Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.X.25.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás: az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történő nyújtása;

b)1 állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;

c)2 tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja.

A támogatás jellege, mértéke

3. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16. 3. o.) (a továbbiakban: 1857/2006/EK rendelet) 10. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(2)3 Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegségekkel kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,

a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani,

b) amelyek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § d) pontja, a 34. § (3) bekezdése, valamint a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy

c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek.

A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

Az intézkedésben részt vevők köre

4. § (1)4 Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely

a)5 megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,

b)6 rendelkezik a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.

(2)7 A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki

a) külön jogszabály alapján rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint

b) nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.

(3)8

(4) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező állatorvost, illetve engedélyest lehet igénybe venni.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5. §9 (1)10 A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:

a) rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással, illetve nyilvántartásba vételi igazolással;

b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos erről szóló igazolását; továbbá

c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

ca) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól,

cc)11 az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,

cd) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

ce) nincs lejárt köztartozása,

cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására szerződéssel rendelkezik;

d)12 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a kérelmezőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(4)13 A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság döntést hoz. A jogosultságról szóló döntés kiállítását követően, kizárólag a jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhető meg az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által támogathatónak minősített állat-egészségügyi szolgáltatás az engedélyestől.

(5)14 A jogosultságról szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenőrizni. Támogatás csak a jogosultságról szóló döntés keltét követően elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás után igényelhető.

(6) A jogosultság megállapításának hiányában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett köteles az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla teljes összegét kifizetni az engedélyes részére. A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A jogosultsági döntés hiányában teljesített vagy a jóváhagyási kérelemben nem szereplő állategészségügyi-szolgáltatást tartalmazó számla alapján igényelt támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(7)15 Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A nem laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlákon szerepelnie kell a kedvezményezett ügyfél-azonosítójának és nyilatkozatának, amellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.

(8) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel nem teljesítése esetén a kedvezményezett köteles az engedélyes részére a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6. §16 (1)17 Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napján kiállított számlák másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett, legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.

(1a)18 Sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. A nem sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486 EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított „Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez” nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány), illetve a 2012. szeptember 4-ét megelőzően elvégzett szolgáltatások esetében az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A. pontja szerinti állategészségügyi bizonyítvány (a továbbiakban: Állategészségügyi bizonyítvány) vagy a Traces bizonyítvány keltének hónapja.

(1b)19 Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmét az MVH kizárólag a nem tárgyhavi számlakiállításra való hivatkozással jogerősen - részben vagy teljes egészében - elutasította, 2012. augusztus 20. napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósághoz a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokról szóló, elutasított számlák másolatát ismételten csatolva az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be. Ez a támogatási kérelem kizárólag a fentiek miatt elutasított számlá(ka)t tartalmazhat. Az ismételten benyújtott támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell benyújtani.

(1c)20 Az engedélyes a 2012. évben július-december tárgyhónapokban elvégzett B012 és B013 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatásokról az 5. § (7) bekezdésnek és a 6. § (1) bekezdésnek megfelelően kiállított számlák másolatát a 6. § (1) bekezdés szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva 2013. január 20-áig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak.

(1d)21 Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmét az MVH kizárólag a B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatások nem támogathatóságára való hivatkozással jogerősen - részben vagy teljes egészében - elutasította, 2013. január 20. napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be, amelyről az MVH a szolgáltatás elvégzésének időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hoz döntést. A kérelemhez csatolni kell a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett, B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatásokról szóló, elutasított számlák másolatát. Az új támogatási kérelem kizárólag a fentiek miatt elutasított számlát vagy számlákat tartalmazhat.

(2) Ha az engedélyes a 2011. január, február és március hónapokban elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú összesítőt 2011. március 31-ig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére benyújtotta, akkor azt az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és az MVH támogatási kérelemként el kell fogadja.

(3)22 Az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén - belföldi szállítás és sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével - csatolnia kell a Traces bizonyítvány másolatát. A nyomtatvány akkor fogadható el, ha annak „1.25. Az állatok/termékek felhasználási célja” pontjában „Vágás” megjelölés szerepel. A nyomtatványon fel kell tüntetni a vágásra szállított állatfajt, az egyedszámot és a származási helyet. Szarvasmarha állatfaj esetében a nyomtatványon vagy az engedélyes és a kedvezményezett által együttesen aláírt külön nyilatkozaton az állatok életkorát is fel kell tüntetni.

(3a)23 Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén - amennyiben belföldi vágóhídra történt a szállítás - az engedélyesnek az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolatát kell csatolnia. A 2012. szeptember 4-ét megelőzően elvégzett szolgáltatások esetén az Állategészségügyi bizonyítvány másolatát kell a kérelemhez csatolni.

