Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - az építőipari kivitelezési tevékenység jogosulatlan vagy szakszerűtlen végzőjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni.

1/A. § *  (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben - a (2) bekezdés kivételével - a 1/A-2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza.

(2) *  Az építésfelügyeleti hatóság - az 1. mellékletében foglalt I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában meghatározott jogsértések kivételével - az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott figyelmeztetés feltételei fennállnak.

1/B. § *  Az építésfelügyeleti bírságot - a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésben megjelölt tervezési díj, ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték),

c) *  I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában meghatározott jogsértő állapot fennállása esetén: a fővállalkozói kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdés szerinti számított építményérték,

d) *  II. táblázat 1-10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó kivitelezési szerződésében rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték

figyelembevételével kell megállapítani.

2. § (1) *  A bírság mértéke - a (2)-(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában a tervezőre vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

c) I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint 6-16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § c) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

d) II. táblázat 1-10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

e) *  I. táblázat 17-24. pontjában és II. táblázat 11-15. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az adott jogsértő cselekményhez meghatározott bírságösszeg.

(1a) *  Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni.

(2) *  A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg

a) 150%-a

aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében,

ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében;

b) 50%-a építmény bontása esetében.

(3) *  A bírság mértéke az (1)-(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a - az 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével -, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.

(3a) *  Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. § (6) bekezdése szerinti kivitelező jogsértő cselekményével kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot - a kivitelező által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéket alapul véve - a fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint köteles megállapítani.

(4) *  Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon résztvevővel szemben egy cselekménnyel összefüggésben megállapított több jogsértés miatt

a) a legmagasabb bírságot eredményező jogsértő cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal megemelt összege vagy

b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege

közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb.

(5) Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, a bírságot vele szemben a (4) bekezdés figyelembevételével, tevékenységenként kell kiszabni.

(6) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(7) *  A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

(8) *  Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerősen megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(9) *  A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által jogerősen kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.

2/A. § *  (1) *  Az építési műszaki ellenőr az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetőt tájékoztatta.

(2) *  Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 9., 13-14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7-8., 10. pontja szerint megállapított bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

(2a) * 

(3) *  Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő I. mellékletben foglalt I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13. pontjában meghatározott bírságtétel a felelős műszaki vezetőt terheli.

(4) * 

(5) *  A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 14. pontja vagy a II. táblázat 8. pontja szerinti bírság a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, és a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

3. § *  (1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított öt éven belül szabható ki.

(2) A bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot közölni kell

a) az illetékes építésügyi hatósággal,

b) *  a névjegyzéket vezető szervvel, ha a bírság kiszabására az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével vagy a felelős műszaki vezetővel szemben került sor,

c) * 

d) *  a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét vezető szervvel.

(3) *  A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsőfokú építésfelügyeleti hatóság részére.

(4) *  Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság a befizetési határidő lejártától számított tíz napot követően haladéktalanul a végrehajtást végzésben elrendeli az illetékes állami adóhatóság felé és erről a (6) bekezdés szerint tájékoztatja a felügyeleti szervét.

(5) *  Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásáról az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartást vezet az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban.

(6) *  Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti - elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.

3/A. § *  Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata - a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott határozat kivételével - tartalmazza

a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot,

b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti ellenőrzése során is alkalmazni kell.

5. § *  E rendeletnek - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésével megállapított - 1. § c) pontját, valamint e rendeletnek - a Kr. 1. § (3) bekezdésével megállapított - 3/A. §-át a Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6. § *  Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani.

7. § *  (1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeltnek a Módr. 7. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez * 

I. táblázat

A fővállalkozói szerződéshez, illetve a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

