Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XII.20.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján a rendszeres szociális segélyre, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti.

(1a)3 Az időskorúak járadéka, az Szt. 41. § (1) bekezdése, valamint 43/A. §-a szerinti ápolási díj (a továbbiakban: ápolási díj) finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében az időskorúak járadékával, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal, mint lebonyolító szerv látja el. A lebonyolító szervet az utalványozás joga megilleti.

(1b)4 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: folyósító szerv).

(1c)5 A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig, jogcím szerinti, járási hivatalonként történő bontásban - elektronikus úton - megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(1d)6 A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium minden hónap 25-éig a folyósító szerv rendelkezésére bocsátja az (1b) bekezdés szerinti összeget, egyidejűleg az (1c) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(2)7 Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta előleg illeti meg. A tárgyév december hónapjában előleg nem igényelhető.

(2a)8 A tárgyév második munkanapjáig a Kincstár a települési önkormányzat részére külön igénylés nélkül, előlegként folyósítja az (1) bekezdés szerinti ellátások tárgyévet megelőző év december havi kifizetése után járó térítés szerinti összeget. A folyósított összeg felhasználásáról az önkormányzat a tárgyévi első igénylés keretében értesíti az Igazgatóságot.

(2b)9 Az az önkormányzat, amely a tárgyévet megelőző év december hónapjában az (1) bekezdés szerinti ellátásra igénylést nem nyújtott be, de a tárgyév folyamán erre az ellátásra igénylést nyújt be, első alkalommal a tárgyhavi térítés kétszeresét igényelheti.

(3)10 Az Szt. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díjra és a fogyasztásmérő költségére előleg nem vehető igénybe.

(4) A települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerület) jegyzője (a továbbiakban: jegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés

a)11

b) a rendszeres szociális segélyről a 2. számú melléklet,

c) az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról a 3. számú melléklet,

d)12

e) az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatásról, az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról, valamint a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vett támogatásról az 5. számú melléklet,

f)13

g)14 a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 7. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.

(5)15

(6)16 A fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés a hajléktalan személyek részére kifizetett

a)17

b) rendszeres szociális segélyről a 9. számú melléklet,

c)18 foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 10. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.

2. § (1)19

(2)20 A 2. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 37. § (1) bekezdése szerinti jogosultak részére megállapított rendszeres szociális segély tárgyhónapban folyósított összegét - ide értve a természetbeni juttatásként biztosított összeget - kell feltüntetni.

(3) A 3. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapított lakásfenntartási támogatásnak tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(4)21

(5) Az 5. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként a megállapított adósságcsökkentési támogatásnak, illetőleg lakásfenntartási támogatásnak a tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(6)22

(7)23 A 7. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(8)24

3. § (1)25 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett rendszeres szociális segélynek, rendelkezésre állási támogatásnak, bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, az Szt. 38. §-a (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásnak, valamint az Szt. 55/A. §-a (1) bekezdése b) pontja szerinti adósságcsökkentési támogatásnak - a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelően - a központi költségvetés által megtérített aránya szerinti összeget az önkormányzatnak vissza kell térítenie oly módon, hogy a visszafizetett összeggel csökkenteni kell a tárgyhónapra jutó előleg összegét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni

a)26 amennyiben a fogyasztásmérő költségét részben vagy egészben visszafizetik,

b) az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt. 55/B. §-ának (1) bekezdése szerinti visszakövetelése esetén.

(3)-(4)27

4. § (1)28 Az Igazgatóság a 2-3., továbbá az 5-7. számú melléklet szerinti adatlapon - ide nem értve az 1. § (6) bekezdése szerint a főjegyző által kitöltött adatlapot - beérkezett adatokat összesíti és az összesített adatokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megyénként, településsoros bontásban - elektronikus úton - minden hónap 20-áig megküldi.

(2)29 Az Igazgatóság a főjegyző által megküldött, a 9-10. számú melléklet szerinti adatlap adatait minden hónap 20-áig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére - elektronikus úton - továbbítja.

(3)30 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium az (1)-(2) bekezdés szerinti összesített adatokat tájékoztatásul havonta megküldi a szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium részére.

(4)31 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - az (5) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel - minden hónap 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár a 2-3. és az 5-7. számú melléklet szerint igényelt támogatásokat a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt támogatásokat a fővárosi önkormányzat részére utalja át.

(5)32 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium december 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár az 1. § (2a) bekezdése szerinti összegeket a települési önkormányzatok részére a tárgyév második munkanapjáig utalja át.

(6)-(7)33

5. §34

6. §35 Az igényelt támogatásokkal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kell elszámolni.

7. § Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdésében szereplő egyhavi illetmény a kifizetés hónapjában a dolgozót megillető - pótlékok nélküli - illetmény összegével egyezik meg.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 4. és 5. pontjának d) alpontjai, valamint a 9. számú melléklet 3. és 4. pontjának d) alpontjai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)-(4)36

(5)37

8/A-8/C. §38

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez39

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez40

Adatlap
a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Megye megnevezése: .........................................................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ............................................................................................................................................................

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ........................................................................................

