Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.10.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés az időskorúak járadékáról a 11. számú melléklet, az ápolási díjról a 12. számú melléklet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 13. számú melléklet, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról a 14. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával történik.

(3) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. Budapest Főváros Kormányhivatala a hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat a 12-14. számú melléklet szerinti adatlapon elkülönítetten tünteti fel.

(4) A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. § *  (1) Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2) *  A Kincstár a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv) részére az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti, a fokozott ápolási igényre vonatkozó szakértői vélemény elkészítéséért a központi költségvetésben meghatározott összegben járó díjazás kifizetése céljából elkülönített számlát vezet.

(3) *  A módszertani feladatokat ellátó szerv a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerinti, hozzá a tárgyhónap 14. napjáig beérkezett szakértői véleményekre tekintettel minden hónap 15-éig igényli a Kincstártól a szakértői díjak összegét. Az igényléshez készített kimutatást az elvégzett szakértői vizsgálat helye szerinti megyei bontásban kell megküldeni.

(4) *  A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a módszertani feladatokat ellátó szerv (2) bekezdés szerinti elkülönített számláján rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg az igényelt szakértői díjakra vonatkozó, (3) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

3-4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 4. és 5. pontjának d) alpontjai, valamint a 9. számú melléklet 3. és 4. pontjának d) alpontjai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)-(4) * 

(5) * 

8/A. § *  (1) A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatásra, a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatásra, valamint az ehhez kapcsolódó előrefizetős fogyasztásmérő készülék költségeire kifizetett összeg visszaigénylésére - az ellátások megállapított időtartamának lejártáig vagy a jogosultság megszűnéséig - a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) *  A Kincstár a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv) részére az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj kifizetése céljából vezetett elkülönített számlát 2016. december 31-én megszünteti.

(3) *  Ha a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői véleményt 2016. december 31-éig nem nyújtja be a módszertani feladatokat ellátó szervhez, a szakvélemény elkészítéséért járó díjazást a kormányhivatal fizeti ki.

(4) A 2015. március 1-jét megelőzően a Főigazgatósághoz beérkezett, az Szt. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői véleményekre tekintettel járó, még ki nem fizetett szakértői díjakat a Főigazgatóság a 2015. március 15-éig benyújtandó, a 2. § (3) bekezdése szerint igénylésben - elkülönítetten kimutatva - igényelheti a Kincstártól.

8/B-8/C. § * 

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap időskorúak járadékához

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Egyedülálló
Nem egyedülálló (Szt. 32/B. § (1) bek. a) pont) 75 év alatti
(Szt. 32/B. § (1) bek.
b) pont)
75 életévüket betöltött (Szt. 32/B. § (1) bek. c) pont) Támoga-
tásban
Tárgy-
hónapban
Igényelt összeg
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
részesülők száma
összesen
(fő)
történt visszafizetés
az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
Előző havi kifizetéshez igényelt előleg
(Ft)
mind-
összesen (Ft)
(2)+(4)+(6)-
(8)+(9)+
(10)-(11)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott
Megjegyzések:
A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap ápolási díjhoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□

20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről

Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Sor-
szám

Járási hivatal megnevezése


Alanyi
(Szt. 44. § (1) bek.
a) pont)


Fokozott ápolást igénylő
(Szt. 44. § (1) bek. c) pont)


Kiemelt
(Szt. 44. § (1) bek. b) pont)

Támoga-
tásban részesülők száma összesen (fő)
Tárgy-
hónapban történt vissza-
fizetés az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)


Posta-
költség
(Ft)

Tárgyhavi kifizetés-
hez igényelt előleg
(Ft)

Előző havi kifizetés-
hez igényelt előleg
(Ft)
Igényelt összeg mind-
összesen (2)+(4)+
(6)-(8)+
(9)+
(10)-(11)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő összeg
(Ft)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□□□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető kormánymegbízott

Megjegyzések:

A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő

összeget kell feltüntetni.

A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

13. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (Szt. 35. § (1) bek.)
Azon személyek száma, akik
Támogatásra
Tárgy-
hónapban
Igényelt összeg


Sor-
szám


Járási hivatal megnevezése

személyek
száma
(fő)

kifizetendő
összeg
(Ft)
esetében az ellátás tárgyhónapban szünetel
(Szt. 36. § (1) bek.) (fő)
jogosultak száma összesen (fő)(1)+(3)
történt visszafizetés az Szt. 17. §-a alapján
(Ft)
Posta-
költség (Ft)
Tárgyhavi kifizetéshez igényelt előleg (Ft) Előző havi kifizetéshez igényelt előleg (Ft) mindösszesen (Ft)


(2)-(5)+(6)+
(7)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető kormánymegbízott

Megjegyzés:

(7) oszlop: Az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.

(8) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatáshoz

Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma
20□□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sor-
szám
Járási hivatal megnevezése


Egészségkárosodott
(Szt. 37. § (1) bek.
a) pont)


Gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani (Szt. 37. § (1) bek. b) pont)
Azon személyek száma, akik esetében az ellátás tárgy-
hónapban szünetel


Támogatásra jogosultak száma összesen
(fő)

Tárgy-
hónapban történt visszafize-
tés az Szt. 17. §-aPosta-
költőség (Ft)


Tárgyhavi kifizetés-
hez igényelt előleg (Ft)


Előző havi kifizetés-
hez igényelt előleg (Ft)

Igényelt összeg mind-
összesen (Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(Szt. 36. § (1) bek.) (fő)
(1)+(3)+(6)
alapján
(Ft)
(2)+(4)-
(8)+(9)+
(10)-(11)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
[...]
... Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□□□. év □□. hó □□. nap
P. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető kormánymegbízott

Megjegyzés:

(10) oszlop: Az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.

(11) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.