Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.03.31.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörben a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet alkalmazásában várólista protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerinti várólista, az intézményi előjegyzési lista (a továbbiakban: előjegyzési lista) vagy betegfogadási lista alapján történő igénybevételére vonatkozó - az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett - orvos-szakmai szabályok összessége.

2. § (1) *  Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a várólistára, az előjegyzési listára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára, az előjegyzési listára és a betegfogadási listára felvett valamely beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátásának késedelme.

(2) *  Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti azonnali ellátási esetet az Ebtv. 20/A. § (4) bekezdése szerinti határidő lejártát követő munkanap végéig kell a várólistán rögzíteni, ha a rögzítésre nyitva álló határidő munkaszüneti napra esik.

(2a) *  A (2) bekezdés szerinti esetben a járóbeteg-szakellátások tekintetében a kormányrendelet 13/A. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

(3) *  Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a várólista vagy a betegfogadási lista szerinti sorrendtől az ellátás várható eredménye alapján történő eltérés akkor lehetséges, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett beteg esetében

a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy

b) időleges állapotváltozás

miatt az ellátás várólista- vagy betegfogadási lista sorrend szerinti nyújtásának eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtől való eltérés esetében elérhető eredményességtől, és mindez nem jár a várólista- vagy betegfogadási lista sorrend megváltoztatásával érintett további betegek számára a várható eredményesség számottevő csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a várható eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai szabályait a várólista protokoll tartalmazza.

(4) *  A biztosított akkor jogosult az Ebtv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott - és annak részeként kezdeményezett további - ellátásoknak az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli igénybevételére, ha a jogosultsági ellenőrzés eredménye alapján táppénz, baleseti táppénz igénybevételére jogosult, és ugyanazon betegségéből adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresőképtelen, valamint a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót kiállította.

3. § (1) *  A várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista alapján nyújtható ellátások körében

a) az ellátás javallatait és ellenjavallatait,

b) *  a várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára való fel- és az arról való lekerülés egészségi állapotbeli feltételeit

az adott ellátásra vonatkozó várólista protokoll tartalmazza.

(2) A várólista protokollt úgy kell kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott beteg

a) ellátásra való jogosultsága, valamint

b) *  a várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontjától eltérő ellátási sorrend indokoltsága.

(3) A várólista protokoll az ellátás lehetőségét, illetve sorrendjét illetően csak olyan feltételeket tartalmazhat, amelyek bizonyítottan összefüggnek az ellátás várható eredményével, illetve az érintett betegek beavatkozás nélkül várható állapotváltozásával.

4. § *  (1) *  Abban az esetben, ha a beteg az Ebtv. 20. § (3a) bekezdése alapján a várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista sorrendtől eltérően veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtől való eltérés - 2. §-ban, illetve a várólista protokollban meghatározott - feltételeinek teljesülése.

(2) Amennyiben az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a sorrendtől való eltérés eseteinek száma valamelyik egészség ügyi szolgáltatónál legalább 20 százalékkal meghaladja az országos átlagot, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv jelzi ezt az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH), és egyúttal továbbítja az OTH részére az érintett egészségügyi szolgáltató azonosító adatait (szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi szolgáltatás tekintetében vezetett intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az OTH a rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez kapcsolódó egészségügyi dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtől való eltérés - a 2. §-ban és a várólista protokollban meghatározott feltételek alapján - indokolt volt-e.

(3) *  Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó szolgálatnak.

(4) *  A transzplantációs várólistán lévő betegekre - a csontvelő transzplantációra vonatkozó várólistán szereplő betegek kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodás szerinti allokációs szabályok érvényesülnek.

5. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti várólista protokollok hiányában a meglévő szakmai protokollok, illetve helyi eljárásrendek alkalmazandók.