Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XI.26.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személyjogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

b) környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

c) egyedi környezetvédelmi azonosító adat: környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), illetve környezetvédelmi területi jel (KTJ), mely biztosítja a környezetvédelmi ügyfelek, illetve környezetvédelmi objektumok egyedi azonosítását;

d) környezetvédelmi ügyfél (a továbbiakban: ügyfél):

da) akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg,

db) akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség terhel,

dc) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése, megszűnése és felszámolása miatt nyilvántart,

dd) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése érdekében nyilvántart;

e) környezetvédelmi objektum: olyan terület, helyhez kötött létesítmény, tárgy, építmény, engedélyköteles tevékenység végzésének helye, amellyel összefüggésben az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (a továbbiakban: OKIR) kapcsolódóan a 4. § (2) bekezdésében felsorolt szervek közigazgatási eljárást folytatnak le, vagy amellyel kapcsolatban környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesítenek;1

f) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere;

g) KAR adatszolgáltatás: az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, vagy az alapadatok módosításának bejelentése céljából;

h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum területére eső pont, amely a térképi ábrázolás során az objektumot reprezentálja. A jellemző pontot az adatszolgáltató határozza meg, amelynek az objektum címe szerinti település közigazgatási területére kell esnie;

i) kódjellegű adat: adatszolgáltatásokban tulajdonságok, jelenségek, fogalmak azonosításához használt adat, amelynek lehetséges értékeit előre meghatározott lista tartalmazza;

j) törzsjellegű adat: környezetvédelmi ügyfeleket és környezetvédelmi objektumokat jellemző, időben közel állandónak tekinthető, nem rendszeresen változó adat;

k) leíró adat: környezetvédelmi ügyfeleket és környezetvédelmi objektumokat az azonosítóikon kívül jellemző adat.

Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása és alkalmazása

2. § (1) A környezeti alapnyilvántartás a külön jogszabályok alapján létrehozott környezetvédelmi nyilvántartások által közösen használt, az 1. mellékletben meghatározott egyedi környezetvédelmi azonosító, kód- és törzsjellegű, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat tartalmazza.

(1a)2 A környezeti alapnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)3 A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek), a vízvédelmi hatóság, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), az országos vízügyi hatóság, a környezetvédelemért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.

(3) A közigazgatási eljárás során - amennyiben ezek az azonosítók még nem állnak rendelkezésre - az eljárás alanyait KÜJ, az érintett környezetvédelmi objektumokat KTJ azonosítóval kell ellátni. Környezetvédelmi adatszolgáltatást kizárólag KÜJ, KTJ azonosító birtokában lehet teljesíteni.

(4) Egyedi környezetvédelmi azonosítókat a hatóság az ügyfél kérelmére adja ki. Amennyiben a hatóság eljárása során észleli az azonosítók hiányát, úgy azokat hivatalból hozza létre.

(5) A KAR adatait a Központi Statisztikai Hivatal külön jogszabály alapján4 statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, elektronikusan, térítésmentesen átveheti és kezelheti.

3. § (1)5 Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat az alábbi szervek hozzák létre:

a) a KÜJ azonosítót az a felügyelőség, illetve vízvédelmi ügyekben az a vízvédelmi hatóság hozza létre, amelyhez az ügyfél kérelmével fordul;

b) ha a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes felügyelőségnél, illetve vízvédelmi ügyekben vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni.

(2)6 Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a Főfelügyelőség, vagy az Országos Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat a Főfelügyelőség vagy az Országos Vízügyi Hatóság hozza létre.

(3) Egyedi környezetvédelmi azonosítók létrehozását

a) környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettség esetében az adatszolgáltatást megelőzően,

b) a Kvt. 64/A. §-ban meghatározott esetekben, legkésőbb a kérelemmel együtt

kell igényelni.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szervek KÜJ és KTJ azonosítókat hivatalból is létrehozhatnak.

(2)7 Azonosító adat hivatalból történő létrehozása esetén a KÜJ-t az a szerv hozza létre, amelyik az adat hiányát észlelte. KTJ esetén az azonosító hiányát észlelő szerv az objektum(ok) jellemző pontja szerint az illetékes felügyelőségnél, illetve vízvédelmi ügyekben az illetékes vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi az azonosító létrehozását.

