Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.IV.19.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.
Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2014.VII.1. )

 

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A beszámolók elektronikus nyilvántartása (elektronikus irattár)

1. § (1)1 A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) az elektronikus úton feldolgozott és az elektronikus úton benyújtott beszámolókat (a továbbiakban: elektronikus beszámoló) elektronikus irattárban őrzi.

(2)2 Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el, és a beszámolóhoz csak ilyen űrlap mellékelhető.

(3)3 A céginformációs szolgálatnak kérelemre biztosítania kell, hogy az elektronikus irattárban elhelyezett beszámolókat - a Ctv.-ben meghatározott módon és feltételek mellett - bárki megismerhesse, illetve azokról másolatot kaphasson.

2. § (1)4 A céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.

(2)5 A céginformációs szolgálatnak üzemmenet-folytonossági tervet kell kidolgoznia, amely a rendkívüli üzemeltetési helyzetek esetén is biztosítja a megbízható üzemmenetet, illetve annak mielőbbi helyreállítását.

(3)6 A céginformációs szolgálat köteles a rendkívüli üzemeltetési helyzetről és annak hatásáról a honlapján haladéktalanul tájékoztatást adni. A tájékoztatás a kormányzati portálon automatikusan megjelenik.

(4)7 Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülése végett a céginformációs szolgálatnak mentéseket kell végeznie, és biztosítania kell, hogy szükség esetén az informatikai rendszer egészét helyre tudja állítani.

3. §8

Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás

4. § (1) Ha ezen alcím eltérően nem rendelkezik, az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásra a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(2) A cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti eljárás illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.

5. § (1)9 Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kiadott ajánlásában foglalt műszaki és egyéb követelményeknek megfelelő nyomtatványon kell előterjeszteni. Az elektronikus nyomtatvány előállításához szükséges követelmények a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.

(2)10

(3)11 A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványok tartalmi mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elő.

(4) Az elektronikus nyomtatvány alkalmazásával benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek a kitöltetlenül hagyott rovatokat, valamint a magyarázó szövegeket és lábjegyzeteket nem kell tartalmaznia.

6. §12 A jogi képviselő elektronikus úton a céginformációs szolgálat honlapján közzétett, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglalt informatikai feltételeknek megfelelő, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.

7. §13 A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformációs szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére, vagy a kormányzati portál útján kell megküldeni.

8. §14 A céginformációs szolgálatnak a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezésétől kezdve biztosítania kell, hogy a cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelem és mellékletei biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségének kizárásával érkezzenek meg a cégbírósághoz.

9. §15 (1)16 A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelem céginformációs szolgálathoz érkezésének időpontját, az informatikai és formai ellenőrzés eredményét, az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazolás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való továbbításának időpontját.

(2) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okirat érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.

10. §17 A jogi képviselő részére az elektronikus tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást a cégbíróság időbélyegzővel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselő elektronikus levélcímére.

A cégiratok elektronikus úton történő megismerése

11. § (1)18 Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül nyújtják be, akkor - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2)19 Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a céginformációs szolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.

(3)20 Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik, a céginformációs szolgálat által - a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdése alapján - megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének időpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.

(4)21 Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.

12. § Ha a Ctv. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a cégnyilvántartásban elhelyezett papír alapú cégirat elektronikus okirati formában kiállított másolatának megküldését kérik, a kérelem elektronikus úton történő benyújtására a 11. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kérelem címzettje csak a cégbíróság lehet.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3)22

Melléklet a 24/2006. (V. 18.) IM rendelethez231  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1).


2  Megállapította: 29/2013. (XI. 26.) KIM rendelet 2. §. Hatályos: 2013. XII. 1-től.


3  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2).


4  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2).


5  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2).


6  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1).


7  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2).


8  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 4. § (5). Hatálytalan: 2009. V. 1-től.


9  Megállapította: 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. II. 11-től.


10  Hatályon kívül helyezte: 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 2. §. Hatálytalan: 2012. II. 11-től.


11  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 2. §. Hatályos: 2008. VI. 1-től. Ezt követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.


12  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 10. § (5). Hatályos: 2009. VII. 1-től.


13  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 4. §. Hatályos: 2009. II. 1-től.


14  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2).


15  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 5. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től.


16  Módosította: 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 19. § (3).


17  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 6. §. Hatályos: 2008. VII. 1-től.


18  Megállapította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 7. §. Hatályos: 2008. VI. 1-től. Ezt követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.


19  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1).


20  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1).


21  Módosította: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1), 9. § (2).


22  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 3. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


23  Hatályon kívül helyezte: 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 10. § (6). Hatálytalan: 2009. VI. 30-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!