1

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a)2 a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetre,

b)3 a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. §-a szerinti tevékenységét bejelentő és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett természetes személyekre,

c)4 a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkező szervezetekre,

d)5 a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minősítési eljárást kezdeményező és szakmai szervezetnek minősített szervezetekre,

e)6 a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai kiadványaik kreditpont-minősítési eljárását kezdeményező, valamint a minősített kiadványok kiadására jogosult szervezetekre.

(2)7 E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végző aktív és a tagságukat szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti.

2. §8 A számviteli törvény 150. §-ának (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel - az engedélyezés szempontjából - egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.

3. §9 (1)10 Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány

a) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést,

b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést,

c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi szakterületen szerzett szakképesítést,

d) egyéb szervezeti (nonprofit), illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen szerzett szakképesítést,

e)11 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakterületen szerzett szakképesítést

kell megjelölni.

(2)12 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezők esetében a szakképesítést, illetve a végzettséget igazoló oklevélben szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően kell az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti adott szakterületen szerzett szakképesítést megjelölni.

(3)13 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében - 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, továbbá az, aki ugyanezen időtartam alatt olyan egyetemen, főiskolán szerzett az alapképzés keretében oklevelet, amely egyetemen, főiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenőrzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenőrzési gyakorlat után, ha a Számviteli Képesítő Bizottság Titkárságához benyújtott kérelem alapján az Elnökségtől „mérlegképes könyvelői igazolás”-t, illetve „felsőfokú költségvetési igazolás”-t kért és kapott.

(4)14 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében - 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenőrzési gyakorlat után, ha a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna.

(5)15 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között olyan egyetemen, főiskolán szerzett - az alapképzés keretében - oklevelet, amely egyetemen, főiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenőrzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyakat olyan részletezéssel és követelményrendszerrel oktatták, mint ugyanezen időtartam alatt hatályos rendelkezések szerint a mérlegképes könyvelőket, és erről a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van.

(6)16 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsőoktatási intézményben - az alapképzés keretében - 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelő gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelő számvitel és elemzés, szaknak megfelelő ellenőrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata volt, ezek alapján az egyenértékűség elismeréséről igazolást (oklevelet) kért és kapott.

(7)17 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsőoktatási intézményben - az alapképzés keretében - 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelő gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelő számvitel és elemzés, szaknak megfelelő ellenőrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték, és ennek elismeréséről a (6) bekezdés szerinti igazolást (oklevelet) ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van.

(8)18 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki 1998. január 1-jét követően, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett egyetemi, főiskolai tanulmányai során az alapképzés keretében számvitel és elemzés feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát, a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet - 2001. október 1-jén hatályos - 6., 7. és 8. számú melléklet IV. pont b) alpontjában felsorolt többi feladatcsoportból 2006. december 31-ig vizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték. Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsőoktatási intézményben (annak jogutódjában) az alapképzés keretében, az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és évfolyamon diplomát szerzett, illetve legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányait követően 2006. december 31-ig diplomát szerzett.

(9)19 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki szakirányú felsőoktatási intézményben 1978. január 1-je előtt megkezdett tanulmányai alapján 1981. június 30-ig az alapképzés keretében oklevelet szerzett, és amely oklevél alapján, hároméves könyvelői (revizori) gyakorlat után

a) „mérlegképes könyvelői igazolás”-t kért és kapott,

b) a „mérlegképes könyvelői igazolás”-t ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna.

(10)20 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki külföldi egyetemen, főiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és 2001. december 31-ét megelőzően a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsőoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és időszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal.

(11)21 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, akinek külföldön szakirányú felsőoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján 1995. május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelői szakképesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal. Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(12) Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A (4), (5), (7) és (8) bekezdés, valamint a (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez benyújtott egyetemi, főiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmező tanulmányai időszakában hatályos, a mérlegképes könyvelők szakképesítésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján történik.

(13)22 Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezők esetében az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. Amennyiben az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező természetes személy a vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban ezen szakterület(ek)en szerzett szakképesítést is meg lehet jelölni.

4. §23

5. §24 (1)25 A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelme esetén meg kell adni minden olyan természetes személynek, aki megfelel a számviteli törvény 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feltételeknek.

(2)26 Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

b)27 a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát,

c)28 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, igazolványképet,

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

(3)29

(4)30 A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezőnek az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizető személyéről. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás) számát.

(5)31 A nyilvántartásba vételt végző szervezet jogosult a kérelmező adatait - a nyilvántartásba vétel előtt - ellenőrizni, a kérelmező pedig külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban meghatározott időpontig igazolni.

(6)32 Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselője köteles azt - az ok bekövetkeztét követő - 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(7)33 A számviteli törvény 151. § (6) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésről. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselője a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt a törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek visszaszolgáltatni.

(8) Az engedély visszavonását követően, az engedély iránti ismételt kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt - a korábbi engedélyezési eljárásban már benyújtott - dokumentumot nem kell mellékelnie.

(9)34 Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat - az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(10)35 Ha az adatváltozás érinti a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat is, akkor - a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenően - a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumot is. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti.

(10a)36 Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba vételt végző szervezet tudomására jut, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésére.

(11)37 Ha a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is, melyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisít.

6. §38 (1)39 A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstől függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére.