4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő

faj az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő

e) a tárgyhónapban az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma: ......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: ......................... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%-ának az együttes összege]: ......................... Ft

7. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg] ......................... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]: .......................... Ft

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben a tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: .......................... Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

...........................................
a jegyző aláírása
...........................................
a polgármester aláírása

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez41

Adatlap
a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Megye megnevezése: .................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: .....................................................................................................................

3. KSH kódja: .................................................................................................................................................

(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)

4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők száma:
............. fő

ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma: ............ fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:

az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők számára: ............ Ft

ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosultak részére kifizetett összeg: ............ Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............ Ft

7. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............ Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összege: ............ Ft

[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkora 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............ Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

9. Az igényelt előleg nettó összege: ............ Ft

[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..........................................
a jegyző aláírása
..........................................
a polgármester aláírása

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez42

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez43

Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Megye megnevezése: ................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ...................................................................................................................

3. KSH kódja: ...............................................................................................................................................

(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)

4. A tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma összesen: ............... fő

ebből

a) egyösszegű támogatásban részesülők száma: ............... fő

b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma: ............... fő

5. A tárgyhónapra adósságcsökkentési támogatásra történt kifizetés: ............... Ft

ebből

a) egyösszegű támogatásban részesülőknek kifizetett összeg: ............... Ft

b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülőknek kifizetett összeg: ............... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............... Ft

7. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összesen: ............... Ft

[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

8. Tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásra történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

9. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg nettó összege: ............... Ft

[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]

10. A tárgyhónapban az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: ............... fő

11. A tárgyhónapra lakásfenntartási támogatásra történt kifizetés: ............... Ft

12. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 11. pont összegének 90%-a] ............... Ft

13. Lakásfenntartási támogatásra igényelhető előleg összege: ............... Ft

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 12. pont összegével egyezik meg] ............... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 13/a) pont és az előző havi 13/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 13/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 13/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 13/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összesen: ............... Ft

[a 13/a) és a 13/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 13/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 13/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 13/a) pont összegéből ki kell vonni a 13/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, a 13/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

14. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatásra történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

15. A lakásfenntartási támogatásra igényelt előleg nettó összege: ............... Ft

[a 13/c) pont összegét csökkenteni kell a 14. pont összegével]

16. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerint az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelésének a tárgyhónapot megelőző hónapban az önkormányzat által kifizetett költsége: ............... Ft

17. A kifizetés után járó térítés (a 16. pontban szereplő összeg 90%-a): ............... Ft

18. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma, akik esetében a 16. pont szerint történt a kifizetés: ............... fő

19. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

20. Az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelési költségének megtérítése:

[a 17. pont összegét csökkenteni kell a 19. pont összegével] ............... Ft

21. Az igényelt előleg és térítés összesen: (a 9. és a 15., továbbá a 20. pontban szereplő összegek együttesen) ............ Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

.....................................
a jegyző aláírása
.....................................
a polgármester aláírása

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez44

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez45

Adatlap
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Megye megnevezése: ................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ...................................................................................................................

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ...............................................

4. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: ........................ fő

b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma: ........................ fő

5. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]: ........................ Ft

7. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]: ........................ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]: ........................ Ft

c) az előleg összege: ........................ Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ........................ Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..............................................
a jegyző aláírása
..............................................
a polgármester aláírása

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez46

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez47

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Budapest Főváros Önkormányzata

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: .......................................................................................

3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma: .......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .......................... Ft

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek együttes összege]: .......................... Ft

6. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: .......................... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete: .......................... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 6/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..............................................
a fővárosi főjegyző aláírása
..............................................
a főpolgármester aláírása

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez48

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Budapest Főváros Önkormányzata

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ......................................................................................

3. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: ........................ fő

b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésben foglalt szünetelési okok miatt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma: ........................ fő

4. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]: ........................ Ft

6. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: ........................ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete: ........................ Ft

[tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) alpont és a megelőző év december hónapjában a 6/a) alpontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása
........................................................
a főpolgármester aláírása

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez491  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.


2  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. II. 1-től.


3  Beiktatta: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


4  Beiktatta: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


5  Beiktatta: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2). Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 316. § a).


6  Beiktatta: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2). Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 316. § b).


7  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2011. XII. 30-tól.


8  Beiktatta: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. XII. 30-tól.


9  Beiktatta: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. XII. 30-tól.


10  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) b).


11  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


12  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) c). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


14  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) c), 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) b).


15  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) d). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


16  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3). Hatályos: 2011. I. 31-től.


17  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


18  Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) b).


19  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


20  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. I. 31-től.


21  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) e). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


23  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2). Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) c).


24  Hatályon kívül helyezte: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


25  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


26  Megállapította: 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2007. II. 9-től.


27  Hatályon kívül helyezte: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § b). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


28  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


29  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


30  Módosította: 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 6. § (3) ab), 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) ab), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) e).


31  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től.


32  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2011. XII. 30-tól. Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c).


33  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) b). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) f). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


35  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 342. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


37  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) c). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


38  Hatályon kívül helyezte: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. §. Hatálytalan: 2014. IX. 5-től.


39  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


40  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


41  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § c), 3. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


43  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § e), 5. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


44  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) g). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


45  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § f), 6. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


46  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


47  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § h), 8. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


48  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § i), 9. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


49  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) g). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!