(4) Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.

(5) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve ellenőrzi a támogatási kérelmen szereplő kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát.

(6) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a jóváhagyásról szóló döntés, a támogatási kérelem, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való jogosultságot, és - az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel - a támogatási összeget, és azt az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.

(7) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az igazolással ellátott támogatási kérelmeket azok mellékleteivel, valamint a benyújtás időpontját igazoló dokumentummal, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.

(8) Az MVH a támogatási kérelmeket az MVH PKI részére történő benyújtásuk sorrendjében, a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben közli az engedélyessel. Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.

(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére.

(10) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem vagy a támogatási kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának összegét - az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(11) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét - az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles az engedélyes részére megfizetni.

(12) Az MVH az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott összes támogatási kérelem érdemi elbírálását követően, évente egy alkalommal összesítő értesítést küld a kedvezményezett részére a tárgyévben igénybevett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról és annak támogatástartalmáról.

(13)24 A jóváhagyott támogatási összegről és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és a NÉBIH elnökét is tájékoztatja.

6/A. §25 (1) A 6. § (1) bekezdéstől eltérően az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó és benyújtásra nem került számlák másolatát 2011. április 15-ig lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú összesítőhöz csatolva az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.

(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve ellenőrzi az összesítőn szereplő kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a jóváhagyásról szóló döntés, az összesítő, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való jogosultságot, és - az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel - a támogatási összeget, és azt az engedélyes összesítőjén igazolja. Ezt követően az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó összesítőket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 2011. május 15. napjáig közvetlenül az MVH PKI részére továbbítja.

(3) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó összesítőket, amelyeket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság már a sertés termékpályán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató) részére továbbított, a szolgáltató folyamatosan, de legkésőbb 2011. május 15. napjáig átadja az MVH PKI részére.

(4) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítőkön szereplő engedélyes részére érdemi döntést hoz.

(5) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó, az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott kérelmek esetében kérelmezőnek az összesítőn szereplő engedélyest kell tekinteni.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos támogatástartalmának megfelelő összegét az MVH - 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követően, a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül - folyósítja az engedélyes részére.

6/B. §26 (1) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítőkön szereplő engedélyes részére érdemi döntést hoz.

(2) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó, a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében kérelmezőnek az összesítőn szereplő engedélyest kell tekinteni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos támogatástartalmának megfelelő összegét az MVH - 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követően, a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül - folyósítja az engedélyes részére.

Ellenőrzés27

6/C. §28 Ha a támogatási kérelem az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatást tartalmaz, akkor a támogatás alapját képező tenyészkocák számát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a telepi állományi nyilvántartás alapján. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az ellenőrzést követő harminc napon belül megküldi az MVH PKI részére.

Támogatás forrása

7. § (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma 10032000-01220191-51200002.

(2)29 A 2014. évben rendelkezésre álló keret összege 7500 millió forint, amelyből 2000 millió forint a baromfi ágazatban, 5500 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(3)30 A (2) bekezdésben meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A kihasználtságról a miniszter közleményt ad ki. Az MVH ezen közlemény megjelenését követően a forrás minden további 10%-os mértékű felhasználásáról tájékoztatja a minisztert és a NÉBIH elnökét. A miniszter a kihasználtság további alakulásáról is közleményt ad ki.

(4)31

Tájékoztatások

8. § Az 1857/2006/EK rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)32 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2011. (III. 28.) VM rendelettel [a továbbiakban: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet]

a) megállapított 6/A. §-át a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,

b) megállapított 6/B. §-át a 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,

c) módosított 4. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1)-(4) bekezdését, 5. § (6)-(8) bekezdését, 6. § (1)-(3) bekezdését, 6. § (5)-(13) bekezdését, 7. § (2)-(3) bekezdését, 2. számú és 4-5. számú mellékletét a 2011. évtől elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,

d) módosított 6. § (4) bekezdését és az 1. számú mellékletét 2011. április 1. napjától elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra

kell alkalmazni.

(3)33

(4)34 Nem nyújtható be a 2009. december 31-ét követően elvégzett, az 1. számú mellékletben szereplő A009 kódszámú Szalmonellózis betegség vonatkozásában, a pulyka és a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok és árutojás-termelő állományok immunizálásával kapcsolatos szolgáltatás költségeit tartalmazó, e rendelet szerinti támogatási kérelem.

(5)35 A B012 és B013 technikai kódú szolgáltatások 2012. évi támogatott igénybevételéhez az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet legkésőbb 2012. december 27-ig kell benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.

