Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.III.30.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. § (1)1 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza

a)2 az ellátást igénylő személynek és az ellátás megállapítása során az Szt. vagy a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett személynek az Szt. 18. § a) pontjában vagy 18/A. § a) pontjában szereplő adatait,

b) az ellátást igénylő személy állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását,

c) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(2)3 Ha az ellátást hajléktalan személy igényli, a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátás folyósítását milyen címre (fizetési számlára) kéri.

(3)4 Ha a kérelmező az e rendeletben meghatározott nyilvános, illetve hatósági, bírósági nyilvántartásban vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásában szereplő adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, bírósághoz vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához.

1/A. §5 (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet

a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál

lehet benyújtani.

(2) A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás iránt a polgármesteri hivatalnál, közös önkormányzati hivatalnál benyújtott kérelmet a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal közreműködő hatóságként továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak. A polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal e tevékenységével összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdése szerinti eljárási feladatokat nem végez.

(3) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható. Az állami foglalkoztatási szerv a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak. Az állami foglalkoztatási szerv e tevékenységével összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdése szerinti eljárási feladatokat nem végez.

2. § (1)6 A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(2)7 Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének l) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

3. § (1)8 A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(1a)9 Az ellátást megállapító szerv az ellátást igénylő, illetve az ellátás megállapítása során az Szt. rendelkezései vagy a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett személy részére folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.

(2)10 Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, a havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak együttes havi fenntartási költségének háromszorosát.

(3)11

(4)12 A (2) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közszolgáltatási díjak, a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés.

4. § (1)13 Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik. A vagyoni helyzet vizsgálatakor egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni.

(2)14 Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármű, ha

a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy

b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták.

(3)15 A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő személygépjárművet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni.

5. § (1)16 Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,

a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,

b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága megkeresésével,

c) gépjármű esetén a NAV vámszervének, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában független szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.

(2)17 A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irányadó.

5/A. §18 Az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, az Szt. 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokról hozott döntésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.

6. § (1)19 A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról - a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) gondoskodik.

(2)20 Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. A 6/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kerületi hivatal az Szt. 32/D. § (2) bekezdése, valamint 37/C. § (2) bekezdése szerinti feladatát a hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetében Budapest Főváros Kormányhivatala útján látja el. Ha arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás a kormányhivatal házipénztára útján is történhet.

(2a)21 Az Szt. 41. § (1) bekezdésében, 43. §-ában és 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

(2b)22

(3)23 Az időskorúak járadékát, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint - a települési önkormányzat rendeletének eltérő szabályozása hiányában - a havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást és foglalkoztatást helyettesítő támogatást december 30-áig kell folyósítani.

(4)24 Ha a havi rendszeres szociális ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a havi rendszerességgel adott települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

(5)-(6)25

6/A. §26 (1) A kormány szociális hatóságként az Szt.

a)27 4/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja alkalmazása során a szociális és gyámhivatalt,

b)28

c) 43/A. §-a (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális és gyámhivatalt

jelöli ki.

(2)29 Az Szt. szerinti, első fokon a járási hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal jár el fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként.

(3) Az Szt.

a)30 10. §-a (7) bekezdésének alkalmazásában állami adóhatóság a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága,

b)31 10. §-a (8) és (9) bekezdésének alkalmazásában kincstár a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága,

c)32 19. § (3) bekezdése, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja, 35. § (3) bekezdése, 36. § (2) bekezdés a)-c) pontja, valamint 37/C. § (5) bekezdése alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a megyei munkaügyi központ,

d)33 32/D. §-a és 37/C. § (1)-(4) bekezdése alkalmazásában a kijelölt kerületi hivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának IX. Kerületi Hivatala,

e)34

f)35 50. § (2) bekezdése, 50/A. § (4)-(7) bekezdése, 50/C. § (1) bekezdése, valamint 50/D. §-a alkalmazásában egészségbiztosítási szerv a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve,

g)36 50/C. §-a (2) és (5) bekezdésének, 50/E. §-a (1)-(2) bekezdésének, 51. §-a (2)-(3) bekezdésének és 52. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP),

h)37

(4)38 Azoknak a hajléktalan személyeknek az aktív korúak ellátásával összefüggő ügyeiben, akik az Szt. 6. §-a szerint tartózkodási helyként Budapest közigazgatási területét jelölték meg, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest Főváros egész területére kiterjed.

7. § (1)39

(2)40 A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha

a)41 az időskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs,

b)42 az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése vagy az ápolási díj alapösszeghez viszonyított arányának emelkedése miatt változik és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.

(3)43 Az Szt. 25. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot - kivéve, ha annak lefolytatására az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján az aktív korúak ellátása szünetelésének megszűnését követően kerül sor -

a) az Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálatot lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül,

b) az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy éven belül

kell megindítani.

(3a)44 A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felülvizsgált időszak az első felülvizsgálat esetén az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év, a további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy év.

(3b)45 Az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján a szünetelés megszűnését követően lefolytatott felülvizsgálat esetében a felülvizsgált időszak a felülvizsgálati eljárás megindításának napját megelőző egy naptári év.

(4)46 A havi rendszeres szociális ellátás Szt. 25. §-ának (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata esetén csak a támogatás összegének meghatározásához szükséges jövedelmi adatok kérhetőek be.

8. §47

9. §48 (1)49 Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy lakcíme az eljáró hatóság illetékességét érintően az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az ellátásra való jogosultságot megszüntető határozatban a jogosultat tájékoztatni kell arról, hogy új lakcímén az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania.

(2)50 Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak.

(3)51 Ha az időskorúak járadéka vagy az ápolási díj iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

(4)52 Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén megfelelően alkalmazni kell.

(5)53

(6)54

(7)55 A havi rendszeres szociális ellátásra és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

10. §56 Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított időskorúak járadékának és aktív korúak ellátásának a megszüntetéséről a 6/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kerületi hivatal hoz határozatot azzal, hogy a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték.

11. §57 Az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személynek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell magyarországi lakcímét.

12. § (1)58 Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Szt. 10. §-ának (8) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására van szükség, az eljáró hatóság megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát. A megkeresés idegen nyelvű fordításáról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történő fordításáról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága gondoskodik.

(2)59

13. § Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

II. Fejezet

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

Időskorúak járadéka

14. § (1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)60 Amennyiben az időskorúak járadékának megállapítására irányuló eljárás az Szt. 32/B. § (2) bekezdése szerint hivatalból indul, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a hatóság - a döntéshez szükséges adatok beszerzése érdekében - az ügyfél számára megküldi a 2/A. számú melléklet szerinti formanyomtatványt. Az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét - az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről szóló határozat alapján - a hatóság rögzíti a formanyomtatványon. Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást meg kell szüntetni.

(3)61 Ha a kérelmet vagy adatlapot a házastárs (élettárs) nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

Aktív korúak ellátása62

15. § (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges63

a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá

b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan

ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint

bb)64 a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.