(3) Azonosító adatok hivatalból történő létrehozása esetén az adatot létrehozó szerv adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet.

5. § Egyedi környezetvédelmi azonosító adatokkal rendelkező ügyfélnek minden kérelmében, illetve környezetvédelmi adatszolgáltatásában fel kell azokat tüntetnie.

6. § A KAR adatszolgáltatást az ügyfél az alapadatainak, illetve a környezetvédelmi objektumaihoz tartozó alapadatoknak az 1. mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti. A formanyomtatványt a hozzá tartozó útmutatóval együtt a környezetvédelemért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszter bevonásával dolgozza ki és a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzéteszi. Az adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:8

a) a mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével papíron;

b) 2 dimenziós vonalkód képzésére alkalmas programmal készített papír adatlapon;

c)9 a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott formátumban elkészített adatállományok elektronikus adathordozón (így például CD-n, floppy lemezen) való beküldésével, amelyhez csatolni kell a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott KAR BORÍTÓLAP-ot;

d) külön jogszabályban meghatározottak szerinti, a közigazgatási eljárásban felhasználható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján;

e) külön jogszabályban előírtak szerint, elektronikus űrlap ügyfélkapun történő beküldésével.

7. § (1) Abban az esetben, ha a környezetvédelmi adatszolgáltatásait az adatszolgáltató elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum, illetve ügyfélkapu útján kívánja beküldeni, akkor előzetesen meg kell adnia annak a meghatalmazott személynek az adatait, aki a nevében és helyette eljárva az adatszolgáltatást teljesítheti. Az elektronikus adatszolgáltatásra való meghatalmazás a KAR adatszolgáltatás részét képezi, amelyen közölni kell a meghatalmazott személy adatait. A környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére szolgáló meghatalmazást, illetve annak visszavonását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az adatszolgáltató még nem rendelkezik KÜJ azonosítóval, akkor az elektronikus adatszolgáltatásra meghatalmazó adatlap mellett, a KAR adatszolgáltatásban a KÜJ azonosító létrehozásához szükséges adatlapot is ki kell tölteni és be kell küldeni.

8. § (1) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozásáról - amennyiben azt kérelem alapján hozták létre - a 3. §-ban meghatározott szervek az ügyfeleknek értesítést küldenek, az adat létrehozásától számított 15 napon belül.

(2) Az értesítés megküldése annak a szervnek a feladata, amelyik az adott azonosítót létrehozta.

9. § A 3. §-ban meghatározott szervek döntéseinek a környezetvédelmi azonosító adatokat tartalmazniuk kell.10

10. § (1) A környezetvédelmi alapnyilvántartásban rögzített adatok megváltozását - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a változást követő 15 napon belül az ügyfélnek a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon be kell jelentenie.

(2) Az adatok megváltozásáról szóló bejelentést a 3. §-ban meghatározott szervek felé kell teljesíteni. A változásjelentés feldolgozása után, a nyilvántartásban szereplő adatokról az ügyfél részére új értesítést kell kiküldeni.

11. § Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

12. §11 A KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott határozatok adatai külön jogszabály szerint12 - a személyes adatok kivételével - nyilvánosak, azokat a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Azoknak a környezetvédelmi ügyfeleknek, akik a jelen rendelet hatálybalépése előtt, más jogszabály alapján előírt nyomtatványon már teljesítettek környezetvédelmi adatszolgáltatást, és az adataik a környezetvédelmi alapnyilvántartásba bekerültek, jelen rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül az eljáró hatóság az egyedi környezetvédelmi azonosító adatokról értesítést küld.

(3)13 Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő.

1. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez

KAR
Borítólap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Adatszolgáltató adatai

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

2. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

3. Név:

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4. Az adatszolgáltatás □ db KÜJ lapot, □□□ db JOGE pótlapot, □□□ db KTJ lapot,

□□□ db HRSZ pótlapot, □□□ db POLI lapot, és □□□ db OBJ lapot tartalmaz.

