Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.10.23.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

A számviteli törvény 151. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 178. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet kijelölésére, a nyilvántartásba vételre, illetve a nyilvántartásból való törlésre, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályaira, a kötelező szakmai továbbképzésre, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan a Kormány a következőket rendeli el: * 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) *  a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetre,

b) *  a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. §-a szerinti tevékenységét bejelentő és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett természetes személyekre,

c) *  a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkező szervezetekre,

d) *  a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minősítési eljárást kezdeményező és szakmai szervezetnek minősített szervezetekre,

e) *  a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai kiadványaik kreditpont-minősítési eljárását kezdeményező, valamint a minősített kiadványok kiadására jogosult szervezetekre.

(2) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végző aktív és a tagságukat szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti.

2. § *  A számviteli törvény 150. §-ának (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel - az engedélyezés szempontjából - egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.

3. § *  (1) *  Egy szakképesítést igazoló oklevél alapján egy szakterületi megjelölés kérelmezhető. Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány

a) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor vállalkozási szakterületet,

b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor államháztartási szakterületet,

c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, vagy pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor pénzügyi szakterületet,

d) egyéb szervezeti (nonprofit), vagy egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületet,

e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor IFRS szakterületet

kell a nyilvántartásban megjelölni.

(2) *  Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkezők esetében az oklevélben szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően kell a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti szakterület valamelyikét megjelölni.

(3)-(9) * 

(9a) *  Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítésnek minősülnek a 2. számú mellékletben - felsőfokú intézmény, kar, szak, szakirány, végzettség, oklevél (diploma) megszerzésének éve szerinti felsorolásban - szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) által igazolt szakképesítések, végzettségek. Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítésnek minősülnek továbbá a Számviteli Képesítő Bizottság által 1995. december 31-ig kiállított „mérlegképes könyvelői igazolás”-ok, valamint a „felsőfokú költségvetési igazolás”-ok.

(9b) *  A 2. számú mellékletben nem szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) esetében az egyenértékűség vizsgálatára egyedi elbírálás alapján kerülhet sor, amennyiben a kérelmező a nyilvántartásba vételhez benyújtott okleveléhez kapcsolódó, az oklevelet kibocsátó felsőfokú intézmény által hitelesített, névre szóló leckekönyvvel (ennek hiányában órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy az oklevele szerinti képzése a mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelte.

(9c) *  A (9b) bekezdés szerinti oklevelek esetében az egyenértékűség feltételei:

a) számvitel tantárgyból teljesített szigorlat vagy államvizsga,

b) elemzés, ellenőrzés, számvitelszervezés, gazdasági jog, valamint pénzügyi vagy adózási ismeretek tantárgyakból

teljesített kollokvium.

(10) *  Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki külföldi egyetemen, főiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és 2001. december 31-ét megelőzően a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsőoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és időszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint rendelkezik a szakképesítés megszerzésétől számított, Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal.

(10a) *  Azoknak a külföldi egyetemen, főiskolán alapképzés keretében szerzett oklevelek esetében, amelyek által tanúsított végzettségi szintet és szakképzettséget a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) alapján az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja ismerte el, az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel való egyenértékűség vizsgálatára - a Magyarországon szerzett oklevelekhez hasonlóan - a (2) és (9a)-(9c) bekezdés szerint kerül sor. Az egyenértékűség további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen a szakképesítés megszerzésétől számított, Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal.

(11) *  Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, akinek külföldön szakirányú felsőoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján 1995. május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelői szakképesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal. Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(12) *  Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezők esetében a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületet kell megjelölni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való megjelölésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező személy a kérelmezett egyéb szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol.

(13) *  Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A kérelemhez benyújtott egyetemi, főiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmező tanulmányai időszakában hatályos mérlegképes könyvelői szakképesítés tanulmányi és vizsgakövetelményei alapján történik.

4. § * 

5. § *  (1) *  A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelme esetén meg kell adni minden olyan természetes személynek, aki megfelel a számviteli törvény 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feltételeknek.

(2) *  Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

b) *  a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát,

c) *  1 db 2,5×3,2 cm méretű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban csatolt), 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet,

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot,

e) *  a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az a) pontban meghatározott oklevél, bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési gyakorlatot igazoló dokumentumokat, valamint

f) *  a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentumot.

(3) * 

(4) *  A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezőnek az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizető személyéről. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás) számát.

(5) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet jogosult a kérelmező adatait - a nyilvántartásba vétel előtt - ellenőrizni, a kérelmező pedig külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban meghatározott időpontig igazolni.