(2)65 Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minősítés alapján megállapított mértéke kérdésében - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

(3)66 Az Szt. 33. § (1) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott személy esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a kérelem elbírálásához szükséges

a)67 a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

b)68 a megyei munkaügyi központ, illetőleg a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

c) az Szt. 33. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,

d) az Szt. 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés (a továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről,

e) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat, továbbá

f)69

(4)70 Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a járási hivatal hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti

a)71 tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal,

b)72 autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal

igazolható.

(6)73 Ha az egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az időbeli hatály lejárta előtt újabb szakhatósági állásfoglalást nem nyújtott be, a járási hivatal - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

(7)74 A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerítő ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeiről.

16. §75 (1)76 A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni.

(2)77

(3)78 A 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a megelőző együttműködés teljesítéséről kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttműködés kezdő és befejező időpontját.

17. §79 (1)80 Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a) arról, hogy az igénylő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult,

b) a pénzbeli ellátás összegéről, folyósításának feltételeiről,

c) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségekről, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni,

d) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeiről.

(2)81 Az aktív korúak ellátása iránti kérelemben a kérelmező - ha az ellátást nem egészségkárosodására vagy gyermeke napközbeni ellátásának megoldatlanságára tekintettel kéri - nyilatkozik arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttműködést vállalja.

(3)82 Az Szt. 18/B. §-a szerinti országos nyilvántartást vezető hatóság az Szt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében az adatokat az Flt. 57/B. §-a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban rögzíti.

(4)-(6)83

(7)84 A munkaügyi központ a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban történő adatrögzítés útján tájékoztatja a járási hivatalt, ha az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. pont ca)-ce) vagy cg) alpontja szerinti jogviszonyt létesít, valamint a program, foglalkoztatás vagy képzés kezdő időpontjáról és annak várható időtartamáról, továbbá a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezdő időpontjáról és várható időtartamáról.

(8)85

(9)86 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni.

(10)87 Az Szt. 36. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, ha a jogosult

a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg,

b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy

c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt. 78. §-ában foglalt feltételeknek.

(11)-(16)88

17/A. §89 Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ügyfél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

17/B. §90 (1)91 Amennyiben az együttműködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 34. § (2) bekezdés b), d) vagy e) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a járási hivatal megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt. 34. § (3) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.

(1a)92 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés is figyelembe vehető a megelőző együttműködés számításánál abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási jogviszony azonnali felmondással történő megszüntetésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4e) bekezdése alapján, a Kftv. 1. § (4a) bekezdés a) pontjában foglalt okból került sor.

(2)93 Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015. március 1-jétől - a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - 46 662 Ft.

(3)94 Abban az esetben, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 23 862 Ft.

18. §95 (1) Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során

a) az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaszerződéssel, írásbeli munkaszerződés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal,

b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött időtartamot is tartalmazó igazolással,

c) a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadószervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel vagy - írásbeli szerződés hiányában - a fogadó szervezet által az önkéntesekről vezetett nyilvántartás alapján a fogadó szervezet vezetője által kiállított igazolással

igazolható.

(2) A közérdekű önkéntes tevékenységről kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és időtartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről hozott határozat számát.

19. §96

20-24. §97

Ápolási díj

25. §98 (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez - az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével - mellékelni kell

a) a háziorvos 5. számú melléklet szerinti

aa) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,

ab) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

b) az Szt. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását, továbbá

c)99

(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolást

a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye,

b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy

c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás

alapján állítja ki.

(3) A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

(4) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát a járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől

kérheti.

(5) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

25/A. §100 (1)101 Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást és

a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy

b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

(1a)102 Ha az Szt. 43. § a) pontja szerinti hozzátartozójának ápolására tekintettel kiemelt ápolási díjat igénylő személy az (1) bekezdés a) pontja szerinti irattal nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási szervtől kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni.

(1b)103 Ha az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány benyújtásáig.

(2) Ha az ügyfél a kérelmében a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását nem kéri, a hatóságnak a kiemelt ápolási díjra való jogosultság kérdésében bizonyítást nem kell lefolytatnia.

(3)-(4)104

26. § (1)105 Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére - 30 napos határidő tűzésével - a Főigazgatóságot kell kirendelni.

(2)106 Az (1) bekezdés szerinti kirendelő végzéshez a járási hivatal csatolja107

a)108

b) az ápolást végző személy nyilatkozatát a vizsgálat szükségességének tudomásul vételéről,

c) az ápolt személy hozzájárulását a fokozott ápolást igénylő állapot fennállásának helyszíni vizsgálatához,

d) a háziorvos által kiállított, 5. számú melléklet szerinti igazolás és szakvélemény másolatát.

(3)109 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti.

(4)110 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon küldi meg a Főigazgatóságnak. A szakértői véleményt a Főigazgatóság haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.

(5)111 A Főigazgatóság a helyszíni vizsgálat elvégzésére legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatott szakembert jelölhet ki, illetve kérhet fel. Amennyiben a helyszíni szakértői vizsgálatot felkérés alapján végzik, a vizsgálatot végző személyt díjazás illeti meg, amely vizsgálatonként nem lehet kevesebb, mint a vizsgálat időpontjában érvényes szakértői díj 50%-a.

(6)112 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő által kiadott szakvélemény hatálya alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is hatályosnak kell tekinteni.

(7)113

27. § (1) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha

a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,

b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

(2) Az Szt. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon - ide nem értve az (1) bekezdésben foglalt esetet - nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

28. § (1)114 A háziorvos által kiállított szakvélemény felülvizsgálata során a Főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleményben - a gondozási szükséglet megjelölésével - nyilatkozik, hogy az ápolt egészségi állapota indokolttá teszi-e az állandó és tartós gondozást. A szakvéleményt a szakértő a Főigazgatóságnak küldi meg, aki azt haladéktalanul továbbítja az eljáró hatóságnak.

(2)115 A Főigazgatóság a szakvéleményhez szükséges helyszíni vizsgálat elvégzésére felsőfokú egészségügyi végzettségű, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben dolgozó személyt jelölhet ki, illetve kérhet fel.

29. § (1)116 A Főigazgatóság által kijelölt szakértőnek a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatára vonatkozó szakvéleménye felülvizsgálata során a szociális és gyámhivatal által kijelölt szakértő szakvéleményét a 8. számú melléklet szerint készíti el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítésére felsőfokú egészségügyi vagy szociális végzettségű, a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel.

(3)117

30. § (1)118

(2)119 Az Szt. 18-18/B. §-a szerinti nyilvántartásból az ápolási díjban részesült személyre vonatkozó adatokat - eltérő kérésének hiányában - az ellátásra vonatkozó jogosultság megszűnésétől számított 50 év után törölni kell.

31-33. §120

Köztemetés

34. § (1) A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

(3) A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is.

Közgyógyellátás

35. § (1)121 A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek az 1. § (1) bekezdése szerinti adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényekről.

