Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VII.5.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás: az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történő nyújtása;

b)1 állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;

c)2 tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja.

A támogatás jellege, mértéke

3. § (1)3 Az e rendelet szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet) 26. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(2)4 Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Állat-egészségügyi Világszervezet állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegséggel vagy a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok valamelyikével kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,

a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani,

b) amelyek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § d) pontja, a 34. § (3) bekezdése, valamint a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy

c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek.

A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

(4)5 A támogatás nem kapcsolódhat olyan intézkedésekhez, amelyek költségeit az uniós jogszabályok értelmében a kedvezményezettnek kell viselnie, kivéve, ha a szóban forgó intézkedések költségeit teljes egészében kiegyenlítik a kedvezményezettekre háruló kötelező terhek.

(5)6 Nem nyújtható egyedi támogatás, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegséget vagy a növénykárosítóval való fertőzöttséget a kedvezményezett idézte elő szándékosan vagy gondatlanságból.

Az intézkedésben részt vevők köre

4. § (1)7 Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely

a)8 megfelel a 702/2014/EU rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,

b)9 rendelkezik a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.

(2)10 A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki

a) külön jogszabály alapján rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint

b) nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.

(3)11

(4) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező állatorvost, illetve engedélyest lehet igénybe venni.

(5)12 Nem nyújtható támogatás olyan kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek nem tett eleget.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5. §13 (1)14 A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:

a) rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással, illetve nyilvántartásba vételi igazolással;

b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos erről szóló igazolását; továbbá

c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

ca) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól,

cc)15 az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,

cd) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

ce) nincs lejárt köztartozása,

cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására szerződéssel rendelkezik;

d)16 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a kérelmezőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(4)17 A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság döntést hoz.

(5)18 A jogosultságról szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenőrizni. Támogatás csak a jogosultságról szóló döntés keltét követően elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás után igényelhető.

(6) A jogosultság megállapításának hiányában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett köteles az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla teljes összegét kifizetni az engedélyes részére. A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A jogosultsági döntés hiányában teljesített vagy a jóváhagyási kérelemben nem szereplő állategészségügyi-szolgáltatást tartalmazó számla alapján igényelt támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(7)19 Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon - a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatásokról és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlák kivételével - szerepelnie kell a kedvezményezett nyilatkozatának, amellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.

(8) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel nem teljesítése esetén a kedvezményezett köteles az engedélyes részére a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6. §20 (1)21 Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napján kiállított számlák másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett, legalább a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.

(1a)22 Sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. A nem sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről.

(1b)-(1d)23

(2)-(3)24

(3a)25 Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia. Az MVH az 5. számú és a 6. számú mellékletben feltüntetett adatokat a Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR), illetve az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) alapján ellenőrzi. Eltérés esetén az MVH a BIR-ben és az ENAR-ban szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

(4)26 Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia.

(5) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve ellenőrzi a támogatási kérelmen szereplő kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát.

(6)27 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság

a) a jóváhagyásról szóló döntés, a támogatási kérelem, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való jogosultságot, és - az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható költségekre figyelemmel - a támogatási összeget, valamint

b) megállapítja a támogatási kérelem postai úton történő benyújtásának időpontját, és

az a) és b) pontban foglaltakat az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.

(6a)28 Kizárólag a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság jogosult a számlán feltüntetett szolgáltatás szerinti támogatási összeg igazolására. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a támogatás összegét a támogatási kérelmen nem igazolja, amennyiben az engedélyes a támogatási kérelmét határidőn túl vagy másolati példányban nyújtotta be, illetve azt nem írta alá.

(7)29 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a támogatási kérelmeket azok mellékleteivel, valamint a benyújtás időpontját igazoló dokumentummal, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.

(8) Az MVH a támogatási kérelmeket az MVH PKI részére történő benyújtásuk sorrendjében, a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben közli az engedélyessel. Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.

(9)30 Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére, feltéve hogy az állattartóval szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

(10)31 Amennyiben az MVH a támogatási kérelem bírálatakor megállapítja, hogy a kedvezményezett valamely jogosultsági feltételt nem teljesített, a kedvezményezett vonatkozásában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett az MVH határozata alapján köteles az engedélyes részére megfizetni a számla teljes összegét az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően.

(10a)32 Amennyiben az MVH a támogatási összeg kifizetését követően állapítja meg, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem, vagy a támogatási kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, és ezért - a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kamattal növelt visszafizetését rendeli el, úgy a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét - az MVH erre vonatkozó határozata alapján, az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(11) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét - az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(12)33

(13)34 A jóváhagyott támogatási összegről és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és ezekről az adatokról a NÉBIH elnökét is tájékoztatja.