(6) *  Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselője köteles azt - az ok bekövetkeztét követő - 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványt, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(7) *  A számviteli törvény 151. § (6) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésről. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselője a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványt a törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek visszaszolgáltatni.

(8) * 

(9) *  Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat - az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(10) *  Ha az adatváltozás érinti a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat is, akkor - a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenően - a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumot is. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti.

(10a) *  Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba vételt végző szervezet tudomására jut, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 8 napon belüli pótlására.

(11) *  Ha a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is, melyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisít.

6. § *  (1) *  A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstől függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére.

(2) *  Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél az oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a 3. § (1) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való megjelölésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kérelmező a kérelmezett egyéb szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol.

(3) *  Ha a nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban korábban megjelölt szakképesítési szakterületétől eltérő további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt, valamint ezen szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezett szakterületre előírt 10/B. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés során teljesített kreditpontok megszerzéséről szóló igazolást.

(4) *  Ha a nyilvántartásban szereplő személy engedélyében (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt több szakképesítési szakterülete közül a számviteli törvény 151. § (7a) bekezdés b) pontja alapján valamely szakterületének (szakterületeinek) törlésére kerül sor, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból új igazolványt állít ki a nyilvántartásban maradó szakterület(ek) feltüntetésével. A nyilvántartásba vételt végző szervezet a szakterület(ek) törléséről szóló határozat megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásban szereplő személyt felszólítja

a) a korábban kiállított eredeti igazolvány visszaszolgáltatására, amelyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisít, valamint

b) az új igazolvány kiállításához szükséges, 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolványkép benyújtására.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtására a nyilvántartásban szereplő személynek 30 nap áll rendelkezésére.

(6) *  A (4) bekezdés szerinti szakterület-törlést követően új szakterület nyilvántartásba vételére a (3) bekezdésben foglaltak szerint kerülhet sor.

7. § * 

8. § *  (1) *  A kérelmező adatait, ha a kérelmező a számviteli törvényben és az e rendeletben előírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba felveszi.

(1a) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül gondoskodik a kérelmező részére a 3. számú melléklet szerinti igazolvány elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

(2) * 

(3) *  Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelően igazoltak, akkor a kérelmezőt a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidő megadásával.

(4) *  Az (1)-(3) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre irányuló eljárásban is.

8/A. § *  (1) *  A 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultságot, az engedély megadásának idejét és időbeli hatályát.

(2) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet a 8. § (1a) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

8/B. § *  (1) *  A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy (a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére az elismerési törvény, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) előírásait az e §-ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) *  A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontjában szereplő adatokat,

b) az elismerési kormányrendelet 3. §-a szerinti adatokat.

(3) *  A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben előírtakon túlmenően a bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.

(4) *  A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint - a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása esetén - a számviteli törvény 151. §-ának (9) bekezdésében meghatározott adatokat.

(5) *  A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését, illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően, a 3. § (1), (2) és (12) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikének megjelölésével kell bejelentése alapján a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvenni.

(6) *  A szolgáltatásnyújtó vagy törvényes képviselője 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, amennyiben a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)-d) vagy f)-g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásból való törlésről intézkedik.

(7) *  A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételére megfelelően alkalmazni kell a 8. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak a tevékenység folytatására való jogosultságát haladéktalanul ellenőrzi.

(8) *  Ha ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem rendelkezik, vagy ha a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)-d) vagy f) pontjában meghatározott körülmények bekövetkeznek, a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból.

9. § * 

9/A. § *  (1) A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

a) minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, továbbá

b) a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

(2) *  A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-éig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.

(3) Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

10. § *  (1) *  A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

(1a) *  A könyvviteli szolgáltatást végző személy (1) bekezdés szerinti éves továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő szakterületének év közbeni változásától függetlenül fennáll.

(1b) *  Ha a könyvviteli szolgáltatást végző személy az adott továbbképzési évben további szakterület nyilvántartásba vételét kérelmezi (szakterület-kiegészítés), az újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettsége ezen szakterület nyilvántartásba vételének évét követően terheli, kivéve, ha az adott továbbképzési évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületének törlésére került sor.

(2) * 

(3) *  A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek 10/A. § (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végző szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából - a 10/B. § (7) és (12) bekezdésében foglaltakon túlmenően - az olyan továbbképző szervezet által folytatott, kreditpont-minősítési eljárás során minősített képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. §-ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon, a 10/A. § (1) bekezdés szerinti akkreditációs eljárás befejezését követő hónap végéig közzéteszi.