(2)122 A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazolást, továbbá

a)123 alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az Szt. 50. § (1) bekezdés c)-g) pontjában foglaltak fennállását,

b) normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a jövedelem-nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát,

c)124

igazoló iratot.

(2a)125 Az Szt. 50. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatot a járási hivatal a 3. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szerzi be.

(3) Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását alanyi jogcímen kérik,126

a) a háziorvosnak az igazoláson csak az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti gyógyító ellátást kell feltüntetnie,

b) nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.

(4) A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátást lehet feltüntetni.

(5)127 A háziorvosi igazoláson meg kell jelölni a külön jogszabályban meghatározottak szerint csak szakorvos által rendelhető (SZ jelzésű), és az első ízben csak szakorvos által rendelhető (J jelzésű) gyógyszereket. A háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekről a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.

(6)128 A háziorvosi igazolást - a beteg szignóját követően - zárt borítékban a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is.

(7)129 Az Szt. 50. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti nevelésbe vett kiskorú esetében a nevelésbe vételt elrendelő hatóság hivatalból kezdeményezi a gondozás helye szerint illetékes járási hivatalnál a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását. Ebben az esetben a hatóság gondoskodik a háziorvosi igazolás beszerzéséről és azt a nevelésbe vételt elrendelő jogerős határozattal együtt továbbítja az illetékes járási hivatalnak.

(8)130 Ha a nevelésbe vett kiskorú közgyógyellátásra való jogosultsága a hivatalból történő megállapítást követően lejár, a közgyógyellátás iránti kérelem benyújtására a gyám jogosult. A közgyógyellátás iránti kérelem benyújtására egyebekben az (1)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az eljárást a gyermek gondozási helye szerint illetékes járási hivatal folytatja le.

(9)131 Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasították, és a hat hónapon belül benyújtott új kérelem a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a gyógykezelést szolgáló terápia, illetőleg a gyógyszerek térítési díjának változása következtében történt emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát.

(10)132 A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem kell a háziorvos (2) bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a kérelmező az Szt. 50/B. § (1) bekezdése szerinti, 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, és nem kéri a jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének új szakhatósági állásfoglalás alapján történő megállapítását.

35/A. §133

35/B. §134 A járási hivatalnak a közgyógyellátás megállapítása iránt előtte folyamatban lévő eljárásban az alanyi és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállását egyaránt vizsgálnia kell. Normatív jogcímen közgyógyellátás akkor állapítható meg, ha az ügyfél alanyi közgyógyellátásra nem jogosult.

36. § (1)135 A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az Szt.-ben előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek

a) teljesülnek, akkor a szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett - feltéve, hogy annak beszerzése a 35. § (10) bekezdésére figyelemmel szükséges - a 11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a háziorvos igazolásának megküldésével a kérelem benyújtását követő öt napon belül megkeresi az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét,

b) nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(2)136 Az eljáró hatóság az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elutasító határozat közlésével egyidejűleg a zárt borítékban lévő háziorvosi igazolást felbontatlanul visszaküldi a kérelmezőnek.

(3)137 A közgyógyellátással kapcsolatos eljárásban a Kormány az eljáró hatóság székhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

37. §138 (1)139 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik a kérelmező esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díjáról, külön megjelölve a gyógyszerek térítési díját.

(2)140

(3)141 A havi 6000 forint feletti gyógyszerköltséget megállapító szakhatósági állásfoglalás a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve vezetőjének ellenjegyzésével adható ki.

(4)142 Az alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági állásfoglalásban csak az elismert havi rendszeres gyógyszerköltséget [Szt. 50/A. § (7) bek.] tünteti fel.

(5)143

(6)144 Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a kérelmező érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, akkor a szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a járási hivatalt a kérelmező közgyógyellátásra való jogosultsága lejártának időpontjáról.

(7)145 A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos iratokat a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve öt évig megőrzi.

38. § (1)146 A közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott jogerős vagy egyébként végrehajtható határozatot - a 36. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével - közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével.

(2) Ha a jogosult az igazolvány kézbesítését nem postai úton kéri, akkor ezt a határozatban jelezni kell.

(3)147

(4)148 A fellebbezési eljárásban a Kormány - a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálata kérdésében - az OEP-et jelöli ki szakhatóságként.

(5)149

39. § (1) Az egyéni gyógyszerkeret Szt. 50/B. §-ának (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 10. számú melléklet szerinti igazolásán túl a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt gyógyszerek térítési díjának a jogosultság megállapítása óta eltelt időszakban történt emelkedése meghaladja a havi 1000 forintot.

(2) A módosított gyógyszerkeretet a közgyógyellátásra való jogosultság lejártáig terjedő időszakra kell megállapítani.

(3) A gyógyszerkeret módosítására vonatkozóan a 37. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4)150 A 0 forintban megállapított egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata során az Szt. 50/B. § (2) bekezdése alkalmazásában a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltségként az egyéni gyógyszerkeret összegét kell figyelembe venni.

40. § (1)151 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a közgyógyellátásra jogosultak számára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal közgyógyellátási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolványt a jogosultság kezdő időpontjáig kézbesíti a jogosult részére.

(2)152 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig tájékoztatja a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságot a kiadott igazolványok igazolványszámáról.

(3)153 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolvány kiadásával egyidejűleg a hatósági nyilvántartás vezetése céljából tájékoztatja az OEP-et a jogosultnak az Szt. 50/C. § (2) bekezdése szerinti adatairól.

(4)154 A gyógyszerkeret év közbeni módosítása esetén új igazolvány kiadására nem kerül sor, az igazolvány hatályának lejártáig használható.

41. § (1)155 Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak hatályos igazolvánnyal vehető igénybe.

(2) A közgyógyellátás keretében

a) gyógyszert a jogosult részére

aa) a háziorvosa, illetve azon gyógyszerek esetében, melyeket a vonatkozó jogszabályok alapján csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos,

ab) sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

ac) a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

ad) a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

b) gyógyászati segédeszközt a kezelőorvos,

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos

rendelhet.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában kezelőorvos alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának b) pontja szerinti orvost kell érteni.

(4) Ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben került elhelyezésre, a (2) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyító ellátást részére az intézmény orvosa is rendelheti.

(5)156 Közgyógyellátás jogcímen történő gyógyító ellátások rendelésekor az orvosnak egyeztetnie kell a rendelkezésre álló dokumentációban és az igazolványon szereplő adatokat, továbbá ellenőriznie kell az igazolvány lejáratának időpontját. A vényen a közgyógyellátási jogcímet megjelölni csak hatályos igazolvány bemutatásakor lehet.

42. § (1)157 Közgyógyellátás keretében az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti gyógyító ellátások akkor szolgáltathatók ki, ha az orvos a vényen feltüntette a jogosult igazolványának a számát és a jogosult vagy a gyógyító ellátást kiváltó személy az igazolványt bemutatja. Ebben az esetben a szolgáltatást nyújtó ellenőrzi a vényen és az igazolványon lévő személyes adatok egyezőségét, valamint az igazolvány hatályát.