5. Az adatszolgáltatásban feltüntetett adatok a következő dátumtól érvényesek:14 □□□□. év □□. hó □□. nap

6. KAR adatszolgáltatásért felelős személy neve: 7. Beosztása:

8. Telefon: 9. Fax-szám: 10. E-mail:

11. A kitöltés dátuma: □□□□. év □□. hó □□. nap

P. H.

................................................
Cégszerű aláírás

Az elsőfokú hatóság tölti ki!

12. Beérkezés dátuma: □□□□. év □□. hó □□. nap 13. Iktatószám:

14. Nyilvántartásba vette/módosította a nyilvántartást: ................................................
Aláírás

KÜJ
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□
Változáskód

Ügyfél adatai

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 2. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

3. GLN szervezetazonosító szám: □□□□□□□□□□□□□ 4. Természetes személy? □ (Jelölje X-szel, ha igen!)

5. Ügyfél neve: 6. Teljes név:

Cím adatok

Ügyfél (székhelyének) címe Ügyfél értesítési címe (ha eltér a székhely szerinti címtől)

7. Országjel: □□□ 8. Település KSH kód: □□□□□ 10. Országjel: □□□ 11. Település KSH kód: □□□□□

9. Cím: 12. Értesítési cím:

................................ .................................................................................................... ................................ ....................................................................................................

irányítószám település neve irányítószám település neve

.................................................................................................... ................................ .................................................................................................... ................................

utca, út, tér házszám utca, út, tér házszám

Jogelőd ügyfél adatai15 (Az esetleges további jogelődöket a JOGE lapon kell felsorolni)

13. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 14. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

15. Ügyfél neve:

16. Országjel: 17. Település KSH kód: 18. Ügyfél címe:

□□□ □□□□□ ................................ ............................................................. ............................................................. ................................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

JOGE
pótlap16
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

Jogelőd ügyfelek adatai

2. Vált.
Kód
3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 4. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

5. Ügyfél neve:

6. Országjel: 7. Település KSH kód: 8. Ügyfél címe:

□□□ □□□□□ ........................ ............................................ ...................................................................................... ........................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

2. Vált.
Kód
3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 4. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

5. Ügyfél neve:

6. Országjel: 7. Település KSH kód: 8. Ügyfél címe:

□□□ □□□□□ ........................ ............................................ ...................................................................................... ........................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

2. Vált.
Kód
3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 4. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

5. Ügyfél neve:

6. Országjel: 7. Település KSH kód: 8. Ügyfél címe:

□□□ □□□□□ ........................ ............................................ ...................................................................................... ........................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

KTJ
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□
Változáskód

Azonosító adatok

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□ 2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): □□□□□□□□□

KTJ számmal rendelkező környezetvédelmi objektum adatainak megváltozása esetén kell kitölteni!

Környezetvédelmi objektum adatai

3. Megnevezés:

4. A bejelentett objektum telephely? □ (Jelölje X-szel, ha az objektum telephely!)

5. Objektum településének KSH kódja:17□□□□

6. Postai cím:

□□□□ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ..............................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

7. Első helyrajzi szám:18 (Csak az 5. pont alatt megadott településre eső helyrajzi szám lehet!) □□□□□□□□□□□□□□□□

8. EOV koordináták: (A koordináta az 5. pont alatt megadott település területére essen!) X □□□□□□ m (dél - észak) Y: □□□□□□ m (nyugat - kelet)

HRSZ
pótlap19
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES
ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□
Változáskód

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

Objektum azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): □□□□□□□□□ vagy KTJ lapsorszám: □□□

Környezetvédelmi objektum helyrajzi számai

3. Helyrajzi szám 4. Település

KSH kód Megnevezés

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

POLI
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES
ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□
Változáskód

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

Objektum azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): □□□□□□□□□ vagy KTJ lapsorszám: □□□

Geometriai adatok

3. Milyen típusú objektumgeometria? Vonalas - □ Poligon - □ (Jelölje X-szel a megfelelőt!)

4. Poligon/
Törtszakasz
sorszám
5. Pontsorszám 6. EOV koordináták (m) 7. Település

X (dél-észak) Y (nyugat-kelet) KSH kód Megnevezés

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

OBJ
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES
ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
Lapsorszám
□□□

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

Telephely azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): □□□□□□□□□ vagy KTJ lapsorszám: □□□