(2)40 Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a 2009. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint megszerzett oklevél, bizonyítvány, illetve mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a 3. § (1), (2) és (13) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Ebben az esetben, ha az egy-egy szakterület igazolt szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a kérelem a leghosszabb szakmai gyakorlatot jelentő szakterület megjelölésével engedélyezhető.

(3)41 Ha a nyilvántartásba vett személy az engedélyben (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt szakképesítési szakterületétől eltérő második, vagy további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt.

7. §42

8. §43 (1)44 A kérelmező adatait, ha a kérelmező a számviteli törvényben és az e rendeletben előírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba felveszi, és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki.

(2)45 Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás ügyintézési határideje 60 nap.

(3)46 Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelően igazoltak, akkor a kérelmezőt a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidő megadásával.

(4)47 Az (1)-(3) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre irányuló eljárásban is.

8/A. §48 (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultságot, az engedély megadásának idejét és időbeli hatályát.

(2)49 A nyilvántartásba vételt végző szervezet a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

8/B. §50 (1)51 A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy (a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény), továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) előírásait az e §-ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2)52 A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontjában szereplő adatokat,

b) az elismerési kormányrendelet 3. §-a szerinti adatokat.

(3)53 A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben előírtakon túlmenően a bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.

(4)54 A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint - a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása esetén - a számviteli törvény 151. §-ának (9) bekezdésében meghatározott adatokat.

(5)55 A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését, illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően, a 3. § (1), (2) és (13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett szakképesítés megjelölésével kell bejelentése alapján a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvenni.

(6)56 A szolgáltatásnyújtó vagy törvényes képviselője 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, amennyiben a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)-d) vagy f)-g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásból való törlésről intézkedik.

(7)57 A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételére megfelelően alkalmazni kell a 8. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak a tevékenység folytatására való jogosultságát haladéktalanul ellenőrzi.

(8)58 Ha ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem rendelkezik, vagy ha a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)-d) vagy f) pontjában meghatározott körülmények bekövetkeznek, a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból.

9. §59

9/A. §60 (1) A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

a) minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, továbbá

b) a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

(2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-éig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

(3) Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

10. §61 (1)62 A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

(1a)63 A könyvviteli szolgáltatást végző személy (1) bekezdés szerinti éves továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő szakterületének év közbeni változásától függetlenül fennáll.

(1b)64 Ha a könyvviteli szolgáltatást végző személy az adott továbbképzési évben további szakterület nyilvántartásba vételét kérelmezi (szakterület-kiegészítés), az újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettsége ezen szakterület nyilvántartásba vételének évét követően terheli, kivéve, ha az adott továbbképzési évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületének törlésére került sor.

(2)65

(3)66 A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek 10/A. § (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végző szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

(4)67 Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából - a 10/B. § (7) és (12) bekezdésében foglaltakon túlmenően - az olyan továbbképző szervezet által folytatott, kreditpont-minősítési eljárás során minősített képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. §-ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közleményben, a 10/A. § (1) bekezdés szerinti akkreditációs eljárás befejezését követő hónap végéig közzéteszi.

(5)68

10/A. §69 (1)70 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely - a létesítő okiratában foglaltak alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat (a továbbiakban: szervezet) és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(2)71 A szervezet az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint jelenti be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A bejelentést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal, a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek benyújtani.

(3)72 A nyilvántartásba vételt végző szervezet az akkreditációs eljárás során, a bejelentést követően ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétől számított nyolc napig van lehetősége.

(4)73 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,

c)74 rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is,

d)75 rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel,

e)76 megfelel a számviteli törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek, valamint

f)77 az akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(5) Nem adható akkreditáció, ha a szervezet - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát

a) a szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) az a tény igazolja, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:

a)78

b)79 a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatra, valamint az oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak - az akkreditációs feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak,

c)80 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolatát.

(8)81

(8a)82 A továbbképzésben való közreműködésre felkért, eseti megbízással foglalkoztatott oktatók esetében az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, továbbá az oktatók nyilatkozatát, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, a szervezetnek az oktatók foglalkoztatását megelőzően be kell kérnie és az oktató utolsó eseti megbízásától számított, a felnőttképzésről szóló törvény szerinti általános iratmegőrzési idő leteltéig meg kell őriznie.

(9)83 Az akkreditációval rendelkező szervezeteket a nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait,

b) a szervezet nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát),

c) a szervezet nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) időpontját,

d) a szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a nyilvántartásba vételt végző szervezet által lefolytatott ellenőrzések eredményét (ide értve a (11a) bekezdés szerinti figyelmeztetést, felfüggesztést, akkreditáció visszavonását),

e) a szervezet nyilvántartásból való törlésének (akkreditáció visszavonásának) időpontját és indokát.

(9a)84 Az akkreditációval rendelkező szervezet az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket érintő változásokat 8 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

(10)85 Az akkreditációval rendelkező szervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat 60 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

(11)86 A nyilvántartásba vételt végző szervezet a szervezet e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését, illetve a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. Abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy a szervezet az akkreditációs eljárás vagy a működése során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági ellenőrzést folytat le.