(2) Ha az ellenőrzés eredményeként a közgyógyellátásra való jogosultság nem bizonyítható, akkor a gyógyító ellátást közgyógyellátás keretében nem, hanem csak általános társadalombiztosítási támogatással lehet biztosítani.

(3)158

(4) Közgyógyellátás keretében térítésmentesen az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti gyógyító ellátások a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár mértékéig szolgáltathatók ki. Ha a gyógyító ellátásért fizetendő térítési díj magasabb összegű, mint a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár alapján számított térítési díj, akkor a különbözetet a jogosultnak kell megfizetnie.

(5) Közgyógyellátás keretében - a (6)-(8) bekezdés szerinti kivétellel - csak az OEP által vezetett hatósági nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) az elektronikus adatkapcsolat útján rögzített gyógyszer-kiszolgáltatás számolható el.

(6) Ha a gyógyszertár - a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadáskor a 43. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adatkapcsolatnak a gyógyszertár felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt - nem tudja a nyilvántartásban ellenőrizni a közgyógyellátási jogosultságot és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegét, akkor a gyógyszert térítésmentesen kiadhatja. A hiba elhárítását követően a gyógyszer kiadását a gyógyszertár a szolgálati idő végéig, de legkésőbb egy héten belül elektronikus adatkapcsolaton keresztül jelzi a nyilvántartásnak az OEP által meghatározott, az OEP internetes honlapján közzétett formátumban.

(7) A gyógyszertár felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar alatt az OEP informatikai rendszere, illetve az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem a gyógyszertár ellenőrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavarát kell érteni.

(8) Az OEP a (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltakat megvizsgálja, és ha azt állapítja meg, hogy az üzemzavar a (7) bekezdés szerinti okból történt, a kiszolgáltatott gyógyszert közgyógyellátás keretében elszámolja.

43. § (1) Az OEP folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a gyógyszertár számára a közgyógyellátásra való jogosultság és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret megállapítása céljából a nyilvántartásba történő betekintést.

(2)159 A 2006. július 1-jét követően hatályos rendelkezések alapján az a gyógyszertár szolgáltathat ki közgyógyellátás keretében gyógyszert, ahol az OEP a 61. § (6) bekezdése szerint biztosítja a nyilvántartáshoz elektronikus úton történő folyamatos hozzáférés távközlési műszaki feltételeit és a gyógyszertár tulajdonosa az OEP által biztosított távközlési rendszert a szolgálati idő alatt folyamatosan üzemelteti.

(3)160 A (2) bekezdésben a gyógyszertár tulajdonosára meghatározottak teljesítését az OEP hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja és igazolja. A közgyógyellátás keretében történő gyógyszer kiszolgáltatásra való jogosultságot tanúsító iratot a gyógyszertárban jól látható helyre ki kell függeszteni. Az ellenőrzés elősegítése érdekében az OEP a Magyar Gyógyszerész Kamarával közös ajánlást dolgoz ki, amelyet az OEP, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara a honlapján közzétesz.

(4)161 A közgyógyellátás keretében a kézigyógyszertárban történő gyógyszer kiszolgáltatást külön jogszabály határozza meg.

44. § (1)162 Az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt hatályát veszti, ha

a) a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy

b)163 az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, visszavonták, vagy

c) a jogosult meghalt.

(2) Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha

a) az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy

b) a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy

c) a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.

(3)164 A közgyógyellátásra való jogosultság megszüntetéséről szóló jogerős határozatot haladéktalanul közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével.

(4)165 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja az igazolványt, ha az

a) elveszett, vagy

b) megsemmisült, vagy

c) a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált.

(5)166 Ha a közgyógyellátásra való jogosultság az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően megszűnik, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolványt visszavonja, valamint az OEP törli a jogosultságot a nyilvántartásból.

(6)167 Az OEP az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően hatályát vesztett igazolványok számát, a kártya sorszámát és a hatályvesztés időpontját a honlapján közzéteszi.

(7)168 Ha az igazolvány hatályát veszti, és a közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a jogosult részére a bejelentést követő tizenöt napon belül új igazolványt kell kiállítani. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

45. § (1) A közgyógyellátásra jogosult személynek a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságnál be kell jelentenie169

a) a közgyógyellátásra való jogosultságát,

b)170 a személyes adatait

érintő változást.

(2)171 Ha a jogosultnak az igazolványon szereplő személyes adataiban változás következik be, akkor a hatóság kezdeményezésére a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolvány bevonásával egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

(3)-(4)172

46. § (1)173 Ha a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóság a közgyógyellátásra való jogosultságot jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt szüntette meg, akkor intézkedik közgyógyellátás keretében igénybe vett ellátás megtérítéséről.

(2)174 Megtérítés címén a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel időpontjától felhasznált gyógyszerkeret összegének visszafizetését kell elrendelni. A megtérítés összegét a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve költségvetési elszámolási számlájának javára kell teljesíteni.

(3)175 A megtérítést elrendelő jogerős határozatot a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével is közölni kell.

(4) A megtérítést nem lehet elrendelni, ha az igénybe vevőt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján megtérítésre már írásban kötelezték.

47. § (1)176 Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében az OEP a nyilvántartása szerinti, megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatokat - ide nem értve a jogosult betegségének BNO kódját - a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervén keresztül a tárgyév január 31-éig megküldi a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság részére. Az OEP által megküldött adatok között külön meg kell jelölni a tárgyévet megelőző évben kiadott és megszűnt hatályú közgyógyellátási igazolványokat.

(2)177 A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság az OEP által megküldött adatokat a tárgyév március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén további egyeztetést folytat a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervén keresztül az OEP-pel és gondoskodik az adatok helyesbítéséről.

48. §178

49. §179 Az igazolványok előállításának feltételeiről, valamint a háziorvosok 10. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal történő ellátásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve gondoskodik.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

50. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelem az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmazza a kérelmező családi állapotára vonatkozó adatot, az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a 2. számú melléklet II. pontja szerinti jövedelemről tett nyilatkozatot.

(2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult.

(3)180 Ha a kérelmező nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, a bizonyítványban a „Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik” szöveget kell feltüntetni.

(4)181 A szociális rászorultság egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítása iránti ismételt kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

51-56. §182

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdés szerinti eltéréssel - 2006. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 60. §-ának (2) bekezdése 2006. március 31-én lép hatályba.

(3) E rendelet 19. §-a, 22. §-a, 23. §-ának (2) bekezdése, 35-49. §-a, 51. §-a (2) bekezdésének f) pontja, 54. §-a, 61-62. §-a és 9-13. számú melléklete 2006. július 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 15. §-ának (4) bekezdése és 18. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

58. §183

59. § Az Szt. 43/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, a módszertani intézmény által 2006. január 1-jét megelőzően kiadott szakvélemény érvényességének időtartama a kiadásától számított 6 év.