6/A-6/B. §35

Ellenőrzés36

6/C. §37 Ha a támogatási kérelem az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatást tartalmaz, akkor a támogatás alapját képező tenyészkocák számát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a telepi állományi nyilvántartás alapján. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az ellenőrzést követő harminc napon belül megküldi az MVH PKI részére.

Támogatás forrása

7. § (1)38 A támogatás forrása a Földművelésügyi Minisztérium Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma 10032000-01220191-51200002.

(2)39 A 2015. évben rendelkezésre álló keret összege 8500 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6000 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(3)40 A (2) bekezdésben meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A kihasználtságról a miniszter közleményt ad ki. Az MVH ezen közlemény megjelenését követően a forrás minden további 10%-os mértékű felhasználásáról tájékoztatja a minisztert és a NÉBIH elnökét. A miniszter a kihasználtság további alakulásáról is közleményt ad ki.

(4)41

Tájékoztatások

8. §42 A 702/2014/EU rendelet 13. cikke szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)43

(3)44

(4)45 Nem nyújtható be a 2009. december 31-ét követően elvégzett, az 1. számú mellékletben szereplő A009 kódszámú Szalmonellózis betegség vonatkozásában, a pulyka és a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok és árutojás-termelő állományok immunizálásával kapcsolatos szolgáltatás költségeit tartalmazó, e rendelet szerinti támogatási kérelem.

(5)46

9/A-9/D. §47

10. §48 E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §49 Az 5. §-nak, a 6. §-nak, az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú mellékletnek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 24/2014. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2014. november 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra kell alkalmazni.

12. §50 Az 1. számú mellékletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez51

A B C D

1. 2015-20

2. Technikai kód Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése) Támogatható állatfajok Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

3. A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék Allergiás bőrpróba: Gazdaságonkénti első egyed:
2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4. A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

5. A003 Enzootiás szarvasmarha-
leukózis
szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

6. B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom Mintavétel: Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft PCR: 5500 Ft

7. A004 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)
juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft,

8. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

9. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

10. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

11. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1540 Ft
PCR: 5500 Ft

12. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft,

13. B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft

14. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft

15. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: Elisa: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft

16. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft

17. A008 Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy súrlókór valamennyi emlős állatfaj Mintavétel: 3500 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft

18. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

19. B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft

20. A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági haszonállat Immunizálás:
70 Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/
alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum:
21 000 Ft/légtér/alkalom): Salmonella kimutatása:
6300 Ft/vizsgálat* Salmonella szerotipizálása:
7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása:
4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db

21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

22.52 A011 PRRS sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

23. C001 Kapcsolódó
állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás
baromfi és szarvasmarhasertés (tenyészkoca) Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)** Legalább egyszer fialt koca után havonta 2100 Ft/egyed

24. B012 Myxomatózis elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed

25. B013 Nyulak vérzéses betegsége (RHDV) elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed

26. D001 Koi Herpes Virus (KHV) közönséges ponty, koi ponty Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5500 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)

27. D002 Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) közönséges ponty, koi ponty, fehér busa, pettyes busa, ezüstkárász, kárász, amur, szürke harcsa, compó Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 2300 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)

28. E001 Takonykór (Malleus) egypatások Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: KK: 1000 Ft

29. E002 Lovak fertőző kevésvérűsége (FKV) egypatások Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: AGID: 2500 Ft

30. F001 Kecskék arthritis-encephalitise (CAE) kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

31. F002 Maedi-visna juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

32. F003 Mycoplasma agalactiae (kecske és juh fertőző elapasztása) kecske (tenyészbak import, bejelentett mentesítés esetén) Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:1450 Ft

33. F004 Chlamydophila abortus juh, kecske (tenyészkos/-bak) Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

34. F005 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)
juh, kecske (tenyészkos/-bak) Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

35. F006 Lépfene ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom


* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).

** Állategység:

- Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6-24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.

- Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE

- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.

Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).

2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez53

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Az ügyfél adatai:

1.1. ügyfél-azonosító,

1.2. adószám,

1.3. adóazonosító jel,

1.4. őstermelői igazolvány száma,

1.5. felelős vezető neve és telefonszáma,

1.6. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.

2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:

(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám),

2.2. Éves forgalom (forintban),

2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban),

2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).

3. Az állatállomány meghatározása:

3.1. faj,

3.2. tenyészetkód,

3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód,

3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.

4. Nyilatkozat:

4.1. arról, hogy a kérelmező jogi személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;

4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;

4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett;

4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;

4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;

4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.

