Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.III.27.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

25/2006. (V. 18.) IM rendelet

az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az informatikai és a hírközlési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének és közzétételi költségtérítésének megfizetése a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napját megelőzően1

1. § (1)2 Az illetéket és a közzétételi költségtérítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napját megelőzően az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthető illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési utalványmintán (a továbbiakban együtt: utalvány) szereplő adatok feltüntetésével - elektronikus úton - kell megfizetni.

(2)3 Az illetékbefizetési utalvány a - 16 karakterből álló - egyedi ügyazonosító szám (a továbbiakban: ügyazonosító szám) mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájának számát és tulajdonosának nevét, továbbá az illeték összegét. A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel.

(3) Az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést külön-külön - a (2) bekezdésben meghatározott adatok feltüntetésével - banki úton kell megfizetni.

(4)4 Az illeték, valamint a költségtérítés befizetéséről a Magyar Államkincstár - kérelemre - külön-külön elektronikus igazolást küld. A kérelemhez szükséges elektronikus nyomtatványt a Céginformációs Szolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portálról lehet letölteni. A befizetés igazolására irányuló kérelmet a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással kell ellátnia [Ctv. 37. § (4) bek.].

2. § (1) A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott - külön-külön kiállított - igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét.

(2) Az elektronikus igazolást az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre kell megküldeni, a kérelem érkezésétől számított egy munkanapon belül. Ha a kérelem érkezéséig a befizetés nem került jóváírásra, az igazolást a jóváírástól számított egy munkanapon belül kell kiadni.

(3) A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

3. § (1)5 Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus igazolást nem csatolják, és a cégbíróság emiatt a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja [Ctv. 45. §], az elutasító végzésben az is szerepel, hogy az eljárásban esetlegesen megfizetett illeték a cégbíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól, a közzétételi költségtérítés pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól - írásbeli kérelemre - külön jogszabályban meghatározott mértékben visszaigényelhető, figyelemmel a 9. §-ban foglaltakra is.

(2)6 Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására nem az (1) bekezdésben meghatározott okból került sor, a végzésben a cégbíróság feltünteti, hogy a kérelmező milyen ügyazonosító számra, milyen összegű illetéket, illetve költségtérítést fizetett. Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet ismételten előterjesztik - a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében és 48. §-ának (9) bekezdésében meghatározott eset kivételével, - a korábbi eljárás során megfizetett illeték és költségtérítés a megismételt eljárásban nem vehető figyelembe, azokat ismételten meg kell fizetni.

4-5. §7

A cégiratok elektronikus úton történő megismerésével kapcsolatos illeték, illetve költségtérítés megfizetése

6. §8 Ha a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról kérnek papíralapú másolatot elektronikus úton, vagy az elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldését igénylik a cégbíróságtól vagy a Céginformációs Szolgálattól [Ctv. 16. §], az illetéket vagy a költségtérítést az elektronikus kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni. A fizetésre e rendelet 1-2. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva - a befizető terjeszti elő. A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Ennek elmaradása esetén a cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat a kérelmet elutasítja.

7. § Ha a korlátolt felelősségű társaság, illetve a részvénytársaság cégnyilvántartásban elhelyezett papíralapú cégiratáról készült elektronikus másolatot a cégbíróságtól elektronikus úton kérik, az illeték elektronikus úton történő megfizetésére a 6. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos költségtérítés megfizetése

8. §9 (1) A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezése és közzététele esetén a költségtérítést a beszámoló benyújtását megelőzően kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára megfizetni. A fizetésre az 1. és 2. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet - a kérelem elektronikus aláírással való ellátása nélkül - a befizető terjeszti elő. A Céginformációs Szolgálathoz a beszámolóval együtt elektronikus úton meg kell küldeni a Magyar Államkincstár által kiadott elektronikus igazolást.

(2) A költségtérítés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára a beszámoló benyújtását megelőzően az Igazságügyi Fizetési Portál útján is megfizethető. Ebben az esetben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott, a fizetésről szóló elektronikus igazolást (fizetési ígérvény) kell a Céginformációs Szolgálatnak a beszámolóval együtt elektronikus úton megküldeni.

Intézkedés az elektronikus úton megfizetett, de a cégeljárásban fel nem használt illetékről és költségtérítésről

9. §10 A cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat kérelemre - amelyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének megtörténtéről szóló elektronikus igazolást vagy annak papíralapú formában kiállított hiteles másolatát - papíralapú formában igazolást ad ki arról, ha a kérelemben feltüntetett illeték, illetve költségtérítés felhasználására cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban, illetve a 6-7. § vagy a 8. § szerinti eljárásban nem került sor, ezért az a 3. §-ban foglaltak szerint visszaigényelhető.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 7. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3)11



1  Megállapította: 74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet 1. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


2  Megállapította: 16/2012. (III. 6.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. III. 7-től.


3  Módosította: 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 5. § (1) b).


4  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 25.


5  Módosította: 74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet 4. § (2), 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 5. § (1) c).


6  Módosította: 74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet 4. § (2).


7  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 16/2012. (III. 6.) KIM rendelet 2. § a). Hatálytalan: 2012. III. 7-től.


8  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 25., 74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet 4. § (3).


9  Megállapította: 3/2013. (III. 25.) KIM rendelet 1. §. Hatályos: 2013. III. 26-tól.


10  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 25., 74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet 4. § (2), 16/2012. (III. 6.) KIM rendelet 2. § b).


11  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 2. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.



A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!