A fővállalkozói szerződéshez, illetve a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények A bírság összegének meghatározása (az l/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. pontban 50 millió, a 3., 4. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és a 6-16. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Építtető Építési műszaki ellenőr Fővállalkozó kivitelező Fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője Kivitelezési dokumen-
tációt készítő tervező (a továbbiak-
ban: tervező)
1. Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
2. Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal 100.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 250.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
3. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a foglalkoztató 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 250.000 Ft 150.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
4. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a foglalkoztató 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 150.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
5. Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 100.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
6. * 
7. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft
8. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 100.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 600.000 Ft
9. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 250.000 Ft 150.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 1.000.000 Ft
10. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
11. Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként megállapítva 150.000 Ft + 0,004xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft
12. * 
13. *  Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek
felhasználása, beépítése
80 000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
150 000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
100 000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
14. Kivitelezési dokumentációtól vagy ennek hiányában engedélyezési dokumentációtól eltérő kivitelezés 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft 150.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 400.000 Ft
15. *  Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft 200.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 1.500.000 Ft
16. Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése 200.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 800.000 Ft 500.000 Ft + 0,015xSZÉ legfeljebb 5.000.000 Ft 400.000 Ft + 0,006xSZÉ legfeljebb 1.500.000 Ft
17. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 60.000 Ft
18. *  Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya 100.000 Ft 100.000 Ft
19. A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerződés hiánya 80.000 Ft 80.000 Ft
20. Nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés 80.000 Ft
21. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése 80.000 Ft
22. Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya, ha ez a kivitelező a feladata 80.000 Ft 80.000 Ft
23. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában 500.000 Ft
24. *  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tábla kihelyezésének elmulasztása 50.000 Ft

II. táblázat

Az alvállalkozói szerződéshez, illetve az alvállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények
Megrendelő vállalkozó kivitelező A megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője Alvállalkozó kivitelező Az alvállalkozó felelős műszaki vezetője Építési műszaki ellenőr
1. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 150.000 Ft
2. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása 80.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 100.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 600.000 Ft
3. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 300.000 Ft 50.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 150.000 Ft 150.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
4. *  Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 400.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 400.000 Ft
5. *  Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva 150.000 Ft + 0,004xSZÉ legfeljebb 400.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft
6. * 
7. *  Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése 80 000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
80 000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
8. *  Kivitelezési dokumentációtól vagy ennek hiányában engedélyezési dokumentációtól eltérő kivitelezés 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft 150.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 400.000 Ft 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft
9. *  Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft 200.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 1.000.000
10. *  Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése 200.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 1.000.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft 250.000 Ft + 0,0015xSZÉ legfeljebb 3.000.000 Ft 150.000 Ft + 0,006xSZÉ legfeljebb 800.000 Ft 100.000 Ft + 0,005xSZÉ legfeljebb 500.000 Ft
11. *  írásbeli kivitelezési szerződés hiánya 100.000 Ft 100.000 Ft
12. Nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés 80.000 Ft
13. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése 80.000 Ft
14. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító jelszót 150.000 Ft
15. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban 80.000 Ft

2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez * 

Adatlap építésfelügyeleti bírsághoz

1. Építtető neve: ...........................................................................................................................

Címe: ........... ir.szám .......................... város (község) ............................ utca ............ házszám

................ emelet ............. ajtó

2. *  Megbírságolt neve, névjegyzéki jelölése, illetve nyilvántartási száma: ...................................................................................................................

építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr*

Címe: ........... ir.szám .......................... város (község) ............................ utca ............ házszám

................ emelet ............. ajtó

3. Építmény helye: ............................ város (község) .............................. utca ............. házszám

....................... helyrajzi szám

4. A bírságot kiszabó elsőfokú építésfelügyeleti hatóság megnevezése: .....................................

Címe: ...................................... megye ............. ir.száma .................................... város (község)

................................................ utca ................. szám

Számlaszáma: ...............................................................................................................................

5. Másodfokon eljárt építésfelügyeleti hatóság megnevezése: ....................................................

Címe: ...................................... megye ............ ir. száma .................................... város (község)

................................................ utca ................. szám

Számlaszáma: ...............................................................................................................................

6. A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma:............................. kelte: ..................................

Jogerős és végrehajthatóvá válás dátuma: ......................, a bírság összege: ....................... azaz

.......................................................... Ft, befizetés határideje: .....................................................

7. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma: ................... kelte: .........................

Az új egyösszegű befizetés határideje: ............... év .......................................... hó ............. nap

8. Befizetés pontos dátuma: ........................ év ................................................... hó............. nap

9. *  Végrehajtás elrendelésének dátuma (Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé): ............. év ........................ hó ........... nap

P. H.

............................................

aláírás