(5) * 

10/A. § *  (1) *  A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely - a létesítő okiratában foglaltak alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat, és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek (a továbbiakban: szervezet).

(2) *  A szervezet az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint jelenti be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A bejelentést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal, az (5) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek benyújtani.

(3) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet az akkreditációs eljárás során, a bejelentést követően ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétől számított nyolc napig van lehetősége.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

b) *  rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges (vállalt szakterületenként legalább 2 fő), szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,

c) *  rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is,

d) *  rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel,

e) *  megfelel a számviteli törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek,

f) *  az akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette,

g) *  a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

(5) *  A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:

a) a (4) bekezdés b) pontja szerinti, a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók

aa) név szerinti felsorolását,

ab) az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát,

ac) részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatra),

ad) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak - az akkreditációs feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

ae) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak;

b) *  a (4) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot,

c) a (4) bekezdés f) pontja szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát,

d) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(8a) *  A továbbképzésben való közreműködésre felkért, eseti megbízással foglalkoztatott oktatók esetében az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, továbbá az oktatók nyilatkozatát, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, a szervezetnek az oktatók foglalkoztatását megelőzően be kell kérnie és az oktató utolsó eseti megbízásától számított 8 évig meg kell őriznie.

(9) *  Az akkreditációval rendelkező szervezeteket a nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait,

b) a szervezet nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát),

c) a szervezet nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) időpontját,

d) a szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a nyilvántartásba vételt végző szervezet által lefolytatott ellenőrzések eredményét (ide értve a (11a) bekezdés szerinti figyelmeztetést, felfüggesztést, akkreditáció visszavonását),

e) a szervezet nyilvántartásból való törlésének (akkreditáció visszavonásának) időpontját és indokát.

(9a) *  Az akkreditációval rendelkező szervezet az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket érintő változásokat 8 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

(10) *  Az akkreditációval rendelkező szervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat 60 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

(11) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet az akkreditált szervezet e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését, a kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési programjának megvalósítását, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet valószínűsíti, hogy az akkreditált szervezet az akkreditációs eljárás vagy a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági ellenőrzést folytat le.

(11a) *  Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az akkreditált szervezet továbbképzési tevékenységét nem az e rendeletben előírt feltételek, valamint az akkreditációs és a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint végzi, * 

a) első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja a szervezetet a szabálytalanság megszüntetésére,

b) ugyanazon továbbképzési évben második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet két hónapra felfüggeszti a szervezet továbbképzés szervezésére való jogosultságát,

c) ugyanazon továbbképzési évben harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja az akkreditációt.

(11b) *  A (11) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá, hogy mely szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti az akkreditációval rendelkező szervezetet, amelyre az akkreditációval rendelkező szervezet 8 napon belül észrevétellel élhet. A nyilvántartásba vételt végző szervezet a jegyzőkönyv és az akkreditációval rendelkező szervezet észrevétele alapján hoz határozatot az ellenőrzés eredményéről.

(11c) *  A (11) bekezdés szerinti ellenőrzés a kreditpontra minősített továbbképzési program elszámolhatósági időszakának kezdetétől, az elszámolhatósági időszak végétől számított 8 évig folytatható le.

(12) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja továbbá az akkreditációt akkor, ha

a) a szervezet két egymást követő továbbképzési évben könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló tevékenységet nem végez,

b) megállapítást nyer, hogy a szervezet a 10/A. §-ban foglalt feltételeknek az akkreditációs eljárás időpontjában nem felelt meg, vagy ezen feltételek az eljárás lefolytatását követően már nem állnak fenn,

c) a szervezet azt maga kérelmezi,

d) a szervezet jogutód nélkül megszűnik,

e) *  a szervezet a (9a) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztja,

f) *  a szervezet a (10) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségének a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követően sem tesz eleget.

(13) *  Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11a) bekezdés c) pontja, valamint (12) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(14) Az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a számviteli törvényben és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(15) * 

10/B. § *  (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végző személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) a 10. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(2) *  A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program - ide értve annak elektronikus változatát - csak egyszer jogosít kreditpontra.

(3) A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni.

(4) A továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés szerinti kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésébe nem számít be a (7), illetve a (12) bekezdésnek megfelelően megszerzett kreditpontok értéke.