(11a)87 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szervezet továbbképzési tevékenységét nem az e rendeletben előírt feltételek és az akkreditációs kérelemben foglaltak szerint végzi,

a) első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja a szervezetet a szabálytalanság megszüntetésére,

b) ugyanazon továbbképzési évben második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet két hónapra felfüggeszti a szervezet továbbképzés szervezésére való jogosultságát,

c) ugyanazon továbbképzési évben harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja az akkreditációt.

(11b)88 A (11) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá, hogy mely szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult.

(11c)89 A (11) bekezdés szerinti ellenőrzés a továbbképzési tevékenységhez kapcsolódó iratokra vonatkozó, felnőttképzésről szóló törvény szerinti általános iratmegőrzési idő leteltéig folytatható le.

(12)90 A nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja továbbá az akkreditációt akkor, ha

a) a szervezet két egymást követő továbbképzési évben könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló tevékenységet nem végez,

b) megállapítást nyer, hogy a szervezet a 10/A. §-ban foglalt feltételeknek az akkreditációs eljárás időpontjában nem felelt meg, vagy ezen feltételek az eljárás lefolytatását követően már nem állnak fenn,

c) a szervezet azt maga kérelmezi,

d) a szervezet jogutód nélkül megszűnik,

e)91 a szervezet a (9a) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztja,

f)92 a szervezet a (10) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségének a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követően sem tesz eleget.

(13)93 Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11a) bekezdés c) pontja, valamint (12) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(14) Az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a számviteli törvényben és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(15)94 Ha a szervezet nem csatolja a (6) bekezdés a) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, a nyilvántartásba vételt végző szervezet megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot az adatok megszerzése érdekében.

10/B. §95 (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végző személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) a 10. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(2)96 A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program - ide értve annak elektronikus változatát - csak egyszer jogosít kreditpontra.

(3) A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni.

(4) A továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés szerinti kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésébe nem számít be a (7), illetve a (12) bekezdésnek megfelelően megszerzett kreditpontok értéke.

(6) A továbbképzéseken való részvételt követően - a továbbképzések e rendelet szerinti lebonyolításának nyilvántartásba vételt végző szervezet általi ellenőrzése céljából - a továbbképzésre kötelezett a nevének és regisztrációs számának megadásával az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül véleményezheti és értékelheti az általa teljesített továbbképzés szervezésének és lebonyolításának minőségét.

(7) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során - a (8) bekezdés szerinti szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

(8)97 A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött azon egyesület, köztestület, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi tagjai számára,

b) nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy jogosult részt venni tagként,

c) évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végző tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

(8a)98 A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően a gazdálkodó legalább 2 éve megkezdte a szakmai szerveződés működtetését, amelynek keretében a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi,

b) a gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy az általa működtetett szakmai szerveződés által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy, mint a szakmai szerveződés tagja jogosult részt venni,

c) a gazdálkodó évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a szakmai szerveződés keretében, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végzők, mint a szakmai szerveződés tagjai számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

(8b)99 Szakmai szerveződés tagja az a természetes személy, aki a gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés létrehozásáról és működtetéséről szóló dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelel és a tagokról vezetett nyilvántartásban szerepel.

(8c)100 A (8a) bekezdés szerinti szakmai szerveződés tekintetében a (9) és (10) bekezdés szerinti kötelezettséget a működtető gazdálkodó teljesíti.

(9)101 A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai szervezetként történő elismerését, valamint a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a szakmai szerveződés szakmai szervezetként történő elismerését a nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet a (8) bekezdés szerinti szervezet a (8) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve, illetve a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a (8a) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve a 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(10)102 A szakmai szervezet, illetve a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül.

(11) A (7)-(8) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

(12)103 Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. § szerint kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban kérheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a kreditpont elszámolását. Amennyiben egy számlán szereplő minősített kiadvány alapján több továbbképzésre kötelezett kéri kreditpont elszámolását (ideértve azt is, ha a számlán több minősített kiadvány szerepel) a továbbképzésre kötelezett által benyújtott nyilatkozatban fel kell tüntetni a számlán szereplő minősített kiadvány alapján kreditpont elszámolását kérelmező többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is.

10/C. §104 (1)105 Az 1., a 4., az 5., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben, továbbá a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú, kötelezően használatos, a hatóság által rendszeresített nyomtatványok a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak megfelelően, az egységes Kormányzati Portálról érhetők el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton történő benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók. Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton akkor nyújthatók be, ha az azokhoz tartozó mellékleteket is elektronikusan csatolják.

(3)106 Az 1., a 4., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelem vagy bejelentés nem elektronikus úton történő benyújtása esetén azt a mellékletekkel együtt a nyilvántartásba vételt végző szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenő - külön közleményében megjelölt címre kell beküldeni.

(4)107 Az 5. számú mellékletben meghatározott tartalmú bejelentést nem elektronikus úton történő benyújtás esetén az akkreditált szervezetnek a nyilvántartásba vételt végző szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenő - külön közleményében megjelölt címre kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére.

(5)108

10/D. §109 (1) Kreditpont-minősítési eljárás keretében az akkreditált szervezet továbbképzési programját - minősítésre - a 10. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemmel nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2)110 A szabályszerűen benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.

(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmek elbírálása során ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben és a továbbképzési programokra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és szükség esetén tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül van lehetősége.

