Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.I.27.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján a rendszeres szociális segélyre, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti.

(1a)3 Az időskorúak járadékával, továbbá az Szt. 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjjal, a kiemelt ápolási díjjal, valamint az emelt összegű ápolási díjjal (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: ápolási díj) kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Kincstár a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére elkülönített számlát vezet.

(1b)4 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - az időskorúak járadéka esetében a 11. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával, az ápolási díj esetében a 12. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet.

(1c)5 A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. Budapest Főváros Kormányhivatala a hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat a 12. számú melléklet szerinti adatlapon elkülönítetten tünteti fel.

(1d)6 A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1a) bekezdés szerinti elkülönített számláján rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg az (1c) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(2)7 Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta előleg illeti meg. A tárgyév december hónapjában előleg nem igényelhető.

(2a)8 A települési önkormányzatot a tárgyévet követő évi előirányzata terhére előleg illeti meg az (1) bekezdés szerinti ellátások tárgyév december havi kifizetése után járó térítés szerinti összegben, amelyet a Kincstár - tárgyév december 20-át követően - a települési önkormányzat részére külön igénylés nélkül a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegez. A megelőlegezett összeget a Kincstár a tárgyévet követő évi előirányzat terhére a tárgyévet követő év második munkanapján visszapótolja a Kincstári Egységes Számlára. Az előleg felhasználásáról az önkormányzat a tárgyévet követő évi első igénylés keretében értesíti az Igazgatóságot.

(2b)9 Az az önkormányzat, amely a tárgyévet megelőző év december hónapjában az (1) bekezdés szerinti ellátásra igénylést nem nyújtott be, de a tárgyév folyamán erre az ellátásra igénylést nyújt be, első alkalommal a tárgyhavi térítés kétszeresét igényelheti.

(3)10 Az Szt. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díjra és a fogyasztásmérő költségére előleg nem vehető igénybe.

(4) A települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerület) jegyzője (a továbbiakban: jegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés

a)11

b) a rendszeres szociális segélyről a 2. számú melléklet,

c) az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról a 3. számú melléklet,

d)12

e) az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatásról, az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról, valamint a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vett támogatásról az 5. számú melléklet,

f)13

g)14 a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 7. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.

(5)15

(6)16 A fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés a hajléktalan személyek részére kifizetett

a)17

b) rendszeres szociális segélyről a 9. számú melléklet,

c)18 foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 10. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.

2. § (1)19

(2)20 A 2. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 37. § (1) bekezdése szerinti jogosultak részére megállapított rendszeres szociális segély tárgyhónapban folyósított összegét - ide értve a természetbeni juttatásként biztosított összeget - kell feltüntetni.

(3) A 3. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapított lakásfenntartási támogatásnak tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(4)21

(5) Az 5. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként a megállapított adósságcsökkentési támogatásnak, illetőleg lakásfenntartási támogatásnak a tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(6)22

(7)23 A 7. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.

(8)24

3. § (1)25 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett rendszeres szociális segélynek, rendelkezésre állási támogatásnak, bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, az Szt. 38. §-a (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásnak, valamint az Szt. 55/A. §-a (1) bekezdése b) pontja szerinti adósságcsökkentési támogatásnak - a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelően - a központi költségvetés által megtérített aránya szerinti összeget az önkormányzatnak vissza kell térítenie oly módon, hogy a visszafizetett összeggel csökkenteni kell a tárgyhónapra jutó előleg összegét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni

a)26 amennyiben a fogyasztásmérő költségét részben vagy egészben visszafizetik,

b) az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt. 55/B. §-ának (1) bekezdése szerinti visszakövetelése esetén.

(3)-(4)27

4. § (1)28 Az Igazgatóság a 2-3., továbbá az 5-7. számú melléklet szerinti adatlapon - ide nem értve az 1. § (6) bekezdése szerint a főjegyző által kitöltött adatlapot - beérkezett adatokat összesíti és az összesített adatokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megyénként, településsoros bontásban - elektronikus úton - minden hónap 20-áig megküldi.

(2)29 Az Igazgatóság a főjegyző által megküldött, a 9-10. számú melléklet szerinti adatlap adatait minden hónap 20-áig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére - elektronikus úton - továbbítja.

(3)30 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium az (1)-(2) bekezdés szerinti összesített adatokat tájékoztatásul havonta megküldi a szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium részére.

