Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.30.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében

a) ellátja a menekültügyi hatósági és igazgatási tevékenységet;

b) kezeli a központi menekültügyi nyilvántartást;

c) a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott és a menedékes tekintetében ellátja a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK tanácsi rendelet alapján a nemzeti egységre háruló feladatokat;

d) felelős az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendeletből fakadó feladatok ellátásáért;

e) *  működteti és felügyeli a befogadó állomást és menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban: befogadó központ);

f) végzi és összehangolja az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes ellátásával és támogatásával, továbbá a menekült, az oltalmazott és a menedékes társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos igazgatási feladatokat;

g) biztosítja a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tv.), valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátást és támogatást nyújt az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére;

i) *  együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes ellátásában résztvevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési önkormányzatokkal, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzatokkal, továbbá a gyámhatóságokkal, a civil szervezetekkel és az egyházi jogi személyekkel, valamint - törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;

j) együttműködik a menekültügyben érintett állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, továbbá a hazai és nemzetközi menekültügyi és migrációs szervezetekkel;

k) *  a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. és 22. cikkében meghatározottak szerint hozzáfér a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz;

l) *  nemzeti kapcsolattartó pontként ellátja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal való kapcsolattartás terén a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó feladatokat.

(3) A Hivatal a személyi állományának menekültügyi hatósági, ellátási, valamint integrációs feladatokat ellátó tagjai számára - a tevékenységükhöz szükséges ismeretek megszerzése, illetve tevékenységük szakmai színvonalának növelése érdekében - rendszeres képzést nyújt.

(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti képzés keretében biztosítja, hogy a személyi állomány menekültügyi hatósági, ellátási, valamint integrációs feladatokat ellátó tagjai hozzájussanak a különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő, menekült, oltalmazott és menedékes sajátos szükségleteihez igazodó speciális ismeretekhez.

2. § (1) A befogadó állomást a Hivatal főigazgatója által kinevezett igazgató vezeti.

(2) A befogadó állomáson foglalkoztatottak közalkalmazottak.

(3) A befogadó állomás napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(4) A befogadó állomáson

a) egészségügyi és szociális szolgálat,

b) élelmezési szolgálat,

c) információs szolgálat,

d) gondnokság, valamint

e) portaszolgálat

működik.

(5) Látogató a befogadó állomás területére a befogadó állomás igazgatójának hozzájárulásával léphet be és tartózkodhat a befogadó állomás területén.

3. § (1) *  A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen

a) fekvőhelyet, ágyfelszerelést és ágyneműt;

b) az alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot, vagy annak megfelelő értékű higiénés hozzájárulást;

c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt;

d) folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét;

e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést;

f) a befogadó állomáson rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, valamint a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget; valamint

g) napi háromszori - 14 év alatti kiskorúak esetében napi ötszöri - étkezést vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulást.

(1a) *  Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10 900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Terhes és kisgyermekes anyának, valamint 14 év alatti kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.

(2) A tömegtájékoztatási és távközlési eszközök használatát, valamint a művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét legalább napi tíz órában lehetővé kell tenni.

4. § (1) Az elismerését kérő ruházatát és csomagját a befogadó állomáson történő elhelyezés előtt át kell vizsgálni.

(2) A befogadó állomáson elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét letétbe helyezheti, értéktárgyairól, valamint a készpénz felhasználásáról szabadon rendelkezhet.

(3) A befogadó állomáson tartózkodás szabályait az e rendelet mellékletében meghatározott házirend tartalmazza.

(4) A befogadó állomáson elhelyezettet a befogadó állomáson történő elhelyezés alkalmával jogairól és kötelezettségeiről - az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven - a házirend ismertetésével tájékoztatni kell. A házirendet a befogadó állomáson jól látható helyen - legalább öt nyelven, köztük angol és francia nyelven - ki kell függeszteni.

4/A. § *  (1) A befogadó központ vezetőjét a Hivatal főigazgatója nevezi ki.

(2) A befogadó központban foglalkoztatottak kormánytisztviselők és közalkalmazottak.

(3) A befogadó központ napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(4) A befogadó központban

a) egészségügyi szolgálat,

b) szociális szolgálat,

c) élelmezési szolgálat, valamint

d) fegyveres biztonsági őrség

működik.

5. § *  A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv, valamint a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályozásról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nemzeti kapcsolattartó pontra háruló feladatokat Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete látja el.

6. § (1) * 

(2) A Tv. 83. § (3) bekezdésében foglalt adatkör tekintetében adatfeldolgozó szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet.

7. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

8. § (1) *  E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:

a) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikke;

b) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdés c) pontja, 13. cikk (3) bekezdés a) pontja, 17. cikk (4) bekezdése;

c) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikke.

(2) E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 2725/2000/EK (2000. december 11.) rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról;

b) * 

c) *  az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK (2008. július 9.) rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet);

d) *  az Európai parlament és a Tanács 439/2010/EU (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási hivatal létrehozásáról 19. cikk.

Melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

A befogadó állomás házirendje

1. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a befogadó állomáson elhelyezett köteles megtartani, a látogató köteles azokat tiszteletben tartani.

2. A befogadó állomáson elhelyezett és a látogató köteles a befogadó állomás munkatársai utasításainak eleget tenni. Az a látogató, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a befogadó állomás területét elhagyni.

3. A befogadó állomáson elhelyezett és a látogató köteles olyan magatartást tanúsítani, amely az elhelyezettek jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

4. A befogadó állomáson elhelyezett panasszal a befogadó állomás igazgatójához fordulhat.

5. A befogadó állomáson elhelyezett és a látogató nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A befogadó állomás területére szeszes italt behozni, illetve a befogadó állomás területén szeszes italt fogyasztani tilos. A szeszes italt a befogadó állomás munkatársa elkobozza.

7. A befogadó állomás területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányzás a kijelölt helyeken megengedett.

8. Ha a befogadó állomáson elhelyezett vagy a látogató tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a befogadó állomás helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a biztonsági szolgálatnak.

9. A befogadó állomáson elhelyezett az e célra kijelölt helyiségben fogadhat látogatót. A látogató a befogadó állomáson elhelyezett saját használatú szobájába vagy lakrészébe az elhelyezett hozzájárulásával léphet be.

10. A befogadó állomáson elhelyezett a vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

11. A befogadó állomáson elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket szabadon használhatja. A befogadó állomáson elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza.

12. A befogadó állomáson elhelyezett köteles a befogadó állomás helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobája vagy lakrésze, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni.

13. A befogadó állomáson elhelyezett a számára kijelölt szobában vagy lakrészben lakik, szobacserét a befogadó állomás igazgatójánál kérelmezhet.

14. A befogadó állomáson elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

15. A befogadó állomáson elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A befogadó állomás a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

16. A befogadó állomáson elhelyezett elismerését kérő köteles eltávozását a menekültügyi hatóság ügyintézőjének előzetesen bejelenteni.

17. A befogadó állomáson elhelyezett menekült, oltalmazott, valamint menedékes a befogadó állomás végleges elhagyásának szándékát köteles a menekültügyi hatóság ügyintézőjének, valamint a befogadó állomás igazgatójának bejelenteni. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a befogadó állomás elhagyásakor elszámolni köteles.

18. A befogadó állomáson elhelyezett, valamint a látogató az általa a befogadó állomásnak okozott kárt köteles megtéríteni.