60. §184 Az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (2) bekezdésben, valamint (5)-(7) bekezdésben foglaltakat a 2012. március hónapjában folyósításra kerülő - ide értve a rendelet hatálybalépésekor már fennálló jogosultság alapján folyósított - normatív lakásfenntartási támogatások tekintetében kell először alkalmazni.

61. §185 A 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó időskorúak járadéka, az Szt. 41. § (1) bekezdése, valamint 43/A. §-a szerinti ápolási díj folyósításáról a jegyző, a 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó a hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka folyósításáról a fővárosi főjegyző gondoskodik.

62. §186 A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-t, 35. § (1) bekezdését, valamint 2. számú mellékletet, 2/A. számú mellékletet, 3. számú mellékletet, 4. számú mellékletet, 9. számú mellékletet és 12. számú mellékletet a 2013. december 15-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

63. §187 Az ápolási díj megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyben a kérelmet benyújtó személy vagy az ápolási díj jogosultja a 25/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolás valamelyikének benyújtásával kérheti a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását.

64. §188 A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel megállapított 25/A. § (1)-(1b) bekezdését azokban a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására irányuló ügyekben is alkalmazni kell, amelyek 2014. március 15-én folyamatban vannak.

65. §189 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 39. § (4) bekezdésének rendelkezéseit a 2014. december 31-ét követően kezdeményezett felülvizsgálat során kell alkalmazni.

66. §190 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett

a) 20-24. § és 12. számú melléklet 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatásra,

b) 51-56. § 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatásra

alkalmazni kell.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel módosított „Közgyógyellátás” alcím 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőzően, vagy a 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben megállapított méltányossági közgyógyellátásra alkalmazni kell.

(3) A jegyző, hajléktalan személyek esetében a főjegyző a 2015. február 28-án hatályos rendelkezések alapján gondoskodik a 2015. év február hónapjára tekintettel 2015 márciusában folyósítandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély folyósításáról.

(4) A 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerülő ellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő, az Szt. 17. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben a jegyző jár el. A jegyző által 2015. március 1-jéig, valamint a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyben elrendelt visszafizetés, illetve engedélyezett fizetési könnyítés esetén a visszafizetési kötelezettséget a jegyző felé kell teljesíteni.

(5) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás - ideértve az Szt. 2015. február 28-án hatályos 43/B. §-a alapján 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított, és 2015. március 1-jétől települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díjat is - a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az Szt. 2015. február 28-án hatályos 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mértéket.

(6) Az Szt. 134/A. § (3) bekezdése alkalmazása során az ápolási díjra való jogosultságnak vagy az ápolási díj összegének a felülvizsgálatához kapcsolódó illetékességváltozás a felülvizsgálat tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon következik be. A döntés jogerőre emelkedésének hónapjára járó ellátást a döntést hozó járási hivatal illetékessége szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal folyósítja.

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat

I.191 A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona192

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a)193 személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b)194 tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.195

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez196

KÉRELEM
az időskorúak járadékának megállapítására

1. Személyes adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .......................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ...............................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

1.1.8. Állampolgársága: .....................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ......................................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..........................................................................

1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3.5.197 □ összevont engedéllyel rendelkező.

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .......................................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: .........................................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................

1.4.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................................

1.4.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

1.4.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

2. Jövedelmi adatok:

A B C

A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

2.6. Egyéb jövedelem

2.7. Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok:

3.1. Tudomásul veszem, hogy

3.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................................................., ..............................................

................................................................... ..................................................................

kérelmező aláírása kérelmező
házastársának/élettársának aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1. A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.4.198 Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.5.199 A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.6.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.6.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.7. A jövedelem típusai:

4.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

4.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.7.3.200 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.7.5.201 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.8. A jövedelemről - a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez202

Adatlap
az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI]

1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................

1.1.2. Anyja neve: .............................................................................................................................

1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

1.1.4. Lakóhelye: ...............................................................................................................................

1.1.5. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

1.1.7. Állampolgársága: .....................................................................................................................

1.1.8. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.8.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.8.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.8.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.8.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan

1.2. [AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI]

1.2.1. Telefonszám (nem kötelező megadni): . ..................................................................................

1.2.2. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

............................................................................................................................................................

1.2.3. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

............................................................................................................................................................

1.2.4. Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

1.2.5. Családi állapot:

1.2.5.1. □ egyedülálló,

1.2.5.2. □ házastársával/élettársával együtt élő.

1.2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa személyes adatai:

1.2.6.1. Neve: .....................................................................................................................................

1.2.6.2. Születési neve: ......................................................................................................................

1.2.6.3. Anyja neve: ...........................................................................................................................

1.2.6.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................

1.2.6.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

1.2.6.6. Tartózkodási helye: ...............................................................................................................

1.2.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

2.203 Jövedelmi adatok

A B C

A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

2.6. Egyéb jövedelem

2.7. Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

3.1. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.1.1.** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.1.2. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.2.1.** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján -

ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát.

3.4. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Kelt: ........................................................................ ,......................................................

................................................................... ..................................................................

kérelmező aláírása kérelmező
házastársának/élettársának aláírása

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1. A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1. A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló és az aktív korúak ellátására való jogosultságának megszűnését követően jövedelmében változás nem állt be.

4.2.2. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.3. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.3.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.3.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.5.204 Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.6.205 A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.8. A jövedelem típusai:

4.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

4.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.8.3.206 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.8.5.207 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás kivételével - a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez208

KÉRELEM
aktív korúak ellátásának megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ...............................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

1.1.8. Állampolgársága: .....................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ......................................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..........................................................................

1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.

1.3. A kérelmező

1.3.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban,

1.3.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.4.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.4.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.4.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.4.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.5.1. Neve: .......................................................................................................................................

1.5.2. Születési neve: .........................................................................................................................

1.5.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................

1.5.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................

1.5.5. Lakóhelye: ...............................................................................................................................

1.5.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

1.5.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

1.6. A kérelmező házastársa/élettársa

1.6.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban,

1.6.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.7. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.8.209 A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A B C D E F

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve
Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)
Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele
18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A B C D


A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs, élettárs Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

2.6. Egyéb jövedelem

2.7. Összes jövedelem

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

3.1. Kérjük, hogy

3.1.1. □ itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és

3.1.2. jelölje aláhúzással, ha

a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt csatolta vagy

b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását annak folyósításáról, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül.

3.1.3. Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a Magyar Államkincstár Igazgatóságának erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.2. Kérjük, hogy

3.2.1. □ itt jelölje be, ha Ön állástalan, és

3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta

a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött;

b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító szerv igazolását.

3.2.3.210 Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és köznevelési intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább külön jelölje, ha csatolta a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:

□ a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.

3.2.4. Amennyiben Ön

a) a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak a munkaügyi központnak a megnevezését és címét, amely Önnek ellátást folyósított, vagy amellyel Ön együttműködött:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezését és címét:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.3.211 Kérjük, hogy

□ itt jelölje be, ha Ön az elmúlt három évben aktív korúak ellátásában részesült.