(6) * 

(7) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során - a (8) bekezdés szerinti szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

(8) *  A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött azon egyesület, köztestület, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi tagjai számára,

b) nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy jogosult részt venni tagként,

c) évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végző tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

(8a) *  A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően a gazdálkodó legalább 2 éve megkezdte a szakmai szerveződés működtetését, amelynek keretében a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi,

b) a gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy az általa működtetett szakmai szerveződés által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy, mint a szakmai szerveződés tagja jogosult részt venni,

c) a gazdálkodó évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a szakmai szerveződés keretében, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végzők, mint a szakmai szerveződés tagjai számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

(8b) *  Szakmai szerveződés tagja az a természetes személy, aki a gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés létrehozásáról és működtetéséről szóló dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelel és a tagokról vezetett nyilvántartásban szerepel.

(8c) *  A (8a) bekezdés szerinti szakmai szerveződés tekintetében a (9) és (10) bekezdés szerinti kötelezettséget a működtető gazdálkodó teljesíti.

(9) *  A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai szervezetként történő elismerését, valamint a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a szakmai szerveződés szakmai szervezetként történő elismerését a nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet

a) a (8) bekezdés szerinti szervezet a (8) bekezdés a)-c) pontjában,

b) a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a (8a) bekezdés a)-c) pontjában

foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint az eljárás miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentumot mellékelve, a 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(10) *  A szakmai szervezet, illetve a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.

(11) A (7)-(8) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

(12) *  Ha a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely, 10/F. § szerint kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadványt vásárol, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását legkésőbb a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja.

(13) *  A (12) bekezdés szerinti - a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló - számla akkor fogadható el, ha az a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását.

10/C. § *  (1) *  Az 1., a 4., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben, továbbá a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú, kötelezően használatos, a hatóság által rendszeresített nyomtatványokat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak megfelelően a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton történő benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók. Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton akkor nyújthatók be, ha az azokhoz tartozó mellékleteket is elektronikusan csatolják.

(3) *  Az 1., a 4., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelem nem elektronikus úton történő benyújtása esetén azt a mellékletekkel együtt az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre kell beküldeni.

(4) * 

(5) * 

10/D. § *  (1) Kreditpont-minősítési eljárás keretében az akkreditált szervezet továbbképzési programját - minősítésre - a 10. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemmel nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2) *  A szabályszerűen benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni.

(2a) *  Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló dokumentumot,

b) a kérelemben megjelölt oktató(k)

ba) *  szakirányú felsőfokú végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek másolatát,

bb) *  részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a kérelemben foglalt témakörnek és szakterületnek megfelelő - az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlatra),

bc) *  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adatai(k)nak - az e rendelet szerinti feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

bd) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak.

(2b) *  A (2a) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, és erről az akkreditált szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben nyilatkozatot tesz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.

(3a) *  Ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzési program minősítésére irányul, a kérelemhez mellékelni kell a továbbképzés oktatási programját, az elektronikus képzés programjához való hozzáférési azonosítót, valamint a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus képzési rendszere megfelel a 10/E. § (4) bekezdésében foglalt elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.

(4) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmek elbírálása során ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben és a továbbképzési programokra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül van lehetősége.

(5) *  A nyilvántartásba vételt végző szervezet a minősített továbbképzési programok és szakmai kiadványok adatait a kreditpont-minősítési eljárás befejezését követő hónap 15-éig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program szakterületi besorolásával, témakör szerinti besorolásával, kreditpont-értékével és oktathatósági időszakával (a továbbiakban: elszámolhatósági időszak) együtt.

(6) *  A minősített továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, visszavonás esetén a visszavonásig hatályos.

(7) Amennyiben valamely akkreditált szervezet másik akkreditált szervezet kreditpont-minősítési eljárásban már minősített továbbképzési programját változatlan tartalommal, a továbbképzési program elszámolhatósági időszakán belül a saját neve alatt kívánja megvalósítani, akkor a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez csatolni kell az akkreditált szervezetnek a már minősített továbbképzési programra vonatkozó felhasználási jogát igazoló megállapodást is.

(8) A kreditpont-minősítési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

10/E. § *  (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.

(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő személyesen jelen van.

(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online képzés lehet.

(4) Az akkreditált szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus képzési formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha az akkreditált szervezet

a) elektronikus képzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a képzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése,

b) az akkreditált szervezet elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 8 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy,

ba) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot - több oktatási egység, modul esetén az egyes egységeket, modulokat - megkezdte és a továbbképzési program - több oktatási egység, modul esetén az egyes egységek, modulok - befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett,

bb) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,

bc) ugyanazon időtartam - az adott továbbképzési program kezdete és befejezése közötti időszak - alatt csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg, bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette, legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig,

c) a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül kiállítja.