(5)111 A nyilvántartásba vételt végző szervezet a minősített továbbképzési programok és szakmai kiadványok adatait a kreditpont-minősítési eljárás befejezését követő hónap 15-éig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program szakterületi besorolásával, témakör szerinti besorolásával, kreditpont-értékével és oktathatósági időszakával (a továbbiakban: elszámolhatósági időszak) együtt.

(6) A minősített továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, de legkésőbb visszavonásig hatályos.

(7) Amennyiben valamely akkreditált szervezet másik akkreditált szervezet kreditpont-minősítési eljárásban már minősített továbbképzési programját változatlan tartalommal, a továbbképzési program elszámolhatósági időszakán belül a saját neve alatt kívánja megvalósítani, akkor a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez csatolni kell az akkreditált szervezetnek a már minősített továbbképzési programra vonatkozó felhasználási jogát igazoló megállapodást is.

(8) A kreditpont-minősítési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

10/E. §112 (1) Amennyiben a kreditpont-minősítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában valósul meg, a továbbképzési program akkor minősíthető, amennyiben az elektronikus képzési rendszer elektronikus naplója által rögzítetten biztosított, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 5 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett

a)113 a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részből áll, akkor minden egyes rész megkezdésekor az elektronikus felületre bejelentkezett és a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részből áll, akkor minden egyes rész befejezéséig nem jelentkezett ki,

b) a továbbképzés oktatási programjának egészét teljesítette,

c) részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolás a továbbképzés teljesítését követően, de legkésőbb 10 napon belül kiállításra került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési forma esetén a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus képzési formában lebonyolításra kerülő továbbképzés oktatási programját, valamint az elektronikus képzési rendszer működésének bemutatását, ide értve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.

10/F. §114 (1) Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében kérhetik szakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával.

(2) A szakmai kiadvány minősítéséhez a kérelemhez mellékelni kell a minősítendő kiadvány 2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.

(3) Szakmai kiadvány minősítésére vonatkozó kérelmet bármely szakmai kiadványt kiadó szervezet benyújthat.

(4) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minősíthetők a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. Szakmai folyóiratok esetében kreditpont érték legalább fél éves előfizetés esetére állapítható meg.

10/G. §115 Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:

a) a továbbképzéseket a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt időtartamban szervezni és lebonyolítani,

b) amennyiben azt a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot,

c) legalább 10 nappal a továbbképzés időpontját megelőzően bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, időpontját; elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal az elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelőzően kell megtenni, valamint hozzáférést kell biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési programjához,

d) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal; elektronikus képzés esetén regisztrálnia kell az elektronikus képzési programot teljesítőket,

e)116 az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzésen résztvevők részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a képzés befejezését követő 30 napon belül,

f)117 összesített jegyzéket készíteni a továbbképzésen résztvevők adatairól - a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából - a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal, amelyet a jelenléti ívek másolatának csatolásával a nyilvántartásba vételt végző szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenő - tájékoztatójában közzétett címre, vagy egyéb elektronikus adathordozón táblázatkezelő program által támogatott formátumban a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül megküld,

g) a továbbképzésekről olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást.

10/H. §118 E rendelet alkalmazásában

a) elektronikus képzés: minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben résztvevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg;

b) szakmai kiadvány: a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket tartalmazó kiadvány (ide értve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőzően legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenő szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítő információs eszköz.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)119

11/A. §120 (1) Az államháztartási szakterületre vonatkozóan 2016. december 31-éig csak olyan továbbképzési program minősíthető a kreditpont-minősítési eljárásban, amely a nyilvántartásba vételt végző szervezet által közzétett minősítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikán alapul.

(2)121

(3)122

(4) Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor - a regisztráció előfeltételeként meghatározott egyéb követelmények teljesítése mellett - rendelkezik legalább hároméves igazolt szakmai gyakorlattal IFRS szakterületen, akkor a 2015. június 30-ig benyújtott kérelmek alapján megkezdett hatósági eljárásokban a 3. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (2) bekezdése szerinti rendelkezésektől eltérően az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az IFRS szakterületen szerzett szakképesítést lehet megjelölni a kérelmező kérésére. IFRS szakterületen szerzett szakmai gyakorlatnak minősül az olyan, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladat végzése, amely a nemzetközi számviteli standardok átfogó ismerete nélkül nem látható el.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmek esetében elfogadható az a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány is, amely alapján a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően már kapott a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt.

(6) Azoknak a tevékenység-engedélyezési eljárása során, akik korábban a számviteli törvény 151. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel nem rendelkeztek, az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezéseket a 2014. december 31-ét követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

(7)123 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2013. december 31-én akkreditációval rendelkező szervezetek a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek legkésőbb 2014. december 31-ig kötelesek eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. § alapján 2014. január 1-jét követően akkreditált szervezetekre.

Az Európai Unió jogának való megfelelés124

12. §125 (1)126 Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)127 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének és 17. cikk (6) bekezdésének, valamint kizárólag a továbbképzésre irányuló szolgáltatás tekintetében a 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez128

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba való felvételhez (az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához, cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez, valamint a nyilvántartásból való törléshez129

Az adatlap kötelező tartalmi elemeit az 1-2. és 4-6. pontok foglalják magukba.