Telephelyen található környezetvédelmi objektumok azonosítói20

3. Változás kód 4. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel) vagy KTJ lapsorszám

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□

2. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez21

MEGH
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

MEGHATALMAZÁS
Környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére

Alulírott adatszolgáltató

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

2. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

3. Név:

4. Országjel: 5. Cím:

□□□ ......................... ................................................. ....................................................... ...................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

meghatalmazom

6. Név

7. Születési hely: 8. Születési dátum: □□□□. év □□. hó □□. nap

9. Anyja neve:

10. Országjel: 11. Lakcím:

□□□ ......................... ................................................. ....................................................... ...................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

12. E-mail cím (bejelentkezéshez):

hogy az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, illetve vízvédelmi hatóság felé, a fent nevezett környezetvédelmi adatszolgáltatásait, az adatszolgáltató nevében és helyette eljárva, elektronikus úton teljesítse.

Jelen meghatalmazás a kiállítás dátumától kezdődően visszavonásig érvényes.

13. A kiállítás dátuma: □□□□. év □□. hó □□. nap

P. H.

................................................
cégszerű aláírás

14. A meghatalmazást elfogadom:

................................................
meghatalmazott aláírása

MVV
lap
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére vonatkozó meghatalmazás
VISSZAVONÁSA

Alulírott adatszolgáltató

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□

2. KSH statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

3. Név:

4. Országjel: 5. Cím:

□□□ ......................... ................................................. ....................................................... ...................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

az alábbi tartalmú meghatalmazást visszavonom.

Meghatalmazott adatai:

6. Név

7. Születési hely: 8. Születési dátum: □□□□. év □□. hó □□. nap

9. Anyja neve:

10. Országjel: 11. Cím:

□□□ ......................... ................................................. ....................................................... ...................

irányítószám település neve utca, út, tér házszám

12. E-mail cím (a bejelentkezéshez használt címet kell megadni):

Meghatalmazás tárgya:

Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, illetve vízvédelmi hatóság felé, a fent nevezett környezetvédelmi adatszolgáltatásainak az adatszolgáltató nevében és helyette eljárva történő teljesítése.

A fenti tartalmú meghatalmazás a kiállítás dátumától kezdődően érvénytelen!

13. A kiállítás dátuma: □□□□. év □□. hó □□. nap

P. H.

................................................
cégszerű aláírás1  Helyesbítette: Magyar Közlöny 2007/62.


2  Beiktatta: 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


3  Megállapította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 379. §. Hatályos: 2014. IX. 5-től.


4  Lásd: 1993. évi XLVI. törvény.


5  Megállapította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


6  Megállapította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


7  Módosította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (3).


8  Megállapította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (4). Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 380. §.


9  Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 380. §.


10  Helyesbítette: Magyar Közlöny 2007/62.


11  Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 380. §.


12  Lásd: 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.


13  Megállapította: 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. XI. 15-től.


14  Érvényességi dátum nélkül az adatszolgáltatás feldolgozhatatlan! Kitöltése minden esetben kötelező!


15  Változásjelentés esetén a jogelőd ügyfél mezőket üresen kell hagyni! A jogelőd javításához vagy esetleges megváltozásának bejelentéséhez a JOGE pótlapot kell használni!


16  Új bejelentés esetén a JOGE pótlapot akkor kell kitölteni, ha a KÜJ lap 13. pontja alatt megadott jogelődön túl további jogelődök megnevezése szükséges!


17  A 6. pont alatt megadott település KSH kódját kell megadni!


18  Amennyiben a telephely vagy objektum egynél több helyrajzi számon található, úgy a további helyrajzi számokat a HRSZ pótlapon kell feltüntetni! Változásjelentés esetén a helyrajzi szám mezőt üresen kell hagyni, és a helyrajzi szám változásokat a HRSZ pótlapon kell bejelenteni!


19  Új objektum bejelentése esetén a HRSZ pótlapot akkor kell kitölteni, ha a KTJ lap 7. pontja alatt feltüntetett első helyrajzi számon túl további helyrajzi számok megadása szükséges!


20  Az objektum KTJ száma és az objektum KTJ lapsorszáma közül egyszerre csak az egyik lehet kitöltve!


21  Módosította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (5).A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!