5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét, illetve a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét az MVH erre vonatkozó határozata alapján a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.

6. Keltezés, az ügyfél cégszerű aláírása

7. Melléklet:

A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséről.

3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez54

Támogatási kérelem adattartalma

1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése:

2.1. tárgyidőszak megjelölése,

2.2. állatfaj: (baromfi, egyéb) megjelölése.

3. A kedvezményezett adatai:

3.1. név,

3.2. ügyfél-azonosító,

3.3. mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése,

3.4. jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma,

3.5. az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja,

3.6. a kiállított számla száma,

3.7. a számlán feltüntetett támogatható nettó költség.

4. Igényelt támogatás összege forintban

5. Nyilatkozatok:

5.1. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, valamint a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással.

5.2. Nyilatkozat arról, miszerint a kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A kérelmező tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása

7. Mellékletek:

7.1. Számla másolatok.

7.2. Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.

7.3.55 A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.

8. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása a támogatási kérelemben megjelölt engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről, illetve a támogatási kérelem postai úton történő beküldésének időpontjáról.

9. Keltezés, a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgató főállatorvos (cégszerű) aláírása

4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez56

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Az állatállomány adatai:

4.1. tenyészetkód

4.2. a legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

5. Nyilatkozat

5.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

5.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,

5.3. arról, hogy a ...számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása

5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez57

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított baromfilétszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Tenyészetkód

5. Állatfaj:

6. Nyilatkozat arról, hogy

6.1. az alábbi táblázatban szereplő adatok megegyeznek a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,

6.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

6.3. a .... számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

A B C D

Sorszám Vágóhídra beérkezett baromfik száma (db) Szállítmány indításának napja Szállítólevél sorszáma

1.

2.

...

7. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása

6. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez58

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított szarvasmarha létszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Tenyészetkód

5. Nyilatkozat arról, hogy

5.1. az alábbi táblázatban szereplő adatok megegyeznek a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,

5.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

5.3. a .... számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

A B C D

Sorszám A kedvezményezett telephelyéről történő kikerülés Vágóhídra beérkezett szarvasmarhák száma életkortól függően (db) Szállítás típusa
(belföldi/külföldi)

napja 0-6 hónap 6-24 hónap 24 hónap felett

1.

2.

...

6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása1  Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § a).


2  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 1. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


3  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 1. §. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


4  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 1. §. Módosította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 10. § a).


5  Beiktatta: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2015. V. 14-től.


6  Beiktatta: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2015. V. 14-től.


7  Módosította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 10. § b).


8  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 2. §. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


9  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. III. 29-től.


10  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 2. § (2). Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § b).


11  Hatályon kívül helyezte: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 12. §. Hatálytalan: 2011. III. 29-től.


12  Beiktatta: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2015. V. 14-től.


13  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


14  Módosította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 5. §. Végre nem hajtható módosítására lásd: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 84. § a).


15  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. § a).


16  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. § b).


17  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


18  Megállapította: 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. X. 13-tól.


19  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


20  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2011. III. 29-től.


21  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 2. § (1). Módosította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 10. § c), 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. § a).


22  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2014. XI. 9-től. Módosította: 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. § b).


23  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


24  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § b). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


25  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


26  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2014. XI. 9-től. Módosította: 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. § b).


27  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


28  Beiktatta: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


29  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (4). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


30  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (5). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


31  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (5). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


32  Beiktatta: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (5). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


33  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § c). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


34  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 4. § (6). Hatályos: 2014. XI. 9-től.


35  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § d). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


36  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


37  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


38  Módosította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 10. § d).


39  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 5. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


40  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


41  Hatályon kívül helyezte: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 12. §. Hatálytalan: 2011. III. 29-től.


42  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 6. §. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


43  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § e). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


44  Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (2). Hatálytalan: 2010. II. 7-től.


45  Megállapította: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (11). Hatályos: 2010. II. 7-től.


46  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § e). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


47  Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 11. § f). Hatálytalan: 2014. XI. 9-től.


48  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 7. §. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


49  Beiktatta: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 8. §. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


50  Beiktatta: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2015. V. 14-től.


51  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (1) a), 1. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


52  Módosította: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § (4).


53  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (1) b), 2. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


54  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (1) c), 3. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


55  Módosította: 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 6. § b).


56  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (1) d), 4. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


57  Megállapította: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (1) e), 5. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.


58  Beiktatta: 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 9. § (2), 6. melléklet. Hatályos: 2014. XI. 9-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!