1.130 Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító

- nyilvántartásba történő felvételét (az igazolvány kiadását)131

- igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)132

- igazolványa cseréjét133

= megrongálódás miatt, illetve

= adatváltozás esetén, (amennyiben a változás érinti az igazolványon szereplő adatokat)

- névváltozás,

- szakterület-kiegészítés,

- szakterület-törlés,

- a nyilvántartásban szereplő egyéb adataiban történt változás(ok) átvezetését134

- nyilvántartásból való törlését135

kéri.

2. Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) családi és utónév,

b) születési családi és utónév,

c) születési hely,

d) születési idő,

e) anyja születési családi és utóneve,

f) lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám),

g) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám),

h) regisztrálási szám,136

i) szakmai képesítés megnevezése (mérlegképes oklevél, illetve azzal egyenértékű szakképesítést igazoló dokumentum száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, oklevél szerinti szak/szakirány megnevezése, okleveles könyvvizsgálói oklevél száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

j) a számviteli törvényben meghatározott idejű számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési szakmai gyakorlat ismertetése fordított időrendi sorrendben [gyakorlat megszerzésének helye, végzett tevékenység(ek), gyakorlat időtartama: év, hónap, naptól - év, hónap, napig],

k)137 a szakterület, amelyre a felvételét kéri (amennyiben a szakképesítés szakiránya/szakterülete az oklevélen nem szerepel),

l)138 egyenértékű szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány benyújtása esetén annak megjelölése, hogy a Korm. rendelet 2. számú melléklete, vagy a 3. §-ának mely bekezdése alapján kérelmezi a nyilvántartásba vételét.

3. Nem kötelező, a kérelmező önkéntes adatszolgáltatása alapján (amennyiben azokat az adatlapon feltünteti) kerülnek a nyilvántartásba a következő adatok:

a) telefonszám,

b) elektronikus elérhetőség,

c) egyéb szakmai képesítés megnevezése (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

d) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).

4. Nyilatkozatok:

a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nincs tudomásom olyan körülményről, amely a Korm. rendelet szerinti

- nyilvántartásba történő felvételemet (az igazolvány kiadását),

- igazolvány pótlását, cseréjét

kizárná.”

b) „Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő regisztrálási szám, regisztrálási szakterület, igazolványszám, név, születési név, anyja születési neve, valamint hozzájárulásom esetén a c) pontban megjelölt egyéb adataim külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény 151. §-ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak.”

c) „Hozzájárulok az alábbi - az adatlapon feltüntetett - személyes adataim Korm. rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához:139

- lakcím,

- levelezési cím,

- születési hely, idő,

- telefonszám,

- elektronikus elérhetőség,

- szakképesítés adatai,

- egyéb szakképesítés,

- nyelvvizsga,

- szakmai gyakorlat.”

d) „Kijelentem, hogy az eljárás ............................ Ft, azaz ....................................... Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján ................................ fizette meg140.

Kijelentem továbbá, hogy a befizetést igazoló .................................. számú fizetési számlák közötti átutalási/fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás141 másolatát a jelen kérelemhez csatolom.”

5. Dátum142

6. A kérelmező aláírása143

2. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

Intézmény, kar Szak Évfolyam

Kőrös Főiskola (Tessedik Sámuel Főiskola) Közgazdász, Pénzügyi szak, vállalkozási pénzügyek szakirány 1997-től

Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar Közgazdász, Gazdálkodási szak, számviteli szakspecializáció 1996-tól

Kossuth Lajos Tudományegyetem Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak, számvitel-pénzügy. szakirány 1999-től

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Agrármérnök, Vállalkozás szervezési szakirány 1998-tól

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Agrármérnök, Kereskedelmi marketing szakirány 1998-tól

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Gazdasági Agrármérnök szak 1998-tól

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Ipari szak 1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Agrár szak 1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Belkereskedelmi szak 1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Közlekedési szak 1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Pénzügyi szak 1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem144 Közgazda Gazdálkodási szak 1993-tól

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem145 Tanár „B” szak folyamatosan

Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak Számviteli minősített specializáció 1994-től

Pénzügyi és Számviteli Főiskola146 Közgazdász Számviteli szak 1993-tól

Pénzügyi és Számviteli Főiskola147 Közgazdász Pénzügyi szak 1993-tól

Pénzügyi és Számviteli Főiskola148 Közgazdász Gazdasági Informatikai szak 2000-től

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Számviteli Vállalatgazdálkodási Kar/szak 1993-ig

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Pénzügyi Kar/szak 1993-ig

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási szak, pénzügyi-számviteli szakirány 1997-től

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Agrármérnök szak, Pénzügyi-számviteli szakirány 2000-től

3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez149

a) oldal

Nemzetgazdasági Minisztérium

Regisztrálási szám:

IGAZOLVÁNY
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Személyi azonosító adatok

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési családi és utóneve:

Regisztrálási szakterület:

Igazolványszám:

b) oldal

Nemzetgazdasági Minisztérium

A Nemzetgazdasági Minisztérium
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján
könyvviteli szolgáltatás végzése céljából

..............................................................
számon nyilvántartásba vette.

Fénykép helye

Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány
tulajdonosa könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

.................................................-től
a visszavonásig

Budapest, ..................................................