(5) A megvalósított elektronikus képzésért az akkreditált szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(6) A továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus képzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.

10/F. § *  (1) *  Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében kérhetik szakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával, amelyhez mellékelni kell az eljárás külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentumot.

(2) A szakmai kiadvány minősítéséhez a kérelemhez mellékelni kell a minősítendő kiadvány 2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.

(3) Szakmai kiadvány minősítésére vonatkozó kérelmet bármely szakmai kiadványt kiadó szervezet benyújthat.

(4) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minősíthetők a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. Szakmai folyóiratok esetében kreditpont érték legalább fél éves előfizetés esetére állapítható meg.

(5) *  E rendelet alkalmazásában szakmai kiadvány a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket tartalmazó kiadvány (ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőzően legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenő szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítő információs eszköz.

10/G. § *  Az akkreditált szervezet köteles:

a) *  a továbbképzéseket az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt időtartamban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,

b) *  legalább a továbbképzés időpontját - elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési tevékenység megkezdését - megelőző 11. napon bejelenteni az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a tervezett továbbképzések kreditpont-minősítési kérelem szerinti adatait, biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;

c) *  a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktató 10/D. § (2a) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumait az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre megküldeni,

d) elektronikus képzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára,

e) *  ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot,

f) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal; elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési programot teljesítőket,

g) a jelenléti ív(ek)et a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb 5 munkanapon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre,

h) *  a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére bejelenteni a továbbképzésen részt vevők adatait - a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából - a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül, kontakt képzés esetén a jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül, elektronikus képzés esetén az elektronikus naplózás alapján a továbbképzési program befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési program elszámolhatósági időszakának végétől számított 30 napon belül,

i) *  az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban,

j) a továbbképzésekről a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,

k) *  az általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt is) legalább 8 évig megőrizni,

l) *  kontakt képzés esetén a b) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama alatt az akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a továbbképzés szabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében,

m) *  a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló tájékoztatóban foglaltakat betartani.

10/H. § * 

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

11/A. § *  (1) *  A kreditpont-minősítési eljárás során 2017. december 31-éig az államháztartási szakterületre csak a nyilvántartásba vételt végző szervezet által közzétett minősítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikájú továbbképzési program minősíthető.

(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 

(6) * 

(7) *  A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2013. december 31-én akkreditációval rendelkező szervezetek a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek legkésőbb 2014. december 31-ig kötelesek eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. § alapján 2014. január 1-jét követően akkreditált szervezetekre.

(8) *  Ha a 2017. december 31-e előtt hatályos előírások szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel - az engedélyezés szempontjából - egyenértékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba vett személy könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének visszavonására kerül sor, a számviteli törvény 151. § (7) bekezdése alapján benyújtott újbóli nyilvántartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba vételi eljárás során egyenértékűnek minősített oklevél az új eljárásban is egyenértékűnek minősül.

(9) *  E rendelet 2018. január 1-jét megelőzően hatályos 3. §-ának (3)-(11) bekezdése, valamint 2. számú melléklete alapján nyilvántartásba vett személyek 2018. január 1-jét követően továbbra is jogosultak a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére, amennyiben a számviteli törvényben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

12. § *  (1) *  Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének és 17. cikk (6) bekezdésének, valamint kizárólag a továbbképzésre irányuló szolgáltatás tekintetében a 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba való felvételhez (az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához, cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez, valamint a nyilvántartásból való törléshez
 * 

Az adatlap kötelező tartalmi elemeit az 1-2. és 4-6. pontok foglalják magukba.

1. *  Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító

- nyilvántartásba történő felvételét (az igazolvány kiadását) * 

- igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén) * 

- igazolványa cseréjét * 

= megrongálódás miatt, illetve

= adatváltozás esetén, (amennyiben a változás érinti az igazolványon szereplő adatokat)

- névváltozás,

- szakterület-kiegészítés,

- szakterület-törlés,

- a nyilvántartásban szereplő egyéb adataiban történt változás(ok) átvezetését * 

- nyilvántartásból való törlését * 

kéri.

2. Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) családi és utónév,

b) születési családi és utónév,

c) születési hely,

d) születési idő,

e) anyja születési családi és utóneve,

f) lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám),

g) *  levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám), telefonszám, elektronikus elérhetőség,

h) regisztrálási szám, * 

i) szakmai képesítés megnevezése (mérlegképes oklevél, illetve azzal egyenértékű szakképesítést igazoló dokumentum száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, oklevél szerinti szak/szakirány megnevezése, okleveles könyvvizsgálói oklevél száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

j) a számviteli törvényben meghatározott idejű számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési szakmai gyakorlat ismertetése fordított időrendi sorrendben [gyakorlat megszerzésének helye, végzett tevékenység(ek), gyakorlat időtartama: év, hónap, naptól - év, hónap, napig],

k) *  a szakterület, amelyre a felvételét kéri

l) *  egyenértékű szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány benyújtása esetén annak megjelölése, hogy a Korm. rendelet 2. számú melléklete, vagy a 3. §-ának mely bekezdése alapján kérelmezi a nyilvántartásba vételét.

3. Nem kötelező, a kérelmező önkéntes adatszolgáltatása alapján (amennyiben azokat az adatlapon feltünteti) kerülnek a nyilvántartásba a következő adatok:

a)-b) * 

c) egyéb szakmai képesítés megnevezése (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

d) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).

4. Nyilatkozatok:

a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nincs tudomásom olyan körülményről, amely a Korm. rendelet szerinti

- nyilvántartásba történő felvételemet (az igazolvány kiadását),

- igazolvány pótlását, cseréjét

kizárná.”

b) „Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő regisztrálási szám, regisztrálási szakterület, igazolványszám, név, születési név, anyja születési neve, valamint hozzájárulásom esetén a c) pontban megjelölt egyéb adataim külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény 151. §-ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak.”

c) „Hozzájárulok az alábbi - az adatlapon feltüntetett - személyes adataim Korm. rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához: * 

- lakcím,

- levelezési cím,

- születési hely, idő,

- telefonszám,

- elektronikus elérhetőség,

- szakképesítés adatai,

- egyéb szakképesítés,

- nyelvvizsga,

- szakmai gyakorlat.”

d) *  „Kijelentem, hogy az eljárás ............................ Ft, azaz ....................................... Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján ................................ fizette meg.

e) *  „Kijelentem továbbá, hogy jelen kérelmemhez csatolom:

- az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló .................................. számú fizetési számlák közötti átutalási/fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát,

- a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

- 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm méretű igazolványképet,

- a szakképesítés megszerzését követően megszerzett, legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési gyakorlatot igazoló dokumentumokat,

- a jelen kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (a kérelemben megjelölt szakterületre előírt) továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolásokat,

- az adatváltozást igazoló dokumentumokat,

- eredeti, fényképes igazolványt,

- a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentum (hatósági erkölcsi bizonyítvány), vagy kitöltött, aláírt hatósági erkölcsi bizonyítványt kérő lap.”

5. Dátum * 

6. A kérelmező aláírása * 

2. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Intézmény, kar Szak Oklevél megszerzésének éve
Kőrös Főiskola (Tessedik Sámuel Főiskola) Közgazdász, Pénzügyi szak, vállalkozási pénzügyek szakirány 1997-től
Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar Közgazdász, Gazdálkodási szak, számviteli szakspecializáció 1996-tól
Kossuth Lajos Tudományegyetem Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak, számvitel-pénzügy. szakirány 1999-től
Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Agrármérnök, Vállalkozás szervezési szakirány 1998-tól
Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Agrármérnök, Kereskedelmi marketing szakirány 1998-tól
Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tud. Kar Gazdasági Agrármérnök szak 1998-tól
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Ipari szak 1994-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Agrár szak 1994-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Belkereskedelmi szak 1994-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Közlekedési szak 1994-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Pénzügyi szak 1994-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem *  Közgazda Gazdálkodási szak 1993-tól
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem *  Tanár „B” szak folyamatosan
Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak Számviteli minősített specializáció 1994-től
Pénzügyi és Számviteli Főiskola *  Közgazdász Számviteli szak 1993-tól
Pénzügyi és Számviteli Főiskola *  Közgazdász Pénzügyi szak 1993-tól
Pénzügyi és Számviteli Főiskola *  Közgazdász Gazdasági Informatikai szak 2000-től
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Számviteli Vállalatgazdálkodási Kar/szak 1993-ig
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Pénzügyi Kar/szak 1993-ig
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási szak, pénzügyi-számviteli szakirány 1997-től
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Agrármérnök szak, Pénzügyi-számviteli szakirány 2000-től