(4)31 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - az (5) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel - minden hónap 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár a 2-3. és az 5-7. számú melléklet szerint igényelt támogatásokat a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt támogatásokat a fővárosi önkormányzat részére utalja át.

(5)32 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium december 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár az 1. § (2a) bekezdése szerinti összegeket a települési önkormányzatok részére a tárgyév második munkanapjáig utalja át.

(6)-(7)33

5. §34

6. §35 Az igényelt támogatásokkal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kell elszámolni.

7. § Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdésében szereplő egyhavi illetmény a kifizetés hónapjában a dolgozót megillető - pótlékok nélküli - illetmény összegével egyezik meg.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 4. és 5. pontjának d) alpontjai, valamint a 9. számú melléklet 3. és 4. pontjának d) alpontjai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)-(4)36

(5)37

8/A-8/C. §38

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez39

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez40

Adatlap
a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Megye megnevezése: .........................................................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ............................................................................................................................................................

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ........................................................................................

4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő

faj az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: ......................... fő

e) a tárgyhónapban az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma: ......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: ......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: ......................... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%-ának az együttes összege]: ......................... Ft

7. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg] ......................... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]: .......................... Ft

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben a tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: .......................... Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

...........................................
a jegyző aláírása
...........................................
a polgármester aláírása

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez41

Adatlap
a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Megye megnevezése: .................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: .....................................................................................................................

3. KSH kódja: .................................................................................................................................................

(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)

4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők száma:
............. fő

ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma: ............ fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:

az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők számára: ............ Ft

ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosultak részére kifizetett összeg: ............ Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............ Ft

7. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............ Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összege: ............ Ft

[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkora 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............ Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

9. Az igényelt előleg nettó összege: ............ Ft

[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..........................................
a jegyző aláírása
..........................................
a polgármester aláírása

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez42

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez43

Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Megye megnevezése: ................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ...................................................................................................................

3. KSH kódja: ...............................................................................................................................................

(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)

4. A tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma összesen: ............... fő

ebből

a) egyösszegű támogatásban részesülők száma: ............... fő

b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma: ............... fő

5. A tárgyhónapra adósságcsökkentési támogatásra történt kifizetés: ............... Ft

ebből

a) egyösszegű támogatásban részesülőknek kifizetett összeg: ............... Ft

b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülőknek kifizetett összeg: ............... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a] ............... Ft

7. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg] ............... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összesen: ............... Ft

[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

8. Tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásra történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

9. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg nettó összege: ............... Ft

[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]

10. A tárgyhónapban az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: ............... fő

11. A tárgyhónapra lakásfenntartási támogatásra történt kifizetés: ............... Ft

12. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 11. pont összegének 90%-a] ............... Ft

13. Lakásfenntartási támogatásra igényelhető előleg összege: ............... Ft

a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 12. pont összegével egyezik meg] ............... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül): ............... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 13/a) pont és az előző havi 13/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 13/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 13/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 13/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összesen: ............... Ft

[a 13/a) és a 13/b) pontok összege az alábbiak szerint:

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 13/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 13/b) pont összegét,

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 13/a) pont összegéből ki kell vonni a 13/b) pont összegét.

Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, a 13/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]

14. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatásra történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

15. A lakásfenntartási támogatásra igényelt előleg nettó összege: ............... Ft

[a 13/c) pont összegét csökkenteni kell a 14. pont összegével]

16. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerint az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelésének a tárgyhónapot megelőző hónapban az önkormányzat által kifizetett költsége: ............... Ft

17. A kifizetés után járó térítés (a 16. pontban szereplő összeg 90%-a): ............... Ft

18. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma, akik esetében a 16. pont szerint történt a kifizetés: ............... fő

19. A tárgyhónapban történt visszafizetés: ............... Ft

[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]

20. Az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelési költségének megtérítése:

[a 17. pont összegét csökkenteni kell a 19. pont összegével] ............... Ft

21. Az igényelt előleg és térítés összesen: (a 9. és a 15., továbbá a 20. pontban szereplő összegek együttesen) ............ Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

.....................................
a jegyző aláírása
.....................................
a polgármester aláírása

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez44

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez45

Adatlap
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Megye megnevezése: ................................................................................................................................

2. Önkormányzat megnevezése: ...................................................................................................................

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ...............................................

4. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: ........................ fő

b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma: ........................ fő

5. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]: ........................ Ft

7. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]: ........................ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]: ........................ Ft

c) az előleg összege: ........................ Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ........................ Ft

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..............................................
a jegyző aláírása
..............................................
a polgármester aláírása

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez46

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez47

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Budapest Főváros Önkormányzata

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: .......................................................................................

3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .......................... fő

e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma: .......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]: .......................... fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:

a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .......................... Ft

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek együttes összege]: .......................... Ft

6. Az igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: .......................... Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete: .......................... Ft

[a tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) pont és a megelőző év december hónapjában a 6/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

..............................................
a fővárosi főjegyző aláírása
..............................................
a főpolgármester aláírása

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez48

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap

1. Budapest Főváros Önkormányzata

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: ......................................................................................

3. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma: ........................ fő

b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésben foglalt szünetelési okok miatt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma: ........................ fő

4. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés: ........................ Ft

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]: ........................ Ft

6. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:

a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: ........................ Ft

b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete: ........................ Ft

[tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) alpont és a megelőző év december hónapjában a 6/a) alpontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:

c) az előleg összege: .......................... Ft

[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy

- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg

- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.

Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

Dátum: ......... év ...................... hó ...... nap

P. H.

........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása
........................................................
a főpolgármester aláírása

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez49

Igénylőlap időskorúak járadékához

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma

201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről

Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Egyedülálló

Nem egyedülálló (Szt. 32/B. § (1) bek. a) pont) 75 év alatti
(
Szt. 32/B. § (1) bek. b) pont)
75 életévüket betöltött (Szt. 32/B. § (1) bek. c) pont) Támoga-
tásban
Tárgy-
hónapban
Igényelt összeg

Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
részesülők száma
összesen
(fő)
történt visszafizetés
az
Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
Előző havi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
mind-
összesen (Ft)
(2)+(4)+(6)-
(8)+(9)+
(10)-(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

3

[...]

... Összesen

Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap

P. H.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott

Megjegyzések:
A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez50

Igénylőlap ápolási díjhoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma

201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről

Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sor-
szám
Járási
hivatal
megne-
vezése
Alanyi
(
Szt. 44. § (1) bek. a) pont)
Fokozott ápolást igénylő
(
Szt. 44. § (1) bek. c) pont)
Az Szt. 43/A. § (4) bek. szerint kifizetendő szakértői díj összege
(Ft)
Kiemelt
(
Szt. 44. § (1) bek. b) pont)
Támoga-
tásban részesülők száma összesen
(fő)
Tárgy-
hónapban
történt vissza-
fizetés az
Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi
kifizetéshez igényelt
előleg
(Ft)
Előző havi kifizetés-
hez
igényelt
előleg
(Ft)
Igényelt összeg mind-
összesen
(2)+(4)+
(5)+(7)-
(9)+(10)+
(11)-(12)

személyek száma
(fő)
kifizetendőösszeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendőösszeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendőösszeg
(Ft)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

2

3

[...]

... Összesen

Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap

P. H.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott

Megjegyzések:
A (11) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (12) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.1  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.


2  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. II. 1-től.


3  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


4  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


5  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


6  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


7  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2011. XII. 30-tól.


8  Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. §. Hatályos: 2014. XII. 31-én 19 órától.


9  Beiktatta: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. XII. 30-tól.


10  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) b).


11  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


12  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) c). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


14  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) c), 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) b).


15  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) d). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


16  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3). Hatályos: 2011. I. 31-től.


17  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


18  Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) b).


19  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


20  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. I. 31-től.


21  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) e). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


23  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2). Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) c).


24  Hatályon kívül helyezte: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


25  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.


26  Megállapította: 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2007. II. 9-től.


27  Hatályon kívül helyezte: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § b). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


28  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


29  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


30  Módosította: 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 6. § (3) ab), 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) ab), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) e).


31  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től.


32  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2011. XII. 30-tól. Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c).


33  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) b). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) f). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


35  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.


36  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 342. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


37  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) c). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


38  Hatályon kívül helyezte: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. §. Hatálytalan: 2014. IX. 5-től.


39  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


40  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


41  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § c), 3. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


42  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


43  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § e), 5. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


44  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) g). Hatálytalan: 2011. I. 31-től.


45  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § f), 6. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


46  Hatályon kívül helyezte: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


47  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § h), 8. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


48  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § i), 9. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.


49  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § a), 5. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.


50  Beiktatta: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § b), 6. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!