P. H.

........................................................
aláírás

4. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez150

ADATLAP
a szakmai továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek (a továbbiakban: szervezet) akkreditáció iránti kérelméhez, valamint az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelméhez151

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szervezet neve,

b) szervezet hivatalosan rövidített neve,

c) szervezet székhelye,

d) szervezet levelezési címe,

e) szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) a szervezet által vállalt továbbképzés szervezése (szakok megnevezése, azon belül csoportok száma),

i) a szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása152,

j) a szervezet elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének rövid bemutatása,

k) a szervezet oktatóinak szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása,

l) az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek részletes bemutatása,

m) a tervezett továbbképzés paramétereinek részletes bemutatása (ár, helyszín, egyéb szolgáltatás stb.),

n) a továbbképzés tervezett/meglévő nyilvántartási rendszerének bemutatása.

2.153 Nyilatkozatok:

a) „Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.”

b) „Kijelentem, hogy a szervezet - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”

c) „Kijelentem, hogy a szervezet - a létesítő okirata alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat.”

d) „Kijelentem, hogy a szervezet megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek.”

3. Az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelme esetén a következő adatok és nyilatkozat megadása kötelező:

a) az akkreditációval rendelkező szervezet neve,

b) az akkreditációval rendelkező szervezet akkreditációs száma,

c) az akkreditációval rendelkező szervezet adataiban bekövetkezett változás ismertetése,

d) nyilatkozat:

„Kijelentem, hogy a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti.”

4. Dátum154

5. Bélyegző155

6. Cégszerű aláírás156

5. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez157

ADATLAP
könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a továbbképzésben közreműködő szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:

a) Szervezet sorszáma

b) Szervezet neve

c) Szervezet címe

d) Képzés helye (pontos címe)

e) Továbbképzési program címe

f) Témafelelős neve

g) Témafelelős telefonszáma

h) Témakör megnevezése (számvitel, nem számvitel)

i) Oktatás időpontja (év, hónap, nap)

j) Oktatás időpontja (kezdési idő: óra, perc)

k) Oktatás időpontja (befejezés ideje: óra, perc)

l) Előadó neve

m) Szakterület megnevezése

- vállalkozási

- államháztartási

- pénzügyi

- egyéb szervezeti (nonprofit)

- IFRS

n) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma

2. Dátum

3. Bélyegző

4. Cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez158

JELENLÉTI ÍV

A továbbképzésben közreműködő szervezet sorszáma:

A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE, CÍME:

KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM)

OKTATÁS IDŐPONTJA

TÉMAKÖR Év, hónap Nap Kezdési idő
(óra, perc)
Befejezés
(óra, perc)
Előadó neve

1.

2.

3.

4.

SZAKTERÜLET: □ vállalkozási □ államháztartási □ pénzügyi □ egyéb szervezeti (nonprofit) □ IFRS

RÉSZTVEVŐK

Sorszám Regisztrálási szám Hallgató neve Aláírás

Dátum

Bélyegző

Cégszerű aláírás

7. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez159

8. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez160

9. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez161

10. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez162

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására akkreditált szervezetek részére a továbbképzési programok kreditpont-minősítési és egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A továbbképzési program minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) akkreditált szervezet neve,

b) akkreditált szervezet székhelye,

c) akkreditált szervezet levelezési címe,

d) akkreditált szervezet akkreditációs száma,

e) akkreditált szervezet cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma,

f) akkreditált szervezet honlapjának címe,

g) akkreditált szervezet hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,

h) akkreditált szervezet által vállalt továbbképzési program bemutatása legalább 1500, legfeljebb 6000 karakter terjedelemben (címe, elszámolhatóság kérelmezett időszaka, időtartama percben szünetek nélkül, szakmai tartalma, tematikája),163

i) akkreditált szervezet által a továbbképzés résztvevői számára biztosított információs anyag bemutatása (amennyiben vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),

j) a szakterület megnevezése, amelyen az akkreditált szervezet kéri a továbbképzési program minősítését,164

k) akkreditált szervezet által vállalt, már minősített továbbképzési program címe és a minősítéskor kapott azonosítója.165

2. Nyilatkozatok:

a) „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az egységes Kormányzati Portálon közzétegye.”

b)166 „Kijelentem, hogy

- a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak;

- hogy akkreditált szervezetünk nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;

- a fenti kérelemhez csatolt már minősített továbbképzési programot változatlan formában és tartalommal nyújtottuk be, amelynek felhasználási jogát igazoló, ...................................................... akkreditált szervezettel kötött megállapodást jelen kérelemhez csatoltuk.167

c) „Vállalom, hogy

- az akkreditált szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott követelmények és a fenti kérelemben vállaltak szerint, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező előadókkal, a saját neve alatt szervezi és bonyolítja le a továbbképzési programot, elektronikus képzési formában szervezett továbbképzés esetén szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezőkkel állíttatja össze a továbbképzési programot;

- az akkreditált szervezet legalább 10 nappal a továbbképzés időpontját megelőzően a Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott adattartalommal bejelenti a tervezett továbbképzési programok időpontját, helyét, és biztosítja azok ellenőrizhetőségét, elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal az elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelőzően teszi meg, valamint hozzáférést biztosít az elektronikus képzés továbbképzési programjához;

- az akkreditált szervezet a továbbképzési programokon a részvétel igazolására a Rendelet 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal jelenléti ívet vezet, elektronikus képzés esetén regisztrálja az elektronikus képzési programot teljesítőket;