4. Nyilatkozatok

4.1. Tudomásul veszem, hogy

4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3. keresőtevékenységet nem folytatok,

4.3.4. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,

4.3.5.212 köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,

4.3.6. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,

4.3.7. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést,

4.3.8. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........................................................................ ,......................................................

................................................................... ..................................................................

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

5. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

5.1. A személyi adatok kitöltéséhez:

5.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

5.1.2.213 „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

5.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

5.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

5.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

5.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

5.2.4.214 Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor

5.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

5.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8. A jövedelem típusai:

5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.215 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.216 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

5.3. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez

5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy egészségi állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b) vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül.

5.3.2. A kérelemhez

5.3.2.1. az 5.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;

5.3.2.2. az 5.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben

a) mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül, vagy

b) meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.

5.3.3. Állástalan az a személy:

a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy

b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy

e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

a) az 5.3.3. pont a) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;

b) az 5.3.3. pont b) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;

c) az 5.3.3. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;

d)217 az 5.3.3. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes folyósító szerv folyósította.

5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

5.3.6.218 A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez219

KÉRELEM
az ápolási díj megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .........................................................................................................................

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): .........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

1.1.8. Adóazonosító jele: ................................................................................................................

1.1.9. Állampolgársága: .................................................................................................................

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ......................................................................

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ..

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ......................................................................

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1.220 Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. □ súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. □ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. □ 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. □ kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,

1.2.1.5. □ kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

1.2.3. Kijelentem, hogy

1.2.3.1. keresőtevékenységet:

1.2.3.1.1. □ nem folytatok,

1.2.3.1.2. □ napi 4 órában folytatok,

1.2.3.1.3. □ otthonomban folytatok;

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. □ részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2. □ nem részesülök;

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.3.4.1. □ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.3.4.2. □ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.4.221 Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:

□ köznevelési intézmény tanulója,

□ óvodai nevelésben részesül,

□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

1.2.5.222 Az 1.2.1.4. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük, jelölje,

□ ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.

1.2.6.223 Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük, adja meg annak a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről szóló iratot kiállította: ..............................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve: ...................................................................................................................................

2.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................

2.1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................................

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ..........................................................................................

2.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

2.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

2.1.8.224 Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve: .................................................................................................................

2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme: ...........................................................................................

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

2.2.1. □ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

2.2.2. □ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................, ......................................... ...........

................................................................... ..................................................................

az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni.

4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése értelmében

4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nem tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá az a saját jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

4.1.2.225 rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki az alábbi tevékenységek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével is - közlekedni.

4.1.4.226 kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha

4.1.4.1 az ápolt személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), vagy

4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

4.2.227 A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

4.3.228 A kérelemhez - a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve - minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

4.4.229 A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell

4.4.1.230 a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában elvégzett komplex minősítés eredményéről, vagy

4.4.2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez231

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: .........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

□ Súlyosan fogyatékos

súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült, vagy □ Tartósan beteg

Fenti igazolást nevezett részére

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.232

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ................................................

................................................

háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.

Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez233

Igazolás az ápolási díj megállapításához

Igazolom, hogy ................................................................................................................... (név)

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

„A” köznevelési intézmény tanulója,

„B” óvodai nevelésben részesül,

„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

„D” felsőoktatási intézmény hallgatója.

Az intézmény megnevezése: .......................................................................................................

Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot

meghaladja nem haladja meg.

A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát

meghaladja nem haladja meg.

Az „A”-„D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését

szükségessé teszi nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

................................................

intézményvezető

7. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez234

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról

I.235 Az ápolt személy személyes adatai

Neve: ...........................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Ápolt személy lakóhelye: ............................................................................................................

Tartózkodási helye: .....................................................................................................................

II. A vizsgálat adatai

A helyszíni vizsgálat helye: ........................................................................................................

időpontja: ........................................, időtartama: .......................................................................

A helyszíni vizsgálatot végző személy neve: ...............................................................................

munkahelye: ..................................................., munkaköre: ........................................................

A szakértői vizsgálat megállapítása:

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan

a) étkezni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

b) tisztálkodni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

c) öltözködni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

d) illemhelyet használni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

A vizsgálatot végző megjegyzése: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése: ..................................

kelte: ................................................ megállapítása: ....................................................................

III. Szakértői vélemény

A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény

□ fennáll, indokolás: ................................................................................................................

□ nem áll fenn, indokolás: ...................................................,....................................................

A szakértői vélemény érvényességi ideje: 200.... év......................... hó .... nap

Dátum: ................................................

............................................................

a szakértő aláírása,
munkahelyének címe

P. H.

Megjegyzés:

- A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni.

- A II. pontban foglaltakat a helyszíni vizsgálatot végző személy tölti ki!

8. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot felülvizsgálatáról

I.236 Ápolt személy személyes adatai

Neve: ...........................................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

II. A felülvizsgálatra vonatkozó adatok

A helyszíni vizsgálat helye: .........................................................................................................

időpontja: ..................................................................................................

A szakértői vizsgálat megállapítása:

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan

a) étkezni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

b) tisztálkodni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

c) öltözködni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

d) illemhelyet használni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni:

□ képes, indokolás: ...............................................................................................................

□ nem képes, indokolás: .......................................................................................................

A vizsgálatot végző megjegyzése: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése ................... kelte ..................... megállapítása .................................................................................................

III. Szakértői vélemény

A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény

□ fennáll, indokolás: ................................................................................................................

□ nem áll fenn, indokolás: ........................................................................................................

Dátum: ................................................

................................................

a vizsgálatot végző szakértő aláírása,
munkahelyének címe

Megjegyzés:

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez237

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................

1.5. Lakóhelye: ..................................................................................................................................

1.6. Tartózkodási helye: .....................................................................................................................

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................

1.8. Állampolgársága: ........................................................................................................................

1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.10.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.10.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.10.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.10.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

2.238 A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1. vagy 2.2. alpont] szíveskedjen megjelölni!

2.1. □ Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását,

2.1.1.239 □ bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy

2.1.2. □ mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:

(kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)

2.1.2.1.240 □ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott aktív korúak ellátása,

2.1.2.2. □ hadigondozotti pénzellátás,

2.1.2.3. □ nemzeti gondozotti pénzellátás,

2.1.2.4. □ központi szociális segély,

2.1.2.5. □ rokkantsági járadék,

2.1.2.6. □ rokkantsági ellátás,

2.1.2.7. □ öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült),

2.1.2.8. □ magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják).

2.1.3. Jelölje aláhúzással, ha csatolta:

2.1.3.1. az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot

(ellenkező esetben adja meg annak a gyámhivatalnak a megnevezését és címét, amely a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelte:

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................);

2.1.3.2. a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát

a) a hadigondozotti pénzellátás,

b) a nemzeti gondozotti ellátás,

c) a központi szociális segély,

d) a rokkantsági járadék,

e) a rokkantsági ellátás,

f) a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként való

folyósításáról.

[Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, kérjük, adja meg annak a szervnek a megnevezését és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint kérjük, adja meg az ellátás folyósítási számát:

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................]

2.2. □ Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

2.3.241

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

3.1. A kérelmező családi körülménye:

3.1.1.242 □ egyedülélő,

3.1.2.243 □ nem egyedülélő.

3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

3.2.1.244 A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A B C D E F

1. Közeli
hozzátartozó neve (születési neve)
Anyja neve Születési helye, ideje
(év, hó, nap)
Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele
Családi kapcsolat megnevezése Megjegyzés*

2.

3.

4.

5.

6.

3.3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A B C

1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok

4.1. A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel

4.1.1. □ kérem,

4.1.2. □ nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!)

4.2. A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!):

4.2.1. □ A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... címre kérem.

4.2.2. □ A közgyógyellátási igazolványt személyesen veszem át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél.

4.3. Kijelentem, hogy

4.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................., ......................................... .................

................................................................... ..................................................................

kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

5. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

5.1. A kérelem benyújtásának lehetőségei

5.1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.

5.1.2.245

5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez

5.2.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.

5.2.2. Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

5.2.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

5.2.4.246 Közeli hozzátartozónak számít:

5.2.4.1. a házastárs, az élettárs;

5.2.4.2.247 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint az 5.2.4.3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

5.2.4.3. az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

5.2.4.3.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.2.4.3.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.2.5. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalt keresi meg az adatszolgáltatás érdekében.

5.2.6. A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosító ellátások:

5.2.6.1. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%,

5.2.6.2. öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében,

5.2.6.3. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az egészségkárosodása),

5.2.6.4. öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban.

5.2.7. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.7.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.7.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.7.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.7.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.

5.2.7.5. A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az őstermelő bevétele nem több mint a kistermelés értékhatára. Ha az őstermelő részére támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint a kistermelés értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege.

5.2.7.6.248 Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.7.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.7.8. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7.9. A havi jövedelem kiszámításakor

a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8. Jövedelem típusai

5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.249 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.250 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez251

Háziorvosi igazolás

I.252 A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: ......................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

A háziorvosi igazolás kiadására

□ közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

□ egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata

céljából kerül sor. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:

A betegség BNO kódja ATC kód TTT kód Gyógy-
szer megnevezése
Gyógy-
szer-
forma
Ható-
anyag meg-
neve-
zése
A ható-
anyag napi mennyi-
sége
Napi adagolás Gyógy-
szer rende-
lésére vonat-
kozó
jelzés*
Szak-
orvos pecsét-
száma**
Megjegyzés

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.

** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:

- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik, vagy

- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet.

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:

Szükséges eszköz, illetve kezelés

A betegség
BNO kódja
ISO kód/GYF
szolgáltatás kód
Formája, megnevezése Rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága
(havi mennyisége)
Szakorvos pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.

Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be (alanyi jogú közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.

III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata

A háziorvos neve: .........................................................................................................................

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: .......................................................................

Ágazati azonosító: ........................................................................................................................

ÁNTSZ engedély száma: .............................................................................................................

Rendelő/munkahely neve, címe: ..................................................................................................

Telefonszáma: ..............................................................................................................................

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Dátum: ...................................

P. H.

...........................................

háziorvos aláírása

11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez253

Szakhatósági megkeresés kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ...........................................................................................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................................................................

1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az

□ Szt. 50. § (1) bekezdésében

□ Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében

foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.

(Az 1. és 2. pont közül a megfelelő bekarikázandó.)

II.254 A szakhatósági megkeresést benyújtó hatóság adatai

Megnevezése vagy neve: ..............................................................................................................................................................

Székhelye: .....................................................................................................................................................................................

Címe: .............................................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ................................................................................................................................................................................

Dátum: ........................................

P. H.

...............................................................

aláírás

Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez255

12/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez256

13. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei

A közgyógyellátási igazolvány:

Chip és mágnescsík nélküli, az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, melegen laminált műanyag kártya

Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek:

KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY (nyomtatott nagy betűkkel)

A kiállított igazolvány egyedi adatai:

A közgyógyellátási igazolvány száma (KGYSZ)

A jogosult neve

Születési idő

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

A jogosultság kezdetének időpontja

A jogosultság lejártának időpontja

Az igazolvány másik oldalán a következők szerepelnek:

A közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre,

b) egyes gyógyászati segédeszközökre,

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszerkerete összegéig, a b)-c) pontban foglalt esetben pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető térítésmentesen igénybe a gyógyító ellátás.

A kártya sorszáma

A jogosult aláírása

14. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez2571  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


2  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) a).


3  Módosította: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) aa).


4  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


5  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


6  Megállapította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §. Számozását módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §.


7  Beiktatta: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.


8  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


9  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 16. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


10  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 16. § (2). Hatályos: 2015. III. 1-től.


11  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § a). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


12  Módosította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 12. § a).


13  Az utolsó mondatot beiktatta: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §. Számozását módosította: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §.


14  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


15  Beiktatta: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


16  Megállapította: 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


17  Beiktatta: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.


18  Beiktatta: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


19  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2). Módosította: 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § (2), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) b).


20  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


21  Beiktatta: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3). Módosította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § a).


22  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § b). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


23  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


24  Megállapította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §. Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (3) c), 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) a), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) c).


25  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § b). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


26  Beiktatta: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.


27  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) d).


28  Hatályon kívül helyezte: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) ga). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


29  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) c), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § c).


30  Megállapította: 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 110. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


31  Megállapította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1). Módosítva: 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 33. § alapján.


32  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 18. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


33  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 18. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


34  Hatályon kívül helyezte: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § a). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


35  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 18. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


36  Módosította: 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (11) a), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 5.


37  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § d). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


38  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 18. § (2). Hatályos: 2015. III. 1-től.


39  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


40  Megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


41  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) e).


42  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) f).


43  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


44  Beiktatta: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


45  Beiktatta: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


46  Módosította: 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) ad), 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) a). Számozását módosította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §.


47  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § e). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


48  Megállapította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.


49  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 19. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


50  Megállapította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.


51  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 19. § (2). Hatályos: 2015. III. 1-től.


52  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


53  Hatályon kívül helyezte: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) aa). Hatálytalan: 2010. I. 1-től. Lásd: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3).


54  Hatályon kívül helyezte: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) gb). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


55  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 19. § (3). Hatályos: 2015. III. 1-től.


56  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 20. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


57  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


58  Megállapította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §. Módosítva: 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 33. § alapján. Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) d).


59  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


60  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


61  Módosította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) a).


62  Megállapította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) ba). Hatályos: 2009. I. 1-től.


63  Módosította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bb).


64  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ac).


65  Megállapította: 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 35. § (1). Hatályos: 2012. VII. 1-től. Lásd: 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §.


66  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


67  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 8.