9/A. §36 E rendeletnek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2012. (VII. 27.) VM rendelettel (a továbbiakban: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet) megállapított 6. § (1) és (1a) bekezdését a 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9/B. §37 E rendeletnek az egyes állattenyésztési támogatások 2012. évre vonatkozó keretösszegének módosításáról szóló 111/2012. (X. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § (1a), (3) és (3a) bekezdését a 111/2012. (X. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9/C. §38 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9/D. §39 Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez40

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások és elismerhető maximális költségeik

A B C D
1.Technikai kód


Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)Támogatható állatfajok
Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

2. A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, Allergiás bőrpróba:

szarvasfélék Gazdaságonkénti első egyed:

1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

3. A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 700 Ft

4. A003 Enzootiás szarvasmarha Mintavétel:

szarvasmarha-leukózis Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 600 Ft

5. B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás:

700 Ft/egyed/alkalom

Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 800 Ft

6. A004 Juh/Kecske Brucellózis juh, kecske Mintavétel:

(Brucella melitensis) Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 700 Ft

7. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 900 Ft

8. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 300 Ft

9. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 300 Ft

10. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 1100 Ft

11. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 7000 Ft

12. B006 Sertések hólyagos sertés Mintavétel:

betegsége Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 900 Ft

13. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-100. egyed: 100 Ft

minden további egyed: 20 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: HAG próba: 600 Ft

RT PCR: 8900 Ft

14. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 900 Ft

15. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 900 Ft

16. A008 Szarvasmarhák szivacsos valamennyi emlős állatfaj Mintavétel: 2500 Ft

agyvelőbántalma vagy Laboratóriumi diagnosztikai

egyéb lassan kifejlődő vizsgálat:

betegségek Prion ELISA: 4000 Ft

17. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 5000 Ft

18. B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai

vizsgálat: 8000 Ft

19. A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági Immunizálási:

haszonállat 50 Ft/egyed/alkalom

Gyógykezelés: 5 Ft/egyed

(csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében)

Mintavétel: 5000 Ft/légtér/ alkalom

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum 15 000 Ft/légtér/alkalom):

Salmonella kimutatása:

4500 Ft/vizsgálat*

Salmonella szerotipizálása:

5500 Ft/db

Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 2500 Ft/db

H antigén meghatározása:

3500 Ft/db

Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db

20. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

21. A011 PRRS sertés Mintavétel:

Gazdaságonkénti

első egyed: 1500 Ft

2-5. egyed: 1000 Ft

minden további egyed: 400 Ft

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft

22. C001 Kapcsolódó baromfi és szarvasmarha Szolgáltatási díj és

állat-egészségügyi anyagköltség:

szolgáltatás, gyógykezelés, legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra

immunizálás szállított állategység (ÁE)**

sertés (tenyészkoca) Legalább egyszer fialt koca után havonta 1500 Ft/egyed

23.41 B012 myxomatózis elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed

24.42 B013 nyulak vérzéses betegsége (RHDV) elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata = 1 minta = 4500Ft).

** Állategység:

- A baromfi kivételével az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.

- A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE

- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.

2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez43

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Az ügyfél adatai

1.1.44 ügyfél-azonosító

1.2. adószám

1.3. adóazonosító jel

1.4. őstermelői igazolvány száma

1.5. felelős vezető neve és telefonszáma

1.6. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.

2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok

(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám)

2.2. Éves forgalom (forintban)

2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban)

2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).

3. Az állatállomány meghatározása

3.1. faj

3.2. tenyészetkód

3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód

3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.

4. Nyilatkozat:

4.1.45 arról, hogy kérelmező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;

4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;

4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett;

4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;

4.5.46 arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;

4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.

5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.

6. Keltezés, az ügyfél cégszerű aláírása

7. Melléklet:

A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséről.

3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez47

Összesítő adattartalma
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról

I.48 Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes adatai

- Ügyfél-azonosítója;

II. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése

- Tárgyidőszak megjelölése;

- Állatfaj*: (Baromfi, Egyéb) megjelölése

Az összesítőn csak egy állatfajra vonatkozó számlák nyújthatók be.

III.49 - A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója;

- Mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése;

- Jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma;

- Az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja;

- A kiállított számla száma;

- A számlán feltüntetett támogatható nettó költség.

IV. Igényelt támogatás összege forintban

V. Nyilatkozat:

Az állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, illetve a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással való rendelkezésről

V. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása

VI. Mellékletek: számlamásolatok

VII.50 élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása

Az összesítőben megjelölt engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről.