- az akkreditált szervezet a Rendelet 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal igazolást ad ki a továbbképzési program teljes időtartamán részt vevők részére, elektronikus képzés formájában szervezett továbbképzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül - utólag nem szerkeszthető formátumban - állítja ki az igazolást a továbbképzésre kötelezett részére a részvételről;

- amennyiben az akkreditált szervezet adataiban változás következik be, azt a Rendeletben meghatározott időtartamon belül bejelentem a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek;

- az akkreditált szervezet a továbbképzésekről olyan nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen részt vevő hallgató mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást, és ezt a nyilvántartást az igazolás kiadásától számított legalább 5 évig megőrzi;

- az akkreditált szervezet kizárólag az e kérelemben vállaltak szerint és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által meghatározott elszámolhatósági időszakban lebonyolított továbbképzés esetén adja ki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást.”

d) „Kijelentem, hogy az akkreditált szervezet Rendelet alapján nyilvántartott adataiban az akkreditációs eljárás befejezése, illetve a legutóbb bejelentett adatváltozás óta nem történt változás.”

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás

11. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez168

IGAZOLÁS
a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzésének teljesítéséről és a továbbképzésbe számítandó kreditpontok megszerzéséről

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Igazolás sorszáma

2. Továbbképzésre kötelezett neve

3. Regisztrálási száma

4. Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett

a) születési neve

b) születési helye, ideje

c) anyja neve

5. Igazolást kibocsátó akkreditált szervezet

a) neve

b) székhelye

c) akkreditációs száma

6. A továbbképzés

a) formája (előadás, e-learning, online)

b) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)

c) időpontja (év, hónap, nap)

d) időtartama (perc)

7. A teljesített továbbképzési program

a) címe

b) kreditpont-minősítési határozatának száma

c) témaköre (számvitel, nem számvitel)

d) szakterülete (vállalkozási, pénzügyi, egyéb szervezeti, államháztartási, IFRS)

8. Az igazolt kreditpontok száma

9. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása

10. Dátum

11. Cégszerű aláírás, bélyegző

12. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez169

ADATLAP a szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A szakmai szervezeti minősítéshez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szakmai szervezet neve,

b) szakmai szervezet hivatalos rövidített neve,

c) szakmai szervezet székhelye,

d) szakmai szervezet levelezési címe,

e) szakmai szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szakmai szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szakmai szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt vevők évi átlagos létszáma,

i) szakmai szervezet által évente szervezett szakmai rendezvények bemutatása,

j) szakmai szervezet által biztosított szakmai konzultációs fórum leírása,

k) bejelentő gazdálkodó neve,170

l) bejelentő gazdálkodó székhelye,171

m) bejelentő gazdálkodó levelezési címe,172

n) bejelentő gazdálkodó felelős vezetőjének neve.173

2. Nyilatkozat:

a) Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

A szakmai szervezet megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8), illetve (8a) bekezdésében foglalt feltételeknek.

b) Kijelentem, hogy minden továbbképzési év tekintetében a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a szakmai szervezet az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett személyek Rendeletben meghatározott adatait, akik a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napjáig a szervezet tagjaként jogosult volt szervezetünk szervezésében szakmai konzultáción, képzésen vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás

13. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez174

ADATLAP
a szakmai kiadványok minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A szakmai kiadvány minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) a kreditpont-minősítési eljárást kezdeményező, a kiadvány kiadására jogosult szervezet (a továbbiakban: kiadó) neve,

b) kiadó székhelye,

c) kiadó levelezési címe,

d) kiadó telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

e) kiadó felelős vezetőjének neve,

f) kiadó felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

g) a kiadvány szerzőjének (szerzőinek) neve,

h) a kiadvány címe,

i) a kiadvány megjelenési formája,

- papír alapú vagy elektronikus

- könyv, napi lap, periodika, alkalmi kiadvány, egyéb (megnevezéssel)

j) a kiadvány megjelenésének dátuma,

k) a kiadvány terjedelme (ív, oldalszám).

2. Nyilatkozat:

„Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.”

Csatolandó melléklet: Az 1. pont g)-k) pontjában meghatározott szakmai kiadvány 2 példányban, illetve elektronikus kiadvány esetében a hozzáférési jog biztosítása.

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás1  A felvezető szövegrészt megállapította: 349/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §. Módosította: 357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (2).


2  Módosította: 357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (2).


3  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §.


4  Megállapította: 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. X. 1-től.


5  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


6  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


7  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (2). Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § a).


8  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (3). Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) a).


9  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (4). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


10  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


11  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 1.


12  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b).


13  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b).


14  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b).


15  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b)-c).


16  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b).


17  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b)-c).


18  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) a), d).


19  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b).


20  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b), e).


21  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) b), e)-f).


22  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) a).


23  Hatályon kívül helyezte: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.


24  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (6). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


25  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


26  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


27  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


28  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 2.


29  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) 16. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


30  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §.


31  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


32  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) h).


33  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (1). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


34  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) h), 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § 1.


35  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 44. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


36  Beiktatta: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (2). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


37  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (2). Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 3.


38  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (7). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


39  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § b).


40  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) i).


41  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 271. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


43  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (8). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


44  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


45  Módosította: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (33), 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 4.


46  Módosította: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (33).


47  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 5.


48  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (8). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


49  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


50  Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (8). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


51  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


52  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


53  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §.