68  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 9., 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 20. § a).


69  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § f). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


70  Megállapította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §. Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) g).


71  Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § a).


72  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ad).


73  Megállapította: 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. §. Módosította: 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 35. § (2) a), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) h).


74  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 16. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


75  Megállapította: 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2009. IV. 11-től.


76  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


77  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § b). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


78  Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § c).


79  Megállapította: 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.


80  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 21. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


81  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 21. § (1). Hatályos: 2015. III. 1-től.


82  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.


83  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § d). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


84  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 21. § (2). Hatályos: 2015. III. 1-től.


85  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § d). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


86  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3). Módosította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (3) d).


87  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


88  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § g). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


89  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 18. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


90  Megállapította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


91  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) i).


92  Beiktatta: 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 20. §. Hatályos: 2013. IX. 1-től.


93  Megállapította: 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) j).


94  Megállapította: 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) k).


95  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2013. IV. 1-től.


96  Hatályon kívül helyezte: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § f). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


97  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § h). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


98  Megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


99  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § i). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


100  Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


101  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.


102  Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


103  Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.


104  Hatályon kívül helyezte: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § a). Hatálytalan: 2015. I. 1-től.


105  Megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


106  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


107  Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) e).


108  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


109  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ag), 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) b).


110  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (5). Módosította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § b).


111  Módosította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) c).


112  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ag), 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) b).


113  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § j). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


114  Megállapította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §. A második mondat szövegét módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) g), 52/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) d). Az első mondat szövegét módosította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) b).


115  Módosította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) c).


116  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) b), 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ah), 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (8) b).


117  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


118  Hatályon kívül helyezte: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § b). Hatálytalan: 2015. I. 1-től.


119  Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) h), 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § f).


120  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § k). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


121  Módosította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 15. §.


122  Megállapította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 20. § (1). Hatályos: 2013. IV. 1-től.


123  Módosította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 23. § (2).


124  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § l). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


125  Beiktatta: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 20. § (2). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


126  Módosította: 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) b).


127  Megállapította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.


128  A második mondat szövegét megállapította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2). Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § d), 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § (1) a).


129  Az első és második mondat szövegét módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) i). Módosította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § c).


130  Az első mondat szövegét módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) d). Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) e), 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § g).


131  Beiktatta: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3). Hatályos: 2007. I. 1-től.


132  Megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §. Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § m).


133  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § n). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


134  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 22. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


135  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 23. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


136  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) k).


137  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ai), 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 13., 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) l).


138  Módosítva: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c) alapján.


139  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) ab), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


140  Hatályon kívül helyezte: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) ac). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


141  Beiktatta: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2). Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 15.


142  Számozását módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14., 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) f).


143  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


144  Számozását módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14., 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) m), 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § k), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § o).


145  Számozását módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


146  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (5). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 16.


147  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


148  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (6). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


149  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


150  Beiktatta: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


151  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (7). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


152  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14., 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) n).


153  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


154  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


155  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


156  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


157  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


158  Hatályon kívül helyezte: 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) ad). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


159  Megállapította: 83/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.


160  Megállapította: 83/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.


161  Megállapította: 83/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.


162  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 454. §.


163  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


164  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (8). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 16., 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) o), 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. § (1) b).


165  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


166  Megállapította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §. Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


167  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (9). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


168  Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 452. § (9). Módosította: 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 20.


169  Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) p).


170  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


171  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14. Az első mondat szövegét módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) l).


172  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § p). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


173  Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) q).


174  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


175  Megállapította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.


176  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) g), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 17. Az első mondat szövegét módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) r).


177  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) g), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 17. Az első mondat szövegét módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 38. § (7) r).


178  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § q). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


179  Módosította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) c), 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) 14.


180  Beiktatta: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


181  Beiktatta: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 24. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


182  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § r). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


183  Hatályon kívül helyezte: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 454. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


184  Megállapította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


185  Megállapította: 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (7). Hatályos: 2013. I. 1-től.


186  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


187  Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


188  Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.


189  Beiktatta: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


190  Beiktatta: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 25. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.


191  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


192  Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § e).


193  Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § f).


194  Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § f)-g).


195  Módosította: 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § e).


196  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § a), 1. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


197  Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. I. 1-től.


198  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) la).


199  Végre nem hajtható módosítására lásd: 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2), 2. § b).


200  Módosította: 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § a), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) lb).


201  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) lc).


202  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


203  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § s).


204  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) ma).


205  Végre nem hajtható módosítására lásd: 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2), 2. § b).


206  Módosította: 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § b), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) mb).


207  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) mc).


208  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § c), 3. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


209  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. a).


210  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. b).


211  Beiktatta: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 1. Hatályos: 2015. III. 1-től.


212  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. b).


213  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § a), 2. melléklet 1. Hatályos: 2014. III. 15-től.


214  Végre nem hajtható módosítására lásd: 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2), 2. § b). Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. c).


215  Módosította: 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § cb), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. d).


216  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. e).


217  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § a), 6. melléklet 2. f).


218  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § a), 2. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


219  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § d), 4. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


220  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § b), 7. melléklet 1. Hatályos: 2015. III. 1-től.


221  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § b), 7. melléklet 3. a).


222  Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § b), 3. melléklet 1. Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § b), 7. melléklet 3. b).


223  Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § b), 3. melléklet 1. Hatályos: 2014. III. 15-től.


224  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § b), 3. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


225  Megállapította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § b), 7. melléklet 2. Hatályos: 2015. III. 1-től.


226  Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2), 2. melléklet 2. Hatályos: 2014. I. 1-től.


227  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 26. § b), 7. melléklet 3. a).


228  Megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2014. I. 1-től.


229  Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2), 2. melléklet 4. Hatályos: 2014. I. 1-től.


230  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § b), 3. melléklet 4. Hatályos: 2014. III. 15-től.


231  Módosította: 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § b).


232  Módosította: 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § me), 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §, 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 35. § (2) d).


233  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) n).


234  Módosította: 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) ak).


235  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


236  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


237  Megállapította: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § e), 5. melléklet. Hatályos: 2013. XI. 15-től.


238  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) oa).


239  Módosította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § c), 4. melléklet 2.


240  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) ob).


241  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § t). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


242  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) oc).


243  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) oc).


244  A táblázatot megállapította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3), 3. melléklet 1. Hatályos: 2014. I. 1-től.


245  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § t). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


246  Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § c), 4. melléklet 1. Hatályos: 2014. III. 15-től.


247  Megállapította: 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §, 7. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.


248  Végre nem hajtható módosítására lásd: 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2), 2. § b). Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) od).


249  Módosította: 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § e), 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) oe).


250  Módosította: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) of).


251  Megállapította: 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.


252  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 453. §.


253  Megállapította: 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. II. 26-tól.


254  Módosította: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § q).


255  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § u). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


256  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § v). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.


257  Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 28. § w). Hatálytalan: 2015. III. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!