3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

a) oldal
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regisztrálási szám:
IGAZOLVÁNY
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
Személyi azonosító adatok
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
Regisztrálási szakterület:
Igazolványszám:
b) oldal
Nemzetgazdasági Minisztérium
A nemzetgazdasági miniszter
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján
könyvviteli szolgáltatás végzése céljából
..............................................................
számon nyilvántartásba vette.
Fénykép helye
Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány
tulajdonosa könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.
Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig
Budapest, ..................................................
P. H.
........................................................
aláírás

4. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
a szakmai továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek (a továbbiakban: szervezet) akkreditáció iránti kérelméhez, valamint az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelméhez
 * 

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szervezet neve,

b) szervezet hivatalosan rövidített neve,

c) szervezet székhelye,

d) szervezet levelezési címe,

e) szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) *  a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása, elérhetősége,

i) *  a szervezet által vállalt továbbképzés szervezése (szakok megnevezése, azon belül csoportok száma),

j) *  a szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása,

k) *  a szervezet elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének rövid bemutatása,

l) *  a szervezet oktatói (vállalt továbbképzéseknek megfelelő) létszáma,

m) *  a szervezet oktatóinak név szerinti felsorolása, valamint szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása,

n) *  az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek részletes bemutatása,

o) *  a tervezett továbbképzés paramétereinek részletes bemutatása (ár, helyszín, egyéb szolgáltatás stb.),

p) *  a továbbképzés tervezett vagy meglévő nyilvántartási rendszerének bemutatása,

q) *  szervezet cégjegyzékszáma, a szervezet adószáma,

r) *  tervezett elektronikus képzés esetén a szervezet elektronikus továbbképzési rendszerének bemutatása (technikai háttér, a képzés elérésének helye, megvalósításának módja, a naplózás, ellenőrzés módszere, igazolás kiállítása, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módja stb.).

2. *  Nyilatkozatok:

a) „Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.”

b) „Kijelentem, hogy a szervezet - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”

c) „Kijelentem, hogy a szervezet - a létesítő okirata alapján - felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat.”

d) „Kijelentem, hogy a szervezet megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek.”

3. Az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelme esetén a következő adatok és nyilatkozat megadása kötelező:

a) az akkreditációval rendelkező szervezet neve,

b) az akkreditációval rendelkező szervezet akkreditációs száma,

c) az akkreditációval rendelkező szervezet adataiban bekövetkezett változás ismertetése,

d) nyilatkozat:

„Kijelentem, hogy a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti.”

4. Dátum * 

5. Bélyegző * 

6. Cégszerű aláírás * 

5. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

JELENLÉTI ÍV

1. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés kezdetén:

A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:

A továbbképző szervezet neve, címe:

A továbbképzés helye (pontos címe):

A továbbképzési program címe:

A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:

A továbbképzési program témaköre: □ számvitel □ nem számvitel

A továbbképzési program szakterülete: □ vállalkozási □ államháztartási □ pénzügyi □ egyéb szervezeti (nonprofit) □ IFRS Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:
Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

2. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés befejezésekor:

A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:

A továbbképző szervezet neve, címe:

A továbbképzés helye (pontos címe):

A továbbképzési program címe:

A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:

A továbbképzési program témaköre: □ számvitel □ nem számvitel

A továbbképzési program szakterülete: □ vállalkozási □ államháztartási □ pénzügyi □ egyéb szervezeti (nonprofit) □ IFRS

Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:
Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

7. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

8. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

9. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

10. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására akkreditált szervezetek részére a továbbképzési programok kreditpont-minősítési és egyszerűsített kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A továbbképzési program minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) akkreditált szervezet neve,

b) akkreditált szervezet székhelye,

c) akkreditált szervezet levelezési címe,

d) akkreditált szervezet akkreditációs száma,

e) *  akkreditált szervezet cégjegyzékszáma, a szervezet adószáma,

f) akkreditált szervezet honlapjának címe,

g) akkreditált szervezet hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,

h) akkreditált szervezet által vállalt továbbképzési program bemutatása legalább 1500, legfeljebb 6000 karakter terjedelemben (címe, elszámolhatóság kérelmezett időszaka, időtartama percben szünetek nélkül, szakmai tartalma, tematikája), * 

i) akkreditált szervezet által a továbbképzés résztvevői számára biztosított információs anyag bemutatása (amennyiben vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),

j) *  a szakterület és témakör megnevezése, amelyen az akkreditált szervezet kéri a továbbképzési program minősítését, * 

k) akkreditált szervezet által vállalt, már minősített továbbképzési program címe és a minősítéskor kapott azonosítója, * 

l) *  akkreditált szervezet által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,

m) *  elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást, ellenőrzés módszerét, igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módját stb.),

n) *  akkreditált szervezet által vállalt továbbképzési program oktatóinak név szerinti felsorolása.