VIII. Keltezés, az igazgató főállatorvos (cégszerű) aláírása

4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez51

Támogatási kérelem adattartalma

1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes adatai

1.1.52 ügyfél-azonosító

2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése

2.1.53 Ügyfél-azonosító

2.2. Állatfaj*: (Baromfi, Egyéb) megjelölése

3. A kedvezményezett adatai:

3.1. név

3.2.54 ügyfél-azonosító

3.3. Mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése

3.4. Jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma

3.5. Az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja

3.6. A kiállított számla száma

3.7. A számlán feltüntetett támogatható nettó költség.

4. Igényelt támogatás összege forintban

5. Nyilatkozat:

5.1. arról, hogy a kérelmező rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, valamint a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással.

5.2. arról, miszerint a kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A kérelmező tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása

7. Mellékletek:

7.1. Számla másolatok

7.2.55 A C001 technikai kód alapján történő igényléshez a Traces bizonyítvány(ok) másolata(i) vagy az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány(ok) másolata(i), kivétel: sertés állatfaj (tenyészkoca).

7.3.56 A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.

8. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása a támogatási kérelemben megjelölt engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről.

9. Keltezés, az igazgató főállatorvos (cégszerű) aláírása

5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez57

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma

1. A kedvezményezett azonosító adatai

1.1.58 Ügyfél-azonosító

1.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyási határozatának száma, keltezése

2. Az engedélyes azonosító adatai

2.1.59 Ügyfél-azonosító

2.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyének száma, keltezése

3. Tárgyidőszak

4. Az állatállomány adatai

4.1. Tenyészetkód

4.2. A legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

4.3. A tenyészkanok száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

5. Nyilatkozat

5.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

5.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik

6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes (cégszerű) aláírása1  Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § a).


2  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 1. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


3  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


4  Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § b).


5  Megállapította: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2010. II. 7-től.


6  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. III. 29-től.


7  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 2. § (2). Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § b).


8  Hatályon kívül helyezte: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 12. §. Hatálytalan: 2011. III. 29-től.


9  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


10  Módosította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 5. §. Végre nem hajtható módosítására lásd: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 84. § a).


11  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. § a).


12  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. § b).


13  Megállapította: 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. X. 13-tól.


14  Megállapította: 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. X. 13-tól.


15  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. § c).


16  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2011. III. 29-től.


17  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


18  Megállapította: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


19  Beiktatta: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


20  Beiktatta: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2012. XII. 23-tól.


21  Beiktatta: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. XII. 23-tól.


22  Megállapította: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


23  Megállapította: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


24  Módosítva: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 5. § alapján. Végre nem hajtható módosítására lásd: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 84. § b).


25  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 5. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


26  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


27  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


28  Beiktatta: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


29  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 24. §. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


30  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


31  Hatályon kívül helyezte: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 12. §. Hatálytalan: 2011. III. 29-től.


32  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 9. §. Hatályos: 2011. III. 29-től.


33  Hatályon kívül helyezte: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (2). Hatálytalan: 2010. II. 7-től.


34  Megállapította: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (11). Hatályos: 2010. II. 7-től.


35  Megállapította: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (3). Hatályos: 2012. XII. 23-tól.


36  Beiktatta: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


37  Beiktatta: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 10. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


38  Beiktatta: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 2. §. Hatályos: 2013. V. 2-től.


39  Beiktatta: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 25. §. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


40  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 4. §, 1. melléklet. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


41  Beiktatta: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (4), 1. melléklet. Hatályos: 2012. XII. 23-tól.


42  Beiktatta: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (4), 1. melléklet. Hatályos: 2012. XII. 23-tól.


43  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 11. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2011. III. 29-től.


44  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § a), 5. melléklet 1. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


45  Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 53. § b).


46  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § a), 5. melléklet 2.


47  Megállapította: 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (12), 2. számú melléklet. Hatályos: 2010. II. 7-től.


48  Módosította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § b), 6. melléklet 1.


49  Módosította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 10. §, 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § b), 6. melléklet 2.


50  Módosította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 10. §.


51  Megállapította: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet 11. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2011. III. 29-től.


52  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § c), 7. melléklet 1. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


53  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § d), 8. melléklet 2. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


54  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § c), 7. melléklet 2. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


55  Megállapította: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 11. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


56  Megállapította: 111/2012. (X. 29.) VM rendelet 11. §. Hatályos: 2012. X. 30-tól.


57  Megállapította: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet 4. §, 2. melléklet. Hatályos: 2012. VII. 28-tól.


58  Megállapította: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. § d), 8. melléklet 1. Hatályos: 2014. IV. 5-től.


59  Megállapította: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2014. IV. 30-tól.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!