54  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


55  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


56  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §. Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g)-h).


57  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


58  Módosította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §, 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


59  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


60  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


61  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (10). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


62  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


63  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


64  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


65  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § d). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


66  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


67  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


68  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § e). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


69  Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (10). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


70  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


71  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


72  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


73  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


74  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § 2.


75  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


76  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


77  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


78  Hatályon kívül helyezte: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § 3. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


79  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g), j).


80  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


81  Hatályon kívül helyezte: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § 4. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


82  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


83  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


84  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (6). Hatályos: 2014. I. 1-től.


85  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 6.


86  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


87  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


88  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


89  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


90  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


91  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (7). Hatályos: 2014. I. 1-től.


92  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (7). Hatályos: 2014. I. 1-től.


93  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


94  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g).


95  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


96  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


97  Módosította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 9. §.


98  Beiktatta: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


99  Beiktatta: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


100  Beiktatta: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


101  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


102  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (3). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


103  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (4). Hatályos: 2013. VI. 25-től.


104  Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 270. § (10). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


105  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1). Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) k), 16. § (2) a).


106  Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) g), l)-m), 16. § (2) b).


107  Megállapította: 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2). Módosította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) l), n).


108  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § j). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


109  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (1). Hatályos: 2012. XII. 14-től.


110  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2013. VI. 25-től.


111  Módosítva: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 11. § b) alapján.


112  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (1). Hatályos: 2012. XII. 14-től.


113  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2013. VI. 25-től.


114  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


115  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3). Hatályos: 2012. XII. 14-től.


116  Módosította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § 7.


117  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


118  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3). Hatályos: 2012. XII. 14-től.


119  Hatályon kívül helyezte: 329/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1). Hatálytalan: 2009. I. 1-től.


120  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


121  Hatályon kívül helyezte: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § 5. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


122  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § h). Hatálytalan: 2013. II. 1-től.


123  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


124  Beiktatta: 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 16. § (2). Hatályos: 2007. VII. 1-től.


125  Beiktatta: 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 16. § (2). Hatályos: 2007. VII. 1-től.


126  Számozását módosította: 329/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.


127  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


128  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.


129  Az adatlap letölthető az egységes Kormányzati Portálról.


130  Módosította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 10. § a).


131  Nyilvántartásba történő felvétel kérelmezése esetén - a 3. pontban foglaltak kivétel - az adatlap valamennyi adatát kötelező megadni. A 3. pontban szereplő adatok önkéntes adatszolgáltatás alapján kerülnek a nyilvántartásba.


132  Igazolvány pótlás, csere vagy adatváltozás bejelentése esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadásán túlmenően csak azoknak az adatoknak a megadása kötelező, amelyek az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, illetve bővültek.


133  Igazolvány pótlás, csere vagy adatváltozás bejelentése esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadásán túlmenően csak azoknak az adatoknak a megadása kötelező, amelyek az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, illetve bővültek.


134  Igazolvány pótlás, csere vagy adatváltozás bejelentése esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadásán túlmenően csak azoknak az adatoknak a megadása kötelező, amelyek az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, illetve bővültek.


135  A nyilvántartásból való törlés kérelmezésének esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadása kötelező az adatok azonosításához.


136  Akkor kötelező kitölteni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


137  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2013. VI. 25-től.


138  Beiktatta: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1), 6. melléklet. Hatályos: 2014. I. 1-től.


139  Hozzájárulás esetén a megfelelő személyes adatok külön-külön egyértelműen megjelölendők.


140  A megfelelő szövegrész aláhúzandó.


141  


142  Akkor kötelező kitölteni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


143  Akkor kötelező kitölteni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


144  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.


145  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.


146  Budapesti Gazdasági Főiskola.


147  Budapesti Gazdasági Főiskola.


148  Budapesti Gazdasági Főiskola.


149  Megállapította: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § (2), 2. melléklet. Módosította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 10. § b).


150  Beiktatta: 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 7. § (3), 3. számú melléklet. Hatályos: 2009. X. 1-től.


151  Az adatlap letölthető: www.pm.gov.hu, www.magyarorszag.hu


152  Minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkező szervezet esetén annak másolatát szükséges mellékelni a kérelemhez.


153  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (2), 7. melléklet. Hatályos: 2014. I. 1-től.


154  Akkor kötelező kitölteni, illetve feltüntetni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


155  Akkor kötelező kitölteni, illetve feltüntetni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


156  Akkor kötelező kitölteni, illetve feltüntetni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmező.


157  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (3), 8. melléklet. Hatályos: 2014. I. 1-től.


158  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (4), 9. melléklet. Hatályos: 2014. I. 1-től.


159  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § k). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


160  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § l). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


161  Hatályon kívül helyezte: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § m). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


162  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2012. XII. 14-től.


163  Kreditpont-minősítési eljárás esetén kell megadni.


164  Kreditpont-minősítési eljárás esetén kell megadni.


165  Egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárás során kell megadni.


166  Módosította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 11. § c).


167  Egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárás során kell megadni.


168  Megállapította: 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (5), 10. melléklet. Hatályos: 2014. I. 1-től.


169  Megállapította: 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § (4), 4. melléklet. Hatályos: 2013. VI. 25-től.


170  A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó.


171  A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó.


172  A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó.


173  A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó.


174  Beiktatta: 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § (4), 6. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!