2. Nyilatkozatok:

a) „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az egységes Kormányzati Portálon közzétegye.”

b) *  „Kijelentem, hogy

- a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak;

- akkreditált szervezetünk nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;

- a fenti kérelemhez csatolt már minősített továbbképzési programot változatlan formában és tartalommal nyújtottuk be, amelynek felhasználási jogát igazoló, ...................................................... akkreditált szervezettel kötött megállapodást jelen kérelemhez csatoltuk. * 

c) *  „Vállalom, hogy akkreditált szervezetünk a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/G. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti.”

d) *  „Kijelentem, hogy az akkreditált szervezetünk Rendelet alapján nyilvántartott adataiban az akkreditációs eljárás befejezése, illetve a legutóbb bejelentett adatváltozás óta nem történt változás.

e) *  „Kijelentem továbbá, hogy akkreditált szervezetünk

- a létesítő okirata alapján a felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat,

- megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint

- jelen nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás

11. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

IGAZOLÁS
a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzésének teljesítéséről és a továbbképzésbe számítandó kreditpontok megszerzéséről

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Igazolás sorszáma

2. Továbbképzésre kötelezett neve

3. Regisztrálási száma

4. Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett

a) születési neve

b) születési helye, ideje

c) anyja neve

5. Igazolást kibocsátó akkreditált szervezet

a) neve

b) székhelye

c) akkreditációs száma

6. *  A továbbképzés

a) formája (előadás, e-learning, online)

b) időtartama (perc, szünetek nélkül)

c) szakterülete (vállalkozási, pénzügyi, egyéb szervezeti, államháztartási, IFRS)

d) témaköre (számvitel, nem számvitel)

e) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)

f) időpontja (év, hónap, nap)

g) kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)

7. *  A teljesített továbbképzési program

a) címe

b) kreditpont-minősítési határozatának száma

c) elszámolhatósági időszaka

d) kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen

8. Az igazolt kreditpontok száma

9. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása

10. Dátum

11. Cégszerű aláírás, bélyegző

12. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP a szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A szakmai szervezeti minősítéshez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szakmai szervezet neve,

b) szakmai szervezet hivatalos rövidített neve,

c) szakmai szervezet székhelye,

d) szakmai szervezet levelezési címe,

e) szakmai szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szakmai szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szakmai szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt vevők évi átlagos létszáma,

i) szakmai szervezet által évente szervezett szakmai rendezvények bemutatása,

j) szakmai szervezet által biztosított szakmai konzultációs fórum leírása,

k) bejelentő gazdálkodó neve, * 

l) bejelentő gazdálkodó székhelye, * 

m) bejelentő gazdálkodó levelezési címe, * 

n) bejelentő gazdálkodó felelős vezetőjének neve. * 

2. Nyilatkozat:

a) *  Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

A szakmai szervezet megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/B. § (8), illetve (8a) bekezdésében foglalt feltételeknek.

b) Kijelentem, hogy minden továbbképzési év tekintetében a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a szakmai szervezet az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett személyek Rendeletben meghatározott adatait, akik a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napjáig a szervezet tagjaként jogosult volt szervezetünk szervezésében szakmai konzultáción, képzésen vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás

13. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
a szakmai kiadványok minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A szakmai kiadvány minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) a kreditpont-minősítési eljárást kezdeményező, a kiadvány kiadására jogosult szervezet (a továbbiakban: kiadó) neve,

b) kiadó székhelye,

c) kiadó levelezési címe,

d) kiadó telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

e) kiadó felelős vezetőjének neve,

f) kiadó felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

g) a kiadvány szerzőjének (szerzőinek) neve,

h) a kiadvány címe,

i) a kiadvány megjelenési formája,

- papír alapú vagy elektronikus

- könyv, napi lap, periodika, alkalmi kiadvány, egyéb (megnevezéssel)

j) a kiadvány megjelenésének dátuma,

k) a kiadvány terjedelme (ív, oldalszám),

l) *  a kiadvány hozzáférése elektronikus megjelenési mód esetén

m) *  a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,

n) *  a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége.

2. *  Nyilatkozat:

„Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.”

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás